BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#846
Presuda kojom se optuženi oslobađa od optužbe

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
____________ KANTON
KANTONALNI SUD U __________
Broj: ____________________
______, ___________ godineU IME FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE !Kantonalni sud u ______ , u vijeću sastavljenom od sudija F.Lj. kao predsjednice vijeća, B.T. i Z.N. kao članova vijeća, uz sudjelovanje J.M. kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog A.I., zbog krivičnog djela - Teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa - iz člana 336. stav 2. u vezi sa članom 333. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH), a po optužnici Kantonalnog tužiteljstva _____________ kantona broj ________ od _________ godine, nakon održanog javnog glavnog pretresa dana _________ godine u prisustvu kantonalnog tužitelja M.V., oštećenog B.O., optuženog A.I. i njegove braniteljice K.A., advokata iz _______, donio je i istog dana javno objavio,


P R E S U D U


Optuženi A.I., sin A. i Š. rođene Š., rođen _________ godine u _______ općina ______ , nastanjen u _________, Ul. ________ broj _________, po narodnosti Bošnjak, državljanin Bosne i Hercegovine, JMBG ...., penzioner, oženjen, otac dvoje djece, pismen sa završenom srednjom stručnom školom – bravar, vojsku služio ____ i _____ godine u _____, bez čina, vodi se u vojnoj evidenciji_______ , osuđivan presudom Općinskog suda u _______ broj _______ , zbog krivičnog djela – Prikrivanje - iz člana 165. stav 2. Krivičnog zakona SR Bosne i Hercegovine (KZ RBiH), na novčanu kaznu u iznosu od 15.000,00 dinara, nalazi se na slobodi,

na osnovu člana 299. tačka c) Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP FBiH),

OSLOBAĐA SE OD OPTUŽBE


da je,

dana __________ godine u _______ sati, na magistralnom putu ______ – ______, u mjestu __________ , općina ________ , upravljajući svojim vozilom marke _______ ______, registarski broj _______ , protivno odredbi člana 174. stav 1. i 2. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, u alkoholisanom stanju, sa koncentracijom alkohola u krvi od 2,264 gr/kg, što odgovara fazi konfuzije, u kojem stanju je bio očigledno nesposoban za bezbjednu vožnju, a u koje se stanje doveo konzumiranjem alkohola u većim količinama iako je bio svjestan da time može prouzrokovati zabranjenu posljedicu, pa je pristao na njeno nastupanje, krećući se magistralnim putem iz pravca ________ u pravcu _______ , suprotno odredbi člana 39. stav 2. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, propustio da vozilo u kretanju drži što bliže desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaljenosti od nje da, s obzirom na brzinu kretanja vozila, uslove saobraćaja i na stanje i osobine puta ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju, pa je, pri brzini kretanja vozila od 74 km/h, a prilikom ulaska u lijevu krivinu, vozilo u kretanju držao uz samu središnju liniju kolovoza, u kojem momentu je iz suprotnog smjera naišlo putničko motorno vozilo marke _______ , registarske oznake _________ , vlasništvo H.B., za čijim upravljačem se nalazio B.S., koji je prednjim lijevim dijelom vozila djelimično prešao preko središnje linije kolovoza na lijevu saobraćajnu traku, usljed kojih propusta je došlo do kontakta ovih dvaju vozila tako što je _____ vozilo __________ prednjom lijevom stranom udarilo u prednji lijevi i prednji bočni dio putničkog motornog vozila _______ , nakon čega su oba vozila sletila sa puta u kanal, koji se nalazio na lijevoj strani kolovoza gledajući u pravcu ________ , kojom prilikom je vozač putničkog motornog vozila marke _______ B.S. zadobio povrede u vidu prijeloma kostiju krova i baze lobanje, prijeloma nosnih kostiju, lijeve polovice gornje vilice, lijeve jagodične kosti, prijelom lijeve ramene kosti, prijelom lijeve butne kosti, te brojne razdore slezine, usljed kojih povreda je došlo do unutrašnjeg iskrvarenja sa brojnim oštećenjima velikog mozga, što je prouzrokovalo smrt B.S.,

čime bi učinio krivično djelo - Teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa - iz člana 336. stav 2. u vezi sa članom 333. stav 1. KZ FBiH.

Na osnovu člana 212. stav 4. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP FBiH), oštećeni B.O. se sa imovinskopravnim zahtjevom upućuje na parnični postupak.

Na osnovu člana 203. stav 1. ZKP FBiH, troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.


O b r a z l o ž e nj e


Optužnicom Kantonalnog tužiteljstva ____________ kantona broj __________ od ___________ godine, koja je potvrđena dana ___________ godine od strane sudije za prethodno saslušanje Kantonalnog suda u ________ , a čiji je činjenični opis kantonalni tužitelj djelimično izmijenio na glavnom pretresu održanom pred ovim sudom dana ________ . godine, optuženom A.I. stavljeno je na teret krivično djelo - Teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa - iz člana 336. stav 2. u vezi sa članom 333. stav 1. KZ FBiH.
Nakon što je optuženi A.I. izjavio da je razumio navode iz optužnice, kantonalni tužitelj je u uvodnoj riječi izjavio da će dokazima čije je izvođenje predloženo u optužnici dokazati da je optuženi učinio krivično djelo za koje se optužuje. Braniteljica optuženog je pak izjavila da, po ocjeni odbrane, dokazi čije je izvođenje tužiteljstvo predložilo ne ukazuju da je njen branjenik učinio krivično djelo za koje se optužuje i da stoga odbrana smatra da će, nakon provedenog dokaznog postupka, sud donijeti presudu kojom se njen branjenik oslobađa od optužbe. Pri tim navodima, tužitelj i braniteljica ostali su i u svojim završnim riječima.

Tokom dokaznog postupka kao dokazi optužbe saslušani su svjedoci B.O., H.H. A. E. i B.F., vještak saobraćajne struke K.A. i vještaci sudske medicine C. dr. Z. i T. dr. V. Na glavnom pretresu, takođe kao dokazi optužbe, pročitani su i pisani nalaz i mišljenje vještaka C. dr. Z. od ___________ godine, zapisnik o uviđaju PU _______ od ________ godine, rezultati alkoholometrijske pretrage na ime optuženog A.I. i oštećenog B.S. od _________ godine, izvještaj o vanrednom tehničkom pregledu motornog vozila _______ , sačinjen od preduzeća „.....“ d.o.o. ________ od _______ godine, izvod iz kaznene evidencije na ime optuženog A.I. od ________ godine, pisani nalaz i mišljenje vještaka saobraćajne struke K.A. od ________ godine, izvještaj PU _______ broj _________ od ___________ godine, zapisnik o vanjskom pregledu i obdukciji mrtvog tijela B.S. od __________ godine, te je izvršen uvid u skicu lista mjesta i fotodokumentaciju sačinjenu od PU _________ od _________ godine. Kao dokazi odbrane pročitani su otpusno pismo i otpusna lista Interne klinike – Odjeljenje endrokrinologije na ime optuženog A.I., otpusna lista Klinike za kožne i spolne bolesti na ime optuženog A.I. i zapisnici o saslušanju svjedoka B.F. i A.E. u istrazi broj ___________ od ________ godine korišteni od strane odbrane pri unakrsnom ispitivanju ovih svjedoka.

Cijeneći izvedene dokaze pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, ovaj sud je našao da nije dokazano da je optuženi učinio krivično djelo za koje se optužuje, pa je, na osnovu člana 299. tačka c) ZKP FBiH, donio presudu kojom je optuženog A.I. oslobodio od optužbe da je učinio krivično djelo - Teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa - iz člana 336. stav 2. u vezi sa članom 333. stav 1. KZ FBiH.

Na osnovu zapisnika o uviđaju, skice i fotodokumentacije lica mjesta, zapisnika o vanjskom pregledu i obdukciji mrtvog tijela oštećenog B.S., koju je obavio vještak obducent T. dr. V., te na osnovu iskaza svjedoka B.O., A.E., B.F. i H.H. utvrđeno je da je dana ________ godine, oko ____ sati, u mjestu ________ , na magistralnom putu _____ –_______ , došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su sudjelovali vozilo marke ___________ , registarski broj ___________ , kojim je upravljao optuženi A.I. i putničko motorno vozilo marke __________ , reg. Oznake _________ , kojim je upravljao oštećeni B.S., da su, nakon međusobnog kontakta, ova dva vozila sletila sa puta u kanal, te da je tom prilikom oštećeni B.S. zadobio povrede opisane u izreci ove presude a koje su prouzrokovale njegovu smrt. Naime, u zapisniku o uviđaju PU _________ od ________ godine konstatovano je da su prilikom uviđaja na licu mjesta zatečena navedena vozila koja su učestvovala u ovoj saobraćajnoj nezgodi, utvrđen je njihov položaj kao i tragovi saobraćajne nezgode koji su se nalazili na kolovozu i oko kolovoza, a što je vidljivo i u skici lica mjesta i fotodokumentaciji. Svjedoci A.E. i B.F., koji su se u vrijeme nezgode nalazili u vozilu _______ , kojim je upravljao oštećeni B.S., potvrdili su, takođe, da je dana __________ . godine na magistralnom putu ________ - ________ došlo do saobraćajne nezgode na taj način što se vozilo ______ , u kojem su se oni nalazili, a kojim je upravljao oštećeni B.S., sudarilo sa vozilom ________ koje se kretalo iz suprotnog smjera. Na osnovu iskaza svjedoka B.O., zapisnika o uviđaju, zapisnika o vanjskom pregledu i obdukciji mrtvog tijela oštećenog B.S., te nalaza i mišljenja vještaka sudske medicine C. dr. Z., utvrđeno je da je prilikom ove saobraćajne nezgode oštećeni B.S. zadobio povrede, opisane u izreci ove presude, koje su prouzrokovale njegovu smrt. Navedene okolnosti nije osporavala ni odbrana.

Na osnovu nalaza i mišljenja vještaka saobraćajne struke K.A., te na osnovu iskaza ovog vještaka datog na glavnom pretresu utvrđeno je da se mjesto kontakta kombi vozila, kojim je upravljao optuženi i vozila _____ , kojim je upravljao oštećeni, po širini kolovoza nalazilo na desnoj kolovoznoj traci, gledano u smjeru kretanja optuženog, na udaljenosti od oko ___ do ___ metra od pune uzdužne razdjelne linije. Iz navedenog, dakle, proizilazi da se mjesto kontakta vozila optuženog i vozila oštećenog nalazilo na desnoj kolovoznoj traci gledajući u smjeru kretanja optuženog, te da je, prema tome, oštećeni B.S., neposredno prije kontakta sa vozilom optuženog, prednjim lijevim dijelom vozila djelimično prešao preko središnje linije kolovoza na kolovoznu traku namijenjenu za saobraćaj vozila koja se kreću iz suprotnog smjera u odnosu na smjer kretanja oštećenog. Navedeno utvrđenje vještaka saobraćajne struke prihvatio je i tužitelj, te je u optužnici i naveo da je oštećeni B.S. prednjim lijevim dijelom vozila kojim je upravljao djelimično prešao preko središnje linije kolovoza na lijevu kolovoznu traku.

Međutim, i pored toga što prihvata nalaz vještaka saobraćajne struke da je do kontakta dva vozila došlo na kolovoznoj traci namijenjenoj za saobraćaj vozila koja se kreću u istom smjeru u kojem se kratao i optuženi, te da je oštećeni neposredno prije kontakta sa vozilom optuženog prednjim lijevim dijelom vozila djelimično prešao preko središnje linije kolovoza na kolovoznu traku namijenjenu za saobraćaj vozila koja dolaze iz suprotnog smjera, tužitelj optužnicom tereti optuženog A.I. da je do ove saobraćajne nezgode došlo usljed toga što se on, nalazeći se u stanju alkoholisanosti, kretao suprotno odredbi člana 39. stav 2. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini jer da je propustio da vozilo u kretanju drži što bliže desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaljenosti od nje da, s obzirom na brzinu kretanja vozila, uslove saobraćaja i na stanje i osobine puta, ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju, nego da je vozilo u kretanju držao uz samu središnju liniju kolovoza. Imajući u vidu provedene dokaze, a, prije svega, pisani nalaz i mišljenje te iskaz vještaka saobraćajne struke K.A., ovaj sud nalazi da nema dokaza da je način na koji je optuženi A.I. upravljao svojim vozilom u uzročnoj vezi sa nastupjelom saobraćajnom nezgodom, tj. da nema dokaza da je konkretna saobraćajna nezgoda uzrokovana kršenjem saobraćajnih propisa od strane optuženog.

Naime, kao što je već navedeno, nesporno je da se u trenutku kontakta sa vozilom kojim je upravljao oštećeni, optuženi A.I. nalazio na svojoj desnoj strani kolovoza, a da je oštećeni B.S. prednjim lijevim dijelom vozila prešao preko središnje linije kolovoza na kolovoznu traku namijenjenu za saobraćaj vozila koja dolaze iz suprotnog smjera. Iz iskaza vještaka K.A. datog na glavnom pretresu jasno proizilazi da je u momentu sudara vozilo optuženog bilo paralelno sa uzdužnom razdjelnom linijom, da je od nje bilo udaljeno najmanje ___ do ___ metra, da je prelazak vozila kojim je upravljao oštećeni na njegovu kolovoznu traku bio neočekivan i iznenadan i da nije imao tehničke mogućnosti za izbjegavanje kontakta, te da bi, s obzirom na bočno odstojanje koje je u tom trenutku optuženi imao od desne ivice kolovoza i brzine kretanja vozila, došlo do kontakta između vozila oštećenog i vozila optuženog i da se optuženi kretao bliže desnoj ivici kolovoza kao i da je, inače, odstojanje koje je u vožnji držao optuženi od desne ivice kolovoza, s obzirom na sve okolnosti konkretne saobraćajne situacije, bilo prihvatljivo. Iz iskaza ovog vještaka takođe proizilazi da do saobraćajne nezgode ne bi došlo da oštećeni B.S. nije vozilom kojim se kretao prešao na lijevu stranu kolovoza, odnosno na stranu kolovoza kojom se pravilno kao svojom desnom kolovoznom trakom kretao optuženi A.I. S obzirom na ovakva utvrđenja vještaka saobraćajne struke, prema kojima bi do ove saobraćajne nezgode došlo i da se optuženi kretao bliže desnoj ivici kolovoza, a da do saobraćajne nezgode ne bi došlo da oštećeni svojim vozilom nije prešao na lijevu stranu kolovoza, ovaj sud nalazi da nema dokaza da je način na koji je optuženi A.I. upravljao svojim vozilom u uzročnoj vezi sa nastupjelom posljedicom. Budući da nema dokaza da je do ove saobraćajne nezgode došlo kršenjem odredbe člana 39. stav 2. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini od strane optuženog, kako se to tvrdi optužnicom, ovaj sud nalazi da je za utvrđenje postojanja krivičnog djela i krivične odgovornosti optuženog irelevantna eventualna alkoholisanost optuženog u vrijeme učinjenja djela, pošto ona sama za sebe, bez iz nje proizašlog kršenja drugih saobraćajnih propisa, ne može biti uzrok saobraćajne nezgode a niti je ona optužnicom Kantonalnog tužiteljstva istaknuta kao samostalni uzrok nastale saobraćajne nezgode nego samo kao razlog za navodno kršenje odredbe člana 39. stav 2. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.

Iz navedenih razloga ovaj sud je, dakle, našao da nije dokazano da je optuženi učinio krivično djelo za koje se optužuje, pa je, stoga, na osnovu člana 299. tačka c) ZKP FBiH, donio presudu kojom je optuženi A.I. oslobođen od optužbe da je učinio Teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa - iz člana 336. stav 2. u vezi sa članom 333. stav 1. KZ FBiH.

Pošto je donijeta presuda kojom se optuženi A.I. oslobađa od optužbe, oštećeni B.O. je, na osnovu člana 212. stav 4. ZKP FBiH, sa imovinskopravnim zahtjevom upućen na parnični postupak, a u pogledu troškova krivičnog postupka, u skladu sa članom 203. stav 1. ZKP FBiH, odlučeno je da oni padaju na teret budžetskih sredstava.


Zapisničar, Predsjednica vijeća,

J.M. F.LJ.

POUKA: Protiv ove presude može se izjaviti žalba Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, putem ovog suda, u roku od 15 dana od dana prijema prepisa presude. Žalba se podnosi u tri primjerka.http://www.medijator-prnjavorac.com

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]