BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#818
Presuda kojom se optuženi oslobađa od optužbe i oglašava krivim

OSNOVNI SUD U ______
Broj: __________________
_______, _________ godine


U IME REPUBLIKE SRPSKE!

Osnovni sud u ________,po sudiji K.M. kao pojedincu, uz sudjelovanje zapisničara V.B. u krivičnom predmetu protiv optuženog V.M. zbog krivičnih djela u sticaju i to: šumske krađe iz člana 430. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske (u daljem tekstu: KZ RS) i krivičnog djela tjelesne povrede iz člana 155. stav 1. istog zakona, po optužnici Okružnog Tužilaštva _________ broj ________ od _______ godine, nakon održanog javnog glavnog pretresa, u prisustvu optuženog i Okružnog tužioca R.O. dana ________ godine donio je i istog dana javno objavio slijedeću


P R E S U D U


Optuženi B.M. sin T. i majke C. rođene K. rođen ... godine u _______ , gdje je i nastanjen, Srbin, državljanin BiH, oženjen, otac dvoje maloljetne djece, od imovine ima kuću i 10 dunuma zemlje, sa završenom osnovnom školom, ranije osuđivan i to presudom Osnovnog suda u ________ broj __________ od _______ godine na novčanu kaznu u iznosu od 300,00 KM, zbog krivičnog djela šumske krađe iz člana 424. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske (KZ RS), protiv njega se ne vodi drugi krivični postupak, na slobodi,


KRIV JE
što je:

Tačno neutvrđenog dana u prvoj polovini ________ godine, u državnoj šumi P. D. koja se nalazi u Gospodarskoj jedinici ___odjel _____, bez prethodne doznake i uplate oborio tri stabla hrasta ukupne drvne mase od 7 m3, te je dana _________ godine od strane čuvara šuma V.Ž., J.R. i B.M. zatečen da sa dva konja izvlači trupce od oborenih stabala, oštetivši na taj način ŠG L. iz _______ za iznos od 766,00 KM, dakle, radi krađe u šumi oborio više stabala, a količina oborenog drveta je veća od 3 m3, čime je počinio krivično djelo šumske krađe iz člana 430. stav 1. KZ RS, pa ga sud na osnovu istog zakonskog propisa, a uz primjenu odredbi člana 37. KZ RS,

OSUĐUJE

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 30 (trideset) DANA.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku optuženi se obavezuje da oštećenoj ŠG L. iz _______ naknadi štetu pričinjenu krivičnim djelom u iznosu od 766,00 KM, u roku od 60 dana, a pod prijetnjom izvršenja.

Nasuprot tome, a na osnovu člana 290. tačka v) Zakona o krivičnom postupku, optuženi B.M. sa ostalim podacima kao gore,

OSLOBAĐA SE OD OPTUŽBE
da je,

u prvoj polovini septembra 2004. godine, u dvorištu kuće oštećenog L.S. u __________ , u poslijepodnevnim satima, nakon prepirke u vezi sa napasanjem ovaca oštećenog na livadi optuženog, optuženi prišao oštećenom i pesnicom ga udario u predjelu lica, nanijevši mu tjelesne povrede u vidu otekline i modrice na licu, čime da bi počinio krivično djelo tejelesne povrede iz člana 155. stav 1. KZ RS.

Na osnovu člana 108. stav 4. ZKP oštećeni L.S. se upućuje da imovinskopravni zahtjev ostvaruje u parnici.

Na osnovu člana 99. stav 1. Zakona o krivičnom postupku optuženi se obavezuje da naknadi troškove krivičnog postupka i to na ime paušala sudu u iznosu od 150,00 KM, u roku od 15 dana, a pod prijetnjom izvršenja.


O b r a z l o ž e nj e


Okružno tužilaštvo u __________ podiglo je optužnicu broj _______ od _________ godine protiv optuženog B.M. zbog krivičnih djela šumske krađe iz člana 430. stav 1. KZ RS i tjelesne povrede iz člana 155. stav 1. istog zakona, počinjenih na način opisan u dispozitivu optužnice i izreci ove presude.

Nakon što je optužnica potvrđena dana ___________ godine, na ročištu za izjašnjenje o krivnji ________ godine, optuženi se izjasnio da nije kriv, te je nakon toga, a na osnovu člana 236. stav 4. Zakona o krivičnom postupku (u daljem tekstu: ZKP) predmet dostavljen sudiji radi zakazivanja glavnog pretresa.

