BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By LegaForum
#5597
Službeni glasnik BiH, broj 34/23
Na osnovu člana 13. i 15. Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 88/05), člana 111. stav (1) i člana 121. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18), ministar odbrane Bosne i Hercegovine, donosi


PRAVILNIK O UNAPRJEĐENJU VOJNIH LICA


POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Ovim pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji, nadležnosti i procedure za unaprjeđenje vojnih lica u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: MO BiH) i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: OS BiH).

Član 2.
(Definicije)

U smislu ovog pravilnika, pojmovi koji se koriste imaju sljedeća značenja:

a) Unaprjeđenje je proces napredovanja vojnih lica u službi u viši čin.

b) Rangiranje je proces izrade rang-lista za unaprjeđenje vojnih lica prema utvrđenim kriterijima u ovom pravilniku. Rang-liste mogu biti preliminarne i konačne.

c) Rang-lista je spisak na kojem su uvrštena vojna lica koja ispunjavaju uvjete za unaprjeđenje, kojima su dodijeljeni bodovi po utvrđenim kriterijima iz ovog pravilnika, poredana opadajućim nizom od lica sa najvećim brojem bodova.

Član 3.
(Referentni propisi)

(1) Pojmovi korišteni u ovom pravilniku a koji se odnose na školovanje, usavršavanje i obuku, koriste se u obliku kako su definirani Pravilnikom o školovanju profesionalnih vojnih lica.

(2) Pojmovi korišteni u ovom pravilniku a koji se odnose na profesionalni razvoj i upravljanje karijerom, koriste se u obliku kako su definirani Pravilnikom o profesionalnom razvoju i upravljanju karijerom.

Član 4.
(Rodna ravnopravnost)

U definiranju spola i ravnopravnosti spolova primjenjuju se odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova. Izrazi koji su dati u jednom gramatičkom rodu, bez diskriminacije, odnose se i na muškarce i na žene. U označavanju funkcija, zvanja i titula, upotrebljava se rodno osjetljiv jezik.

Član 5.
(Primjenjivost)

Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se na profesionalna vojna lica (u daljnjem tekstu: PVL) kojim je stanje u službi regulirano u skladu sa članom 130. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o službi) i pripadnike rezervnog sastava kada su na službi.

Član 6.
(Svrha)

(1) Ovim pravilnikom omogućava se da, na osnovu zakonom utvrđenih uvjeta, mjerljivih kriterija i transparentnih procedura, PVL, koja to najviše zaslužuju, budu unaprijeđena u viši čin, a na osnovu dotadašnjeg rada i potencijala za buduće službe na položajima s višim nivoom odgovornosti.

(2) Unaprjeđenje PVL se definira, planira, organizira i provodi sa ciljem osiguranja propisanog i transparentnog unaprjeđenja PVL, u skladu sa potrebama službe, propisima, profesionalnim iskustvom i sposobnostima.

(3) Unaprjeđenje pripadnika rezervnog sastava provodi se u skladu sa članom 121. Zakona o službi i potrebama službe.

Član 7.
(Primjenjivost akata)

U postupku unaprjeđenja koji se provodi po ovom pravilniku, ako to Zakonom o službi nije drugačije određeno, primjenjuju se propisi kojima se uređuje upravni postupak.

POGLAVLJE II UVJETI ZA UNAPRJEĐENJE I KRITERIJI ZA RANGIRANJE


Član 8.
(Uvjeti za unaprjeđenje)

Uvjeti za unaprjeđenje su propisani članom 116. Zakona o službi.

Član 9.
(Odgovarajući stepen školske spreme)

Odgovarajući stepen školske spreme je onaj koji je propisan Zakonom o službi, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji MO BiH i knjigama lične formacije.

Član 10.
(Potrebno vrijeme provedeno u činu)

Potrebno vrijeme provedeno u ličnom činu je propisano članom 117. Zakona o službi, te se prilikom provođenja postupka unaprjeđenja primjenjuju i odredbe članova 118. i 119. istog Zakona, ukoliko su za to ispunjeni uvjeti.

Član 11.
(Potrebno vojno i civilno školovanje i usavršavanje)

Potrebno vojno i civilno školovanje i usavršavanje utvrđeno je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji MO BiH, knjigama lične formacije OS BiH, te Pravilnikom o sistemu klasifikacije vojnih lica i aktima iz člana 32. istog Pravilnika.

