BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5513
Službeni glasnik BiH, broj 62/22
Na osnovu člana 13. stav (1), tačka o) i aa), člana 15. tačka a) Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05), člana 19. Zakona o učešću pripadnika Oružanih snaga, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika Ministarstva odbrane u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu ("Službeni glasnik BiH", broj 14/05) i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02, 102/09 i 72/17), ministar odbrane Bosne i Hercegovine donosi


PRAVILNIK O UČEŠĆU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE, DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I DRUGIH ZAPOSLENIKA MINISTARSTVA ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE U OPERACIJAMA PODRŠKE MIRU I DRUGIM AKTIVNOSTIMA U INOZEMSTVU


POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Pravilnikom o učešću pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, državnih službenika i drugih zaposlenika Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se nadležnosti, odgovornosti i postupci organizacijskih jedinica Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo odbrane) i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Oružane snage) u postupku pripreme, upućivanja, izvršenja, posjeta, povratka, vanrednih događaja, povlačenja, te prava, obaveze i odgovornosti pripadnika Oružanih snaga, državnih službenika i drugih zaposlenika Ministarstva odbrane u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu.

Član 2.
(Primjena Pravilnika)

Pravilnik se primjenjuje u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama radi pravovremenog preduzimanja planskih aktivnosti i postupaka u pripremi, upućivanju, izvršenju i povratku iz operacija podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu, te izvještavanja u toku i po završetku operacija podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu.

Član 3.
(Rodna ravnopravnost)

U definiranju spola i ravnopravnosti spolova primjenjuju se odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova. Izrazi koji su dati u jednom gramatičkom rodu, bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene. U označavanju funkcija, zvanja i titula upotrebljava se rodno osjetljiv jezik.

Član 4.
(Definicije)

U smislu ovog Pravilnika, korišteni pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) Pripadnici Ministarstva odbrane su: državni službenici i zaposlenici, uključujući profesionalna vojna lica na službi u Ministarstvu odbrane.

b) Pripadnici Oružanih snaga su: vojna lica, civilna lica na službi u Oružanim snagama, kadeti i kandidati na obuci.

c) Državni službenici i zaposlenici su lica na koja se primjenjuju odredbe Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17) i Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17).

d) Vojna lica su profesionalna vojna lica (vojnici, podoficiri, oficiri i generali) i lica u rezervnom sastavu (rezervni vojnici, rezervni podoficiri, rezervni oficiri i rezervni generali) dok su na službi.

e) Civilna lica na službi u Oružanim snagama su zaposlenici na koja se primjenjuju odredbe Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17).

f) Kadeti su lica koja se u stručnim vojnim školama i akademijama obrazuju za profesionalnu vojnu službu u Oružanim snagama.

g) Kandidati na obuci su lica upućena na vojnu obuku u skladu sa Zakonom o službi u Oružanim snagama.

h) Kontingent je jedna ili više grupa odnosno timova, državnih službenika, zaposlenika, vojnih, civilnih lica i/ili jedinica Oružanih snaga, formacijskog ili privremenog sastava, koji se upućuju u istu operaciju podrške miru ili drugu aktivnost u inozemstvu.

i) Jedinica privremenog sastava je jedinica koja je formirana po privremenoj organizacijsko formacijskoj strukturi, odobrenoj od ministra odbrane Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar odbrane) za potrebe izvršenja zadataka u konkretnoj operaciji podrške miru i drugoj aktivnosti u inozemstvu.

j) Komandant-šef misije je osoba koju je predložio mjerodavni autoritet (ministar odbrane), prihvatila i potvrdila nadležna organizacija, imenovalo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Predsjedništvo BiH) i koja ima odgovornost za uspješno izvršenje misije koristeći se dodijeljenim snagama.

k) Komandant-šef kontingenta se određuje u konkretnoj operaciji podrške miru gdje je razmješteno dvije ili više jedinica Oružanih snaga. Ako je samo jedna jedinica, komandant-šef kontingenta je komandant-šef/komandir te jedinice. Imenuje ga ministar odbrane na prijedlog načelnika Zajedničkog štaba (u daljnjem tekstu: načelnik Zajedničkog štaba).

l) Komandir kontingenta/dijela kontingenta se određuje u operacijama podrške miru gdje učestvuje najmanje grupa ili tim pripadnika Oružanih snaga. Imenuje ga ministar odbrane na prijedlog načelnika Zajedničkog štaba.

m) Nacionalni predstavnik se određuje u operaciji podrške miru, u kojoj je kontingent Oružanih snaga razmješten u više grupa na odvojenim lokacijama i gdje je nadležnost operativne kontrole delegirana nadležnim komandama u misiji. Imenuje ga ministar odbrane na prijedlog načelnika Zajedničkog štaba.

n) Komandir jedinice privremenog sastava je vojno lice određenog čina, imenovano na dužnost komandira jedinice za vrijeme trajanja priprema i učešća jedinice u određenoj operaciji podrške miru. Imenuje ga ministar odbrane na prijedlog načelnika Zajedničkog štaba.

o) Oficir za vezu je imenovani oficir Oružanih snaga, čiji zadatak je razmjena informacija između Ministarstva odbrane / Oružanih snaga i nadležnih komandi po pitanjima priprema, organizacije upućivanja i učešća Oružanih snaga u operacijama podrške miru. Imenuje ga ministar odbrane na prijedlog načelnika Zajedničkog štaba.

p) Pripadnik BiH kontingenta je pripadnik Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu.

q) Način učešća u operacijama podrške miru podrazumijeva jedan od modela učešća za koji se opredjeljuje u početnoj fazi razmatranja i planiranja učešća u operacijama podrške miru. U operacijama podrške miru učešće je moguće samostalno u sastavu određene međunarodne organizacije, bilateralno/multilateralno pod operativnom kontrolom oružanih snaga druge države kao vodeće nacije, kao potencijalni/ operativni partner ili na eventualno, drugi sporazumno dogovoreni i Zakonom definiran način.

r) Organizator operacije podrške miru je međunarodna organizacija pod čijim se okriljem provodi određena operacija podrške miru ili druga aktivnost u inozemstvu.

s) Vodeća nacija u operaciji podrške miru je država u sastavu čijih oružanih snaga, u određenoj operaciji podrške miru, učestvuju i pripadnici BiH kontingenta, a prava i obaveze sa istom definiraju se posebnim memorandumom ili tehničkim sporazumom.

t) Zona odgovornosti je geografsko područje dodijeljeno nadležnom komandantu-šefu organizatora operacije podrške miru.

u) Područje operacije je prostor u okviru područja u kojem se izvode zajedničke operacije, definiran od komandanta-šefa zajedničkih snaga, za izvođenje specifičnih vojnih aktivnosti.

v) Obrazložena inicijativa je inicijalni dokument koji Ministarstvo odbrane putem Vijeća ministara BiH dostavlja Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, u kojem se obrazlaže i iskazuje spremnost i namjera za učešće u određenoj operaciji podrške miru.

w) Ocjena opravdanosti je dokument koji Ministarstvo odbrane na osnovu člana 13. Zakona o odbrani izrađuje i dostavlja Vijeću ministara BiH za konkretnu operaciju podrške miru.

x) Nacionalna izjava je dokument koji odobrava ministar odbrane, kojim se prezentira i potvrđuje nivo učešća u operacijama podrške miru za tekuću i narednu godinu.

y) Operativna komanda (OPCOM) je autoritet (ovlaštenje) dodijeljen komandantu-šefu za dodijeljenu misiju ili zadatke potčinjenim komandantima-šefovima za razmještanje jedinica, preraspodjelu snaga i za zadržavanje ili delegiranje operativne i/ili taktičke kontrole, kako mu se čini prikladno. (Ovo ovlaštenje ne uključuje odgovornost za administrativne poslove).

z) Operativna kontrola (OPCON) je ovlaštenje delegirano na komandanta-šefa za usmjeravanje dodijeljenih snaga radi izvršavanja specifičnih misija ili zadataka koji su obično ograničeni funkcijom, vremenom ili lokacijom, za razmještanje dodijeljenih jedinica i za zadržavanje ili dodjeljivanje taktičke kontrole nad jedinicama. Operativna kontrola ne uključuje ovlaštenje za odvojenu upotrebu dijelova jedinica na koje se ovo odnosi. Isto tako, operativna kontrola sama po sebi ne uključuje administrativnu ili logističku kontrolu.

aa) Obavještajni ciklus sačinjavaju faze planiranja, pripreme, prikupljanja, obrade i distribucije obavještajnih podataka uz tri opća zadatka koji se provode u svim fazama: analiza, distribucija i procjena.

bb) Vjerska služba podrazumijeva vojno muftijstvo, katoličko dušobrižništvo i pravoslavno dušebrižništvo u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama.

cc) Odluka o učešću je akt Predsjedništva BiH ili ministra odbrane kojim se odobrava angažiranje u aktivnostima iz člana 5. ovog Pravilnika.

dd) Naredba o upućivanju je akt ministra odbrane kojom se vrši upućivanje pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u izvršenje aktivnosti iz člana 5. ovog Pravilnika.

POGLAVLJE II - VRSTE OPERACIJA PODRŠKE MIRU I DRUGIH AKTIVNOSTI U INOZEMSTVU I NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE ODLUKA I NAREDBI


Član 5.
(Vrste operacija podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu)

U smislu odredbi Zakona o učešću pripadnika Oružanih snaga, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu (u daljnjem tekstu: Zakon), operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu podrazumijevaju:

a) Operacije sprječavanja sukoba:

1) posmatračke misije;

2) preventivno raspoređivanje snaga;

3) obuku za operacije podrške miru.

b) Operacije očuvanja mira:

1) nadgledanje primirja i prekida vatre;

2) razdvajanje snaga;

3) razoružanje i demobilizacija.

c) Operacije uspostavljanja, provođenja i izgradnje mira:

1) kontrola provođenja embarga i sankcija;

2) zaštita ljudskih prava;

3) vojna pomoć civilnim vlastima;

4) stvaranje sigurnog okruženja za provođenje humanitarnih operacija.

d) Učešće u aktivnostima međunarodnih sigurnosnih i odbrambenih organizacija, kojima je Bosna i Hercegovina pristupila na osnovu međunarodnih ugovora, a koje ne podrazumijeva aktivnosti iz tačke a), b), c) i g) ovog člana.

e) Humanitarne operacije kao samostalne operacije u slučaju prirodnih, tehničko-tehnoloških ili ekoloških nesreća.

f) Učešće u vojnim vježbama i obuci na osnovu međudržavnih ugovora.

g) Otklanjanje posljedica terorističkih napada.

Član 6.
(Nadležnosti za donošenje odluke)

(1) Odluku o učešću/povlačenju pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u aktivnostima iz člana 5. tačke a), b), c) i g) ovog Pravilnika, donosi Predsjedništvo BiH, koju razmatra i potvrđuje Parlamentarna skupština BiH u roku od 60 dana.

(2) Ukoliko Parlamentarna skupština BiH ne potvrdi odluku Predsjedništva BiH u datom roku, obustavljaju se sve aktivnosti i radnje na njenom provođenju.