U svojoj odbrani na glavnom pretresu optuženi je izjavio da se ne osjeća krivim za sječu stabala, jer da je sječu vršio u privatnoj šumi posjednika D.K., te da oštećenog L.S. uopšte nije udario.

U toku dokaznog potupka na glavnom pretresu provedeni su dokazi optužbe i to: saslušanjem svjedoka – ovlaštenog predstavnika oštećene L.S., te svjedoka – čuvara šume V.Ž., V.M. i J.R., kao i saslušanjem svjedoka – oštećenog L.S., uvidom u službenu knjigu pomoćnog tehničkog osoblja – čuvara šume V.Ž., te izvod iz kaznene evidencije za optuženog, dok je optuženi dostavio na uvid prijavni list K.O. __________ za posjednika D.K.
Nakon provedenih dokaza, cijeneći svaki dokaz posebno i u međusobnoj vezi, a kako je to propisano odredbom člana 287. stav 2. ZKP, odlučeno je kao u izreci ove presude iz slijedećih razloga:

Iz saglasnih iskaza svjedoka čuvara šume V.Ž., V.M. i J.R., proizilazi da su optuženog, kojeg dobro poznaju, zatekli dana _________ godine kako sa dva konja izvlači hrastove trupce iz šume državne svojine ______ u odjelu _____ . Gospodarske jedinice_______ , te da su tragom vuče trupaca došli do tri panja od posječenih stabala hrasta. Upoređivanjem debljine panjeva i trupaca koji su se u većini nalazili na licu mjesta, a dio je optuženi već bio izvukao, ustanovili su da trupci potiču od posječenih stabala hrasta. Premjerom su utvrdili da se radilo o količini od 7 m3 drvne mase, od čega 5 m3 tehničkog i 2 m3 ogrevnog drveta. Ovo saznanje su evidentirali u službenu knjigu čuvara šuma V.Ž., u koju se potpisao i optuženi. Ovako dati iskazi svjedoka potvrđeni su i uvidom u službenu knjigu svjedoka V.Ž. Ovlašteni predstavnik oštećene L.S. izjavio je da je sječom stabala oštećenoj pričinjena šteta u iznosu od 766,00 KM.

Provedenim dokazima optužbe sud je u cjelosti poklonio vjeru iz razloga što se isti međusobno potvrđuju, a ni sam optuženi nije imao primjedbi provedenim dokazima i na izričit upit je potvrdio da se kritičnog dana potpisao u službenu knjigu čuvara šume V.Ž.

Na osnovu provedenih dokaza optužbe sud u potpunosti nalazi utvrđenim da je optuženi postupao na način kako je to opisano u osudjujućem dijelu izreke ove presude, te da se u njegovim radnjama stiču sva obilježja krivičnog djela šumske krađe iz člana 430. stav 1. KZ RS koje mu se optužnicom stavlja na teret.

Sud nije prihvatio odbranu optuženog da je smatrao da sječu vrši u privatnoj šumi posjednika D.K. Ovo iz razloga što iz iskaza saslušanih svjedoka optužbe proizilazi da u blizini mjesta gdje je optuženi oborio stabla hrasta nema privatne šume, a poznato im je da D.K. ima njivu-pašnjak na oko 500 metara udaljenosti od šume u kojoj je sječa vršena. Osim toga, iz kopije prijavnog lista koju je optuženi dao na uvid vidljivo je da se radi o parceli koja je po kulturi pašnjak, a ne šuma. Iz tog razloga ovakvu odbranu optuženog sud ocjenjuje neosnovanom i usmjerenom u pravcu izbjegavanja krivične odgovornosti.

Utvrđujući postojanje krivične odgovornosti optuženog, sud nalazi da uračunljivost optuženog u vrijeme izvršenja krivičnog djela ničim nije dovedena u sumnju, kao i to da je krivično djelo počinio sa direktnim umišljajem. Taj oblik vinosti bez ikakve sumnje proizilazi iz načina izvršenja ovog krivičnog djela.

