BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2529
Pravo na raskid ugovora

Član 124. Zakona o obligacionim odnosima

Obaveza koja se odnosi na investiranje smatra se uslovom privatizacije, bez čijeg ispunjenja se privatizacija ne može smatrati završenom, pa tužitelju, u skladu sa članom 124. Zakona o obligacionim odnosima, pripada pravo na raskid ugovora zbog neispunjenja te obaveze.

Iz obrazloženja: Ovaj sud smatra da se ugovorna obaveza kupca da izvrši investiranje u obimu koji iz‐ među ugovornih strana nikada nije promijenjen, ne može smatrati sporednom obavezom, bez obzira što prenos prava na dionicama nije bio uslovljen ispunjenjem te obaveze. Tužitelj je, naime, svoje obaveze prodavca preuzeo i ispunio u skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji preduzeća, tako što je donio rje‐ šenje o upisu okončane privatizacije u sudski registar, a sve iz razloga da bi se što prije omogućio prenos osnivačkih, pa tako i upravljačkih prava, bez čijeg ostvarivanja privredni subjekti ne mogu funkcionisati. Tačno je da je obaveza investiranja ustanovljena u korist preduzeća koje je predmet prodaje, ali se ta oba‐ veza kupca mora posmatrati i u vezi sa činjenicom da su u slučaju prodaje putem prikupljanja ponuda po‐ tencijalnih kupaca, pored početne cijene kapitala unaprijed definirani i drugi kriteriji za vrednovanje ponuda, a to su: investicijske obaveze, plan zapošljavanja, poslovni plan, i kvalitet ponuđača. Obaveza ko‐ ja se odnosi na investiranje se zbog toga smatra uslovom privatizacije, bez čijeg ispunjenja se ista ne mo‐ že smatrati završenom, pa tužitelju u smislu odredbe člana 13. tačka 1. Ugovora od 15.01.2004. godine pripada pravo na raskid ugovora zbog neispunjenja te obaveze, jer u slučaju njenog neispunjenja ne mo‐ že biti ispunjena ni svrha ugovora o privatizaciji preduzeća, a to je njegov uspješan nastavak poslovanja.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 Ps 061093 14 Pž 3 od 15.12.2014. godine, potvrđe‐ na presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 Ps 061093 15 Rev od 28.06.2016. godine

izvor: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]