BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#5319
Službeni glasnik BiH, broj 73/21
ČETVRTI ODJEL


PREDMET DUVNJAK I DRUGI protiv BOSNE I HERCEGOVINE


PRESUDA


STRASBOURG

20.5.2021. godine

Ova presuda je konačna, ali su u njoj moguće redakcijske izmjene.

U predmetu Duvnjak i drugi protiv Bosne i Hercegovine,

Evropski sud za ljudska prava (Četvrti odjel), zasjedajući kao odbor u sastavu:

Armen Harutyunyan, predsjednik,

Jolien Schukking,

Ana Maria Guerra Martins, sudije,

i Viktoriya Maradudina, v.d. zamjenice registrara Odjela,

nakon vijećanja zatvorenog za javnost, održanog 22.4.2021. godine,

donio je sljedeću presudu koja je usvojena navedenog datuma:

POSTUPAK


1. Postupak u ovom predmetu pokrenut je povodom aplikacija protiv Bosne i Hercegovine koje su Sudu podnesene u skladu s članom 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ("Konvencija"), različitih datuma naznačenih u tabeli priloženoj u dodatku.

2. Aplikante je zastupao g. K. Buljubašić, advokat iz Zenice.

3. Vlada Bosne i Hercegovine ("Vlada") obaviještena je o aplikacijama.

ČINJENICE


4. Lista aplikanata i relevantni podaci o aplikacijama navedeni su u priloženoj tabeli.

5. Aplikanti su se žalili zbog neizvršavanja domaćih odluka.

PRAVO


I. SPAJANJE APLIKACIJA


6. S obzirom na sličan predmet ovih aplikacija, Sud smatra primjerenim ispitati ih zajedno u jednoj presudi.

II. NAVODNA POVREDA ČLANA 6. STAVA 1. KONVENCIJE I ČLANA 1. PROTOKOLA BR. 1


7. Aplikanti su se žalili zbog neizvršavanja domaćih odluka donesenih u njihovu korist. Oni se pozivaju, izričito ili u biti, na član 6. stav 1. Konvencije i na član 1. Protokola br. 1 koji glase:

Član 6. stav 1.


"Prilikom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama... svako ima pravo na... suđenje... pred... sudom."

Član 1. Protokola br. 1


"Svako fizičko i pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen svoje imovine osim kada je to u javnom interesu i u skladu s uvjetima propisanim zakonom i općim načelima međunarodnog prava.

Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne umanjuju pravo države da primijeni zakone koje smatra potrebnim kako bi regulirala korištenje imovine u skladu s općim interesom ili kako bi osigurala plaćanje poreza ili drugih doprinosa ili kazni."

8. Sud ponovo ističe da se izvršenje presude koju je donio bilo koji sud mora smatrati sastavnim dijelom "suđenja" u smislu člana 6. Sud se također poziva na svoju praksu u pogledu neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju konačnih domaćih presuda (vidi Hornsby protiv Grčke, br. 18357/91, tačka 40, Izvještaji o presudama i odlukama 1997II).

9. U vodećim predmetima Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 20514/15 i 15 drugih, tačke 25(31, 14.11.2017, te Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 68955/12 i 15 drugih, tačke 26(31, 14.11.2017, Sud je već utvrdio povredu u odnosu na pitanja slična onima u predmetnom slučaju.

10. Sud nadalje zapaža da je odlukama iz predmetnih aplikacija naređeno poduzimanje određenih mjera. Sud stoga smatra da odluke o kojima je riječ predstavljaju "imovinu" u smislu člana 1. Protokola br. 1.

11. Nakon što je ispitao sve materijale koji su mu podneseni, Sud nije našao niti jednu činjenicu ili argument koji bi ga mogao uvjeriti da donese drugačiji zaključak o dopuštenosti i meritumu ovih pritužbi. Imajući u vidu svoju praksu o ovom pitanju, Sud smatra da u predmetnom slučaju vlasti nisu uložile sve potrebne napore kako bi u potpunosti i blagovremeno izvršile odluke donesene u korist aplikanata.

12. Ove pritužbe su stoga dopuštene i ukazuju na povredu člana 6. stava 1. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1.

III. PRIMJENA ČLANA 41. KONVENCIJE


13. Član 41. Konvencije glasi:

"Ako Sud utvrdi da je došlo do povrede Konvencije ili njenih protokola, te ako zakonodavstvo visoke ugovorne strane o kojoj je riječ omogućava samo djelimično obeštećenje, Sud će, po potrebi, odrediti pravednu naknadu oštećenoj strani."

14. Imajući u vidu dokumente koje ima u svom posjedu, kao i svoju praksu (vidi, naročito, Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 20514/15 i 15 drugih, tačke 36-43, 14.11.2017, te Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 68955/12 i 15 drugih, tačke 37-46, 14.11.2017), Sud smatra opravdanim dosuditi iznose navedene u priloženoj tabeli.

15. Sud također napominje da tužena država ima obavezu izvršiti presude koje ostaju izvršne.

16. Sud smatra primjerenim da se zatezna kamata zasniva na najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke, uvećanoj za tri postotna boda.

IZ NAVEDENIH RAZLOGA, SUD JE JEDNOGLASNO


1. Odlučio spojiti aplikacije;

2. Proglasio aplikacije dopuštenima;

3. Utvrdio da ove aplikacije ukazuju na povredu člana 6. stava 1. Konvencije, te člana 1. Protokola br. 1 u odnosu na neizvršavanje domaćih odluka;

4. Utvrdio da tužena država mora u roku od tri mjeseca osigurati na odgovarajući način izvršenje neizvršenih domaćih odluka navedenih u tabeli priloženoj u dodatku; Preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com

5. Utvrdio

(a) da tužena država, u roku od tri mjeseca, treba isplatiti aplikantima iznose navedene u tabeli priloženoj u dodatku, pretvorene u valutu tužene države prema kursu na dan izmirenja;

(b) da će se od isteka navedenog roka od tri mjeseca do izmirenja na navedene iznose plaćati obična kamata po stopi jednakoj najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke u periodu neplaćanja, uvećanoj za tri postotna boda.

Sačinjeno na engleskom jeziku i dostavljeno u pisanoj formi dana 20. 5. 2021. godine, u skladu s pravilom 77. st. 2. i 3. Pravila Suda.

V. d. zamjenice registrara
Viktoriya Maradudina


Predsjednik
Armen HarutyunyanDODATAKBr.


Broj aplikacije i datum podnošenja


Ime i prezime aplikanta i godina rođenja


Relevantna

domaća odluka


Početak perioda neizvršavanja


Dužina izvršnog postupka


Iznos dosuđen na ime nematerijalne štete po aplikantu (u eurima)$$$Plus svaki porez koji se aplikantima može zaračunati.$$$ $$$Umanjeno za sve iznose koji su eventualno isplaćeni po tom osnovu na domaćem nivou.$$$


Iznos dosuđen na ime troškova i izdataka po aplikaciji

(u eurima)$$$Plus svaki porez koji se aplikantima može zaračunati.$$$

1.


25192/20

10.5.2020.


Šemsudin DUVNJAK,

1969.


Općinski sud u Zenici,

9.3.2015.

Općinski sud u


30.9.2015.


neizvršena

više od 5 godina i 5 mjeseci i 26 dana


1.000


250


Zenici,

17.9.2014.


30.10.2015.


neizvršena

više od 5 godina i 4 mjeseca i 26 dana2.


25193/20

13.5.2020.


Dejan VASILJEVIĆ, 1988.


Općinski sud u Zenici,

1.7.2014.


31.8.2015.


neizvršena

više od 5 godina i 6 mjeseci i 26 dana


1.000


250


Općinski sud u Zenici,

17. 12. 2014.


19.1.2016.


neizvršena više od 5 godina i 2 mjeseca i 7 dana3.


31350/20

13.7.2020.


Murat PERVAN,

1960.


Općinski sud u Zenici,

21.3.2014.


11.9.2014.


neizvršena više od 6 godina i 6 mjeseci i 15 dana


1.000


250

4.


31828/20

13.7.2020.


Mehmed BOJIĆ,

1964.


Općinski sud u Zenici,

21.3.2014.


25.8.2014.


neizvršena

više od 6 godina i 7 mjeseci i 1 dan


1.000


250


Općinski sud u Zenici,

6.10.2014.


2.11.2015.


neizvršena

više od 5 godina i 4 mjeseca i 24 dana5.


31841/20

13.7.2020.


Safet VARDO, 1968.


Općinski sud u Zenici,

20.5.2014.


15.7.2014.


neizvršena

više od 6 godina i 8 mjeseci i 11 dana


1.000


250

6.


31843/20

13.7.2020.


Aziz MEĐUSELJAC1956.


Općinski sud u Zenici,

20.5.2014.


15.7.2014.


neizvršena

više od 6 godina i 8 mjeseci i 11 dana


1.000


250

7.


32609/20

13.7.2020.


Mujo DUVNJAK,

1965.


Općinski sud u Zenici,

21.3.2014.


25.8.2014.


neizvršena

više od 6 godina i 7 mjeseci i 1 dan


1.000


250


Općinski sud u Zenici,

6.10.2014.


2.11.2015.


neizvršena

više od 5 godina i 4 mjeseca i 24 dana8.


42556/20

14.9.2020.


Jasminka ŠIMIĆ,

1960.


Općinski sud u Zenici,

11.12.2014.
13.11.2015.


neizvršena

više od 5 godina i 4 mjeseca i 13 dana
1.000


250

9.


43906/20

21.9.2020.


Jasminka BRLJEVAC,

1953.


Općinski sud u Zenici,

13.10.2014.


20.11.2015.


neizvršena

više od 5 godina i 4 mjeseca i 6 dana


1.000


250

10.


43913/20

21.9.2020.


Mirsada HODŽIĆ,

1954.


Općinski sud u Zenici,

9.3.2015.


7. 9. 2015.


neizvršena

više od 5 godina i 6 mjeseci i 19 dana


1.000


250

11.


43917/20

21.9.2020.


Mersida BULJUBAŠIĆ,

1962.


Općinski sud u Zenici,

26.9.2014.


11.11.2015.


neizvršena

više od 5 godina i 4 mjeseca i 15 dana


1.000


250

12.


45838/20

1.10.2020.


Admir BARUČIJA,

1972.


Općinski sud u Zenici,

20.5.2014.


15.7.2014.


neizvršena

više od 6 godina i 8 mjeseci i 11 dana


1.000


250

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]