BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#143
PRESTANAK DRUŠTVA

­ Društvo prestaje gubitkom svojstva pravnog lica.
­ Društvo prestaje na dan upisa prestanka u registar društava (tek u tom momentu društvo gubi svojstvo pravnog lica).
­ Ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno, po prestanku društva provodi se likvidacija (likvidacija se ne provodi u slučaju spajanja, pripajanja i podjele).

DRUŠTVO PRESTAJE U SLUČAJU:
1) isteka perioda za koji je osnovano;
2) spajanja, pripajanja i podjele; (ove statutsne promjene društva su način prestanka društva bez unovčavanja njegove imovine – ne provodi se likvidacija!!!)
3) okončanjem stečajnog postupka ili odbijanjem zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka uslijed nedostatka imovine;
4) prestankom na osnovu odluke suda - donesenom na osnovu zahtjeva nadležnih organa ili lica koje dokaže pravni interes, u sljedećim slučajevima:
1) kada se duže od 2 godine - najviši organ utvrđen osnivačkim aktom ili statutom ne sastaje i ne vrši svoja ovlaštenja ili nije vršen izbor organa čiji je mandat istekao;
2) kada duže od 2 godine društvo ne ostvaruje prihode;
3) kada je društvu oduzeto odobrenje za obavljanje djelatnosti; (npr. krivični zakon kod odgovornosti pravnih osoba kao sankciju predviđa prestanak pravne osobe ili zabranu obavljana djelatnosti)
4) kada više ne postoje zakonom utvrđeni uslovi za dalje postojanje društva u obliku u kojem je upisano u registar društava.
Prije donošenja odluke o prestanku društva, sud može odrediti rok za otklanjanje uzroka zbog kojih je donošenje odluke predloženo. Sud takvu presudu dostavlja registru da se pokrene postupak stečaja ili likvidacije. Tek po okončanju postupka može se donijeti rješenje o brisanju tog društva iz registra.
5) odlukom skupštine društva.

Osim u slučaju statusnih promjena, navedeni razlozi su osnov da se nad društvom pokrene postupak likvidacije, odn. postupak stečaja. Naime, pretpostavlja se da je u momentu prestanka, društvo imalo imovinu, zbog čega treba provesti postupak likvidacije ili stečaja.
I postupak likvidacije i stečaja provodi sud.
Likvidacija i stečaj sami po sebi nisu osnov da se društvo briše u registru. Naime, kada se okonča postupka likvidacije ili stečaja onda to rješenje dostavlja sudu registra. Ovo rješenje je osnov da se donese rješenje o brisanju te pravne osobe iz registra i to će objaviti u sl.novinama.

Izvor: www.medijator-prnjavorac.com

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]