BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5501
Službene novine Federacije BiH, broj 66/22
Na osnovu člana 10. tačka 7. i 10., člana 11. tačka 1, 16, 20, 22, 26. i 32, člana 13. stav 2. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 6/17), člana 170. stav (2), člana 171. stav (4) i (5) i člana 222. stav (2) Zakona o investicijskim fondovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08 i 25/17) i člana 7. Pravilnika o strukturi i sadržaju izvještaja investicijskog fonda, društva za upravljanje i banke depozitara investicijskog fonda, u vezi sa članom 50. stav (2) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 38. sjednici održanoj 28.7.2022. godine, donijela je


PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA INVESTICIJSKIH FONDOVA I DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA


Član 1.


Ovim Pravilnikom propisuju se uslovi koje moraju ispunjavati revizorska društva koja pružaju uslugu revizije fmansijskih izvještaja za investicijske fondove i društva za upravljanje investicijskim fondovima.

Član 2.


(1) Za pružanje usluge revizije fmansijskih izvještaja investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima revizorsko društvo mora biti uvršteno na Listu revizorskih društava za reviziju fmansijskih izvještaja investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima (u daljem tekstu: Lista) koju uspostavlja Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) i koja se objavljuje na intemetskoj stranici Komisije.

(2) Da bi revizorsko društvo bilo uvršteno na Listu potrebno je da Komisiji dostavi prijavu, sa sljedećom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uslova:

a) ovjerenu kopiju sudske registracije sa podacima o visni kapitala i vlasnicima i njihovom učešću u kapitalu društva,

b) ovjerenu kopiju važeće licence za rad društva za reviziju,

c) dokaz da upošljava dva ovlaštena revizora sa važećom licencom, od kojih najmanje jedan ima uvjerenje o položenom ispitu za investicijskog savjetnika ili dokaz o tome da revizorsko društvo ima drugog uposlenika sa položenim ispitom za obavljanje poslova investijskog savjetnika koji će biti angažovan na pružanju usluga revizije fmansijskih izvještaja za investicijske fondove i društva za upravljanje,

d) dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu u skladu sa članom 58. stav (10) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine i

e) dokaz o uplati naknade Komisiji u skladu sa važećom Odlukom o tarifi naknada.

Član 3.


(1) O svakoj promjeni podataka dostavljenih uz prijavu za uvrštavanje na Listu, revizorsko društvo dužno je obavijestiti Komisiju u roku od sedam dana od dana kada se promjena desila.

(2) Revizorsko društvo uvršteno na Listu dužno je kontinuirano ispunjavati propisane uslove i godišnje obnavljati prijavu iz člana 2. ovog Pravilnika.

Član 4.


Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima za obavljanje revizije fmansijskih izvještaja investicijskih fondova ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/11, 28/11, 61/11, 61/12 i 101/12).

Član 5.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-1478/22
10. augusta 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Federacije Bosne i Hercegovine
Adnan Zukić, s. r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]