BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4676
Službeni glasnik BiH, broj 5/21
Na osnovu člana 38. i člana 39. stav (1), a u vezi sa čl. 31. i 37. stav 1) tač. a) i c) Zakona o komunikacijama ("Službeni glasnik BiH", br. 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije na 54. sjednici, održanoj 22. decembra 2020.godine, donijelo je


PRAVILO 92/2020 O RADIOAMATERSKOJ SLUŽBI


DIO PRVI – OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet Pravila)

(1) Pravilom 92/2020 o radioamaterskoj službi (u daljnjem tekstu: Pravilo) uređuje se pravo na korištenje radioamaterskog znaka i radiofrekvencijskog spektra, a u skladu sa Planom namjene i korištenja radiofrekvencijskog spektra u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Plan namjene), za radioamatersku službu.

(2) Pravilom se uređuju radioamaterske klase i radioamaterski pozivni znakovi, način sticanja, prestanka i gubitka prava na znak za korištenje radiofrekvencijskog spektra namijenjenog radioamaterskoj službi, registracija radioopreme i javna dostupnost podataka koji se odnose na ostvarena prava po osnovu ovog pravila.

Član 2.
(Definicije)

(1) Izrazi korišteni u ovom pravilu imaju sljedećа značenjа:

a) CEPT, Novice (N) i Entry (E) - radioamaterske klase prema preporukama CEPT - Evropske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava (engl. European Conference of Postal and Telecommunications Administrations);

b) Dodjela - proces dodjele znaka i izdavanje prve dozvole za korištenje znaka, kojom se korisniku dodjeljuje pravo korištenja radiofrekvencijskog spektra namijenjenog za radioamatersku službu;

c) Dozvola - dozvola za korištenje znaka i dozvola za repetitor;

d) DXCC lista - trenutna lista entiteta prema Američkoj radiorelejnoj ligi - ARRL (engl. American Radio Relay League);

e) E7 - prefiks Međunarodne unije za telekomunikacije (engl. International Telecommunication Union) namijenjen BiH;

f) Grupa radioamatera - grupa koju čine tri ili više radioamatera;

g) HAREC - Usaglašena potvrda o položenom radioamaterskom kvalifikacionom ispitu (engl. Harmonised Amateur Radio Examination Certificate), izdata od administracije koja je prihvatila usaglašavanje po osnovu članstva BiH u CEPT;

h) Ispit - radioamaterski kvalifikacioni ispit, odnosno proces provjere znanja kandidata i njegove osposobljenosti za korištenje radioamaterskog spektra u smislu ovog pravila. Uspješno položen ispit kvalificira kandidata za dodjelu;

i) Klasa - radioamaterska klasa je skup ostvarenih prava za korištenje radiofrekvencijskog spektra namijenjenog radioamaterskoj službi;

j) Operator u radioamaterskoj službi - radioamater, fizička osoba koja je položila ispit za najmanje jednu klasu u skladu sa ovim pravilom i koja koristi znak prema važećoj dodjeli;

k) Plan namjene - Plan namjene i korištenja radiofrekvencijskog spektra u BiH je dokument koji donosi Agencija;

l) Preporuka T/R 61-01 - preporuka CEPT (engl. Recommendation T/R 61-01);

m) Radioamaterska organizacija - pravno lice registrirano u BiH kao neprofitno udruženje građana, čiji je osnovni sadržaj djelatnosti radioamaterizam;

n) Radioamaterska služba - Radiokomunikacijska služba u svrhu ličnog usavršavanja, međusobnih komunikacija i tehničkih ispitivanja koja obavljaju radioamateri, tj. propisno ovlaštene osobe koje se zanimaju za radiotehniku isključivo iz ličnih ciljeva i bez materijalne koristi;

o) Radioamaterska radiooprema - primopredajnici, pojačivači i prateća oprema koja je uključena u emitiranje elektromagnetnog zračenja;

p) Radioamaterski repetitor - fiksna stanica u mobilnoj službi je stanica bez posade, koja se koristi u opsegu namijenjenom za radioamatersku službu, za reemitiranje poruka ili emitiranje automatski generisane poruke, a za čiji sadržaj je odgovoran izvor koji emitira poruku. Repetitor ima pravo na zaštitu od štetnih smetnji;

r) Prenosivi radioamaterski repetitor - repetitor koji nema unaprijed poznato mjesto postavljanja;

s) Stanica - primopredajna oprema u radioamaterskoj službi, za čiji saobraćaj je odgovoran radioamater, operator stanice;

t) Znak - radioamaterski pozivni znak je kombinacija prefiksa "E7" i sufiksa koji se sastoji od broja i jednog ili više slova, a služi za identifikaciju u radioamaterskoj službi.

(2) Ostali izrazi korišteni u ovom pravilu, a koji nisu definirani u stavu (1) ovog člana, imaju značenje kako je utvrđeno u Planu namjene.

Član 3.
(Upotreba roda)

Izrazi koji su radi preglednosti u ovom pravilu dati u jednom gramatičkom rodu, bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.

DIO DRUGI – RADIOAMATERSKI ZNAK


Član 4.
(Radioamaterski znak)

(1) Znak u radioamaterskoj službi se sastoji od prefiksa i sufiksa koji se dobija kombinovanjem slova abecede "a" i cifara "n", gdje je:

a={A, B, C,..., Y, Z}, n={0, 1, 2,..., 9}

i prema raspoloživosti navedenoj u tabeli ispod:(2) Za događaje od posebnog interesa mogu biti dodijeljene i druge kombinacije slova i brojeva iz stava (1) ovog člana, ukoliko ne narušavaju postojeće dodjele. Ovakve dodjele ograničene su na vrijeme trajanja posebnog događaja, a najduže na godinu dana. Regulatorna agencija za komunikacije (u daljnjem tekstu: Agencija) zadržava pravo tumačenja opravdanosti izdavanja znaka za posebni događaj.

Član 5.
(Pravo na dodjelu znaka)

Pravo na dodjelu znaka ima:

a) operator, državljanin BiH,

b) strani državljanin sa regulisanim pravom boravka u BiH i priznatom HAREC potvrdom na osnovu člana 12. ovog pravila,

c) radioamaterske organizacije i

d) grupa operatora na osnovu člana 7. st. (3) i (4) ovog pravila, za potrebe učešća u grupnim takmičenjima.

Član 6.
(Zahtjev za dodjelu znaka)

(1) Zahtjev za dodjelu znaka podnosi se dostavom popunjenog obrasca: "Zahtjev za dodjelu radioamaterskog pozivnog znaka".

(2) Zahtjev za dodjelu znaka mora da sadrži sljedeće opće podatke:operator

(prva dodjela)


operator (promjena)


operator (na osnovu HAREC)


radio-amaterske organizacije

i timovi


organizatori takmičenja

prezime


prezime korisnika


prezime korisnika


prezime korisnika


registrirani naziv


registrirani naziv

ime


ime korisnika


ime korisnika


ime korisnika


-


-

ime roditelja


ime jednog roditelja


ime jednog roditelja


ime jednog roditelja


ime i prezime odgovorne osobe


ime i prezime odgovorne osobe

identifikacija


JMBG


JMBG


broj isprave


JIB


JIB ili JMBG

datum rođenja


datum rođenja


datum rođenja


datum rođenja


-


-

mjesto boravka u BiH


mjesto i poštanski broj


mjesto i poštanski broj


mjesto i poštanski broj


mjesto i poštanski broj


mjesto i poštanski broj

adresa u BiH


ulica i broj


ulica i broj


ulica i broj


ulica i broj


ulica i broj

pozivni znak


željeni pozivni znak


željeni pozivni znak


dodijeljeni

pozivni znak


željeni

pozivni znak


željeni pozivni znak

radioamaterska klasa


klasa po osnovu posljednjeg položenog ispita


klasa po osnovu posljednjeg položenog ispita


-


-


-

obrazloženje


napomene


napomene


napomene


napomene


napomene
(3) U zahtjevu može biti naveden jedan ili više znakova za koje je podnosilac zahtjeva zainteresiran. Agencija će u postupku dodjele znaka nastojati da udovolji zahtjevima podnosioca o korištenju sufiksa, ukoliko za to postoji mogućnost.

Član 7.
(Dodjela znaka)

(1) Znakovi se dodjeljuju u formatu koji je prikazan u tabeli ispod:

kategorija


vrsta


znak


napomene

1


takmičenja


E7a


izdaje se na ograničeno vrijeme, do godinu dana

2


takmičenja i posebni događaji


E7aa


izdaje se na ograničeno vrijeme, do godinu dana

3


operatori


E7na


CEPT T/R 61-01, izdaje se na neograničen period

4


operatori


E7naa


CEPT T/R 61-01, izdaje se na neograničen period

5


operatori, radioamaterske organizacije i repetitori


E7naaa


CEPT T/R 61-01, izdaje se na neograničen period
(2) Dodjelom znaka ostvareno je pravo na Dozvolu za korištenje radioamaterskog znaka i radioamaterskog spektra u skladu sa Planom namjene.

(3) Znak iz kategorije 1 (konfiguracija znaka E7a) dodjeljuje se grupi operatora, prema uvjetu da najmanje tri operatora iz grupe zadovoljavaju najmanje jedan od sljedeća dva kriterija:

a) potvrđenih najmanje 300 zemalja-entiteta po DXCC listi na KT opsegu ili

b) potvrđenih najmanje 50 zemalja-entiteta po DXCC listi na UKT opsegu.

(4) Znak iz kategorije 2 (konfiguracije znaka E7aa) dodjeljuje se grupi operatora, prema uvjetu da najmanje dva operatora iz grupe zadovoljavaju najmanje jedan od sljedeća dva kriterija:

a) potvrđenih najmanje 200 zemalja-entiteta po DXCC listi na KT opsegu, ili

b) potvrđenih najmanje 50 zemalja-entiteta po DXCC listi na UKT opsegu.

(5) Znak iz kategorije 3 (konfiguracija znaka E7na) dodjeljuje se na osnovu podnesenog zahtjeva i po ispunjavanju sljedećih uvjeta:

a) da je državljanin BiH,

b) da posjeduje pozivni znak iz serije E7 najmanje tri godine,

c) da ima položenu CEPT klasu

d) da ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

1) potvrđenih najmanje 250 zemalja, entiteta po DXCC listi rađenih na KT opsezima;

2) potvrđenih najmanje 100 zemalja, entiteta po DXCC listi na opsegu od 50 MHz ili potvrđenih 400 polja na tom opsegu prema univerzalnom svjetskom lokatoru;

3) potvrđenih najmanje 40 zemalja, entiteta po DXCC listi na opsegu od 144 MHz ili potvrđenih najmanje 240 polja na tom opsegu prema univerzalnom lokatoru, koristeći sve vrste i tehnike rada osim rada putem amaterskih satelita i repetitora;

4) osvojeno neko od prvih pet mjesta u svojoj kategoriji u Evropi, na međunarodnim takmičenjima WW (world wide), najmanje tri puta u posljednje tri godine, korištenjem vlastitog pozivnog znaka iz serije E7naa ili E7naaa ili

5) osvojeno neko od prvih pet mjesta u svojoj kategoriji, najmanje tri puta u posljednje tri godine, korištenjem vlastitog pozivnog znaka iz serije E7naa ili E7naaa na međunarodnim UKT IARU takmičenjima.

(6) Znak iz kategorije 4 (konfiguracija znaka E7naa) dodjeljuje se na osnovu podnesenog zahtjeva i raspoloživosti, operatorima klase CEPT.

(7) Znak iz kategorije 5 (konfiguracija znaka E7naaa) dodjeljuje se operatorima na osnovu podnesenog zahtjeva i raspoloživosti.

(8) U slučaju prijema dva ili više istovremenih zahtjeva za dodjelu istog znaka iz kategorije 1 i 2, a koji se dodjeljuju na osnovu odredbi stava (3) ili stava (4) ovog člana, Agencija zadržava pravo da znak dodijeli uspješnijem podnosiocu.

Član 8.
(Klase)

Dodjelom znaka operator stiče pravo da koristi radiofrekvencijski spektar namijenjen radioamaterskoj službi, koji važi za klasu za koju je operator kvalificiran. Jedna od tri klase može se steći polaganjem odgovarajućeg ispita i to:

a) Klasa CEPT obuhvata operatore koji imaju pravo da koriste klupske i lične stanice svih dozvoljenih snaga, na svim radioamaterskim opsezima;

b) Klasa N (Novice) obuhvata operatore koji imaju pravo da koriste klupske stanice na svim opsezima i lične stanice svih dozvoljenih snaga na radioamaterskim opsezima iznad 30 MHz, i

c) Klasa E (Entry) obuhvata operatore koji imaju pravo da koriste klupske stanice na svim opsezima i dozvoljenim snagama, i lične stanice sa snagom do 2W na radioamaterskim opsezima iznad 30 MHz.

Član 9.
(Prestanak važenja dodjele znaka)

Dodjela znaka prestaje da važi u sljedećim slučajevima:

a) na lični zahtjev nosioca znaka,

b) dodjelom novog znaka,

c) u slučaju utvrđenog nenamjenskog korištenja radiofrekvencijskog spektra,

d) u slučaju smrti nosioca znaka, i

e) gašenjem pravnog lica.

Član 10.
(Registracija radioopreme)

(1) Radioamater može podnijeti zahtjev za registraciju radioopreme u radioamaterskoj službi, koja nije obavezna.

(2) Agencija vodi registar prijavljene radioamaterske opreme.

(3) Zahtjev za registraciju radioopreme podnosi se na posebnom obrascu koji je dostupan na internet stranici Agencije.

(4) Izvod iz evidencije registrirane radioopreme izdaje se na zahtjev.

Član 11.
(Repetitor)

(1) Za stavljanje u rad radioamaterskog repetitora neophodno je prethodno pribavljanje odgovarajućeg znaka identifikacije i pripadne dozvole.

(2) Prenosivi radioamaterski repetitor nema pravo na zaštitu od štetnih smetnji i ne smije uzrokovati štetne smetnje postojećim korisnicima. Stavljanje u rad ovog repetitora zahtijeva prethodnu registraciju.

(3) Nosilac dozvole za repetitor je odgovoran za tehničku ispravnost repetitora i prateće opreme i pravilnu identifikaciju emisije dodijeljenim znakom, a nije odgovoran za sadržaj pojedinačnih radioemisija.

(4) Radioamaterski repetitor mora se identificirati dodijeljenim znakom, na početku emisije, a najmanje jednom u 15 minuta.

Član 12.
(HAREC)

(1) Operator kojem je dodijeljen znak za klasu CEPT ostvaruje pravo na sticanje HAREC potvrde.

(2) HAREC potvrda izdaje se na lični zahtjev, prema obrascu priloženom u Aneksu 1 ovog pravila.

(3) HAREC potvrda priznaje se po osnovu međudržavnog reciprociteta.

(4) Znakovi se mogu dodijeliti po osnovu priznate HAREC potvrde.

DIO TREĆI – RADIOAMATERSKI KVALIFIKACIONI ISPIT I JAVNA DOSTUPNOST PODATAKA


Član 13.
(Radioamaterski kvalifikacioni ispit)

(1) Radioamaterski kvalifikacioni ispit (u daljnjem tekstu: Ispit) komisijski organiziraju isključivo radioamaterske organizacije.

(2) Organizator ispita dužan je da Agenciji podnese zahtjev za održavanje ispita najkasnije 60 dana prije održavanja ispita.

(3) Zahtjev za održavanje ispita mora da sadrži: listu ispitnih pitanja, listu kandidata, sastav komisije, termin i mjesto održavanja.

(4) Minimalni uvjet za odobravanje sastava komisije za polaganje ispita je da najmanje jedan član komisije bude operator sa važećim pozivnim znakom iz serije "E7na".

(5) Minimalni uvjet za odobravanje liste ispitnih pitanja jeste da ona sadrži sve elemente obaveznog programa za polaganje odgovarajuće klase i da je izvedena iz usaglašene liste pitanja za BiH, objavljene na internet stranici Agencije.

(6) Obavezni dio ispitnog programa, koji kandidati za radioamatere moraju da zadovolje, dat je u Aneksu II ovog pravila.

(7) Polaganjem ispita kandidat stiče pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu znaka, u skladu sa klasom za koju je položio ispit.

(8) Usaglašavanje liste pitanja za BiH je obaveza svih radioamaterskih organizacija.

(9) Usaglašenu lista pitanja koja zadovoljava elemente obaveznog programa odobrava i objavljuje Agencija na svojoj internet stranici.

Član 14.
(Javna dostupnost podataka)

(1) Dodijeljeni znakovi se objavljuju na web-stranici Agencije u tabeli dodijeljenih znakova. Danom objave operator stiče pravo korištenja dodijeljenog znaka.

(2) Javnom objavljivanju podliježu sljedeći podaci: dodijeljeni pozivni znak, naziv nosioca dozvole, mjesto i klasa.

(3) Dodijeljeni znakovi sa podacima iz stava (2) ovog člana zvanično se ažuriraju na internet stranici Agencije.

DIO ČETVRTI – UVJETI KORIŠTENJA DOZVOLE I SANKCIJE


Član 15.
(Uvjeti korištenja dozvole)

(1) Nosilac dozvole je dužan pravovremeno prijaviti Agenciji svaku promjenu podataka iz člana 6. stav (2) ovog pravila, a najkasnije 30 dana od nastanka promjene.

(2) Nosilac dozvole za radioamaterski znak dužan je omogućiti ovlaštenom osoblju Agencije izvršenje provjere postojanja neželjenih emisija ili nenamjenskog korištenja radiofrekventnog spektra, na opremi koju koristi.

Član 16.
(Poštivanje ostalih zakona i propisa)

Izdavanje dozvole ne oslobađa nosioca dozvole od poštivanja ostalih zakona i propisa važećih na teritoriji sa koje se koristi znak.

Član 17.
(Sankcije)

Korištenje radiofrekvencijskog opsega mimo važećeg Plana namjene za potrebe radioamaterske službe sankcioniše se prema važećim odredbama Zakona o komunikacijama, Pravilnika o postupku rješavanja kršenja uvjeta dozvola i propisa Agencije i Pregleda povreda i odgovarajućih kazni koje izriče Agencija.

Član 18.
(Izgled dozvole)

(1) Izgled dozvola i obrazaca u radioamaterskoj službi propisat će se posebnom odlukom generalnog direktora Agencije, u roku 30 dana po stupanju na snagu ovog pravila.

(2) Štampana verzija dozvole za dodijeljeni znak se izdaje na zahtjev.

Član 19.
(Obrasci, uputstva i podnošenje zahtjeva)

(1) Obrasci zahtjeva i prateća uputstva u vezi sa radioamaterskom službom mogu se preuzeti sa internet stranice Agencije.

(2) Zahtjev za dodjelu znaka ili izdavanje dozvole dostavlja se lično ili putem pošte.

DIO PETI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 20.
(Prijelazne odredbe)

(1) Postojeće dozvole za korištenje radioamaterskog znaka važe do datuma njihovog isteka.

(2) Kontinuitet dosadašnje klase "CEPT 1" je klasa "CEPT", a dosadašnje "CEPT 2" je "N" (Novice).

(3) Podaci iz do sada izdatih dozvola za radioamaterske uređaje ostaju u registru Agencije, na osnovu odredbi člana 10. ovog pravila, a iste se neće izdavati nakon stupanja na snagu ovog pravila.

(4) Agencija će u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovog pravila objaviti listu ispitnih pitanja za BiH.

Član 21.
(Stupanje na snagu Pravila)

(1) Ovo pravilo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

(2) Stupanjem na snagu ovog pravila, prestaje da važi Pravilo o radioamaterskoj službi 28/07 ("Službeni glasnik BiH", br. 09/08 i 57/12).

(3) Za tumačenje odredbi ovog pravila nadležna je Agencija.

Sarajevo
30. decembar 2020. godine
Broj 04-02-2-3186/20


Predsjedavajući
Vijeća Agencije
Nino Ćorić, s. r.ANEX ISarajevo,
Ref.No.:


HARMONISED AMATEUR RADIO EXAMINATION CERTIFICATE (HAREC)


based on CEPT Recommendation T/R 61-02


CERTIFICAT D’EXAMEN RADIOAMATEUR HARMONISE (HAREC)


délivré sur la base de la Recommandation de la CEPT T/R 61-02


HARMONISIERTE AMATEURFUNK-PRÜFUNGSBESCHEINIGUNG (HAREC)


nach CEPT Empfehlung T/R 61-02

1. Regulatorna agencija za komunikacije of Bosnia and Herzegovina declares herewith that the holder of this certificate has successfully passed an amateur radio examination which fulfils the requirements laid down by the International Telecommunication Union (ITU). The passed examination corresponds to the examination described in CEPT Recommendation T/R 61-02 (HAREC).
Regulatorna agencija za komunikacije de Bosnie-Herzégovine certifie que le titulaire du présent certificat a réussi un examen de radioamateur conformément au règlement de l'Union Internationale Des Télécommunications (UIT). L'épreuve en question correspond à l’examen décrit dans la Recommandation CEPT T/R 61-02 (HAREC).
Regulatorna agencija za komunikacije des Bosnien und Herzegowina erklärt hiermit, dass der Inhaber dieser Bescheinigung eine Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt hat, welche den Erfordernissen entspricht, wie sie von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegt sind. Die abgelegte Prüfung entspricht der in der CEPT-Empfehlung T/R 61-02 (HAREC) beschriebenen Prüfung.
2. Holders name / Nom du titulaire / Name des Inhabers:
3. Date of birth / Date de naissance / Geburtsdatum:
4. Officials requiring information about this certificate should address their enquiries to the issuing national Authority:
Les autorités officielles désirant des informations sur ce document devront adresser leurs demandes à l'Autorité nationale:
Behörden, die Auskünfte über diese Bescheinigung erhalten möchten, sollten ihre Anfragen an die genannte ausstellende nationale Behörde:
Director General:


ANEKS II

OBAVEZNI DIO ISPITNOG PROGRAMA
Obavezni dio ispitnog programa za CEPT klasu je usaglašen sa CEPT preporukom T/R 61-02, obavezni dio ispitnog programa za Novice klasu sa ERC REPORT 32, a obavezni dio ispitnog programa za Entry klasu sa ERC REPORT 89.
Ispitna pitanja za radioamaterski kvalifikacioni ispit mogu biti zasnovana samo na obaveznom dijelu ispitnog programa, na taj način što će kandidati za svaku klasu imati bar jedno pitanje iz svake navedene podgrupe (podgrupa je obilježena arapskim brojevima, npr. 1.Električna, elektromagnetna i radioteorija, 2.Komponente...i sl.)


I SADRŽAJ OBAVEZNOG DIJELA ISPITNOG PROGRAMA ZA CEPT KLASU

a) TEHNIČKI SADRŽAJ
1. ELEKTRIČNA, ELEKTROMAGNETNA I RADIOTEORIJA
Provodnost
Izvori elektriciteta
Električno polje
Magnetno polje
Elektromagnetno polje
Sinusoidni signali
Nesinusoidni signali i šum
Modulirani signali
Snaga i energija
Digitalna obrada signala (DSP)
2. KOMPONENTE
Otpornik
Kondenzator
Kalem
Primjena i upotreba transformatora
Dioda
Tranzistor
Disipacija toplote
Druge komponente
3. ELEKTRIČNA KOLA
Kombinacija komponenata
Filter
Napajanje
Karakteristike prijemnika
Detektori
Oscilatori
Fazno zatvorena petlja (PLL)
Diskretni vremenski signali i sistemi (DSP sistemi)
4. PRIJEMNICI
Vrste prijemnika
Blok-dijagrami
Operacija i funkcija
Karakteristike prijemnika
5. PREDAJNICI
Vrste predajnika
Blok-dijagrami
Operacija i funkcija narednih faza u radu
Karakteristike predajnika
6. ANTENE I PRIJENOSNI VODOVI
Vrste antena
Karakteristike antena
Prijenosni vodovi
7. PROPAGACIJA
Poznavanje prostiranja radioemisija
8. MJERENJA
Vrste mjerenja i mjerne veličine
Mjerni instrumenti
9. SMETNJE I OTPORNOST NA SMETNJE
Razumijevanje smetnji koje proizvodi radioamaterska oprema prema trećim licima
Smetnje koje može da trpi radioamaterska oprema od drugih izvora
Smetnje na ostaloj elektronskoj opremi
Uzrok smetnji na elektronskoj opremi
10. MJERE ZAŠTITE
Mjere fizičke zaštite od smetnji
Mjere zaštite od rizika za zdravlje i život (strujni udar, grom, požar i sl.)
b) NACIONALNA I MEĐUNARODNA OPERATIVNA PRAVILA I PROCEDURE
1. RADIOAMATERSKI SAOBRAĆAJ
Fonetsko predstavljanje domaće i engleske abecede
Q-kod
Operativne skraćenice
Međunarodne oznake za nesreće, saobraćaj u slučaju opasnosti i prirodnih katastrofa
Pozivni znaci
Frekvencijski opsezi, IARU podjela opsega
Društvena odgovornost
c) BiH I MEĐUNARODNI PROPISI U VEZI SA RADIOAMATERSKOM SLUŽBOM
1. OBAVEZUJUĆI PROPISI
1.1. Radiopropisi ITU
Propisi CEPT
Zakonski i podzakonski akti i uvjeti dozvole u BiH


II SADRŽAJ OBAVEZNOG DIJELA ISPITNOG PROGRAMA ZA Novice KLASU

a) TEHNIČKI SADRŽAJ
1. ELEKTRIČNA, ELEKTROMAGNETNA I RADIOTEORIJA
Provodnost
Izvori elektriciteta
Radiotalasi
Audio i digitalni signali
Modulirani signali
Snaga
2. KOMPONENTE
Otpornik
Kondenzator
Kalem
Primjena i upotreba transformatora
Dioda, tranzistor, ostalo
Podešavanje kola
3. ELEKTRIČNA KOLA
Filteri, pojačivači i ostala kola
4. PRIJEMNICI
Vrste
Blok-dijagrami
Operacija i funkcija
5. PREDAJNICI
Blok-dijagrami
Operacija i funkcija
Karakteristike predajnika
6. ANTENE I PRIJENOSNI VODOVI
Vrste antena
Napajanje
Prilagođenje
7. PROPAGACIJA
Vrste propagacija
Zavisnost propagacije od frekvencije
8. MJERENJA
Način mjerenja
Mjerni instrumenti
9. SMETNJE I OTPORNOST NA SMETNJE
Smetnje na elektronskoj opremi
Uzrok smetnji na elektronskoj opremi
Mjere zaštite od smetnji
10. MJERE ZAŠTITE
Mjere fizičke zaštite od smetnji
Mjere zaštite od rizika za zdravlje i život (strujni udar, grom, požar i sl.)
b) NACIONALNA I MEĐUNARODNA OPERATIVNA PRAVILA I PROCEDURE
1. RADIOAMATERSKI SAOBRAĆAJ
Fonetsko predstavljanje domaće i engleske abecede
Q-kod
Operativne skraćenice
Međunarodne oznake za nesreće, saobraćaj u slučaju opasnosti i prirodnih katastrofa
Pozivni znaci
Frekvencijski opsezi, IARU podjela opsega
Društvena odgovornost
c) NACIONALNI I MEĐUNARODNI PROPISI U VEZI SA RADIOAMATERSKOM SLUŽBOM
1. OBAVEZUJUĆI PROPISI
Radiopropisi ITU
Propisi CEPT
Zakonski i podzakonski akti i uvjeti dozvole u BiH


III SADRŽAJ OBAVEZNOG DIJELA ISPITNOG PROGRAMA ZA Entry KLASU

a) TEHNIČKI SADRŽAJ
1. UVOD
Jedinice i simboli
Električna kola
Snaga i otpornost
Omov zakon
Naizmjenična struja i napon
Frekvencija i talasna dužina
2. PREDAJNICI
Blok-shema jednostavnog predajnika
Vrste modulacija
3. PRIJEMNICI
Jednostavan prijemnik i detektor
4. ANTENSKI VODOVI I ANTENE
Antenski vodovi, koaksijalni kablovi i odgovarajući priključci
Vrste antena: dipol, GP (ground plane), napajanje antene
Antensko prilagođenje, sklop za podešavanje antena
Stojeći talasi i SWR metri, izračena snaga i e.i.r.p., vještačko opterećenje
5. PROPAGACIJA
Prostiranje talasa
Domet i utjecaj jonosfere
Dnevne promjene u prostiranju
6. ELEKTROMAGNETNA KOMPATIBILNOST
Izvori smetnji
Smanjenje utjecaja smetnji
Funkcija uzemljenja
Vrste antena
Snaga i vrste emisija
Otpornost na smetnje
Utjecaj emisije na okolinu
7. MJERE ZAŠTITE
Opasnost od visokog napona i struje
Utikači, utičnice i uzemljenje i nesreće, postupak u slučaju strujnog udara
8. UVJETI DOZVOLE
Dostupnost frekvencijskog spektra
Kodeks ponašanja u radioamaterskom saobraćaju
Vrste radioamaterskih dozvola
Zahtjev za pozivni znak
Identifikacija emisije za operatora, repetitor, takmičenja, gosti u BiH
b) PRAKTIČNI OPERATIVNI RAD
1. UPRAVLJANJE PRIJEMNIKOM, PREDAJNIKOM ILI PRIMOPREDAJNIKOM
Prekidač uključeno/isključeno, prekidač opsega, podešavanje frekvencije i displej, glasnoća, nivo snage i displej, pojačanje mikrofona itd.
2. HF (KT) RAD
Podešavanje za USB i LSB rad
Obavljanje inicijalnog poziva pozivanjem CQ
Mogućnost ostvarivanja kontakta u prihvatljivoj formi, signal report, ime i informacije o stanici itd.
3. VHF RAD
Mogućnost ostvarivanja kontakta kao i za HF rad
Rad na frekvenciji preko 30 MHz
Rad preko repetitora
4. DNEVNIK STANICE I PODACI KOJI SE UNOSE U NJEGA
5. RAZUMIJEVANJE ANTENSKOG PRILAGOĐENJA I UPOTREBA SWR METRA
Razumijevanje važnosti tačnog prilagođenja
Korištenje SWR metra i ATU u prilagođavanju antena na predajnik
Konektori (vrste, dijelovi)
6. UPOTREBA SKRAĆENICA
Upotreba domaćeg i engleskog fonetskog alfabeta
Upotreba uobičajenih amaterskih skraćenica
Upotreba standardnog rječnika kao neophodnog za tačke b) i c) iz Obaveznog dijela Ispita za CEPT klasu
7. RADIOFREKVENCIJSKI PLANOVI KOJI SE ODNOSE NA RADIOAMATERE
Potreba za međunarodnom saradnjom u upotrebi radiofrekvencijskog spektra
Tumačenje tabela IARU i radiofrekvencijskog plana BiH
Drugi korisnici radiospektra
c) NACIONALNI I MEĐUNARODNI PROPISI U VEZI SA RADIOAMATERSKOM SLUŽBOM
1. OBAVEZUJUĆI PROPISI
Radiopropisi ITU
Propisi CEPT
Zakonski i podzakonski akti i uvjeti dozvole u BiH

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]