(3) Predsjedništvo BiH donosi odluku o učešću kontingenta, jedinice, grupe ili pojedinca u operaciji podrške miru i kada dođe do promjena koje se razlikuju u odnosu na odredbe iz prethodno donesene odluke, a na osnovu prethodno pribavljene Ocjene opravdanosti od Vijeća ministara BiH.

(4) Odluku o učešću pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u aktivnostima iz člana 5. tačke d), e) i f) ovoga Pravilnika, donosi ministar odbrane.

(5) Prije donošenja odluke o učešću pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u inozemstvu radi učešća u aktivnostima iz člana 5. tačka d) ovog Pravilnika, ministar odbrane pribavlja odobrenje Predsjedništva BiH za učešće u svakoj konkretnoj aktivnosti.

(6) O donošenju odluke o učešću pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u aktivnostima iz člana 5. tačka e) ovog Pravilnika, ministar odbrane odmah izvještava Vijeće ministara BiH, Predsjedništvo BiH i Parlamentarnu skupštinu BiH. Ako Predsjedništvo BiH i Parlamentarna skupština BiH ne odobre aktivnosti u roku od 30 dana od dana donošenja odluke, ministar odbrane donosi naredbu o trenutnom povlačenju pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u Bosnu i Hercegovinu.

(7) Odluku o učešću pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u aktivnostima iz člana 5. tačka f) ovog Pravilnika, ministar odbrane donosi na osnovu Godišnjeg plana vježbi i obuke pripadnika i jedinica Oružanih snaga u inozemstvu.

(8) Ministar odbrane do 15. septembra tekuće godine upoznaje Vijeće ministara BiH sa Godišnjim planom vježbi i obuke pripadnika i jedinica Oružanih snaga u inozemstvu za sljedeću kalendarsku godinu, te neodgodivo upućuje informaciju o Godišnjem planu vježbi i obuke pripadnika i jedinica Oružanih snaga u inozemstvu, Parlamentarnoj skupštini BiH i Predsjedništvu BiH.

Član 7.
(Obrazložena inicijativa)

(1) Ministarstvo odbrane će u slučaju ukazane potrebe, u koordinaciji sa Zajedničkim štabom, prema Vijeću ministara BiH uputiti prijedlog obrazložene inicijative u kojoj se iskazuje spremnost i namjera za učešćem u aktivnostima iz člana 5. tačke a), b), c) i g) ovog Pravilnika, radi odlučivanja i donošenja odluke o upućivanju prijedloga Predsjedništvu BiH, a u skladu sa članom 4. stav (3) Zakona.

(2) Obrazložena inicijativa sadrži, načelno, sljedeće informacije:

a) način učešća u operaciji podrške miru;

b) situacija u misiji;

c) misija i zadaci;

d) operativna spremnost za učešće u aktivnostima iz člana 5. tačke a), b), c) i g) ovog Pravilnika;

e) podrška učešća u aktivnostima iz člana 5. tačke a), b), c) i g) ovog Pravilnika (personalna, logistička, finansijska, telekomunikacijska);

f) prijedlog ministra odbrane.

Član 8.
(Ocjena opravdanosti)

(1) Ocjena opravdanosti se izrađuje na osnovu i u skladu sa članom 4. Zakona i sadrži:

a) vanjsko-političke aspekte;

b) pravne aspekte;

c) sigurnosne aspekte;

d) odbrambene aspekte i

e) finansijske aspekte.

(2) Ministarstvo odbrane izrađuje odbrambeni aspekt, te prikuplja i objedinjava ostale aspekte iz dokumenta Ocjena opravdanosti i kao finalni prijedlog, isti dostavlja Vijeću ministara BiH za konkretnu operaciju podrške miru.

Član 9.
(Prijedlog odluke Predsjedništva BiH)

Ministarstvo odbrane priprema prijedlog odluke Predsjedništva BiH o učešću pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga koja načelno sadrži:
a) način učešća u operaciji podrške miru;

b) vrstu operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu;

c) veličinu jedinice ili kontigenta;

d) misiju;

e) zonu odgovornosti;

f) ograničenja jedinice ili kontingenta;

g) vrijeme angažiranja jedinice ili kontingenta po rotaciji u operaciji podrške miru i drugoj aktivnosti u inozemstvu;

h) prenos nadležnosti operativne kontrole;

i) druga pitanja koja su bitna za učešće pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operaciji podrške miru i drugoj aktivnosti u inozemstvu.

Član 10.
(Odluka i naredba ministra odbrane)

(1) Ministar odbrane, na prijedlog Zajedničkog štaba, donosi odluku o učešću pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga iz člana 6. stav (4) ovog Pravilnika koja, načelno, sadrži:

a) vrstu aktivnosti u inozemstvu;

b) veličinu jedinice;

c) misiju;

d) zonu odgovornosti;

e) ograničenja jedinice;

f) vrijeme angažiranja jedinice u inozemstvu;

g) prenos nadležnosti operativne kontrole;

h) druga pitanja koja su bitna za učešće pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u aktivnosti u inozemstvu.

(2) Ministarstvo odbrane, na osnovu odluke Predsjedništva BiH iz člana 6. stav (1) i stav (3) i odluke ministra odbrane iz člana 6. stava (4) ovog Pravilnika, izrađuje naredbe o upućivanju pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u aktivnosti iz člana 5. ovog Pravilnika.

(3) Naredba ministra odbrane o upućivanju pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga, načelno, sadrži:

a) vrstu operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu;

b) jedinicu ili kontingent koji se upućuje;

c) vrijeme angažiranja jedinice ili kontingenta po rotaciji u operaciji podrške miru i drugoj aktivnosti u inozemstvu;

d) područje operacija;

e) misiju;

f) ograničenja;

g) zadatke organizacijskih jedinica Ministarstva odbrane i Zajedničkog štaba;

h) aktivnosti na smjeni rotacija;

i) izvještavanje;

j) druga pitanja koja su bitna za učešće pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operaciji podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu.

POGLAVLJE III - NADLEŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ORGANIZACIJSKIH JEDINICA MINISTARSTVA ODBRANE I ZAJEDNIČKOG ŠTABA


Član 11.
(Nadležnosti i međusobna koordinacija)

U skladu sa funkcionalnim nadležnostima, organizacijske jedinice Ministarstva odbrane i Zajednički štab, u međusobnoj koordinaciji, preduzimaju potrebne aktivnosti u cilju pravovremene pripreme, upućivanja, izvršenja i povratka pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga iz operacija podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu.

Član 12.
(Sekretar ministarstva)

Sekretar ministarstva ima sljedeće nadležnosti i odgovornosti:

a) Koordinira sve aktivnosti u izradi prijedloga za donošenje relevantnih odluka Predsjedništva BiH o učešću pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu.

b) Prati realizaciju odluka Predsjedništva BiH o učešću pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu i aktivnostima na pripremi i realizaciji odgovarajućih odluka i naređenja iz nadležnosti Ministarstva odbrane.

Član 13.
(Generalni inspektorat)

Generalni inspektorat ima nadležnosti da pruža stručnu pomoć i prati aktivnosti Ministarstva odbrane i Oružanih snaga koje se odnose na izbor i pripreme kandidata za upućivanje, izvršenje operacija podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu, te preduzima radnje iz svoje nadležnosti, u skladu sa Uputstvom za rad generalnog inspektorata Ministarstva odbrane i inspektora u Oružanim snagama.

Član 14.
(Nadležnosti Sektora za politiku i planove)

Sektor za politiku i planove ima sljedeće nadležnosti i odgovornosti:

a) izrađuje prijedlog odluka Predsjedništva BiH o učešću i povlačenju pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u i iz operacija podrške miru iz člana 5. tačke a), b), c) i g) ovog Pravilnika;

b) izrađuje prijedlog odluke Predsjedništva BiH o imenovanju komandanta-šefa misije;

c) izrađuje odluku ministra odbrane o učešću pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u aktivnostima iz člana 5. tačka e) ovoga Pravilnika;

d) izrađuje izvještaj ministra odbrane o donošenju odluke iz člana 5. ovog pravilnika, tačka e) za Vijeće ministara BiH, Predsjedništvo BiH i Parlamentarnu skupštinu BiH;

e) na prijedlog Zajedničkog štaba, priprema prijedlog odluke ministra odbrane o organizacijsko-formacijskoj strukturi, personalnoj i materijalnoj formaciji jedinica privremenog sastava koje se upućuju u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu;

f) na prijedlog Zajedničkog štaba, priprema prijedlog odluke ministra odbrane o izboru jedinice koja se upućuje u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu, iz člana 25. stav (2) ovog Pravilnika;

g) izrađuje naredbu ministra odbrane o početku pripremnih radnji za upućivanje pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu;

h) izrađuje naredbu ministra odbrane o upućivanju pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga za aktivnosti iz člana 5. tačke a), b), c) i g) ovog Pravilnika, a na osnovu prijedloga Zajedničkog štaba i izvještaja o spremnosti za učešće u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;

i) izrađuje naredbu ministra odbrane o povlačenju pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga iz operacija podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu;

j) učestvuje u definiranju misije u saradnji sa Zajedničkim štabom;

k) provodi procedure odobravanja Trogodišnjeg plana posjeta pripadnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru;

l) učestvuje u izradi inicijativa, izvještaja, informacija i prijedloga, vezano za pripreme i učešće u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;

m) inicira i prati donošenje potrebnih planova, odluka, naređenja i drugih dokumenata potrebnih za pravovremeno izvršenje pripremnih radnji za upućivanje pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu;

n) u saradnji sa nadležnim organizacijskim jedinicama Ministarstva odbrane i Zajedničkim štabom, analizira realizaciju Trogodišnjeg plana učešća u operacijama podrške miru, opravdanost učešća pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru, te predlaže ministru odbrane nivo učešća u operacijama podrške miru;

o) izrađuje izvještaj o vanrednom događaju u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu za Predsjedništvo BiH;

p) izrađuje prilog "O karakteru misije ili aktivnosti" za šestomjesečni izvještaj o učešću pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;

q) učestvuje u obavljanju poslova praćenja, koordiniranja i formuliranja zahtjeva organizacijskih jedinica Ministarstva odbrane i Zajedničkog štaba u izradi prijedloga, procjena i planova za podršku izvršenja operacija podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu;

r) prati izvršenje operacija podrške miru kroz redovne i vanredne izvještaje o izvršenju operacije podrške miru, dostavljene od Zajedničkog štaba;

s) učestvuje u izradi prijedloga propisa o vrsti i visini naknada pripadnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga za vrijeme izvršenja operacija podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu;

t) predlaže Pravila angažiranja (ukoliko ista nisu definirana) ili ograničenja na Pravila angažiranja u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;

u) regulira procedure vanrednog izvještavanja Ministarstva odbrane i načelnika Zajedničkog štaba o učešću u operacijama podrške miru.

Član 15.
(Nadležnosti i odgovornosti Sektora za međunarodnu saradnju)

Sektor za međunarodnu saradnju ima sljedeće nadležnosti i odgovornosti:

a) Izrađuje obrazloženu inicijativu sa prijedlogom za učešće pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u aktivnostima iz člana 5. tačke a), b), c) i g) ovog Pravilnika, te upoznaje organizacijske jedinice Ministarstva odbrane i Zajednički štab o statusu iste;

b) u skladu sa zaključcima Predsjedništva BiH, u saradnji sa Zajedničkim štabom i ministarstvima Vijeća ministara BiH priprema Ocjenu opravdanosti učešća pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u aktivnostima iz člana 5. tačke a), b), c) i g) ovog Pravilnika, radi dostavljanja iste Predsjedništvu BiH;

c) izrađuje odluku ministra odbrane o učešću pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u aktivnostima iz člana 5. tačka d) i tačka f) ovoga Pravilnika;

d) obavlja poslove praćenja, koordiniranja i formuliranja zahtjeva organizacijskih jedinica Ministarstva odbrane i Zajedničkog štaba u izradi prijedloga, procjena i planova za podršku izvršenja operacija podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu;

e) posreduje u pružanju diplomatske i pravne pomoći pripadnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u toku izvršenja operacija podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu;

f) preduzima mjere iz nadležnosti Ministarstva odbrane za sagledavanje međunarodnih aspekata operacija podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu i inicira donošenje potrebnih dokumenata;

g) na prijedlog organizacijskih jedinica Ministarstva odbrane, Zajedničkog štaba, određene međunarodne organizacije ili zemlje partnera, realizira propisane procedure za zaključivanje međunarodnih sporazuma i ugovora vezanih za operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu;

h) ostvaruje koordinaciju i korespodenciju sa domaćim, inozemnim i međunarodnim institucijama i organizacijama, radi osiguranja učešća u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;

i) vrši najavu nadležnim graničnim i carinskim službama Bosne i Hercegovine privremenog izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme prilikom upućivanja i povratka iz operacija podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu;

j) ostvaruje koordinaciju i korespodenciju sa domaćim, inozemnim i međunarodnim institucijama i organizacijama, po pitanjima najava prevoza, prelaska granice, tranzita i boravka pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u inozemstvu, radi učešća u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;

k) obavlja poslove iz oblasti međunarodne saradnje, te koordinira aktivnosti sa NATO-om, EU, UN-om, Misijom Bosne i Hercegovine pri NATO-u i Misijom Bosne i Hercegovine pri UN-u, a u cilju podrške učešća pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;

l) u saradnji sa organizacijskim jedinicama Ministarstva odbrane, Zajedničkim štabom i ministarstvima Vijeća ministara BiH, izrađuje objedinjeni šestomjesečni izvještaj o učešću pripadnika Oružanih snaga, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu, koji Ministarstvo odbrane dostavlja Vijeću ministara BiH, Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH;

m) predlaže predstavnika Sektora za člana Interresorne grupe Vijeća ministara BiH za izradu šestomjesečnog izvještaja o učešću pripadnika Oružanih snaga, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;

n) u saradnji sa Sektorom za politiku i planove i Zajedničkim štabom, izrađuje Godišnji plan obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga u inozemstvu za narednu kalendarsku godinu;

o) dostavlja podatke Uredu za odnose sa javnošću u vezi učešća pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu, radi ažuriranja "WEB" stranice Ministarstva odbrane, te ostalih informativnih (elektronskih i štampanih) publikacija koje se izrađuju u skladu sa propisima koji uređuju odnose sa javnošću;

p) učestvuje u izradi prijedloga propisa o vrsti i visini naknada pripadnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga za vrijeme izvršenja operacija podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu;

q) provodi procedure odobravanja planova učešća Oružanih snaga u operacijama podrške miru, nacionalnih izjava za učešće u operacijama podrške miru za tekuću i narednu godinu i prenos nadležnosti operativne kontrole (OPCON) u operacijama podrške miru.

Član 16.
(Nadležnosti i odgovornosti Sektora za obavještajno-sigurnosne poslove)

Sektor za obavještajno-sigurnosne poslove ima sljedeće nadležnosti i odgovornosti:

a) vrši vojnoobavještajnu podršku u toku priprema i izvršenja operacije podrške miru kroz realizaciju "Obavještajnog ciklusa", te u tu svrhu uspostavlja saradnju i ostvaruje koordinaciju sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini i komplementarnim institucijama u inozemstvu;

b) vrši analizu i obradu prikupljenih obavještajnih podataka, izrađuje analitičke produkte i dostavlja ih donosiocima odluka o upotrebi Oružanih snaga u sistemu komande i kontrole, te u potrebnom obimu razmjenjuje obavještajne podatke sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini i komplementarnim institucijama u inozemstvu;

c) prati, analizira, vrši obradu i distribuciju podataka dobijenih kroz izvještaje i druge analitičke dokumente vezane za operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu;

d) u toku pripreme kontingenta za upućivanje u operaciju podrške miru i drugu aktivnost u inozemstvu, tokom izvršenja i neposredno nakon završetka konkretne operacije podrške miru u inozemstvu, vrši prikupljanje potrebnih obavještajnih podataka iz svih izvora prikupljanja, uključujući komplementarne institucije u inozemstvu i podatke iz sistema vojnog obavještavanja organizatora operacije podrške miru, izrađuje obavještajne produkte i iste distribuira donosiocima odluka;

e) u saradnji sa Obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH i vojnoobavještajnim rodom izrađuje planove i organizira mjere protivobavještajne zaštite pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u svim fazama operacije podrške miru;

f) u saradnji sa Obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH osigurava izvršenje sigurnosnih provjera kandidata za učešće u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;

g) po potrebi, učestvuje u procesu koordinacije aktivnosti vezanih za zaključivanje i realizaciju sigurnosnih sporazuma iz domena svojih nadležnosti;

h) u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH osigurava izdavanje sigurnosnih dozvola i potvrda za pristup tajnim podacima drugih država, međunarodnih i regionalnih organizacija za učesnike operacija podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu;

i) kroz analizu izvještaja i drugih analitičkih produkata prati vojno-obavještajnu situaciju na područjima izvršenja operacija podrške miru, te ministru odbrane predlaže adekvatne mjere;

j) neprekidno provodi aktivnosti na praćenju stanja u područjima izvršenja operacije podrške miru pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u kojima je pogoršana sigurnosna situacija po pripadnike kontingenta;

k) u saradnji sa Obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH, vojnoobavještajnim rodom i drugim komplementarnim službama, prikuplja, obrađuje i distribuira sigurnosne informacije od značaja za učešće i tokom učešća u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;

l) ostvaruje saradnju sa agencijama za provođenje zakona i institucijama sigurnosti Bosne i Hercegovine radi provođenja mjera sigurnosne zaštite aktivnosti pripreme, upućivanja, učešća i povratka iz operacija podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu;

m) u saradnji sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini i komplementarnim institucijama u inozemstvu preduzima intenzivne mjere i aktivnosti u svrhu prikupljanja obavještajnih podataka u slučaju vanrednog događaja nestanka ili zarobljavanja pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u zemlji izvršenja operacija podrške miru;

n) u slučaju nedostatka mehanizma institucionalne vojnoobavještajne saradnje sa komplementarnim institucijama u inozemstvu, po odobrenju ministra odbrane, koristi druge načine saradnje kroz diplomatsku mrežu Bosne i Hercegovine;

o) kroz prikupljanje obavještajnih podataka iz svih izvora, prijem i analizu dostavljenih izvještaja i obavještajnih produkata, prati izvršenje operacija podrške miru sa težištem na elemente sigurnosti i zaštite pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;

p) učestvuje u pripremi prijedloga odluke Predsjedništva BiH za upućivanje pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu, po pitanjima prisutnih rizika;

q) izrađuje prilog "O stanju na terenu" za šestomjesečni izvještaj o učešću pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru;

r) na osnovu utvrđene potrebe, u saradnji sa Zajedničkim štabom i Obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH, preduzima i realizira mjere i aktivnosti na uspostavi i slanju u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu specijaliziranih obavještajnih timova, kao što su NIC, NIST, HUMINT i drugih specijaliziranih timova i jedinica.

Član 17.
(Nadležnosti i odgovornosti Sektora za komandu, kontrolu i komunikacije, kompjutere i upravljanje informacijama)

Sektor za komandu, kontrolu i komunikacije, kompjutere i upravljanje informacijama, ima sljedeće nadležnosti i odgovornosti:

a) definira komunikacijska i informatička sredstva za potrebe učešća u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;

b) definira potrebe za korištenjem radio-frekventnog spektra na osnovu planiranih komunikacijskih sredstava i podnosi zahtjev za odobrenje upotrebe frekvencija nadležnoj komandi – organizatoru operacije podrške miru, najmanje 30 dana prije upućivanja u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu;

c) planira osiguranje i održava komunikaciju sa pripadnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga koji učestvuju u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;

d) definira potrebe i prijedloge za izvođenje obuke na komunikacijskim i informatičkim sredstvima;

e) planira mjere iz oblasti sigurnosti komunikacija;

f) planira aktivnosti u osiguranju komunikacija sa pripadnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u vanrednim situacijama.

Član 18.
(Nadležnosti i odgovornosti Sektora za upravljanje personalom)

Sektor za upravljanje personalom ima sljedeće nadležnosti i odgovornosti:

a) izrađuje odluku ministra odbrane o formiranju Komisije za izbor pripadnika Oružanih snaga, državnih službenika i drugih zaposlenika Ministarstva odbrane za aktivnosti iz člana 5. tačke a), b), c), d), e) i g) ovog Pravilnika (u daljnjem tekstu Komisija);

b) koordinira radom Komisije i na prijedlog Komisije, za svaku konkretnu misiju, izrađuje naredbu o izboru pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga;

c) izrađuje naredbe ministra odbrane o upućivanju pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u aktivnosti iz člana 5. tačke d) i f) ovoga Pravilnika;

d) na prijedlog Zajedničkog štaba izrađuje naredbu o izboru pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga za popunu jedinice privremenog sastava;

e) na prijedlog Zajedničkog štaba izrađuje Kriterije na osnovu kojih se vrši izbor pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;

f) izrađuje naredbu ministra odbrane o imenovanju komandanta-šefa ili komandira kontingenta, nacionalnog predstavnika i oficira za vezu;

g) izrađuje odluku ministra odbrane za upućivanje izabranih kandidata na preduputnu obuku, u zemlji i inozemstvu;

h) organizira potpisivanje ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Ministarstva odbrane i pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga koji se upućuju u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu;

i) vrši personalne poslove, vođenje i obradu dokumentacije vezane za statusna pitanja pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga koji učestvuju u izvršenju operacija podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu;

j) koordinira realizacijom mjera i aktivnosti u oblasti zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne asistencije pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga prije, u toku i nakon povratka iz operacija podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu;

k) u koordinaciji sa Zajedničkim štabom organizira i provodi psihološka ispitivanja u skladu sa Pravilnikom o psihološkim ispitivanjima u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 13/20");

l) učestvuje u izradi prijedloga propisa o vrsti i visini naknada pripadnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga za vrijeme izvršenja operacija podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu.

Član 19.
(Nadležnosti i odgovornosti Sektora za nabavku i logistiku)

Sektor za nabavku i logistiku ima sljedeće nadležnosti i odgovornosti:

a) shodno iskazanom planu potreba (Trogodišnji plan učešća u operacijama podrške miru) i odobrenom Planu nabavke po programu "Operacije kolektivne sigurnosti", osigurava: https://www.anwalt-derbeste.de

1) ugovaranje nedostajućih sredstava prema odobrenom planu nabavke materijalnih sredstava u skladu sa odobrenom materijalnom formacijom i nedostajućim sredstvima;

2) ugovaranje osiguranja sa osiguravajućom kućom za pripadnike Ministarstva odbrane i Oružanih snaga koji se upućuju u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu;

3) ugovaranje zdravstvenih pregleda i imunizacije u odlasku/povratku pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga koji se upućuju u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu.

b) učestvuje u izradi šestomjesečnog izvještaja o učešću pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;

c) u saradnji sa Zajedničkim štabom organizira i koordinira medicinsko zbrinjavanje povrijeđenih, ranjenih i oboljelih pripadnika kontingenta;

d) u koordinaciji sa organizacijskim jedinicama Ministarstva odbrane i Zajedničkim štabom organizira prevoz kontingenta prilikom odlaska/povratka i povlačenja iz operacija podrške miru, transporta/evakuacije povrijeđenih, ranjenih, oboljelih, posmrtnih ostataka, ako tehničkim sporazumom ili drugim međunarodnim propisom nije drugačije definirano;

e) učestvuje u izradi prijedloga propisa o vrsti i visini naknada pripadnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga za vrijeme izvršenja operacija podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu.

Član 20.
(Finansiranje, nadležnosti i odgovornosti Sektora za finansije i budžet)

(1) Finansiranje priprema, opremanja, upućivanja i učešća pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u aktivnostima iz člana 5. ovog Pravilnika, vrši se iz budžeta Ministarstva odbrane.

(2) Sektor za finansije i budžet ima sljedeće nadležnosti i odgovornosti:

a) priprema budžetski zahtjev u kojem iskazuje finansijska sredstva za učešće u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu i finansijske izvještaje u skladu sa propisanim procedurama;

b) nosilac je izrade prijedloga propisa o vrsti i visini naknada pripadnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga za vrijeme izvršenja operacija podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu;

c) osigurava potrebna finansijska sredstva za izvršenje pripremnih radnji, izvođenje obuke, nabavku potrebnih materijalnih sredstava i opreme, te upućivanje, učešće i povratak iz operacija podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu;

d) po potrebi, učestvuje u procesu koordinacije aktivnosti vezanih za zaključivanje i realizaciju finansijskih sporazuma iz domena svojih nadležnosti;

e) koordinira finansijske zahtjeve sa međunarodnim partnerima i partnerima u misiji, a vezano za finansijsku podršku u aktivnostima iz člana 5. ovog Pravilnika;

f) nosilac je aktivnosti prijema, kontrole i plaćanja faktura po osnovu ugovorenih i odobrenih usluga u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;

g) izrađuje prilog "Utrošak novčanih sredstava za misije pojedinačno" za šestomjesečni izvještaj o učešću pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru;

h) osigurava gotova novčana sredstva i bankovne kartice u toku upućivanja, izvršenja i povratka iz operacija podrške miru, u situacijama koje to dozvoljavaju.

Član 21.
(Nadležnosti i odgovornosti Odjeljenja za opće i zajedničke poslove)

Odjeljenje za opće i zajedničke poslove ima sljedeće nadležnosti i odgovornosti:

a) realizira plan protokolarnih aktivnosti prilikom ispraćaja i dočeka pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga koji učestvuju u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu, te organizira svečanost u skladu sa Pravilnikom o svečanostima i počastima u Oružanim snagama;

b) u koordinaciji sa nadležnim organizacijskim jedinicama Ministarstva odbrane i Zajedničkim štabom, osigurava potrebne vize za pripadnike Ministarstva odbrane i Oružanih snaga koji se upućuju u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu;

c) osigurava potrebne vize za članove delegacija Ministarstva odbrane i Oružanih snaga koji će boraviti u zoni operacija podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu;

d) u koordinaciji sa Zajedničkim štabom osigurava zastavu Bosne i Hercegovine i državnu himnu u tonskom zapisu koje zadužuje komandant-šef/komandir kontingenta;

e) osigurava putno zdravstveno osiguranje pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga koji se upućuju u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu;

f) osigurava izdavanje službenih pasoša sa službenom vizom u dužini trajanja misije za pripadnike Ministarstva odbrane i Oružanih snaga, koji se upućuju u misije UN-a.

Član 22.
(Nadležnosti i odgovornosti Ureda za odnose sa javnošću)

Ured za odnose sa javnošću ima sljedeće nadležnosti i odgovornosti:

a) vrši medijsku prezentaciju učešća pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;

b) po odobrenju ministra odbrane, informira javnost o stanju pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;

c) redovno ažurira "WEB" stranicu Ministarstva odbrane u vezi učešća pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;

d) po odobrenju ministra odbrane informira javnost o vanrednim događajima u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;

e) prati i analizira reagiranje javnosti u vezi sa izvršenjem operacija podrške miru i drugih aktivnosti i predlaže mjere iz svoje nadležnosti;

f) u koordinaciji sa Zajedničkim štabom, iz oblasti odnosa sa javnošću, učestvuje u planiranju i realizaciji preduputne obuke pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga koji se upućuju u aktivnosti iz člana 5. ovog Pravilnika;

g) prilikom iznošenja informacija u javnost vodi računa da iste ne narušavaju sigurnost učesnika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu.

