BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#178
PRESTANAK UGOVORA U PRIVREDI

Ugovor prestaje:
1) usljed ispunjenja – ugovori najčešće prestaju ispunjenjem.
2) usljed nemogućnosti ispunjenja – zbog okolnosti koja je nastupila naknadno, a do koje je došlo:
a) iz uzroka odn. zbog događaja za koje nije odgovorna ni jedna ni druga strane (viša sila) - (u tom slučaju, gasi se i obaveza druge strane. U ovom slučaju ugovor ne prestaje ipso iure već je potrebno da druga strana traži raskid ugovora. Ako su predmet obaveze stvari po rodu, obaveza ne prestaje čak i kad sve što dužnik ima od takvih stvari propadne usljed okolnosti za koje on ne odgova).
b) usljed krivice ugovornih strana ili krivice trećih lica - (dužnik se oslobađa obaveze, ali je dužan ustupiti povjeriocu pravo koje bi imao prema trećem licu zbog nastale nemogućnosti).
3) prestanak ugovora sporazumom ugovornih strana – ugovorne strane mogu saglasnošću svojih volja raskinuti ugovor koji su zaključile. U tom slučaju moraju se dogovoriti da li raskidaju ugovor za ubudućnost ili se raskid odnosi i na prošlost. U ovom drugom slučaju svaka ugovorna strana u tom slučaju vraća ono što je primila.
4) jednostrani odustanak od ugovora – Jednostranim odustankom ugovor prestaje kada to proističe iz ovlaštenja ugovornih strana određenih u zakonu. (npr. Prodavac ne isporuči kupcu kupljenu robu ni u srazmjerno primjerenom roku – u ovom slučaju kupac može raskinuti ugovor. Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno ostavio prodavcu naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora) Ugovorne strane mogu same dogovoriti da jedna ili svaka od njih odustane od ugovora. Otkaz ugovora se može dati u svako doba samo ne u nevrijeme. U slučaju otkaza ugovora ugovor prestaje tek kad istekne otkazni rok. Dejstva otkaza ugovora prostiru se samo na budućnost (ex nunc).
5) prestanak ugovora kompenzacijom – Kad dužnik postane povjerilac svoga povjerioca i kada na taj način između njih postoje istovremeno uzajamna potraživanja - ona se mogu ugasiti tako što će se kompenzirati (prebiti), odn. obračunati jedno za drugo. Za nastanak kompenzacije na osnovu zakona, potrebno je ispunjenje propisanih uslova, a to su: da su potraživanja uzajamna, da su međusobna potraživanja jednorodna (ako su novčana stradstva da su iste valute) i da su potraživanja dospjela. Ugovorna kompenzacija nastupa kada su se dva lica sporazumjela da njihova uzajamna potraživanja prestanu bez ispunjenja potraživanja. Sudska kompenzacija nastaje kada tuženi u parnici priznajući postojanje potraživanja suprotne strane istakne prigovor kompenzacije, tj. ako i dužnik ima potraživanje prema povjeriocu i da traži od suda da se prebiju ta uzajamna potraživanja. Konpenzacijom prestaju uzajamna potraživanja ukoliko su jednaka, a ako nisu jednaka, govori se o manjem potraživanju a smanjuje se veće potraživanje za iznos manjeg.
6) prestanak ugovora usljed zastarjelosti potraživanja – Do prestanka ugovora može doći kada je potraživanje povjerioca zastarjelo. Opšti rok zastare je 5 g., za neka potraživanja (kod prometa roba i usluga između pravnih lica) rok je 3 g., a za potraživanja za grijanje, komunalne usluge i sl. rok je 1 g.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]