BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4704
Službene novine Federacije BiH, broj 43/21
Na osnovu člana 25. stav (1) tačka e) i člana 42. stav (2), u vezi sa sa članovima 14. i 16. Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), rješavajući po Prijavi koncentracije privrednog subjekta ETER CONSULTING DOO BEOGRAD-PALILULA, Takovska 49b, 11000 Beograd-Palilula, Republika Srbija, fizičkog lica Petra Stepanovića, (..)** $$$podaci predstavljaju poslovnu tajnu u smislu člana 38. Zakona o konkurenciji$$$, 11000 Beograd-Savski venac, Republika Srbija i fizičkog lica Dejana Čakajca, (..)**, 11000 Beograd, Republika Srbija, podnesenoj po punomoćniku advokatu Seadu Miljkoviću, Vrazova 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, koja je zaprimljena dana 14.01.2021. godine, pod brojem UP-04-26-1-001-1/21, Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na 84. (osamdesetčetvrtoj) sjednici održanoj dana 12.03.2021. godine, donijelo je


ZAKLJUČAK

1. Odbacuje se Prijava koncentracije privrednog subjekta ETER CONSULTING DOO BEOGRAD-PALILULA, Takovska 49b, 11000 Beograd-Palilula, Republika Srbija, fizičkog lica Petra Stepanovića, (..)**, 11000 Beograd-Savski venac, Republika Srbija i fizičkog lica Dejana Čakajca, (..)**, 11000 Beograd, Republika Srbija, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

2. Obavezuju se privredni subjekt ETER CONSULTING DOO BEOGRAD-PALILULA, Takovska 49b, 11000 Beograd-Palilula, Republika Srbija, fizičko lice Petar Stepanović, (..)**, 11000 Beograd-Savski venac, Republika Srbija i fizičko lice Dejan Čakajac, (..)**, 11000 Beograd, Republika Srbija, da uplate administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM (hiljadu konvertibilnih maraka) u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

3. Ovaj Zaključak biće objavljen u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Konkurencijsko vijeće) je dana 14.01.2021. godine, pod brojem UP-04-26-1-001-1/21, zaprimilo Prijavu koncentracije (u daljem tekstu: Prijava) podnesenu od strane privrednog subjekta ETER CONSULTING DOO BEOGRAD-PALILULA, Takovska 49b, 11000 Beograd-Palilula, Republika Srbija (u daljem tekstu: ETER CONSULTING), fizičkog lica Petra Stepanovića, (..)**, 11000 Beograd-Savski venac, Republika Srbija (u daljem tekstu: Petar Stepanović) i fizičkog lica Dejana Čakajca, (..)**, 11000 Beograd, Republika Srbija (u daljem tekstu: Dejan Čakajac) (u daljem tekstu zajedno navedeni: Podnosioci prijave), koje po priloženoj punomoći zastupa advokat Sead Miljković, Vrazova 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina i privrednog subjekta BH PLAY d.o.o Visoko, Alije Izetbegovića 1, 71300 Visoko, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu BH PLAY ili Ciljno društvo).

Podnosioci prijave imaju namjeru da kupovinom (..)**% udjela u privrednom društvu BH PLAY, steknu kontrolu nad istim.

Uvidom u Prijavu utvrđeno je da ista nije potpuna i kompletna u smislu člana 30. stav (1) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09) (u daljem tekstu Zakon) i članova 9-12. Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata ("Službeni glasnik BiH", broj 34/10), pa je Konkurencijsko vijeće u skladu sa članom 31. Zakona, aktom broj UP-04-26-1-001-2/21 od 29.01.2021. godine, zatražilo dopunu Prijave.

Podnosioci prijave su podnescima zaprimljenim dana 04.02.2021. godine, pod brojem UP-04-26-1-001-3/21, dana 05.02.2021. godine, pod brojem UP-04-26-1-001-4/21 i dana 19.02.2021. godine, pod brojem UP-04-26-1-001-6/21 dopunili Prijavu traženom dokumentacijom i podacima, a podneskom zaprimljenim dana 15.02.2021. godine, pod brojem UP-04-26-1-001-5/21, dostavili dokaz o uplati aministrativne takse za Prijavu.

