BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#1913
Presuda u predmetu Zovko protiv Hrvatske

Evropski sud za ljudska prava je 23. maja 2017. godine donio presudu u predmetu Zovko protiv Hrvatske. Sud je utvrdio da u ovom predmetu nije bilo povrede prava na pravično suđenje.

Podnositeljica predstavke je Krunoslava Zovko, rođena 1965. godine, sa boravištem u Samoboru, Hrvatska. Predmet se odnosi na postupak u vezi sa njenim pravom na bolovanje nakon saobraćajne nesreće. Pozivajući se na član 6. stav 1 Evropske konvencije za ljudska prava, aplikantica se žalila da ovaj postupak nije bio pravičan. Posebno se žalila da je bila isključena iz postupka izbora vještaka na osnovu čijeg nalaza i mišljenja je odlučeno o meritumu njenog zahtjeva, kao i na pristrasnost angažovanog vještaka.

Gđa Zovko je povrijeđena 2009. godine za vrijeme vožnje kući s posla, nakon čega joj je odobreno bolovanje na osnovu povrede na radu u periodu od 21. aprila do 3. jula 2009. godine. Nakon više od dvije godine, tačnije u oktobru 2011. godine, zbog deformacije kičme joj je odobreno bolovanje na osnovu bolesti. Aplikantica je nakon toga pokrenula upravni postupak tražeći od nadležnih organa da se bolovanje odobri na osnovu povrede vezane za rad, ali bez uspjeha. Nadležna tijela su svoju odluku temeljili na nalazima stručnjaka koji nisu našli uzročnu vezu između povrede vezane za rad i odobrenog bolovanja, cijeneći argumente i medicinsku dokumentaciju koju je predala aplikantica. Ovu odluku potvrdio je Upravni sud u Zagrebu, nakon održanog ročišta na kojem je gđu Zovko zastupao advokat, našavši da aplikantica nije uspjela da dovede u sumnju nalaze angažovanih vještaka.

Evropski sud za ljudska prava je utvrdio da u ovom predmetu nije bilo povrede prava na pravično suđenje. U presudi se, između ostalog, navodi da su opšti principi vezani za ovaj predmet utvrđeni u predmetu Letinčić protiv Hrvatske. Sud je naveo da su žalbe aplikantice ispitane na nacionalnom nivou od strane tri institucije, te je mišljenja da je podnositeljica predstavke efikasno učestvovala u postupku traženja i pribavljanja nalaza i mišljenja vještaka na osnovu kojeg je odlučeno o njenom zahtjevu. Prije svega, ona je bila upoznata sa svim dokumentima koji su uzeti u obzir od strane vještaka, te ih je mogla komentarisati. Takođe je bila u prilici da iznese sve svoje argumente i na taj način utiče na nalaz i mišljenje vještaka. Zbog toga, u ovom predmetu, ne postoji ništa da podstakne Sud na zaključak da postupak pred Upravnim sudom u Zagrebu nije bio pravičan, uzimajući u obzir i način na koji je vođen upravni postupak pred organima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Odluku na engleskom jeziku možete preuzeti putem HUDOC baze, broj predmeta: 56935/13.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]