Član 12.
(Prijedlog za unaprjeđenje)

Prijedlog za unaprjeđenje u posljednja dva ocjenjivanja u sadašnjem činu je onaj prijedlog utvrđen u službenoj ocjeni, u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju rada vojnih lica u MO i OS BiH.

Član 13.
(Postavljenje na formacijsko mjesto višeg čina)

Postavljenje na formacijsko mjesto višeg čina je postavljenje vojnog lica na odgovarajuće formacijsko ili radno mjesto za koje je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji MO BiH i knjigama lične formacije utvrđen formacijski čin viši od ličnog čina vojnog lica koje se razmatra za unaprjeđenje.

Član 14.
(Unaprjeđenje u čin poručnika OF-1)

Potporučnik OF-1 može biti unaprijeđen u čin poručnika OF-1 ako ispunjava sljedeće uvjete:

a) tri godine u ličnom činu potporučnika OF-1,

b) prijedlog za unaprjeđenje u posljednja dva ocjenjivanja,

c) postavljenje na formacijsko mjesto višeg čina.

Član 15.
(Unaprjeđenje u čin kapetana OF-2)

Poručnik OF-1 može biti unaprijeđen u čin kapetana OF-2 ako ispunjava sljedeće uvjete:

a) četiri godine u ličnom činu poručnika OF-1,

b) završeno vojno usavršavanje propisano članom 11. stav (3) tačka b) i članom 43. stav (1) Pravilnika o profesionalnom razvoju i upravljanju karijerom PVL,

c) prijedlog za unaprjeđenje u posljednja dva ocjenjivanja,

d) postavljenje na formacijsko mjesto višeg čina.

Član 16.
(Unaprjeđenje u čin majora OF-3)

(1) Kapetan OF-2 može biti unaprijeđen u čin majora OF-3 ako ispunjava sljedeće uvjete:

a) četiri godine u ličnom činu kapetana OF-2,

b) završeno vojno usavršavanje propisano članom 11. stav (3) tačka c) i članom 43. stav (1) i (2) Pravilnika o profesionalnom razvoju i upravljanju karijerom PVL,

c) prijedlog za unaprjeđenje u posljednja dva ocjenjivanja,

d) postavljenje na formacijsko mjesto višeg čina.

(2) Izuzetno od odredbi stava (1) tačka b) ovog člana, uvjet za unaprjeđenje u čin majora OF-3 ispunjava kapetan OF-2 ljekar sa završenim medicinskim fakultetom.

Član 17.
(Unaprjeđenje u čin pukovnika OF-4)

(1) Major OF-3 može biti unaprijeđen u čin pukovnika OF-4 ako ispunjava sljedeće uvjete:

a) pet godina u ličnom činu majora OF-3,

b) završeno vojno usavršavanje propisano članom 11. stav (3) tačka d) i članom 43. stav (1) Pravilnika o profesionalnom razvoju i upravljanju karijerom PVL,

c) prijedlog za unaprjeđenje u posljednja dva ocjenjivanja,

d) postavljenje na formacijsko mjesto višeg čina.

(2) Izuzetno od odredbi stava (1) tačka b) ovog člana, uvjet za unaprjeđenje u čin pukovnika OF-4 ispunjava major OF-3 ljekar sa završenim medicinskim fakultetom.

Član 18.
(Unaprjeđenje u čin brigadira OF-5)

Pukovnik OF-4 može biti unaprijeđen u čin brigadira OF-5 ako ispunjava sljedeće uvjete:

a) pet godina u ličnom činu pukovnika OF-4,

b) provedeno najmanje godinu dana na formacijskom mjestu brigadira OF-5,

c) završeno vojno usavršavanje ili civilno obrazovanje propisano članom 11. stav (3) tačka e) Pravilnika o profesionalnom razvoju i upravljanju karijerom PVL,

d) prijedlog za unaprjeđenje u posljednja dva ocjenjivanja,

e) postavljenje na formacijsko mjesto višeg čina,

f) preporuka i mišljenje načelnika Zajedničkog štaba OS BiH.

Član 19.
(Unaprjeđenje u čin brigadnog generala OF-6)

(1) Brigadir OF-5 može biti unaprijeđen ukoliko ispunjava sljedeće uvjete:

a) potrebno vrijeme za unaprjeđenje propisano članom 117. tačka f) i članom 118. Zakona o službi,

b) završeno vojno usavršavanje ili civilno obrazovanje propisano članom 116. stav (1) tačka g) Zakona o službi,

c) da je postavljen na dužnost brigadnog generala OF-6 od Predsjedništva BiH i da je postavljenje potvrđeno od Parlamentarne skupštine BiH,

d) da je načelnik Zajedničkog štaba OS BiH, u skladu sa članom 22. stav (1) tačka e) Zakona o odbrani BiH, dao preporuku i mišljenje ministru odbrane u vezi sa unaprjeđenjem lica u čin brigadnog generala OF-6,

e) da je ministar odbrane Predsjedništvu BiH predložio lice za unaprjeđenje u čin brigadnog generala OF-6, u skladu sa članom 15. tačka g) Zakona o odbrani BiH.

(2) Po okončanju procedure potvrđivanja postavljenja brigadira OF-5 na generalsku poziciju u MO BiH i OS BiH od Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u roku od jedne godine, ministar odbrane dostavlja prijedlog njegovog unaprjeđenja Predsjedništvu BiH.

Član 20.
(Unaprjeđenje u čin starijeg vodnika OR-6)

Vodnik OR-5 može biti unaprijeđen u čin starijeg vodnika OR-6 ako ispunjava sljedeće uvjete:

a) tri godine u ličnom činu vodnika OR-5,

b) prijedlog za unaprjeđenje u posljednja dva ocjenjivanja,

c) postavljenje na formacijsko mjesto višeg čina.

Član 21.
(Unaprjeđenje u čin starijeg vodnika I. klase OR-7)

Stariji vodnik OR-6 može biti unaprijeđen u čin starijeg vodnika I. klase OR-7 ako ispunjava sljedeće uvjete:

a) četiri godine u ličnom činu starijeg vodnika OR-6,

b) završeno vojno usavršavanje propisano članom 16. stav (3) tačka b) i članom 43. stav (1) i (3) Pravilnika o profesionalnom razvoju i upravljanju karijerom PVL,

c) prijedlog za unaprjeđenje u posljednja dva ocjenjivanja,

d) postavljenje na formacijsko mjesto višeg čina.

Član 22.
(Unaprjeđenje u čin zastavnika OR-8)

Stariji vodnik I. kl. OR-7 može biti unaprijeđen u čin zastavnika OR-8 ako ispunjava sljedeće uvjete:

a) četiri godine u ličnom činu starijeg vodnika I. klase OR-7,

b) završeno vojno usavršavanje propisano članom 16. stav (3) tačka c) i članom 43. stav (1) Pravilnika o profesionalnom razvoju i upravljanju karijerom PVL,

c) prijedlog za unaprjeđenje u posljednja dva ocjenjivanja,

d) postavljenje na formacijsko mjesto višeg čina.

Član 23.
(Unaprjeđenje u čin zastavnika I. klase OR-9)

Zastavnik OR-8 može biti unaprijeđen u čin zastavnika I. klase OR-9 ako ispunjava sljedeće uvjete:

a) pet godina u ličnom činu zastavnika OR-8,

b) završeno vojno usavršavanje propisano članom 16. stav (3) tačka d) i članom 43. stav (1) Pravilnika o profesionalnom razvoju i upravljanju karijerom PVL,

c) prijedlog za unaprjeđenje u posljednja dva ocjenjivanja,

d) postavljenje na formacijsko mjesto višeg čina.

Član 24.
(Unaprjeđenje u čin vojnika I. klase OR-2)

Vojnik OR-1 može biti unaprijeđen u čin vojnika I. klase OR-2 ako ispunjava sljedeće uvjete:

a) dvije godine provedene u činu vojnika OR-1,

b) prijedlog za unaprjeđenje u posljednja dva ocjenjivanja,

c) postavljenje na formacijsko mjesto višeg čina.

Član 25.
(Unaprjeđenje u čin kaplara OR-3/4)

Vojnik I. klase OR-2 može biti unaprijeđen u čin kaplara OR-3/4 ako ispunjava sljedeće uvjete:

a) dvije godine provedene u činu vojnika I. klase OR-2,

b) prijedlog za unaprjeđenje u posljednja dva ocjenjivanja,

c) postavljenje na formacijsko mjesto višeg čina.

Član 26.
(Kriteriji za rangiranje oficira, podoficira i vojnika)

(1) Za izradu rang-listi za unaprjeđenje oficira, podoficira i vojnika koriste se kriteriji propisani članom 31. Pravilnika o profesionalnom razvoju i upravljanju karijerom PVL:

a) vrijeme provedeno u profesionalnoj vojnoj službi,

b) kategorija vojnog/civilnog usavršavanja,

c) posljednje dvije ocjene rada u sadašnjem činu,

d) vrijeme obavljanja formacijske dužnosti višeg čina u sadašnjem činu,

e) vrijeme obavljanja komandne dužnosti u sadašnjem činu,

f) vrijeme obavljanja rukovodne dužnosti u sadašnjem činu,

g) vrijeme obavljanja dužnosti inspektora u Generalnom inspektoratu i inspektora u OS BiH koji se nalaze u sistemu Generalnog inspektorata u sadašnjem činu,

h) vrijeme provedeno u sadašnjem činu,

i) nagrade i pohvale u sadašnjem činu,

j) učešće u operacijama kolektivne sigurnosti, operacijama podrške miru i ispunjenju međunarodnih obaveza BiH u sadašnjem činu,

k) nivo poznavanja stranog jezika,

l) disciplinske mjere i kazne.

(2) U slučaju kada dva ili više lica imaju isti broj bodova, prednost se daje sljedećim redoslijedom:

a) licu koje je duže vremena provelo u sadašnjem činu,

b) licu manje zastupljenog spola u OS BiH.

(3) U slučaju kada bodovanje kriterija iz stava (1) ovog člana nije primjenjivo prilikom izrade rang-liste za unaprjeđenje vojnika, u za to predviđenoj koloni upisuje se "0".

Član 27.
(Izrada rang-listi)

Rang-liste za unaprjeđenje sačinjavaju se po činovima, rodovima i službama, od lica koja ispunjavaju uvjete za unaprjeđenje propisane Zakonom o službi i ovim pravilnikom, a bodovanje po kriterijima vrši se na način propisan članom 32. Pravilnika o profesionalnom razvoju i upravljanju karijerom.

POGLAVLJE III. PRIJEVREMENO, VANREDNO I UNAPRJEĐENJE VOJNIH LICA NA SLUŽBI VAN ZEMLJE


Član 28.
(Prijevremeno unaprjeđenje)

(1) Prijevremeno unaprjeđenje vrši se u skladu sa članom 118. Zakona o službi.

(2) Lica koja ispunjavaju uvjete za prijevremeno unaprjeđenje uvrštavaju se na rang-liste iz člana 27. i 40. stav (2) i (5) ovog pravilnika, uz naznaku da se lice razmatra za prijevremeno unaprjeđenje.

(3) U naredbi o unaprjeđenju se posebno navode lica koja se prijevremeno unaprjeđuju i na takav se način ažuriraju podaci u Glavnoj evidenciji personala. https://www.anwalt-derbeste.de

Član 29.
(Vanredno unaprjeđenje)

(1) Vanredno unaprjeđenje vrši se u skladu sa članom 119. Zakona o službi.

(2) Pored općih uvjeta iz člana 119. Zakona o službi, za vanredno unaprjeđenje u neposredno viši čin propisuju se posebni uvjeti, i to:

a) učinjeno djelo od značaja za OS BiH,

b) spašavanje života ljudi ili materijalnih dobara.

(3) Profesionalna vojna lica za vanredno unaprjeđenje predlaže komandant komande ili jedinice ranga brigade ili više.

Član 30.
(Unaprjeđenje i služba van zemlje)

(1) Unaprjeđenje vojnih lica, u vrijeme službe u inozemstvu, vrši se u skladu sa članom 120. Zakona o službi.

(2) Izuzetni slučaj, propisan članom 120. stav (1) Zakona o službi, postoji u slučaju kada nema prijavljenog vojnog lica sa propisanim činom i ostalim uvjetima za navedenu službu kako je to propisano važećim aktima.

(3) Po završetku službe van zemlje, profesionalnim vojnim licima bit će zagarantirana sva prava data njihovim ličnim činom u skladu sa Zakonom o službi.

(4) Proceduru unaprjeđenja lica iz stava (1) ovog člana pokreće Komanda za upravljanje personalom.

(5) Unaprjeđenja profesionalnih vojnih lica u viši čin, dok su na službi van zemlje vrši Predsjedništvo BiH, na prijedlog ministra odbrane.

Član 31.
(Unaprjeđenje lica u drugim stanjima u službi)

(1) Profesionalno vojno lice stavljeno u stanje u toku službe na školovanju ili usavršavanju, stanje u toku službe upućeno u druge institucije ili pravna lica, stanja u toku službe upućeno u inozemstvo u operacije kolektivne sigurnosti, operacije podrške miru i ispunjenje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, stanje u toku službe u vojno diplomatskim predstavništvima i stanje u toku službe na bolovanju koje je posljedica povrede na radu, ispunjava uvjete za unaprjeđenje iz člana 8. ovog pravilnika, ako je prije upućivanja na školovanje ili usavršavanje, u druge institucije ili pravna lica, u inozemstvo u operacije kolektivne sigurnosti, operacije podrške miru i ispunjenje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, u vojno diplomatska predstavništva i bolovanje koje je posljedica povrede na radu, bilo postavljeno na formacijsko/radno mjesto višeg čina.

(2) Proceduru unaprjeđenja lica iz stava (1) ovog člana pokreće Komanda za upravljanje personalom.

Član 32.
(Unaprjeđenje lica u rezervnom sastavu)

(1) Unaprjeđenje pripadnika rezervnog sastava vrši se po istim uvjetima i procedurama, kao i za profesionalna vojna lica, dok su na službi.

(2) Potrebni periodi za unaprjeđenje pripadnika rezervnog sastava se računaju u odnosu na godine provedene u činu u rezervnom sastavu.

POGLAVLJE IV. NADLEŽNOSTI I PROCEDURE


Član 33.
(Nadležnost za unaprjeđenje)

(1) Unaprjeđenje u činove generala vrši Predsjedništvo BiH, na prijedlog ministra odbrane, po preporuci i mišljenju načelnika Zajedničkog štaba OS BiH.

(2) Unaprjeđenje vojnika, podoficira i oficira, zaključno sa unaprjeđenjem u čin pukovnika OF-4, vrši ministar odbrane BiH.

(3) Unaprjeđenje oficira u čin brigadira OF-5 vrši ministar odbrane, po preporuci i mišljenju načelnika Zajedničkog štaba OS BiH.

(4) Preporuke i mišljenje iz stava (3) ovog člana, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH dostavlja ministru odbrane putem Komisije za unaprjeđenje oficira (OF-4 - OF-5), a u skladu s članom 22. stav (1) tačka e) Zakona o odbrani BiH.

Član 34.
(Godišnji plan unaprjeđenja)

(1) Načelnik Zajedničkog štaba OS BiH izrađuje prijedlog Godišnjeg plana unaprjeđenja, iz člana 111. stav (3) Zakona o službi, najkasnije do 31. decembra tekuće za narednu godinu i dostavlja ministru odbrane na odobrenje.

(2) Ministar odbrane BiH, na osnovu prijedloga načelnika Zajedničkog štaba OS BiH, odobrava Godišnji plan unaprjeđenja (Prilog broj 1).

(3) Godišnji plan unaprjeđenja, prijedlog komisije i konačna rang-lista za unaprjeđenje oficira, podoficira i vojnika, predstavljaju osnovne dokumente za izradu naredbe o unaprjeđenju oficira, podoficira i vojnika u viši čin.

(4) Profesionalna vojna lica koja su raspoređena na opća formacijska mjesta vojno-evidencione specijalnosti (u daljnjem tekstu: VES) i profesionalna vojna lica koja su raspoređena na formacijska mjesta za koja nije određen formacijski VES, planirat će se za unaprjeđenja u okviru roda ili službe kojoj pripadaju po osnovu ličnog VES-a.

