BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2499
Pravo na terenski dodatak

Član 25. Općeg kolektivnog ugovora

Član 66. stav 1. i 2. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u obla‐ sti građevinarstva, industrije, građevinskog materijala i projektovanja

Zaposleniku ne pripada pravo na terenski dodatak ako su za vrijeme rada na terenu obezbijeđeni smještaj i ishrana od strane poslodavca.

Iz obrazloženja: Neosnovano tužitelj prigovara odluci suda koja se odnosi na potraživanje terenskog dodatka u situaciji kada mu je na terenu bio obezbijeđen smještaj i ishrana. Članom 25. stav 1. Općeg kolektivnog ugovora je propisano da zaposleniku koji zbog prirode poslova koje obavlja upućen na rad na terenu van mjesta zaposlenja u trajanju dužem od 30 dana neprekidno pripada pravo na terenski do‐ datak, a stavom 2. da će se visina terenskog dodatka utvrdit kolektivnim ugovorima područja djelatno‐ sti. Članom 66. stav 1. i 2. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti građevinarstva, industrije građevinskog materijala i projektovanja u Federaciji Bosne i Hercego‐ vine je propisano da zaposlenik ima pravo na terenski dodatak kao naknadu za povećane troškove ži‐ vota za vrijeme rada van mjesta zaposlenja, koji ne može biti manji od 75% utvrđenog iznosa dnevnice, a stavom 3. je propisano da kada poslodavac obezbijedi smještaj i ishranu, zaposlenik je dužan isti ko‐ ristiti, i tada mu ne pripada terenski dodatak. U toku prvostepenog postupka je utvrđeno da je tuženi osigurao ishranu i smještaj tužitelja za vrijeme rada na terenu van mjesta zaposlenja pa mu su smislu prethodno navedenih odredbi ne pripada i pravo na terenski dodatak.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 Rs 113148 12 Rsž od 12.11.2014. godine, potvrđe‐
na presudom Vrhovnog suda Federacije BiH br. 65 0 P 113148 15 Rev od 14.10.2016. godine.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]