BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#847
Presuda sa odlukom o oduzimanju imovinske koristi

OSNOVNI SUD U ________
Broj: _____________________
________, __________ godine


U IME REPUBLIKE SRPSKE!


Osnovni sud u ________ i to sudija R.D., kao sudija pojedinac, uz učešće zapisničara V.J., u krivičnom predmetu protiv optuženog M.S. zbog krivičnog djela falsifikovanja isprave iz člana 377 stav 3 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona Republike Srpske (KZ RS), po optužnici Okružnog tužilaštva u ______ broj _______ od _______ godine, nakon održanog glavnog, usmenog i javnog pretresa, u prisustvu Okružnog tužioca V.S. i optuženog, dana ________ godine donio je i istoga dana javno objavio


P R E S U D U


Optuženi M.S. sin J. i majke P. rođ. L. rođen ... godine u ______ gdje je nastanjen, Ul..., državljanin RS i BiH, metalostrugar, zaposlen u preduzeću J. iz ______ , sa mjesečnom platom 600,00 KM, neoženjen, bez djece, osuđivan presudom Osnovnog suda u ______ broj ________ od _________ godine zbog krivičnog djela falsifikovanje isprave iz člana 377 stav 3 u vezi sa stavom 1 KZ RS, na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca, kaznu izdržao, protiv njega se ne vodi drugi krivični postupak, nalazi se na slobodi,

KRIV JE

Što je:

Dana ______ godine u _______ po prethodnom dogovoru sa D.P. da mu obezbjedi diplomu o završenoj Ekonomskoj školi u ______, iako tu školu nikada nije pohađao niti završio, napravio lažnu doplomu broj ______ od ______ godine, istu ovjerio lažnim pečatom Ekonomske škole i svojim potpisom potpisao direktora škole R.S., tu diplomu predao istog dana D.P., a ovaj ju priložio uz molbu prilikom prijave na objavljeni oglas za radno mjesto ekonomskog tehničara u Skupštini Grada ______, a za tu uslugu mu je D.P. platio 800,00 KM.

dakle, napravio lažnu javnu ispravu u namjeri da se takva isprava upotrebi kao prava.

Čime je počinio krivično djelo falsifikovanja isprave iz člana 377 stav 3 u vezi sa stavom 1 KZ RS, pa ga ovaj sud na osnovu istog zakona, a primjenom člana 28, 32, 33, i 37 stav 1 i 2 KZ RSO S U Đ U J E


Na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci.


Na osnovu člana 62 stav 1 KZ RS oduzima se diploma broj _____ od _______ godine, kao predmet nastao izvršenjem krivičnog djela.

Na osnovu člana 94 stav 2 KZ RS optuženom se oduzima iznos od 800,00 KM (osamstotina konvertibilnih maraka), kao imovinska korist pribavljena krivičnim djelom.

Na osnovu člana 99 stav 1 Zakona o krivičnom postupku (ZKP) optuženi je dužan da na ime troškova krivičnog postupka plati paušalni iznos od 200,00 KM (dvijestotine konvertibilnih maraka), u roku od 15 dana, po pavosnažnosti presude pod prijetnjom izvršenja.

O b r a z l o ž e nj e

Okružni tužilac iz ______ optužnicom _____ od _____ godine optužio je M.S. da je u vrijeme, na način i pod okolnostima opisanim u izreci ove presdue počinio krivično djelo falisifikovanja isprave iz člana 377 stav 3 u vezi sa stavom 1 KZ RS.

Optužnicu je dana _______ godine potvrdio sudija za prethodno saslušanje ovoga suda.

Na ročištu o izjašnjenju o krivici ________ godine optuženi se izjasnio da nije kriv, pa je predmet dostavljen sudiji ovoga suda radi zakazivanja glavnog pretresa.

Na glavnom pretresu optužba je izvela dokaze i to: saslušanje u svojstvu svjedoka D.P., čitanjem izvještaja Ekonosmke škole ____ od _______ godine, uvid u diplomu broj ____ od ______ godine.

Odbrana je u potpunosti negirala navode optužbe tvrdeći da je optuženi pohađao školu i da je diploma izdata od nadležnog organa ali nije izvodila dokaze.

Na osnovu svih izvedenih dokaza i njihove ocjene u smislu člana 287 ZKP ovaj sud je odlučio kao u izreci presude iz sljedećih razloga:

Iz iskaza svjedoka D.P. proizilazi da je on dana _______ godine razgovarao sa optuženim koga je od ranije poznavao, kako bi došao do lažne diplome o završenoj Ekonomskoj školi jer da je u toku objavljeni oglas za popunu radnog mjesta ekonomski tehničar u Skupštini Grada ____ na koji bi želio da se prijavi. Optuženi mu je obećao da će mu napraviti lažnu diplomu, zatražio od ovoga podatke koje mu je dao i nakon pet dana, tačnije ____ godine optuženi mu je tu diplomu predao, a on mu je kako su se i dogovorili za tu uslugu predao 800,00 KM.

Iz izvještaja Ekonomske škole ____ od _____ godine proizilazi da je u matičnoj knjizi učenika pod rednim brojem ___ upisana F.G., kći M.Z. i majke N., rođena .... godine u _____, a da D.P. i ne prolazi kroz evidenciju knjige učenika ove škole niti izdatih diploma.

Uvidom u diplomu broj _______ vidljivo je da utisnuti pečat ni po veličini ni po obliku slova ne odgovara pečatu koji je otisnut na dopisu škole upućenom sudu. Povazujući ovo sa navedenim izvještajem Ekonomske škole i iskazom svjedoka D.P., ovaj sud je na nesumnjiv način utvrdio da je u ovom slučaju sačinjena diploma lažna, da se radi o javnoj ispravi koju u granicama svojih ovlašćenja izdaje ovlašćena ustanova, u ovom slučaju Ekonomska škola. Kako se radi o lažnoj javnoj ispravi sačinjenoj u namjeri da se upotrebi kao prava, u radnjama optuženog su ostvarena sva bitna obilježja krivičnog djela falsifikovanja isprave iz člana 377 stav 3 u vezi stava 1 KZ RS.

Ne nalazeći okolnosti koje bi isključivale krivičnu odgovornost optuženog i postojanje krivičnog djela sud ga je za počinjeno djelo oglasio krivim.

Oglasivši ga krivim sud je prilikom odlučvanja o kazni na strani optuženog cijenio kao otežavajuću okolnost da je ranije osuđivan za istovrsno djelo, da je izrečenu kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i izdržao, da ona nije na njega dovoljno vaspitno djelovala da ne čini ovakva krivična djela, zbog čega mu je, a u odsustvu olakšavajućih okolnosti izrekao kaznu zatvora u trajanju od pet mjeseci nalazeći da je mjera izrečene kazne nužna radi ostvarivanja svrhe kažnjavanja propisane u članu 28 KZ RS.

Kako je optuženi za uslugu sačinjavanja lažne diplome od D.P. primio iznos od 800,00 KM, što je pouzdano utvrđeno, te kako prema odredbi člana 94 stav 1 KZ RS, niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom, sud mu je na osnovu člana 94 stav 2 KZ RS, oduzeo imovinsku korist označenu u izreci ove presude.

Na osnovu člana 99 stav 1 ZKP optuženi je obavezan da na ime troškova krivičnog postupka plati paušal u iznosu od 200,00 KM koji iznos je srazmjeran trajanju krivičnog postupka, složenosti predmeta i imovnom stanju optuženog.

Zapisničar Sudija
V.J. R.D.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku od 15 dana po prijemu presude, Okružnom sudu u Banjoj ______ putem ovoga suda.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]