Član 35.
(Komisije za unaprjeđenje)

(1) Komisije za unaprjeđenje vojnih lica se imenuju i rade u skladu sa s članovima 112. i 113. Zakona o službi.

(2) Komisije donose poslovnik o radu, vode zapisnike o radu, izrađuju preliminarne i konačne rang-liste, te prijedlog za unaprjeđenje. Po završetku rada, ministru odbrane dostavljaju izvještaj o radu komisija sa kompletnom dokumentacijom nastalom u radu komisije.

(3) Poslovnik o radu komisija za unaprjeđenje oficira i podoficira odobrava ministar odbrane.

(4) Poslovnik o radu komisija za unaprjeđenje vojnika odobravaju nadležni komandanti brigada, odnosno komandi i jedinice istog ili višeg nivoa.

(5) Komisije u toku rada imaju pravo pristupa Glavnoj evidenciji personala i Elektronskoj bazi podataka (modul HRMS).

(6) Komisije iz stava (1) ovog člana rade na lokacijama OS BiH.

Član 36.
(Rad komisija za unaprjeđenje oficira i podoficira)

(1) Komisije za unaprjeđenje oficira i podoficira organiziraju svoj rad na način da se sastaju tri puta godišnje, a, po potrebi, i više, imajući u vidu vremenski period potreban za okončanje prethodnih postupaka unaprjeđenja.

(2) Komisije za unaprjeđenje izrađuju Plan sastanaka početkom kalendarske godine i osiguravaju da se, u skladu sa članom 112. stav (3) Zakona o službi, datum sazivanja komisija objavljuje po propisanim rokovima.

(3) Plan iz stava (2) ovog člana odobrava ministar odbrane.

Član 37.
(Rad komisija za unaprjeđenje vojnika)

(1) Komisije za unaprjeđenje vojnika organiziraju svoj rad na način da se sastaju dva puta godišnje, a, po potrebi, i češće, imajući u vidu vremenski period potreban za okončanje prethodnih postupaka unaprjeđenja.

(2) Komisije za unaprjeđenje izrađuju Plan sastanaka početkom kalendarske godine i osiguravaju da se, u skladu sa članom 112. stav (3) Zakona o službi, datum sazivanja komisija objavljuje po propisanim rokovima.

(3) Plan iz stava (2) ovog člana odobrava nadležni komandant brigade, odnosno komande ili jedinice istog ili višeg nivoa.

Član 38.
(Rad komisija za unaprjeđenje lica iz rezervnog sastava)

(1) Komisije za unaprjeđenje lica iz rezervnog sastava formiraju se u skladu sa odredbama Zakona o službi i ovog pravilnika.

(2) Komisije iz stava (1) ovog člana svoj rad organiziraju po Planu koji odobrava ministar odbrane.

Član 39.
(Vrijeme unaprjeđenja)

(1) Lice se unaprjeđuje sa datumom sticanja uvjeta za unaprjeđenje.

(2) Naredba o unaprjeđenju sadrži i datum od kojeg predmetno unaprjeđenje stupa na snagu i primjenjuje se. Navedeni datum, relevantne službe u MO BiH i OS BiH koriste kao referentni datum prilikom ostvarivanja sadašnjih i budućih prava koje to unaprjeđenje proizvodi.

Član 40.
(Koraci u procedurama za unaprjeđenje)

(1) Komanda za upravljanje personalom izrađuje spiskove lica (oficira i podoficira) koji su stekli uvjete za unaprjeđenje u viši čin i dostavlja ih komisijama, zajedno s personalnim dosjeom iz Glavne evidencije personala za sva profesionalna vojna lica koja se nalaze na spiskovima za unaprjeđenje u viši čin.

(2) Komande brigada i jedinice istog ili višeg ranga izrađuju spiskove vojnika koji ispunjavaju uvjete za unaprjeđenje u viši čin i iste dostavljaju nadležnim komisijama za unaprjeđenje vojnika.

(3) Komisije izrađuju preliminarne rang-liste vojnih lica za unaprjeđenje u neposredno viši čin i objavljuju na oglasnim tablama MO BiH i ZŠ OS BiH i na lokacijama komandi i jedinica OS BiH.

(4) Rok za prigovor na preliminarne rang-liste iz stava (2) ovog člana je osam dana od dana objavljivanja.

(5) Prigovor na preliminarne rang-liste za unaprjeđenje oficira, podoficira i vojnika, dostavlja se nadležnim komisijama za unaprjeđenje u mjestu njihovog rada.

(6) Komisija za unaprjeđenje razmatra i odlučuje po prigovorima u roku od osam dana od dana isteka roka za prigovor, nakon čega izrađuje konačne rang-liste.

(7) Konačne rang-liste iz stava (6) ovog člana objavljuju se na oglasnim tablama MO BiH i ZŠ OS BiH i na lokacijama komandi i jedinica OS BiH.

(8) Žalba na konačne rang-liste iz stava (6) ovog člana, u roku od 15 dana od dana objavljivanja, podnose se MO BiH.

(9) Sektor za upravljanje personalom MO BiH pribavlja izjašnjenje na žalbu od nadležne komisije za unaprjeđenje, nakon čega razmatra i odlučuje po žalbi. Odluka po žalbi donosi se u formi rješenja, u roku od 15 dana. Rješenje po žalbi je konačno i protiv istog se ne može voditi upravni spor.

(10) Po okončanju žalbenog postupka, komisije ažuriraju konačne rang-liste i iste sa prijedlogom za unaprjeđenje (Prilog broj 3) dostavljaju Sektoru za upravljanje personalom MO BiH na daljnje postupanje.

(11) Sektor za upravljanje personalom izrađuje naredbe o unaprjeđenju i dostavlja ih ministru odbrane. Protiv naredbe o unaprjeđenju nije moguće voditi upravni spor.

(12) Naredbe o unaprjeđenju dostavljaju se komandama i jedinicama OS BiH, Komandi za upravljanje personalom i unaprijeđenim licima.

(13) Sva dokumentacija nastala u radu komisija za unaprjeđenja arhivira se u MO BiH, u skladu sa važećim propisima kojima je uređeno kancelarijsko i arhivsko poslovanje.

Član 41.
(Uručenje naredbi o unaprjeđenju i oznake čina)

(1) Nadležni komandant bataljona, odnosno komandi i jedinice istog ili višeg nivoa, starješina ili rukovodilac organizacijske jedinice MO BiH, organizira prigodnu svečanost, uručuje naredbu i oznake čina unaprijeđenom licu iz svoga sastava.

(2) Svečanost u povodu unaprjeđenja generala organizira MO BiH, po planu koji se utvrđuje za svaku priliku.

POGLAVLJE V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 42.
(Izuzeci u primjeni)

(1) Podoficiri Muzičke službe, koji su postavljeni na formacijska mjesta zastavnik OR-8, unaprjeđuju se u prvi naredni čin (stariji vodnik OR-6, stariji vodnik I. klase OR-7 i zastavnik OR-8), u skladu sa uvjetima navedenim u članu 21. i 22. ovog pravilnika.

(2) Na unaprjeđenje podoficira Muzičke službe, iz stava (1) ovog člana, ne primjenjuju se odredbe člana 21. tačka b) i člana 22. tačka b) ovog pravilnika.

Član 43.
(Prelazne odredbe)

Svi započeti postupci unaprjeđenja okončat će se po odredbama pravilnika koji su bili na snazi u vrijeme početka postupka unaprjeđenja.

Član 44.
(Obrasci)

Sastavni dio ovog pravilnika su sljedeći obrasci:

a) Obrazac godišnjeg plana unaprjeđenja - Prilog I.

b) Obrazac rang-liste PVL za unaprjeđenje - Prilog II.

c) Obrazac prijedloga za unaprjeđenje - Prilog III.

Član 45.
(Stupanje na snagu)

(1) Stupanjem na snagu ovog pravilnika stavlja se van snage Pravilnik o unaprjeđenju profesionalnih vojnih lica u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, broj 10-02-3-3187-1/17 od 29.08.2017. godine, Pravilnik o dopuni Pravilnika o unaprjeđenju profesionalnih vojnih lica u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, broj 10-02-3-3187-2/17 od 26.09.2017. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unaprjeđenju profesionalnih vojnih lica u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, broj 10-02-3-1414-20/22 od 10.08.2022. godine.

(2) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 10-02-3-1414-45/22
12. aprila 2023. godine
Sarajevo


Ministar
Zukan Helez

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]