BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2490
Prestanak ugovora o kasko osiguranju

Čl. 901, 902. i 919. Zakona o obligacionim odnosima

Nakon isplate osiguraniku naknade totalne štete na vozilu, ugovor o osiguranju prestaje, pa osi‐ guravatelj nema dalje obaveze prema osiguraniku iz osnova tog ugovora.

Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je pravilno cijenio da su tužitelj i tuženi imali zaključen ugovor o ka‐ sko osiguranju i da je tuženi izdao policu osiguranja od 30.07.2009. godine za putničko vozilo marke pe‐ ugeot reg. oznaka 827‐T‐029 za period od 30.07.2009. do 30.07.2010. godine. Kako iz stanja spisa proizilazi da su se u navedenom periodu desila dva štetna događaja i to dana 12.01.2010. i dana 09.04.2010. godine i da je tužitelju po štetnom događaju od 12.01.2010. godine isplaćena šteta na ba‐ zi totalne štete, ovaj sud je mišljenja da tužitelju ne pripada pravo ponovno na isplatu naknade štete po kasko osiguranju za štetni događaj od 09.04.2010. godine, jer su parnične stranke ugovorom o kasko osiguranju i to članom 16. stav 2. Uslova za kasko osiguranje cestovnih i šinskih vozila, koji čini sasta‐ vni dio ugovora police osiguranja, ugovorili da u slučaju uništenja vozila i nastankom totalne štete ili
nestanka vozila osiguranje prestaje. Kako je nakon štetnog događaja od 12.01.2010. godine isplaćena naknada na ime totalne štete, ugovor o osiguranju je prestao i tužitelj nema pravni osnov za isplatu na‐ knade štete za štetni događaj od 09.04.2010. godine.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 154447 12 Gž od 19.07.2016. godine, potvrđena
presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 P 154447 16 Rev od 28.02.2017. godine

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]