BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#5577
Službeni glasnik BiH, broj 9/23
ČETVRTI ODJEL


PREDMET BAHTIĆ protiv BOSNE I HERCEGOVINE(Aplikacija br. 4034/22)

PRESUDA

STRASBOURG

27. oktobar 2022.godine

Ova presuda je konačna, ali može biti predmet uredničke revizije.

U predmetu Bahtić protiv Bosne i Hercegovine,

Evropski sud za ljudska prava (Četvrti odjel), zasjedajući kao odbor u sljedećem sastavu:

Armen Harutyunyan, Predsjednik,

Jolien Schukking,

Ana Maria Guerra Martins, sudije,

i Viktoriya Maradudina, v.d. zamjenica registrara Odjela,

Nakon vijećanja na sjednici zatvorenoj za javnost, održanoj 6. oktobra 2022. godine, donosi sljedeću presudu koja je usvojena istog dana:

POSTUPAK


1. Postupak u ovom predmetu pokrenut je aplikacijom protiv Bosne i Hercegovine koja je podnesena Sudu 11. januara 2022. godine u skladu sa članom 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ( u daljem tekstu: "Konvencija").

2. Aplikanticu je zastupao g. K. Buljubašić, advokat iz Zenice.

3. Vlada Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: "vlada") je obaviještena o aplikaciji.

ČINJENICE

4. Podaci o aplikantici i relevantni podaci o aplikaciji navedeni su u priloženoj tabeli. https://www.anwalt-derbeste.de


5. Aplikantica se žali zbog zneizvršavanja domaće odluke donesene u njenu korist protiv Grada Zenica.

PRAVO


I. NAVODNA POVREDA ČLANA 6. STAV 1. KONVENCIJE I ČLANA 1. PROTOKOLA BROJ 1.


6. Aplikantica se žali zbog neizvršavanja domaće odluke donesene u njenu korist i poziva se na član 6. stav 1. Konvencije i član 1. Protokola br. 1 koji glase:

Član 6. stav 1.


"Prilikom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama... svako ima pravo na pravično...suđenje....pred...sudom..."

Član 1. Protokola br. 1


"Svako fizičko i pravno lice ima pravo na nesmetano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen svoje imovine osim kada je to u javnom interesu i u skladu sa uslovima propisanim zakonom i općim načelima međunarodnog prava.

Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne umanjuju pravo države da primjenjuje zakone koje smatra potrebnim da reguliše korištenje imovine u skladu s općim interesom ili da osigura plaćanje poreza ili drugih doprinosa ili kazni."

7. Sud ponavlja da se izvršenje presude koju donese bilo koji sud mora smatrati sastavnim dijelom "suđenja" u smislu člana 6. Sud se također poziva na svoju praksu u pogledu neizvršenja ili odlaganja izvršenja domaćih sudskih presuda (vidi Hornsby protiv Grčke, br. 18357/91, tačka 40., Izvještaji o presudama i odlukama 1997-II).

8. Sud dalje primjećuje da je rješenjem iz predmetne prijave naloženo poduzimanje određene radnje. Sud stoga smatra da predmetna odluke predstavlja "imovinu" u smislu člana 1. Protokola br. 1.

9. U vodećim predmetima Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 20514/15 i 15 drugih, tačke 25.-31., od 14.11.2017.godine, i Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine br. 68955/12 i 15 drugih, tačke 26.-31., presude od 14.11.2017. godine, Sud je već utvrdio povredu u odnosu na pitanja slična onima u predmetnom slučaju.

10. Nakon uvida u sav materijal koji mu je dostavljen, Sud nije našao niti jednu činjenicu ili argument koji bi ga uvjerio da donese drugačiji zaključak o prihvatljivosti i osnovanosti ovih pritužbi. Imajući u vidu svoju praksu po ovom pitanju, Sud smatra da u predmetnom slučaju vlasti nisu učinile sve potrebne napore da u potpunosti i blagovremeno izvrše odluku donesenu u korist aplikantice.

11. Ove žalbe su stoga dopuštene i ukazuju na povredu člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1.

PRIMJENA ČLANA 41. KONVENCIJE


12. Član 41. Konvencije propisuje:

"Ukoliko Sud utvrdi da je došlo do povrede Konvencije ili njenih protokola, i ako zakonodavstvo predmetne Visoke strane ugovornice dozvoljava samo djelomično obeštećenje, Sud će, ako je potrebno, odrediti pravičnu odštetu oštećenoj strani."

13. Imajući u vidu dokumente u svom posjedu, kao i svoju praksu (vidi, naročito, Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 20514/15 i 15 drugih gore navedene, tačke 36.-43., od 14.11.2017. godine, te Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 68955/12 i 15 drugih, također, gore navedene, tačke 37.-46., od 14.11.2017. godine), Sud smatra opravdanim dosuditi iznose navedene u tabeli koja se nalazi u dodatku.

14. Sud dalje napominje da tužena država ima obavezu da izvrši domaću odluku koja je i dalje izvršna.

15. Sud smatra primjerenim da se zatezna kamata zasniva na najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke uvećanoj za tri procentna poena.

IZ NAVEDENIH RAZLOGA, SUD JE JEDNOGLASNO,


1. Proglasio aplikaciju dopuštenom;

2. Utvrdio da ova aplikacija otkriva povredu člana 6. stav 1. Konvencije, te člana 1. Protokola br. 1. zbog neizvršenja domaće odluke;

3. Utvrdio da će tužena država u roku od tri mjeseca osigurati, odgovarajućim sredstvima, izvršenje neizvršene domaće odluke navedene u tabeli koja se nalazi u dodatku;

4. Utvrdio

(a) da tužena država, u roku od tri mjeseca, ima aplikantici isplatiti iznose navedene u tabeli koja se nalazi u dodatku, pretvorene u valutu tužene države prema kursu važećem na dan izmirenja;

(b) da će se od isteka navedenog roka od tri mjeseca do izmirenja, na navedene iznose plaćati obična kamata po stopi jednakoj najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke u periodu neplaćanja, uvećanoj za tri postotna boda.

Sačinjeno na engleskom jeziku i dostavljeno u pisanoj formi dana 27. oktobra 2022. godine u skladu s pravilom 77. stavovi 2. i 3. Poslovnika Suda.

Viktoriya Maradudina
v.d. zamjenica registrara


Armen Harutyunyan
predsjednik

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]