BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4181
PRIJAVA POREZA NA DOHODAK REZIDENTA FBIH KOJI OSTVARUJE DOHODAK DIREKTNO IZ INOSTRANSTVA
Zakon o porezu na dohodak

član 36 st. 1 i 3

Fizička osoba, koja kao rezident Federacije BiH ostvaruje dohodak direktno iz inostranstva, dužna je da kao porezni obveznik, do 31. marta tekuće godine za proteklu godinu, podnese godišnju poreznu prijavu nadležnoj jedinici Porezne uprave FBiH prema mjestu plaćanja poreza na dohodak i u istoj prijavi ukupno ostvareni dohodak (u i izvan teritorije Federacije BiH).

"Fizička osoba, porezni rezident Federacije Bosne i Hercegovine, koji je u radnom odnosu u Federaciji, dodatno u inostranstvu povremeno obavlja posao van radnog odnosa (samostalna djelatnost), npr. ima ugovor o djelu sa inostranom kompanijom. Za ovako obavljen posao on ostvaruje prihod, koji se oporezuje u inostranstvu kao zemlji u kojoj se rad obavio. Ovaj prihod iz inostranstva nema veze sa njegovim radom kod poslodavca u Federaciji. Da li se na ostvareni prihod iz inostranstva plaćaju doprinosi?

(...)

U vezi sa plaćanjem poreza na dohodak upućujemo vas kako slijedi:

Način utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica u Federaciji BiH propisan je Zakonom o porezu na dohodak ("Sl. novine FBiH", br. 10/2008, 9/2010, 44/2011, 7/2013 i 65/2013 - dalje: Zakon). Prema odredbi člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona rezident Federacije BiH iz stava 3. istog člana Zakona obveznik je poreza na dohodak kojeg ostvari na teritoriji Federacije BiH i izvan teritorije Federacije BiH (ukupni svjetski dohodak rezidenta).

Članom 35. stav 4. Zakona propisano je da će se rezidentu koji dohodak ostvari u inostranstvu porez na dohodak utvrditi na osnovu odredbi ovog zakona uz priznavanje plaćenog poreza po odbitku i akontacija poreza na dohodak plaćenih u inostranstvu u skladu sa odredbama člana 25. Zakona. Međutim, stavom 5. istog člana Zakona propisano je da kod utvrđivanja poreza na dohodak u jednom poreznom periodu, a u cilju izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, prednost pred odredbama ovog zakona imaju odredbe ratificiranih međunarodnih ugovora ili sporazuma (konvencija) o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Shodno tome, u svrhu primjene međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja potrebno je pravilno utvrditi rezidentnost fizičkog lica koje ostvaruje dohodak, karakter tog dohotka, te koja od država ugovornica i pod kojim uslovima ima pravo oporezivati ostvareni dohodak tog lica.

Kako se prema vašim navodima u predmetnom upitu radi o prihodima rezidenta Federacije BiH ostvarenih iz inostranstva od povremene samostalne djelatnosti, ukazujemo da je u vezi sa poreznim tretmanom, prijavom i uplatom poreza na dohodak i obaveznih doprinosa po tom osnovu Federalno ministarstvo finansija donijelo mišljenje broj: 05-14-2-5038/18-1 od 7.8.2018. godine, na koje vas upućujemo (mišljenje je dostupno na internet stranici Federalnog ministarstva finansija i Porezne uprave FBiH).

Napominjemo, da kada je u pitanju dohodak od samostalnih djelatnosti fizičkih lica i ostali dijelovi dohotka koji nisu regulisani posebnim članovima međunarodnog ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, ugovori koje Bosna i Hercegovina ima u primjeni sa drugim državama daju prednost oporezivanja takvih oblika dohotka državi rezidentnosti fizičkog lica primaoca dohotka pod propisanim uslovima.

Budući da navedeno lice - rezident Federacije BiH ostvaruje dohodak direktno iz inostranstva, isti je kao porezni obveznik dužan, shodno odredbama člana 36. st. 1. i 3. Zakona, do 31. marta tekuće godine za proteklu godinu, podnijeti godišnju poreznu prijavu nadležnoj jedinici Porezne uprave FBiH prema mjestu plaćanja poreza na dohodak i u istoj prijaviti ukupno ostvareni dohodak (u i izvan teritorije Federacije BiH)."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva finansija, br. 04-02-4-1271/20(2) od 17.3.2020. godine)

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]