BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2505
Prekid zastare u nasljednom pravu

Član 388. i 389. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima

Prethodno podnesena tužbe ima za posljedicu prekid roka zastarjelosti samo ako je bila uspješna, odnosno ako je parnica završila na način da je tužbeni zahtjev usvojen.

Iz obrazloženja:Tužiteljica je prethodno podnijela tužbu kojom je tražila poništenje ugovora o poklo‐ nu koji je zaključen između prednika tužiteljice i tužene, sa kojim je pravosnažno odbijena, a predmetnim tužbenim zahtjevom traži da se po osnovu tog istog ugovora o poklonu utvrdi da je povrijeđen njen nu‐ žni nasljedni dio. Kako je tužiteljica odbijena sa tužbenim zahtjevom za poništenje navedenog ugovora, to primjenom odredbe člana 389. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima nije došlo do prekida zastare, pa je prvostepeni sud pogrešno raspravio materijalno pravni prigovor zastare, kod činjenica da je tužba u ovoj pravnoj stvari podnijeta sudu dana 26.06.2006. godine, što je po proteku zakonskog roka iz člana
44. Zakona o nasljeđivanju kojim je propisano da se smanjenje raspolaganja testamentom može tražiti u roku od 3 godine od proglašenja testamenta, a vraćanje poklona u roku od 3 godine od smrti ostavioče‐ ve. Time su nastupile pravne posljedice iz člana 360. Zakona o obligacionim odnosima, po kojem je tuži‐ teljica mogla zahtjevati povredu prava na nužni nasljedni dio redukcijom dara, odnosno poklona.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 048662 16 Gž 2 od 08.06.2016.godine, revizija odbačena rješenjem Vrhovnog suda Federeacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 P 048662 16 Rev od 21.02.2017. godine.

Službeni glasnik BiH, broj 66/23 ODLUKA VISOKOG PR[…]