BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#3445
Pravo na slobodu okupljanja
Zulkuf Murat Kahraman
v. Turkey,
br. 65808/10


Aplikant je oglašen krivim zbog učešća u demonstracijama.
Postojanje „miješanja“ u pravo na slobodu okupljanja kada je aplikant negirao svoje sudjelovanje u demonstracijama. Pogledajte paragraf 45 presude za faktore koje treba uzeti u obzir prilikom razmatranja navedenog pitanja.
Pravo da se ne inkriminira, iako nije posebno spomenuto u članu 6. Konvencije, opšte je priznat međunarodni standard.
Neprihvatanje da krivična osuda predstavlja „uplitanje“ zbog činjenice da podnosilac predstavke negira bilo kakvu uključenost u sporna djela, bi u praktičnom smislu značilo da je aplikant lišen zaštite prema Konvenciji.
Uporedite sa predmetom Kasparov and Others v. Russia, br. 21613/07, paragrafi 72-73 presude, 3. listopada 2013. Utvrđena povreda člana 11. Konvencije.

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]