BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#2159
Presuda u predmetu Damjanovic i Euromag d.o.o. protiv Bosne i Hercegovine

Evropski sud za ljudska prava je 31. oktobra 2017. godine donio presudu u predmetu Damjanović i Euromag d.o.o. protiv Bosne i Hercegovine, kojom je utvrđena povreda prava drugog podnosioca predstavke na suđenje u razumnom roku, kao segmentu prava na pravično suđenje iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije.

Prvi podnosilac predstavke je odbijen u skladu s članom 35. stav 4, jer iako je jedan od osnivača društva, on nije bio strana u domaćem postupku, te stoga ne može tvrditi da je "žrtva", u smislu člana 34. Konvencije.

Podnosioci predstavke su se žalili da dužina predmetnog upravnog postupka i upravnog spora nije bila kompatibilna s zahtjevom suđenja u razumnom roku. Sud je u presudi konstatovao da je postupak počeo 31. oktobra 2002. godine, kada je drugi podnosilac predstavke podnio žalbu na odluku od 21. oktobra 2002. godine (vidi tačku 7. presude) i završio se 9. jula 2010. godine, kada je poslednja odluka dostavljena drugom podnosiocu predstavke, dakle više od sedam godina i osam mjeseci pred dva nivoa nadležnosti.

Sud je ponovio da se opravdanost dužine postupka mora procijeniti u svijetlu okolnosti predmeta i uzimajući u obzir slijedeće kriterije: složenost predmeta, ponašanje podnosioca predstavke i nadležnih organa, te značaj koji konkretna stvar ima za apelanta (vidi, Frydlender protiv Francuske [GC], broj 30979/96, stav 43, ECHR 2000-VII).

U presudi se navodi da je Sud često nalazio kršenja člana 6. stav 1 Konvencije u predmetima koji su pokrenuli slična pitanja (vidi Frydlender, gore citiran). Sud smatra da Vlada nije iznijela ni jednu činjenicu ili argument koji bi mogao ubjediti da dođe do drugačijeg zaključka u ovom predmetu. Imajući u vidu svoju sudsku praksu, Sud smatra da je u ovom slučaju dužina postupka bila prekomjerna i nije ispunila zahtjev "razumnog roka".

Odluku na engleskom jeziku možete preuzeti putem HUDOC baze, broj predmeta: 17248/11.

www.epravo.ba
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]