BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#744
Presuda u predmetu Hadžimejlić i drugi protiv Bosne i Hercegovine

05.11.2015.

Evropski sud za ljudska prava je 3. novembra 2015. godine donio presudu u predmetu Hadžimejlić i drugi protiv Bosne i Hercegovine. ESLJP je u ovom predmetu utvrdio povredu člana 5 (pravo na slobodu i sigurnost) Evropske konvencije o ljudskim pravima, te naložio da se aplikantima isplati pravična novčana naknada nematerijalne štete.

Predmet se odnosi na smještaj aplikanata u ustanovi socijalne zaštite Zavod za zbrinjavanje mentalnoinvalidnih lica „Drin“, gdje se i danas nalaze. Zbog teške duševne bolesti oduzeta im je poslovna sposobnost, te su stavljeni pod starateljstvo srodnika odnosno predstavnika centra za socijalni rad u periodu prije ili nakon smještaja u Zavod (2007. godine u odnosu na gđu Hadžimejlić, 2004. u odnosu na g. Crepulja i 1999. godine u odnosu na g. Busovaču).

U posebnim postupcima pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine prva dva aplikanta pokrenula su pitanja zakonitosti njihovog zadržavanja u ustanovi socijalne zaštite. U oba slučaja, Ustavni sud je u 2013. godini utvrdio da je lišavanje slobode aplikanata bilo nezakonito, jer odluku o njihovom prisilnom smještaju, odnosno produženju prisilnog smještaja nikada nije donio sud. Ustavni sud je naložio lokalnim centrima za socijalni rad da preduzmu aktivnosti radi osiguranja prava aplikanata. U postupcima koji su uslijedili pred Općinskim sudom u Kiseljaku zaključeno je da zdravstveno stanje oba aplikanta ne opravdava njihovo daljnje prisilno zadržavanje u Zavodu. Međutim, iako su odluke Općinskog suda donesene u novembru 2013. godine, odnosno u septembru 2014. godine, aplikanti još nisu pušteni iz Zavoda.

Iako se u presudi konstatuje da treći aplikant nije podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH prije obraćanja ESLJP, Sud smatra da prigovor Vlade u pogledu neiscrpljivanja domaćih pravnih lijekova u odnosu na trećeg aplikanta nije osnovan. Obrazloženje za to ESLJP nalazi u sličnosti činjeničnog stanja kod svih aplikanata, te u činjenici da odluke Ustavnog suda donesene u korist prva dva aplikanta još nisu izvršene.

Odluku na engleskom jeziku možete preuzeti putem HUDOC baze, broj predmeta: 3427/13, 74569/13 i 7157/14.

www.epravo.ba

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]