BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
#148
PRAVNE POSLJEDICE OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA
One nastaju ex lege.
Isticanje rješenja o otvaranju stečajnog postupka na oglasnu ploču suda predstavlja konstitutivan karakter - jer bez ovoga ne bi mogle nastupiti pravne posljedice.
Neke od njih su uvjetne, a neke bezuvjetne.
Neke su trajne, a neke privremene.

Povodom pravnih posljedica, zakon određuje tri grupe pitanja:
1. opće dejstvo otvaranja stečajnog postupka,
2. ispunjenje pravnih poslova i
3. prebijanje i pobijanje

Danom otvaranja s.postupka, prestaju radni odnosi radnika. Radnici koji su ostali na radu dok traje stečajni postupak, primaju platu i ostala primanja u visini koju odredi stečajni upravnik.
Danom otvaranja s.postupka obrazuje se stečajna masa, koju čini cjelokupna imovina dužnika u vrijeme otvaranja stečaja.
Po otvaranju stečajnog postupka uvodi se stečajni upravnik u dužnost, gase se računi stečajnog dužnika i prestaju prava osoba koje su bile ovlašćene da raspolažu imovinom dužnika i otvara se novi račun.
Uz firmu stečajnog dužnika, dodaje se oznaka « u stečaju»,

Ne mogu se protiv S.dužnika dopustiti mjere osiguranja, niti prinidnog izvršenja radi namirenja potraživanja u pogledu kojih postoji izvršna isprava.
Novčana potraživanja Povjerioca prema Dužniku koji nisu dospjela smatraju se dospjelim.

Novčana i nenovčana potraživanja koja imaju prednost povremenih davanja pretvaraju se u jednokratna naovčana potraživanja.
Prestaju teči kamate na potraživanja koja se izmiruju iz stečajnog mase.

Prijavljivanje u stečajnu masu potraživanja prekida zastaru.

Kad stečajni upravnik okonča sve poslove iz stečajnog postupka on podnosi Izvještaj stečajnom vijeću za zaključivanje postupka,

Odluku o tome donosi S.Vijeće i ona se objavljuje u Sl.novinama Federacije BiH.

Danom upisa u sudski registar Rješenje o zaključenju s.postupka dužnik prestaje postojati.

Izvor: www.medijator-prnjavorac.com

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]