BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
User avatar
By shaft_g
#2347
Trenutno sam zaposlen u jednoj javnoj ustanovi po osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme. Također, u ovoj Javnoj ustanovi sam radio i u periodu od 21.09.2015. godine do 04.08.2016. godine. Nakon toga, ponovo sam zasnovao radni odnos 01.09.2016. godine koji mi i traje danas. U članu 22. stav 4. Zakona o radu Federacije stoji: Ako radnik izričito ili prećutno obnovi ugovor o radu na određeno vrijeme sa istim poslodavcem, odnosno izričito ili prećutno zaključi s istim poslodavcem uzastopne ugovore o radu na određeno vrijeme na period duži od tri godine bez prekida, takav ugovor smatrat će se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme. Postavlja se pitanje kad ću imati pravo na ugovor na neodređeno (kada će ugovor na određeno prerasti u ugovor na neodređeno):
1. Da li je to 21.09.2018. godine ukoliko i dalje budem pod ugovorom o radu stim da prekidi ne budu duži od 60 dana
2. Ili se taj rok računa od 04.04.2016. godine (kada je stupio na snagu Zakon o radu) tako da bi na to pravo imao 04.04.2019. godine.
Evers v. Germany

Evers v. Germany (no. 17895/14), 28.5.2020. Čla[…]

Georgouleas and Nestoras v. Greece (nos. 44612/1[…]

Graner v. France

Graner v. France (no. 84536/17), 28.5.2020. Apl[…]

P.T. v. the Republic of Moldova (no. 1122/12) 26[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja