BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By Lega
#3470
Preventivno zadržavanje lica od strane policije.

S., V. and A. v. Denmark, br. 35553/12, 36678/12 i
36711/12 22.10.2018. godine Veliko vijeće

Kratkotrajno preventivno zadržavanje lica (bez krivičnih optužbi) od strane policije zbog rizika od nasilja gledalaca. Primjena člana 5. kako slijedi:
- Pojam arbitrarnosti po članu 5. - interpretacija ovog člana
- Preventivni pritvor po članu 5. st. 1(b) - da se “osigura ispunjenje bilo koje obaveze propisane zakonom” i člana 5 st. 1 (c) - “osnovana sumnja da je počinjeno krivično djelo”: Primjenjivost ovih odredbi
- Da li je član 5 st. 1 (c) primjenjiv na preventivni pritvor nezavisno od nekog krivičnog postupka: Razjašnjenje sudske prakse koja se odnosi na kratkotrajni preventivni pritvor po članu 5 st. 1 (c)
- Povezivanje sa članom 2 i 3 : paragrafi 124 i 126 presude.
- Rekapitulacija sudske prakse po članu 5. st. 3 i članu 5. st. 5. Nema povrede člana 5. st. 1 Konvencije.

https://epravo.ba/

PRESUDA SUDA EUROPSKE UNIJE O TRETMANU FINANCIJS[…]

Unuane protiv Engleske

Unuane v. the United Kingdom (br. 80343/17), 24.11[…]

Le Mailloux protiv France (br. 18108/20), 3.12[…]

Yevgeniy Dmitriyev v. Russia (br. 17840/06), 1.1[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja