BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#5540
PRENOS UDJELA KOJE PORESKI OBVEZNIK IMA U JEDNOM ZAVISNOM PREDUZEĆU U DRUGO ZAVISNO PREDUZEĆE
Zakon o porezu na dobit

član 24

Kada je u pitanju prenos udjela koje poreski obveznik ima u jednom zavisnom preduzeću u drugo zavisno preduzeće, pri čemu se prenos vrši bez naknade, takva transakcija predstavlja kontribuciju u kapitalu jer nastaje između povezanih pravnih lica, te ne utiče na prihode i rashode kako kod društva koje prenosi udjele, tako i kod društva koje stiče udjele, pa prema tome kod sticaoca udjela takva transakcija nema uticaja na poresku osnovicu, odnosno ne predstavlja prihod koji se priznaje u poreskom bilansu.

"Privredno društvo obratilo se Ministarstvu finansija sa zahtjevom za mišljenje (dopuna Mišljenja broj 06.05/020-1325/21 od 2.6.2021. godine) u vezi sa primjenom Zakona o porezu na dobit, a u vezi prenosa udjela koje društvo ima u zavisnom preduzeću. Društvo sa teritorije Republike Srpske želi da prenese udjele koje ima u zavisnom društvu koje se nalazi na teritoriji Republike Srpske bez naknade drugom zavisnom pravnom licu, te se postavlja pitanje poreskog tretmana navedene transakcije kod pravnog lica sticaoca udjela, sa aspekta primjene Zakona o porezu na dobit.

Takođe, postavlja se pitanje poreskog tretmana prenosa udjela bez naknade posredno zavisnom društvu. Konkretno društvo A ima 80% udjela u društvu B. Fizičko lice ima 54% udjela u društvu A i 100% udjela u društvu C. Navedena društva se nalaze u Republici Srpskoj. Društvo A bi izvršilo prenos 80% udjela (koje ima u društvu B) društvu C, te se postavlja pitanje kako bi navedena transakcija uticala na osnovicu poreza na dobit.

Članom 24. Zakona o porezu na dobit ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015, 1/2017 i 58/2019 - dalje: Zakon) propisano je da kapitalni dobici ili gubici predstavljaju razliku između prodajne cijene i usklađene osnovice imovine koja se ostvaruje prodajom ili transferom na drugi način stalnih sredstava ili investicione imovine. Prodajnom cijenom smatra se ugovorena cijena, odnosno tržišna cijena koju utvrđuje Poreska uprava Republike Srpske ako utvrdi da je ugovorena cijena niža od tržišne.

Prema Međunarodnom standardu finansijskog izvještavanja 15 - Prihodi od ugovora sa kupcima, prihodi se definišu kao povećanje ekonomskih koristi tokom obračunskog perioda u obliku priliva ili povećanja sredstava ili smanjenja obaveza, koja imaju za rezultat porast kapitala koji ne predstavlja porast po osnovu doprinosa učesnika u kapitalu. Takođe, Međunarodni računovodstveni standard 1 - Prezentacija finansijskih izvještaja, definiše zbirni ukupni rezultat kao promjenu kapitala tokom perioda koja je rezultat transakcija i drugih događaja, osim onih promjena koje su rezultat transakcija sa vlasnicima koji deluju u svojstvu vlasnika.

Kada je u pitanju prenos udjela koje poreski obveznik ima u jednom zavisnom preduzeću, u drugo zavisno preduzeće, pri čemu se prenos vrši bez naknade, takva transakcija bi predstavljala kontribuciju u kapitalu, jer je nastala između povezanih pravnih lica, te ne bi uticala na prihode i rashode kako kod društva koje prenosi udjele, tako i kod društva koje je sticalac istih udjela. Prema tome, kod sticaoca udjela takva transakcija nema uticaja na poresku osnovicu, odnosno ne predstavlja prihod koji se priznaje u poreskom bilansu.

S druge strane, kod prenosioca udjela priznaje se kapitalni dobitak i gubitak u poreskom bilansu. Naime, članom 24. stav 3. Zakona propisano je da se kapitalni dobici i gubici koji nastanu u toku poreske godine priznaju prilikom utvrđivanja poreske osnovice ukoliko oni nisu uključeni u prihode, odnosno rashode i ukoliko se isti ne odnose na stalna sredstva iz člana 12. stav 3. Zakona. S obzirom da se ovdje radi o transferu udjela, koje poreski obveznik ima u drugom (zavisnom) pravnom licu, bez naknade, potrebno je utvrditi tržišnu vrijednost prensesnih udjela, te u poreskom bilansu priznati razliku između tržišne vrijednosti istih i njihove knjigovodstvene, odnosno vrijednosti koja se koristi za poreske potrebe, ukoliko se te dvije vrijednosti razlikuju.

U drugom slučaju, prenos udjela bez naknade, posredno zavisnom društvu, bi imao sličan poreski tretman kao što je to prethodno navedeno. Prenos 80% udjela društvu C, koje društvo A ima u društvu B, bez naknade, kod društva A ima za rezultat priznavanje kapitalnog dobitka ili kapitalnog gubitka u poreskom bilansu, na način kako je to propisano članom 24. stav 3. Zakona.

S druge strane kod društva C, koje je sticalac navedenih udjela, takva transakcija bi takođe predstavljala kontribuciju u kapitalu, jer je nastala između povezanih pravnih lica, te ne bi uticala na prihode i rashode, a samim tim na osnovicu poreza na dobit. Naime, i društvo A i društvo C se nalaze pod kontrolom zajedničkog vlasnika (fizičko lice), koje ima 54% udjela u društvu A i 100% udjela u društvu C. Takva transakcija odražava suštinu vlasničkih odnosa koji postoje između gore navedenih društava i fizičkog lica, te ne predstavlja prihod koji se priznaje u bilansu uspjeha društva C, već se ista evidentira u okviru njegovog kapitala, kao doprinos vlasnika."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-1325/21 od 25.8.2021. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]