BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2201
Pregled pravnog okvira u BiH

U skladu sa Ustavom, Bosna i Hercegovina je parlamentarna demokratija sa decentraliziranom političkom i administrativnom strukturom, te nekoliko nivoa političke vlasti.

Država se sastoji od dva entiteta: Federacije BiH i Republike Srpske, dok je Brčko distrikt samoupravna administrativna jedinica, koja je pod suverenitetom BiH. Država je središnje tijelo, no ima samo ograničene i određene ovlasti, a dva entiteta i Brčko distrikt su većim dijelom autonomni u političkom, administrativnom i pravnom smislu.Federacija je sastavljena od 10 kantona, od kojih svaki ima vlasititi ustav, vladu, parlamentarnu skupštinu i sudstvo, dok Republika Srpska ima centralizovanu strukturu, na čelu sa direktno izabranim Predsjednikom.

Zakonski okvir u Bosni i Hercegovini, premda složen zbog kompleksne raspodjele nadležnosti više razina vlasti, nudi povoljne mogućnosti za razvoj biznisa i dobro poslovanje. Bosna i Hercegovina u procesu reformi koje se od nje traže u procesu pristupa evropskim integracijama prolazi trenutno kroz značajne izmjene važećih propisa, a sve s ciljem osiguranja lakšeg pristupa tržištu, te stvaranju boljih uslova za poslodavce i potencijalne investitore.

Ukoliko želite pokrenuti svoj posao u Bosni i Hercegovini važno je da imate u vidu da različite razine vlasti nude različite nivoe usluga i servisa koji vam olakšavaju pristup tržištu rada te ulaganju u našu zemlju:

Institucije Bosne i Hercegovine koje djeluju u okviru nadležnosti postavljenim Ustavom BiH, sa zakonskim okvirom koji uređuje carinsku, fiskalnu i monetarnu politiku;
Entiteti Republika Srpska i Federacija Bosna i Hercegovina, te Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, koji su ključni nivo u smislu uređenja propisa i načina rada privrednih društava, prava radnika, standarda zaštite životne sredine i sistema zdravstvene i socijalne zaštite;
Kantoni u Federaciji BiH kao regionalni nivo vlasti sa posebnim nadležnostima u donošenju i jedinice lokalne samouprave u oba entiteta (općine/opštine) kao direktni servisi građanima/kama i privrednicima na polju osiguranja različitih dozvola, a posebno u gradnji, sa velikim potencijalom za saradnju i podršku u poduzetničkim aktivnostima.

U ovom sistemu je najpovoljniji ishod uvijek dolazi tako što pronađemo pravu adresu na nivou lokalne zajednice, od koje zatim komuniciramo prema višim razinama vlasti. Bliže građanima je uvijek bliže i biznisu.
Moj put od državnog ministarstva do lokalne zajednice

Na državnom nivou izuzetno je važna uloga Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH koje je, između ostalog, nadležno za poslovno okruženje i osiguranje jedinstvenog ekonomskog prostora, razvoj i promociju poduzetništva, a ima i ključnu ulogu u smislu zaštite naših izvoznika na evropska i svjetska tržišta, te osiguranje njihovog ravnopravnog tretmana, uz nastojanje da se kroz međunarodne sporazume stvori prostor i otvore vrata za izvoz bosanskohercegovačkih proizvoda i usluga. Međutim, za direktnu komunikaciju u vezi sa pokretanjem lokalnog biznisa uvijek je najbolje pokucati na najbliža vrata - sektore ili odjele za privredu pri općinama i gradovima.

U komunikaciji sa našim građanima koji privremeno ili trajno borave u inostranstvu važnu ulogu igra Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica BiH kada su pitanju projekti koji se vezuju za proces povratka i podrške povratničkim zajednicama. Međutim, veliki dio programskih aktivnosti kada je u pitanju podrška održivom razvoju u povratničkim zajednicama vezuje se za nadležna entitetska ministarstva za izbjegla i raseljena lica.

S druge strane, Ministarstvo civilnih poslova BiH je Vaš prvi kontakt kada su u pitanju statusna pitanja građana i građanki, posebno kada se susreću sa poteškoćama u vezi sa upisom i evidencijom, zaštitom ličnih podataka, prijavom prebivališta i boravišta, ličnim dokumentima i pitanjima vezanim za državljanstvo. Međutim, u redovnoj komunikaciji o ovim pitanjima na nivou lokalne zajednice najčešće ćete biti upućeni na policijske organe odnosno službe unutrašnjih poslova.

Ministarstvo finansija i trezora BiH je nadležno za fiskalnu politiku, odnosno donosi politike iz oblasti poreza i taksi, te priprema propise. Također, entiteti imaju svoje nadležnosti u ovoj oblasti, te sa entitetskim poreskim upravama komunicirate kada je u pitanju porez na dobit, na dohodak, doprinosi, fiskalni sistemi, finansijska konsolidacija privrednih društava itd. Konačno, direktna komunikacija se realizuje preko poreskih ispostava koje su raspoređene prema općinama.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]