BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
#132
PRAVNA I POSLOVNA SPOSOBNOST DRUŠTVA I ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Upisom u sudski registar - društvo stiče pravnu i poslovnu sposobnost.
Prije upisa u sudski registar niko ne može nastupati u ime društva, a lice koje postupi suprotno - odgovara za stvorene obaveze cjelokupnom svojom imovinom, a kada tako nastupa više lica za obaveze odgovaraju neograničeno solidarno.

Poslovna sposobnost pravne osobe je ograničena - time da društvo može preduzimati pravne radnje i vršiti pravne poslove samo u okviru svoje djelatnosti ili u vezi sa svojom djelatnošću. Izvan toga postoji zakonska zabrana. Ako pravna osoba preduzima pravni posao izvan svoje djelatnosti taj posao nije ništav i ne može se pozvati na prekoračenje svoje poslovne sposobnosti i bila bi dužna da obavi svoje obaveze, a treće lice se ne bi na to moglo pozvati ako je znalo ili moglo znati da to ograničenje postoji.

Poslovna sposobnost društva se prosuđuje prema njegovom zastupniku. Kako prosuđujemo poslovnu sposobnost društva?

Odgovornost društva za obaveze

Svako društvo odgovara za svoje obaveze imovinom društva, osim kada je zakonom propisano da za obaveze društva odgovaraju i članovi solidarno svojom cjelokupnom imovinom.

Od oblika društva zavisi i odgovornost članova za prava i obaveze za vrijeme društva:
- Svaki član d.n.o. i komplementar k.d. - odgovara za obaveze društva neograničeno solidarno cjelokupnom svojom imovinom.
- Dioničar u d.d., vlasnik udjela d.o.o. i komanditor u k.d. - ne odgovara za obaveze društva, osim:
1) kada koriste društvo za postizanje ličnog cilja,
2) kada upravljaju imovinom društva kao svojom imovinom i
3) kada društvo koriste za prevaru ili oštećenje svojih povjerilaca.

Izvor: www.medijator-prnjavorac.com

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]