BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By Lega
#3445
Pravo na slobodu okupljanja
Zulkuf Murat Kahraman
v. Turkey,
br. 65808/10


Aplikant je oglašen krivim zbog učešća u demonstracijama.
Postojanje „miješanja“ u pravo na slobodu okupljanja kada je aplikant negirao svoje sudjelovanje u demonstracijama. Pogledajte paragraf 45 presude za faktore koje treba uzeti u obzir prilikom razmatranja navedenog pitanja.
Pravo da se ne inkriminira, iako nije posebno spomenuto u članu 6. Konvencije, opšte je priznat međunarodni standard.
Neprihvatanje da krivična osuda predstavlja „uplitanje“ zbog činjenice da podnosilac predstavke negira bilo kakvu uključenost u sporna djela, bi u praktičnom smislu značilo da je aplikant lišen zaštite prema Konvenciji.
Uporedite sa predmetom Kasparov and Others v. Russia, br. 21613/07, paragrafi 72-73 presude, 3. listopada 2013. Utvrđena povreda člana 11. Konvencije.

PRESUDA SUDA EUROPSKE UNIJE O TRETMANU FINANCIJS[…]

Unuane protiv Engleske

Unuane v. the United Kingdom (br. 80343/17), 24.11[…]

Le Mailloux protiv France (br. 18108/20), 3.12[…]

Yevgeniy Dmitriyev v. Russia (br. 17840/06), 1.1[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja