BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#789
Prestanak obaveze izdržavanja

Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
OSNOVNI SUD U MRKONJIĆ GRADU
Broj: ________________________
Mrkonjić Grad, 15.03.2008. godine


Osnovni sud u Mrkonjić Gradu, i to sudija pojedinac M.M., rješavajući u pravnoj stvari tužitelja J.J. iz Mrkonjić Grada, Beogradska 7, protiv tuženog P.P. iz Mrkonjić Grada, Kralja Petra 17, radi prestanka obaveze izdržavanja, vrijednost predmeta spora 1.500,00 KM, po zaključenju glavne rasprave održane dana 01.3.2008. godine u prisustvu parničnih stranaka, donio je dana 15.3.2008. godine

P R E S U D U


Usvaja se tužbeni zahtjev tužioca, obaveza tužitelja da doprinosi za izdržavanje tuženog kako je to odredjeno pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu br. P-876/05 od 12.3.2006. godine, ukida se sa danom 21.9.2007. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Tužitelj je sudu podnio tužbu dana 21.9.2007. godine u kojoj navodi da je presudom Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu br. P-876/05 od 12.3.2006. godine obavezan da daje za izdržavanje tužitelja 20% od svoje penzije. U vrijeme donošenja te presude tuženi, koji je njegov sin iz prvog braka, je bio redovan student Pravnog fakulteta u Banjoj Luci. Međutim, tužitelj je sredinom 2007. godine saznao da je tuženi prekinuo redovno školovanje i zaposlio se kao referent u Odjeljenju za upravno-pravne poslove SO-e Mrkonjić Grad. Kako je tuženi punoljetan, a više nije na redovnom školovanju, već je zaposlen na neodređeno vrijeme, to više ne postoje pretpostavke da mu tužitelj osigurava izdržavanje. S obzirom na ove promijenjene okolnosti tužitelj predlaže da se ukine njegova obaveza izdržavanja tuženog. Troškove postupka ne traži.

U odgovoru na tužbu tuženi nije osporio da je prekinuo redovne studije i našao zaposlenje, ali je naveo da je nastavio vanredni studij, te smatra da mu je tužitelj dužan plaćati izdržavanje sve dok ne diplomira. Posebno je naglasio da je bio primoran naći zaposlenje jer je iznos koji mu tužitelj daje na ime izdržavanja minimalan, pa od toga nije mogao zadovoljiti osnovne životne potrebe. Predložio je da se tužbeni zahtjev odbije.

U toku postupka, po prijedlogu tužioca, provedeni su dokazi uvidom u spis ovog Suda br. P-876/05, čitanjem uvjerenja Pravnog fakulteta u Banjoj Luci br. 1-113/07 od 05.7.2007. godine i saslušanjem stranaka, pa je nakon savjesne i brižljive ocjene svih provedenih dokaza i na osnovu utvrđenih činjenica, kao i nespornih navoda stranaka, sud u smislu čl. 8 Zakona o parničnom postupku (Sl. glasnik RS br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, dalje: ZPP) našao da je tužbeni zahtjev osnovan.

Prema odredbi čl. 263 Porodičnog zakona (“ Službeni glasnik RS” br. 54/02, u daljem tekstu: PZ), zainteresovano lice može tražiti da sud povisi, snizi ili ukine izdržavanje dosuđeno ranijom pravosnažnom odlukom ako su se izmijenile okolnosti na osnovu kojih je ta odluka donesena.

Medju parničnim strankama je nesporno da se promjena okolnosti ogleda u činjenici da je tuženi u vrijeme donošenja ranije presude bio redovan student Pravnog fakulteta, a u vrijeme podnošenja tužbe ima status vanrednog studenta i zaposlen je na neodređeno vrijeme u organu uprave Opštine Mrkonjić Grad, po kom osnovu ostvaruje zaradu u mjesečnom iznosu od 450,00 KM.

Prema odredbi čl. 233 st. 1 PZ, roditelji su dužni izdržavati i svoju punoljetnu djecu pod uslovom da se nalaze na redovnom školovanju, ali najduže do navršene 26. godine života, u skladu sa svojim mogućnostima.

Tuženi sada ima 23 godine života, ali obzirom da je isti svojom voljom prekinuo redovno školovanje i našao zaposlenje, osnovani su tužbeni navodi da su otpale pretpostavke da mu otac, koji ima minimalnu penziju, i dalje daje doprinos za izdržavanje. Nisu bitni motivi zbog kojih je tuženi prekinuo redovne studije. Kod nespornih činjenica da tuženi nije više na redovnom školovanju, da je zasnovao radni odnos i da je njegova mjesečna zarada tri puta veća od penzije tužitelja, ovaj sud nalazi da su se stekli uslovi za prestanak obaveze izdržavanja sa danom podnošenja tužbe u skladu sa odredbom čl. 263 st. 2 PZ.

Iz navedenih razloga valjalo je u cjelosti udovoljiti postavljenom tužbenom zahtjevu. Odluka o troškovima parničnog postupka je izostala, jer tužilac do zaključenja glavne rasprave nije u smislu čl. 396 ZPP postavio opredjeljen zahtjev za naknadu troškova parničnog postupka.S U D I J A
M.M.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude dozvoljena je žalba Okružnom sudu u Banjoj Luci u roku od 30 dana od dana donošenja presude. Žalba se podnosi ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]