BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#3055
PRAVO OPTUŽENOG DA BUDE OBAVIJEŠTEN O DJELU ZA KOJE SE TERETI
Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

Član 6. st. 1 i 3 tačka a)

Propuštanjem suda da na početku glavnog pretresa u ponovljenom suđenju nakon ukidanja prethodne prvostepene presude pročita izmijenjenu optužnicu koja je bila na snazi u vrijeme početka tog glavnog pretresa, povrijeđeno je pravo optuženog na pravično suđenje iz člana 6. stav 1., te iz člana 6. stav 3. tačka a) Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda kojim je svakom ko je optužen za krivično djelo garantovano pravo da podrobno bude obaviješten o prirodi i razlozima optužbi protiv njega.

Obrazloženje:

"Tom odredbom propisano je da glavni pretres počinje čitanjem optužnice. Smisao navedene zakonske odredbe je očigledan. Ona, naime, treba da osigura podrobno obavještavanje optuženog o djelu za koje se tereti, u činjeničnom i pravnom pogledu, ali i obavještavanje sudećeg vijeća o tome. Iz zapisnika o glavnom pretresu održanom dana 20.12.2013. godine, koji pretres je počeo iznova, proizilazi da je on počeo čitanjem optužnice Višeg javnog tužilaštva S.... od 04.11.1993. godine. Pri tome je konstatovano da je ta optužnica izmijenjena na zapisnik kod suda dana 13.01.1994. godine i precizirana u pogledu pravne kvalifikacije dana 15.03.2002. godine. Iz stanja spisa predmeta, kako se osnovano ukazuje žalbom branitelja, proizilazi da je navedena optužnica izmijenjena dana 21.12.2009. godine i da je optužnica u tom obliku bila na pravnoj snazi kada je počelo novo suđenje, pa i glavni pretres dana 20.12.2013. godine. Prema tome, iz podataka u spisu proizilazi da optuženom nije pročitana optužnica na osnovu koje je trebao biti vođen ponovljeni postupak sve do izmjene optužnice na glavnom pretresu održanom dana 16.01.2014. godine. Kako je usljed toga propušteno podrobno obaviještavanje optuženog o djelu za koje se tereti, činjenično i pravno, ovaj sud nalazi da se osnovano žalbom branitelja tvrdi da je na taj način povrijeđeno pravo optuženog na pravično suđenje iz člana 6. stav 1. i 3. Evropske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama (EKLjP), i to, prije svega, u jednom od osnovnih jamstava optuženikove odbrane propisanom u članu 6. stav 3. tačka a) EKLjP. Navedena odredba propisuje, naime, da optuženi ima pravo da bude podrobno obaviješten o razlozima i prirodi optužbe protiv njega."(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, Kž 4657/2014 od 9.7.2014. godine.)

https://www.pravobih.com/

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]