BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#2141
Presuda u predmetu Kahriman protiv Bosne i Hercegovine

Evropski sud za ljudska prava je 17. oktobra 2017. godine donio presudu u predmetu Kahriman protiv Bosne i Hercegovine, kojom je utvrđena povreda prava podnosioca predstavke na suđenje u razumnom roku, kao segmentu prava na pravično suđenje iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije.

U presudi se navodi da je predmet pred domaćim sudovima razmatran na tri instance u ukupnom trajanju od devet godina. Sud je naveo da iako je Ustavni sud BiH, u predmetu AP 3605/12 utvrdio povredu iz člana 6. stav 1 Evropske konvencije, nije udovoljio zahtjevu za naknadu nematerijalne štete, zbog čega se podnosilac predstavke i dalje može smatrati “žrtvom” (v. predmet Kudić protiv BiH).

Odluku na engleskom jeziku možete preuzeti putem HUDOC baze, broj predmeta: 4867/16.

Tacno to znaci

Pozdrav imam sljedeći upit: put do naše p[…]

Prijedlog za izvršenje Dostavljam uz pri[…]

U R E D B U O USLOV1MAI NAČINU POLAGANJA STRUČNO[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja