BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#745
Presuda u predmetu Medžlis Islamske zajednice Brčko i drugi protiv Bosne i Hercegovine
27.10.2015.

Evropski sud za ljudska prava je 13. oktobra 2015. godine donio presudu u predmetu Medžlis Islamske zajednice Brčko i drugi protiv Bosne i Hercegovine. Sa četiri glasa za i tri protiv, sud je utvrdio da u ovom predmetu nema povrede člana 10 (sloboda izražavanja) Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Predmet se odnosi na suđenje za klevetu koje je pokrenula urednica zabavnog programa javne radio-stanice protiv četiri nevladine organizacije, a nakon što je u sredstvima javnog informisanja objavljeno pismo ovih organizacija najvišim organima Brčko distrikta u kojem se o njoj govori u negativnom kontekstu. Naime, u pismu se navodi da je, u skladu sa informacijama koje posjeduju, urednica zabavnog programa bila uključena u omalovažavajuća ponašanja prema bošnjacima i bošnjačkoj kulturi, što je diskvalifikuje kao kandidata za direktora javnog radija. Presudom Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine tužiteljičin tužbeni zahtjev je odbijen, jer je sud našao da nevladine organizacije ne mogu biti odgovorne obzirom da nisu one objavile pismo u medijima. Apelacioni sud Brčko distrikta BiH je prvostepenu presudu ukinuo, te je nakon održane glavne rasprave donio presudu kojom je obavezao aplikante da povuku predmetno pismo, te da tužiteljici na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda solidarno isplate određeni iznos sa zakonskom kamatom, kao i da presudu objave o njihovom trošku u sredstvima javnog informisanja.

Pozivajući se na član 10 Evropske konvencije, aplikanti su istakli da su presude domaćih sudova povrijedile njihovo pravo na slobodu izražavanja. Istakli su da njihova namjera nije bila da objave pismo u sredstvima javnog informisanja, koje se dogodilo bez njihovog znanja, već da obavijeste nadležne o određenim nepravilnostima u pitanju od velikog javnog interesa – podobnost kandidata za poziciju u multietničkoj javnoj radio stanici – kako bi ih isti istražili.

Sud je utvrdio da su nacionalni sudovi, koji su u toku postupka saslušali svjedoke, ispravno zaključili da su aplikanti postupali sa nepažnjom kada su jednostavno prenijeli informacije o navodnim zloupotrebama urednice zabavnog programa, bez ulaganja razumnog napora da provjere njihovu istinitost. Nacionalni sudovi su stoga postigli pravičnu ravnotežu između prava urednika zabavnog programa na ugled (kao potencijalnog kandidata za poziciju javnog službenika, odnosno direktora javne ustanove) i pravo nevladinih organizacija da prijave nepravilnosti u ponašanju javnih službenika tijelu nadležnom za rješavanje takvih žalbi.

Sudije Nicolaou, Tsotsoria i Vehabović su istakli zajedničko izdvojeno mišljenje, koje je u prilogu presude.

Odluku na engleskom jeziku možete preuzeti putem HUDOC baze, broj predmeta: 17224/11.

www.epravo.ba

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]