Odlučujući o vrsti i visini kazne koju će izreći optuženom, a polazeći od svrhe kažnjavanja propisane u članu 28. KZ RS, sud je kao olakšavajuće okolnosti na strani optuženog cijenio činjenicu da je porodičan i otac dvoje malodobne djece, te nezaposlen, a kao otežavajuću okolnost cijenio je njegovu raniju osuđivanost za isto krivično djelo. Imajući u vidu težinu djela izraženu kroz posljedicu, da su oborena tri stabla hrasta u količini drvne mase koja se približava gornjoj granici zakonske inkriminacije po kojoj je optuženi oglašen krivim, te cijeneći stepen krivične odgovornosti optuženog, sud nalazi da se samo izricanjem efektivne kazne zatvora u odnosu na optuženog može uticati da više ne čini krivična djela, pa mu je zbog toga izrečena kazna zatvora u trajanju od 30 (trideset) dana, kao potebna mjera kazne za ostvarenje svrhe kažnjavanja.

Odluka o imovinskopravnom zahtjevu oštećene Š.G. L. iz ______ temelji se na odredbi člana 108. stav 3. ZKP. Kako je saslušanjem ovlaštenog predstavnika oštećene utvrđeno da je izvršenjem krivičnog djela za koje je oglašen krivim optuženi pričinio štetu oštećenoj u visini od 766,00 KM, to je obavezan da ovu štetu i naknadi.

Nasuprot prednjem, sud nije našao dokazanim da je optuženi B.M. počinio i krivično djelo tjelesne povrede iz člana 155. stav 1. KZ RS.

Na okolnosti izvršenja ovog krivičnog djela optužba je provela samo jedan dokaz i to saslušanjem svjedoka – oštećenog L.S. Svjedok oštećeni L.S. je u svom iskazu naveo da se ne sjeća tačno datuma, ali da je to bilo u prvoj polovini septembra 2004. godine, u poslijepodnevnim satima, u njegovo dvorište je došao optuženi i počeo da galami govoreći kako su tog dana ovce oštećenog pasle u njegovoj livadi. Nakon što mu je oštećeni počeo objašnjavati da su njegove ovce čitav dan bile u toru, optuženi mu je iznenada prišao i pesnicom ga udario u lice. Od tog udarca osjetio je bol, te je kasnije utvrdio da mu je lice i pocrvenilo. Istakao je da nije išao ljekaru, jer da za takvo nešto nije bilo potrebe. Nakon pet dana događaj je prijavio policiji, a nije mu poznato što je policija preduzela po njegovoj prijavi.

Za postojanje krivičnog djela tjelesne povrede iz člana 155. stav 1. KZ RS neophodno je objektivno utvrditi nastanak tjelesne povrede koja se manifestuje u takvom narušavanju zdravlja koje zahtjeva liječenje ili njegu, pa makar to bilo i kratkotrajno ili privremeno stanje oštećenog.

Kako iz iskaza oštećenog proizilazi da on osim kratkotrajnog bola i crvenila kože lica nije imao nikakvih drugih posljedica od udarca optuženog, pa ni otekline i modrice, kako se to navodi u optužnici, te da nije osjećao potrebu da se javlja ljekaru, sud nalazi da tužilac nije dokazao da je optuženi postupajući na način opisan u izreci ove presude optuženom nanio tjelesne povrede u vidu otekline i modrice lica, te da bi time počinio krivično djelo tjelesne povrede iz člana 155. stav 1. KZ RS. Iz tih razloga valjalo je u odnosu na to krivično djelo, a na osnovu člana 290. tačka v) ZKP, optuženog osloboditi od optužbe.

Primjenom člana 108. stav 4. ZKP oštećeni L.S. je upućen da imovinskopravni zahtjev ostvaruje u parnici.

Temeljem člana 99. stav 1. ZKP optuženi je obavezan da naknadi troškove krivičnog postupka u vidu paušala sudu u iznosu od 150,00 KM, a koji iznos je odmjeren obzirom na složenost i dužinu trajanja krivičnog postupka, te imovno stanje optuženog.

Zapisničar Sudija
V.M. K.M.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove presude može se izjaviti žalba Okružnom sudu u __________ u roku od 15 dana od dana prijema. Oštećeni žalbu mogu izjaviti zbog odluke o imovinskopravnom zahtjevu i troškovima krivičnog postupka.
izvor: http://www.medijator-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]