BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#5486
Službeni glasnik BiH, broj 45/22

ČETVRTI ODJEL

PREDMET TB INŽINJERING D.O.O. PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE


(Aplikacija br. 8181/21) PREDSUDA


STRASBOURG 25.05.2022.


Ova presuda je konačna, ali su u njoj moguće uredničke izmjene.

U predmetu TB INŽINJERING d.o.o. protiv Bosne i Hercegovine,

Evropski sud za ljudska prava (Četvrti odjel), zasjedajući kao Odbor u sastavu:

Armen Harutyunyan, predsjednik,

Jolien Schukking,

Ana Maria Guerra Martins, sudija,

i Viktoriya Maradudina, v.d. zamjenica registrara Ureda,

nakon vijećanja zatvorenog za javnost održanog 05.05.2022. godine,

donio je sljedeću presudu koja je usvojena navedenog datuma:

POSTUPAK

1. Postupak u ovom predmetu pokrenut je povodom aplikcije protiv Bosne i Hercegovine podnesenom Sudu u skladu sa članom 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ( u daljem tekstu "Konvencija"), 10. decembra 2020. godine.

2. Kompaniju aplikanta zastupao je g. M. A., advokat iz Tešnja.

3. Vlada Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu "Vlada") je obaviještena o aplikaciji.

ČINJENICE

4. Podaci o kompaniji aplikantu i podaci relevantni za aplikaciju dati su u priloženoj tabeli.

5. Kompanija aplikant žalila se na neizvršavanje domaće odluke koja je donesena u njenu korist protiv Općine Maglaj.

PRAVO

I. NAVODNA POVREDA ČLANA 6. STAV 1. KONVENCIJE I ČLANA 1. PROTOKOLA BR. 1

6. Kompanija aplikant žalila se na neizvršenje domaće odluke u njenu korist i pozvala se, eksplicitno ili suštinski, na član 6. stav 1. Konvencije i član 1. Protokola br. 1. koji glasi:

Član 6. stav 1.


"Kada odlučuje o svojim građanskim pravima i obavezama ... svako ima pravo na pravično suđenje ... pred ... sudom."

Član 1. Protokola br. 1


"Svako fizičko i pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen njegove imovine osim kada je to u javnom interesu i u skladu s uvjetima propisanim zakonom i općim načelima međunarodnog prava.

Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne umanjuju pravo države da primijeni zakone koje smatra potrebnim kako bi regulirala korištenje imovine u skladu s općim interesom ili kako bi osigurala plaćanje poreza ili drugih doprinosa ili kazni."

7. Sud ponovno ističe da se izvršenje presude koju je donio bilo koji sud mora smatrati sastavnim dijelom "suđenja" u smislu člana 6. Sud se, također, poziva na svoju praksu u pogledu neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju konačnih domaćih presuda (vidi Hornsby protiv Grčke, br. 18357/91, tačka 40, Izvještaji o presudama i odlukama 1997II).

8. Sud dalje primjećuje da je Odlukom u predmetnoj prijavi naloženo poduzimanje određenih mjera. Sud stoga smatra da predmetna Odluka predstavlja "imovinu" u smislu člana 1. Protokola br. 1.

9. U vodećim predmetima Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 20514/15 i 15 drugih, tačke 25-31, 14.11.2017. godine, te Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine br. 68955/12 i 15 drugih, tačke 26-31, 14.11.2017. godine, Sud je već utvrdio povredu u odnosu na pitanja slična onima u predmetnom slučaju.

10. Nakon uvida u sve materijale koji su mu dostavljeni, Sud nije našao nikakve činjenice ili argumente koji bi ga mogli uvjeriti da donese drugačiji zaključak o prihvatljivosti i osnovanosti ovih pritužbi. Imajući u vidu svoju sudsku praksu po ovom pitanju, Sud smatra da u ovom slučaju vlasti nisu učinile sve potrebne napore da u potpunosti i blagovremeno sprovedu odluku u korist podnositelja aplikacije.

11. Ove pritužbe su stoga dopuštene i ukazuju na povredu člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1.

II. PRIMJENA ČLANA 41. KONVENCIJE

12. Član 41. Konvencije glasi:

"Ukoliko Sud utvrdi da je došlo do povrede Konvencije ili njenih Protokola, te ukoliko zakonodavstvo visoke ugovorne strane o kojoj je riječ omogućuje samo djelimično obeštećenje, Sud će, po potrebi, odrediti pravičnu naknadu oštećenoj strani."

13. Imajući u vidu dokumente koje ima u svom posjedu, kao i svoju praksu (vidi, naročito, Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 20514/15 i 15 drugih, tačke 36.-43., 14.11.2017. godine, te Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 68955/12 i 15 drugih, tačke 37.-46., 14.11.2017. godine), Sud smatra opravdanim dosuditi iznose navedene u priloženoj tabeli.

14. Sud, također, napominje da tužena država ima obavezu izvršiti domaću odluku koja ostaje izvršna.

15. Sud smatra primjerenim da se zatezna kamata zasniva na najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke uvećanoj za tri postotna boda.

IZ NAVEDENIH RAZLOGA SUD JE JEDNOGLASNO,

1. Proglasio aplikaciju dopuštenom;

2. Utvrdio da ova aplikacija ukazuje na povredu člana 6. stav 1. Konvencije, te člana 1. Protokola br. 1 u odnosu na neizvršavanje domaće Odluke;

3. Utvrdio da je tužena država dužna da u roku od tri mjeseca, prema potrebi, obezbijedi izvršenje neizvršene domaće Odluke koja je navedena u tabeli koja je priložena ovom dokumentu;

4. Utvrdio:

(a) da tužena država, u roku od tri mjeseca, ima podnositelju aplikacije isplatiti iznose navedene u tabeli priloženoj u dodatku, pretvorene u valutu tužene države prema tečaju na dan izmirenja;

(b) da će se od isteka navedenog roka od tri mjeseca do izmirenja, na navedene iznose plaćati obična kamata po stopi jednakoj najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke u periodu neplaćanja, uvećanoj za tri postotna boda.

Sačinjeno na engleskom jeziku i dostavljeno u pisanoj formi dana 25.05.2022. godine, u skladu s pravilom 77. stavovi 2. i 3. Pravila Suda.

V.d. Zamjenica registra
Viktoriya Maraduda


Predsjednik
Armen Harutyunyan
DODATAK


Lista aplikacija s pritužbama prema članu 6. stav 1. Konvencije i članu 1. Protokola br. 1 (neizvršavanje ili kašnjenje u izvršenju domaćih odluka)Aplikacija br.

Datum podnošenja


Naziv podnositelja aplikacije
Zastupnik i njegovo sjedište


Relevantna

domaća odluka


Početak perioda neizvršavanja


Završetak perioda neizvršavanja

Dužina izvršnog postupka


Iznos dosuđen na ime nematerijalne štete po podnositelju aplikacije (u eurima)$$$Plus svaki porez koji se podnositelju aplikacije može zaračunati.$$$ $$$Umanjeno za sve iznose koji su eventualno već isplaćeni u tom pogledu na domaćem nivou.$$$


Iznos dosuđen za troškove i izdatke po aplikaciji

(u eurima)$$$Plus svaki porez koji se podnositelju aplikacije može zaračunati.$$$

8181/21

10/12/2020


TB INŽINJERING d.o.o.


Alić Mustafa Tešanj


Općinski sud u Zenici, 04/10/2017


02/07/2018


Neizvršena više od 3 godine i 8 mjeseci i 27 dana


1.000


250

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]