BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#839
Presuda sa odlukom o imovinsko pravnom zahtjevu

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
________________ ŽUPANIJA/KANTON
OPĆINSKI SUD ________Poslovni broj: _____________________
______ , _________ godineU IME FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Općinski sud ________ , po sucu pojedincu M. J. , uz sudjelovanje zapisničara B. P. , u kaznenom predmetu koji se vodi protiv optuženog B. D. zbog kaznenog djela teške krađe iz članka 287. stavak 1. točka a. kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljnjem tekstu : KZFBiH ) , a po optužnici Županijskog tužiteljstva ________ broj ________ od ________ godine , nakon održane javne glavne rasprave od _______ godine , u prisustvu optuženog A. Ć. , njegovog branitelja Đ.N. , advokata iz _______ , županijskog tužitelja iz ________ E. M. , te oštećenog M. Š. , donio je i javno objavio slijedeću


P R E S U D U


Optuženi B. D. , sin H. , i majke A. , rođene P. , rođen u _______ , ______. godine , nastanjen u ______ , općina _________ , državljanin BiH, Bošnjak, završio srednju ekonomsku školu , noćni čuvar u poduzeću «______» _______ , pismen , oženjen , otac dvoje mldb djece , slabog imovnog stanja, ranije osuđivan presudom Općinskog suda _______ broj ________ od ________ godine na kaznu zatvora od 6 mjeseci zbog kaznenog djela teške krađe iz članka 274. stavak 1. točka 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine , ne vodi se drugi postupak protiv njega , brani se sa slobode ,


k r i v j e

Što je :

U noći između ________ godine u _______ ulici u _______ , iza prodavnice „_______“, s ciljem da si pribavi protupravnu imovinsku korist , došao vozila marke „_______“, registarskih oznaka ________ , vlasništvo B.P. , vrijednosti 12.500,00 KM , pa je razbio bočno staklo na vratima istog vozila , ušao u vozilo gdje je pokidao kontakt kablove ispod upravljača te spajanjem istih kablova stavio motor vozila u pogon , nakon čega je vozilo odvezao i sakrio u svoju garažu u naselju _____ kraj _______ , pa je sukcesivno u naredna dva mjeseca sa vozila skidao određene dijelove vozila i motora i prodavao ih kao dijelove na auto-pijacama , da bi dana ________ godine otkriven u momentu kada je pokušavao prodati školjku istog vozila P:M.-u .

Dakle , provaljivanjem u zatvoreni prostor ukrao tuđu pokretnu stvar ,

čime je počinio kazneno djelo teške krađe iz članka 287. stavak 1. točka a. KZFBiH , pa ga sud , temeljem istog zakonskog propisa , uz primjenu članka 47. KZFBiH

O S U Đ U J E

na kaznu zatvora u trajanju od 8 ( osam ) mjeseci


Temeljem članka 212. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljnjem tekstu : ZKPFBiH ) oštećenom B.P. dosuđuje se na ime imovinsko-pravnog zahtjeva iznos od 12.500,00 (dvanaest tisuća petsto ) KM kojeg je optuženi dužan isplatiti oštećenom odjednom u roku od tri mjeseca nakon pravomoćnosti ove presude .

Temeljem članka 202. stavak 1. ZKPFBiH , optuženi je dužan snositi troškove ovog kaznenog postupka u iznosu od 200,00 (dvije stotine ) KM i platiti na ime sudskog paušala iznos od 100,00 (stotinu ) KM .


O b r a z l o ž e n j e


Optužnicom Županijskog tužiteljstva ________ broj _________ od _________ godine stavljeno je optuženom B.D.. na teret izvršenje kaznenog djela teške krađe iz članka 287. stavak 1. točka a) KZFBiH , a na način opisan u izreci iste optužnice . Ista optužnica je potvrđena od strane suca za prethodno saslušanje ovog suda dana ________ godine .

Optuženi je prilikom izjašnjavanja o krivnji priznao izvršenje predmetnog kaznenog djela .

Kako je optuženi u cijelosti priznao izvršenje kaznenog djela na način opisan u optužnici , to sud nije izvodio predložene dokaze osim što je izveo dokaze vezane za imovinsko-pravni zahtjev oštečenog i dokaze od značaja za utvrđivanje vrste i visine kaznene sankcije , pa su u dokaznom postupku izvedeni dokazi saslušanjem svjedoka oštećenog B.P. , uvid u nalaz i mišljenje vještaka financijske struke S. O. , te izvod iz kaznene evidencije PU _______ na ime optuženog broj ___________ od _________ godine .

Kako je u konkretnom slučaju optuženi priznao da je na način opisan u izreci ove presude počinio inkriminirane radnje i to sa motivacijom da si pribavi protupravnu imovinsku korist , to je optuženi takvim svojim radnjama ostvario sva bitna obilježja kaznenog djela teške krađe iz članka 287. stavak 1. točka a. KZFBiH.

Opredjeljujući se za vrstu kaznene sankcije , sud je cijenio da u konkretnom slučaju nema mjesta izricanju uvjetne osude , niti ublažavanju kazne , kako je to u završnoj riječi tražio optuženi , nego je zbog načina izvršenja djela , visine ostvarene imovinske koristi , ranije osuđivanosti optuženog za istovjetno kazneno djelo , učestalosti ove vrste kaznenih djela na području ovog suda , potrebno , posebno iz razloga generalne prevencije optuženom izreći efektivnu zatvorsku sankciju kojom bi se u konkretnom slučaju jedino mogla ostvariti svrha kažnjavanja .

Cijeneći visok stupanj kaznene odgovornosti i jačine ugrožavanja zaštićenog dobra , pobude iz kojih je djelo počinjeno , raniji život i osuđivanost za istovrsno kazneno djelo , obiteljsko i socijalno stanje optuženog , ponašanje nakon izvršenog djela koje se ogleda u priznanju izvršenja ovog kaznenog djela , sud je optuženom izrekao kaznu zatvora u trajanju od 8 mjeseci , smatrajući istu kaznu adekvatnom naprijed pobrojanim okolnostima od značaja za odmjeravanje kazne te odgovarajućom u smislu specijalne i generalne prevencije .

Temeljem članka 212. stavak 1. ZKPFBiH oštećenom B.P. sud je dosudio na ime imovinsko-pravnog zahtjeva iznos od 12.500,00 KM . Oštećeni je istakao imovinsko-pravni zahtjev u visini od 12.500,00 KM prihvatajući u cijelosti nalaz i mišljenje vještaka financijske struke S.O. koji je u svom nalazu i mišljenju uvrdio vrijednost potpuno uništenog vozila oštećenog cijeneći pri tome starost vozila , pripadajuću amortizaciju i trenutnu cijenu takvog vozila na tržištu . Optuženi nije prigovarao visini vrijednosti vozila koju je izračunao navedeni vještak , tako da vrijednost vozila utvrđena po vještaku nije sporna među strankama u postupku niti je osporena od strane oštećenog . Pošto je sud u postupku na nesumnjiv način utvrdio visinu štete koju je izvršenjem ovog kaznenog djela pretrpio oštećeni , to je istom dosudio postavljeni imovinsko-pravni zahtjev u visini od 12.500,00 KM kojeg je optuženi dužan isplatiti oštećenom odjedanput u roku od 3 mjeseca od dana pravomoćnosti ove presude .

Temeljem članka 202. stavak 1. ZKPFBiH , optuženi je obvezan snositi troškove ovog kaznenog postupka u iznosu od 200,00 (dvijestotine ) KM koji se sastoje od troška financijskog vještačenja u kojem pravcu je sud prihvatio utemeljenim troškovnik Županijskog/kantonalnog tužiteljstva ________ i platiti na ime sudskog paušala iznos od 100,00 KM , a sud je pri određivanju visine paušala cijenio imovne mogućnosti optuženog koji je u stalnom radnom odnosu kao i manju složenost i dužinu trajanja ovog postupka .
Zapisničar S u d a c

B.P. M.J.UPUTA O PRAVNOM LIJEKU :

Protiv ove presude može se izjaviti žalba Županijskom/kantonalnom sudu ________ u roku od 15 dana od dana prijema presude u tri primjerka.
Oštećeni može pobijati presudu samo zbog odluke o troškovima postupka i imovinskopravnom zahtjevu .


Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]