BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By Lega
#3445
Pravo na slobodu okupljanja
Zulkuf Murat Kahraman
v. Turkey,
br. 65808/10


Aplikant je oglašen krivim zbog učešća u demonstracijama.
Postojanje „miješanja“ u pravo na slobodu okupljanja kada je aplikant negirao svoje sudjelovanje u demonstracijama. Pogledajte paragraf 45 presude za faktore koje treba uzeti u obzir prilikom razmatranja navedenog pitanja.
Pravo da se ne inkriminira, iako nije posebno spomenuto u članu 6. Konvencije, opšte je priznat međunarodni standard.
Neprihvatanje da krivična osuda predstavlja „uplitanje“ zbog činjenice da podnosilac predstavke negira bilo kakvu uključenost u sporna djela, bi u praktičnom smislu značilo da je aplikant lišen zaštite prema Konvenciji.
Uporedite sa predmetom Kasparov and Others v. Russia, br. 21613/07, paragrafi 72-73 presude, 3. listopada 2013. Utvrđena povreda člana 11. Konvencije.
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja