BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#2513
Pravo na iznošenje novih činjenica i predlaganje novih dokaza na glavnoj raspravi

Član 102. stav 2. Zakona o parničom postupku.

Pravo na iznošenje novih činjenica i predlaganje novih dokaza na glavnoj raspravi pripada samo savjesnim strankama.

Iz obrazloženja: Iz stanja spisa proizilazi da su obje parnične stranke imale jednaku mogućnost da u ovom postupku predlažu i izvode dokaze., Tuženi je na pripremnom ročištu predložio da se izvede kao do‐ kaz uvid u priloženu izjavu o kompenzaciji, koja nije bila potpisana niti ovjerena pečatom privrednog dru‐ štva "B...Co" d.o.o. G. da bi je tek na glavnoj raspravi održanoj dana 22.11.2012. godine u spis dostavio izjavu čiji primjerak je potpisan ovjeren i od strane firme „"B...Co" d.o.o. G. za razliku od primjerka koji je dostavljen u spis na pripremnom ročištu navodeći da je naknadno pronađena potpisana i ovjerena izjava u računovodstvu tužene. Drugostepeni sud je smatrao da prvostepeni sud nije učinio povredu postupka prilikom donošenja odluke o izvođenju dokaza kada je odbio izvođenje novog dokaza na glavnoj raspravi.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 Ps 042014 13 Pž od 20.04.2015. godine potvrđena pre‐ sudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 65 0 Ps 042014 15 Rev od 18.05.2017. godine.https://epravo.ba

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]