Nakon kompletiranja Prijave, Konkurencijsko vijeće je dana 12.03.2021. godine, pod brojem UP-04-26-1-001-7/21, izdalo Potvrdu o prijemu kompletne i uredne prijave, u smislu člana 30. stav (3) Zakona.

Konkurencijsko vijeće je uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdilo da je Prijava podnesena u smislu člana 16. stav (1) Zakona.

Podnosioci prijave su, u smislu člana 30. stav (2) Zakona, naveli da nemaju namjeru podnositi prijavu za ocjenu predmetne koncentracije nadležnim organima izvan terotorije Bosne i Hercegovine.

Učesnici koncentracije


Učesnici koncentracije su privredni subjekt ETER CONSULTING, fizičko lice Petar Stepanović, fizičko lice Dejan Čakajac i privredni subjekt BH PLAY.

1.1. Podnosioci prijave


Podnosioci prijave su privredni subjekt ETER CONSULTING, fizičko lice Petar Stepanović i fizičko lice Dejan Čakajac

1.1.1. Privredni subjekt ETER CONSULTING


Privredni subjekt ETER CONSULTING je društvo sa ograničenom odgovornošću organizovano i osnovano u skladu sa propisima Republike Srbije, sa sjedištem na adresi Takovska 49B, 11060 Beograd-Palilula, Republika Srbija, koje je prema Izvodu o registraciji privrednog subjekta Agencije za privredne registre Republike Srbije, izdatom dana 28.12.2020.godine, upisano pod registarskim (matičnim) brojem 21344303.

Osnovna djelatnost privrednog subjekta ETER CONSULTING je konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljenjem (šifra djelatnosti: 7022).

Privredni subjekt ETER CONSULTING posluje kao holding društvo unutar grupacije ETER CONSULTING koju još čine sljedeća društva:

- Delta Bet d.o.o. Skopje, Republika Sjeverna Makedonija,

- D.o.o. MOZZART KLADIONICE, Brčko distrikt BiH, Bosna i Hercegovina,

- Real Estates Investments d.o.o. Beograd, Republika Srbija,

- Construction Development d.o.o. Beograd, Republika Srbija i

- Mozzart Bet Africa, Mauritius.

Osnivač privrednog subjekta ETER CONSULTING sa (..)**% vlasničkog udjela je fizičko lice Dejan Čakajac.

Povezana društva u kojima privredni subjekt ETER CONSULTING ima 10% ili više udjela u osnovnom kapitalu ili 10% ili više prava glasa na tržištu Bosne i Hercegovine su privredni subjekti:

- MOZZART d.o.o. Banja Luka, Bulevar srpske vojske 17, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: MOZZART), sa (..)**% vlasničkog udijela i

- D.o.o. MOZZART KLADIONICE Brčko distrikt BiH, Bulevar mira 1, 76100 Brčko, Brčko distrikt, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: MOZZART KLADIONICE), sa (..)**% vlasničkog udijela.

1.1.2. Fizičko lice Petar Stepanović


Fizičko lice Petar Stepanović ima prebivalište na adresi (..)**, 11000 Beograd-Savski venac, Republika Srbija, lična karta broj (..)**, pasoš broj (..)**, JMBG: (..)**.

Privredni subjekti koji posluju na tržištu Bosne i Hercegovine u kojima fizičko lice Petar Stepanović ima vlasničko učešće su privredni subjekt MOZZART sa (..)**% vlasničkog udjela i privredni subjekt MOZZART KLADIONICE sa (..)**% vlasničkog udjela.

1.1.3. Fizičko lice Dejan Čakajac


Fizičko lice Dejan Čakajac ima prebivalište na adresi (..)**, 11000 Beograd, Republika Srbija, lična karta broj (..)**, pasoš broj (..)**, JMBG: (..)**.

Privredni subjekti koji posluju na tržištu Bosne i Hercegovine u kojima fizičko lice Dejan Čakajac ima vlasničko učešće su privredni subjekt MOZZART sa (..)**% vlasničkog udjela i privredni subjekt MOZZART KLADIONICE sa (..)**% vlasničkog udjela.

1.1.4. Povezana društva Podnosilaca prijave


Povezana društva Podnosilaca prijave koja posluju na teritoriji Bosne i Hercegovine su privredni subjekt MOZZART i privredni subjekt MOZZART KLADIONICE.

1.1.4.1. Privredni subjekt MOZZART


Privredni subjekt MOZZART je društvo sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem na adresi Bulevar Srpske vojske 17, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, koje je prema Rješenju o registraciji Okružnog privrednog suda u Banja Luci broj 057-0-Reg-20-001942 od 02.12.2020. godine, upisano sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 1-17434-00, matičnim brojem (MB): 11007872 i jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB): 4402488200009.

Osnovna djelatnost kojom se bavi privredni subjekt MOZZART je priređivanje igara na sreću klađenja u kladionicama i putem interneta (šifra 92.00 djelatnosti kockanja i klađenja).

Privredni subjekt MOZZART posluje unutar grupacije MOZZART, a djelatnost priređivanja igara na sreću klađenja u kladionicama obavlja isključivo na teritoriji Republike Srpske, gdje ima 91 poslovnu jedinicu.

Vlasnička struktura privrednog subjekta MOOZZART je sljedeća:

- fizičko lice Dejan Čakajac sa (..)**% vlasničkog udjela,

- fizičko lice Dragan Petrović, (..)**, 11000 Beograd-Vračar, Republika Srbija, sa (..)**% vlasničkog udjela,

- fizičko lice Petar Stepanović sa (..)**% vlasničkog udjela i

- privredni subjekt ETER CONSULTING sa (..)**% vlasničkog udjela.

1.1.4.2. Privredni subjekt MOZZART KLADIONICE


Privredni subjekt MOZZART KLADIONICE je društvo sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem na adresi Bulevar mira 1, 76100 Brčko, Brčko distrikt, Bosna i Hercegovina, koje je prema Aktuelnom izvodu iz sudskog registra Osnovnog suda Brčko distrikta BiH od 18.09.2020. godine, upisano sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 96-01-0046-16 i jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB): 4600385110008.

Osnovna djelatnost kojom se bavi privredni subjekt MOZZART KLADIONICE je priređivanje igara na sreću klađenja u kladionicama i putem interneta (šifra 92.00 djelatnosti kockanja i klađenja).

Privredni subjekt MOZZART KLADIONICE posluje unutar grupacije MOZZART, a djelatnost priređivanja igara na sreću klađenja u kladionicama obavlja na teritoriji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, gdje ima tri poslovne jedinice.

Vlasnička struktura privrednog subjekta MOOZZART KLADIONICE je sljedeća:

- fizičko lice Dejan Čakajac sa (..)**% vlasničkog udjela,

- fizičko lice Petar Stepanović sa (..)**% vlasničkog udjela i

- privredni subjekt ETER CONSULTING sa (..)**% vlasničkog udjela.

1.2. Privredni subjekt BH PLAY (Ciljno društvo)


Privredni subjekt BH PLAY je društvo sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem na adresi Alije Izetbegovića 1, 71300 Visoko, Bosna i Hercegovina, koje je prema Aktuelnom izvodu iz sudskog registra Općinskog suda u Zenici broj 043-0-RegZ-20-003043 od 07.12.2020. godine, upisano sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 43-01-0161-13 (stari broj 51-01-0054-11) i jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB): 4236528380008.

Osnovna djelatnost kojom se bavi privredni subjekt BH PLAY je priređivanje igara na sreću klađenja u kladionicama i putem interneta (šifra 92.00 djelatnosti kockanja i klađenja).

Privredni subjekt BH PLAY djelatnost priređivanja igara na sreću klađenja u kladionicama obavlja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine putem 201 uplatnog mjesta.

Osnivač privrednog subjekta BH PLAY sa (..)**% vlasničkog udjela je fizičko lice Šimo Drmač, sa prebivalištem na adresi (..)**, 71250 Kiseljak, Bosna i Hercegovina.

Privredni subjekt BH PLAY nema povezanih društava u kojima ima 10% ili više udjela u osnovnom kapitalu ili 10% ili više prava glasa na tržištu Bosne i Hercegovine.

2. Pravni okvir ocjene koncentracije


Konkurencijsko vijeće je u provođenju postupka ocjene dopuštenosti predmetne koncentracije primijenilo odredbe Zakona, Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijumima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata i Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10).

3. Pravni osnov i oblik koncentracije


Pravni osnov koncentracije je Ugovor o kupoprodaji udjela "BH PLAY" društvo ograničene odgovornosti Visoko od 31.12.2020. godine (u daljem tekstu: Ugovor), potpisan od strane privrednog subjekta ETER CONSULTING, fizičkog lica Petra Stepanovića i fizičkog lica Dejana Čakajca, kao kupaca i fizičkog lica Šime Drmača, kao prodavca.

U Ugovoru je navedeno da je prodavac fizičko lice Šimo Drmač, kao vlasnik (..)**% udjela u privrednom subjektu BH PLAY, saglasan po ispunjenju preduslova prodati i prenijeti vlasnički udio na kupce u strukturi od: (..)**% udijela fizičkom licu Petru Stepanoviću, (..)**% udjela fizičkom licu Dejanu Čakajcu i (..)**% udijela privrednom subjektu ETER CONSULTING.

Pravni oblik koncentracije je sticanje kontrole ili prevladavajućeg uticaja jednog privrednog subjekta nad drugim privrednim subjektom kupovinom većine udjela osnovnog kapitala, u smislu člana 12. stav (1) tačka b) pod 1) Zakona.

U predmetnom slučaju privredni subjekt ETER CONSULTING kupovinom većine udjela osnovnog kapitala stiče kontrolu nad privrednim subjektom BH PLAY.

4. Relevantno tržište


Relevantno tržište koncentracije, u smislu člana 3. Zakona, te članova 4. i 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, čini tržište određenih proizvoda/usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti na određenom geografskom tržištu.

Prema odredbi člana 4. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište u proizvodnom smislu obuhvaća sve proizvode i/ili usluge koje potrošači i/ili korisnici smatraju međusobno zamjenjivim, pod prihvatljivim uslovima, imajući u vidu naročito njihove bitne karakteristike, kvalitet, uobičajenu namjenu, način upotrebe, uslove prodaje i cijene.

Nadalje, prema članu 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište u geografskom smislu obuhvaća cjelokupnu ili dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojoj privredni subjekt djeluje u prodaji i/ili kupovini relevantnog proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji to tržište bitno razlikuju od uslova tržišne konkurencije na susjednim geografskim tržištima.

U skladu sa navedenim odredbama, relevantno tržište predmetne koncentracije određeno je na osnovu djelatnosti koju obavljaju privredni subjekti koji učestvuju u koncentraciji, ukljućujući tu i njihova povezana društva, kao i teritoriju na kojoj isti obavljaju tu djelatnost.

S obzirom da privredni subjekt ETER CONSULTING ne obavlja djelatnost na teritoriji Bosne i Hercegovine, relevantno tržište proizvoda određeno je na osnovu djelatnosti njegovih povezanih društava, privrednih subjekata MOZZART i MOZZART KLADIONICE, kao i djelatnosti Ciljnog društva, a to je priređivanje igara na sreću klađenja u kladionicama i putem interneta.

Privredni subjekt MOZZART djelatnost obavlja na teritoriji Republike Srpske, privredni subjekt MOZZART KLADIONICE na teritoriji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a Ciljno društvo na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Navedeni privredni subjekti koji učestvuju u koncentraciji posluju na različitim teritorijama, ali teritorijama koje se zajedno nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine, pa je shodno tome kao relevantno geografsko tržište predmetne koncentracije određeno tržište Bosne i Hercegovine.

U skladu sa navedenim, kao relevantno tržište predmetne koncentracije određeno je tržište priređivanja igara na sreću klađenja u kladionicama i putem interneta u Bosni i Hercegovini.

5. Obaveza prijave koncentracije


Da bi se utvrdilo postojanje obaveze prijave namjeravane koncentracije, u skladu sa članom 14. stav (1) Zakona, analizirani su podaci iz Prijave koji se odnose na ukupan godišnji prihod učesnika koncentracije ostvaren u godini koja je predhodila koncentraciji (Tabela br. 1), kao i podaci o tržišnim udjelima učesnika u koncentraciji na relevantnom tržištu u godini koja je predhodila koncentraciji (Tabela br. 2).

Tabela br. 1

Ukupan prihod učesnika u koncentraciji i njihovih povezanih društava

ostvaren u 2019. godini izražen u KM

Privredni subjekt


ETER CONSULTING


MOZZART


MOZZART KLADIONICE


BH PLAY

BiH


(..)**


(..)**


(..)**


(..)**

Svijet


(..)**


(..)**


(..)**


(..)**
Izvor: podaci iz Prijave

U Tabeli br. 1 kao prihod ostvaren na svjetskom tržištu privrednog subjekta ETER CONSULTING, naveden je ukupan prihod prema konsolidiranom finansijskom izvještaju grupacije ETER CONSULTING iz kojeg je izuzet prihod privrednog subjekta MOZZART KLADIONICE koji je ostvaren na tržištu Bosne i Hercegovine.

Prema podacima iz Tabele br. 1 učesnici koncentracije i njihova povezana društva koja djeluju na relevantnom tržištu nisu ostvarili ukupan godišnji prihod koji podliježe obavezi prijave koncentracije u skladu sa članom 14. stav (1) tačka b) Zakona, s obzirom da neispunjavaju uslov o visini pojedinačnog prihoda svakog učesnika u koncentraciji ostvarenog na tržištu Bosne i Hercegovine, koji treba da iznosi najmanje 8.000.000,00 KM.

Navedeni uslov o visini pojedinačnog prihoda ostvarenog na tržištu Bosne i Hercegovine neispunjavaju privredni subjekt ETER CONSULTING i njegovo povezano društvo MOZZART KLADIONICE, kao ni privredni subjekt BH PLAY.

Tabela br. 2

Procjena tržišnih udjela učesnika u koncentraciji, njihovih povezanih društava i njihovih glavnih konkurenata na tržištu priređivanja igara na sreću klađenja u kladionicama i putem interneta u Bosni i Hercegovini u 2019. godini

Red.

br.


Privredni subjekt


Ukupan prihod (KM)


Tržišni udio (%)

1.


PREMIER


(..)**


(..)**

2.


PREMIER SPORT


(..)**


(..)**

3.


LUTRIJA BiH


(..)**


(..)**

4.


WILIAMS


(..)**


(..)**

5.


MOZZART


(..)**


(..)**

6.


FORMULA


(..)**


(..)**

7.


BET LIVE


(..)**


(..)**

8.


SPORT PLUS


(..)**


(..)**

9.


RSA/ADMIRAL


(..)**


(..)**

10.


DRAGIČEVIĆ


(..)**


(..)**

11.


BH PLAY


(..)**


(..)**

12.


MOZZART KLADIONICE


(..)**


(..)**

13.


ETER CONSULTING


(..)**


(..)**

14.


OSTALI


(..)**


(..)**

UKUPNO 5+11+12+13:


(..)**


(..)**

UKUPNO:


(..)**


(..)**
Izvor: podaci iz Prijave

Podaci o tržišnom udjelu učesnika u koncentraciji, njihovih povezanih društva i njihovih glavnih konkurenata na relevantnom tržištu u godini koja je predhodila koncentraciji, navedeni u Tabeli br. 2, predstavljaju procjenu koju su Podnosioci prijave dali u odnosu na ostvareni prihod od klađenja u kladionicama i putem interneta.

Prema podacima prikazanim u Tabeli br. 2 zajednički tržišni udio učesnika koncentracije i njihovih povezanih društava na relevantnom tržištu u 2019. godini iznosio je (..)**%.

U skladu sa navedenim podacima učesnici koncentracije i njihova povezana društva na relevantnom tržištu ne ispunjavaju ni drugi uslov za obaveznu prijavu namjeravane koncentracije propisan članom 14. stav (1) tačka b) Zakona, koji se odnosi na to da je njihov zajednički tržišni udio na relevantnom tržištu veći od 40%.

Na osnovu naprijed navedenog, utvrđeno je da Podnosioci prijave nisu bili u obavezi podnijeti prijavu koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona, te je odlučeno kao u tački 1. dispozitiva ovog Zaključka.

6. Administrativna taksa


Podnosioci prijave na ovaj Zaključak, u skladu sa članom 2. Tarifni broj 108. tačka c) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", br. 30/06, 18/11 i 75/18) dužni su platiti administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

7. Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovog Zaključka nije dozvoljena žalba. Nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objave ovoga Zaključka.

Broj UP-04-26-1-001-9/21
12. marta 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Dr. Stjepo Pranjić, s. r.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]