Član 23.
(Nadležnosti i odgovornosti Zajedničkog štaba)

Zajednički štab ima sljedeće nadležnosti i odgovornosti:

a) vrši procjenu mogućnosti i načina učešća pripadnika i jedinica Oružanih snaga u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;

b) dostavlja prijedloge iz nadležnosti Zajedničkog štaba za izradu dokumenata Obrazložena inicijativa i Ocjena opravdanosti, a prema sadržaju i na način kako je definirano ovim Pravilnikom;

c) ostvaruje potrebnu saradnju sa nadležnom međunarodnom organizacijom, organizatorom operacije podrške miru ili vodećom nacijom u određenoj operaciji podrške miru u sastavu u kojem je planirano učešće;

d) predlaže misiju i Pravila angažiranja u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu, za svaku operaciju podrške miru posebno, odnosno predlaže ograničenja na Pravila angažiranja iz Operativnog plana misije za pripadnike Ministarstva odbrane i Oružanih snaga, za svaku operaciju podrške miru posebno;

e) za potrebe formiranja jedinica privremenog sastava koje se upućuju u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu, izrađuje prijedlog organizacijsko-formacijske strukture, personalne i materijalne formacije;

f) za jedinice privremenog sastava, a na prijedlog komandanta Operativne komande ili komandanta Komande za podršku, imenuje nosioca aktivnosti - načelno, jedinicu ranga brigade, shodno specifičnostima misije (član 10. Pravilnika) za popunu, obuku i upućivanje jedinice u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu;

g) na prijedlog Operativne komande ili Komande za podršku imenuje Komisiju za izbor i popunu, na nivou jedinice koja je određena u skladu sa tačkom f) ovog člana;

h) planira nabavku nedostajućih materijalnih sredstava i finansijska sredstva za potrebe učešća u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu, u skladu sa Trogodišnjim planom učešća u operacijama podrške miru;

i) vrši pravovremeno pokretanje procesa sigurnosnih provjera za pripadnike Oružanih snaga koji se planiraju uputiti u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu, te za iste dostavlja neophodne podatke Ministarstvu odbrane radi izrade odgovarajućih sigurnosnih dozvola;

j) vrši obavještajno-sigurnosnu pripremu pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga prije upućivanja i nakon povratka iz operacija podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu, u skladu sa standardnim operativnim procedurama;

k) odgovoran je za pripremu i učešće pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;

l) prikuplja prijave pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga za učešće u aktivnostima iz člana 5. tačke a), b), c), d), e) i g) ovog Pravilnika, u decembru tekuće godine za narednu godinu, izrađuje liste prijavljenih kandidata za svaku aktivnost pojedinačno i dostavlja ih komisiji na razmatranje;

m) priprema prijedlog odluke ili naredbe ministru odbrane za upućivanje formacijskih jedinica u aktivnosti iz člana 5. ovog Pravilnika;

n) dostavlja prijedlog pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga za učešće u aktivnostima iz člana 5. tačka f) ovog Pravilnika;

o) dostavlja prijedlog pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga za popunu jedinica privremenog sastava;

p) regulira izradu planova i programa obuke pojedinaca i jedinica, u skladu sa dokumentima Oružanih snaga iz sistema upravljanja obukom, UN, NATO, EU i drugim međunarodnim programima i standardima, zavisno od organizatora operacije podrške miru;

q) organizira i realizira prihvat i medicinsko zbrinjavanje povrijeđenih - ranjenih, te prihvat posmrtnih ostataka poginulih/umrlih pripadnika kontingenta;

r) osigurava izvršenje zdravstvenih pregleda i imunizaciju pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga za upućivanje u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu;

s) organizira i provodi psihološka ispitivanja u skladu sa Pravilnikom o psihološkim ispitivanjima u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama ("Službeni glasnik BiH", broj 13/20);

t) u saradnji sa organizacijskim jedinicama Ministarstva odbrane osigurava potrebna materijalna sredstva, lokacije za obuku i objekte za smještaj pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u periodu izvođenja obuke, kao i ostale uvjete neophodne za izvršenje pripremnih radnji;

u) dostavlja Ministarstvu odbrane izvještaj o spremnosti za izvršenje misije;

v) u zavisnosti od potreba i zahtjeva operacija podrške miru i drugih aktivnosti, predlaže nacionalnog predstavnika, komandanta-šefa misije, komandanta-šefa kontingenta, komandira kontingenta, oficira za vezu ili komandira jedinice;

w) Izrađuje planove, naređenja i druga dokumenta za:

1) pripremu pojedinaca i jedinica Oružanih snaga za upućivanje u operaciju podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu;

2) upoznavanje sa područjem operacije prije prvog upućivanja u operaciju podrške miru kontingenta/jedinice, upućivanje i razmještaj pojedinaca i jedinica Oružanih snaga u području operacija;

3) upućivanje i razmještaj pojedinaca i jedinica Oružanih snaga u zoni operacija;

4) prenos nadležnosti Operativne kontrole nad jedinicom/ama ili grupom/ama pripadnika Oružanih snaga;

5) primopredaju dužnosti prilikom smjene jedinica;

6) povratak i prihvat pojedinaca i jedinica Oružanih snaga iz operacija podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu;

7) putovanje prilikom odlaska/povratka u/iz operacije podrške miru, ili prilikom redovne/vanredne zamjene, te povlačenja personala iz operacija podrške miru (uključujući dokumenta međunarodnih organizacija).

x) Izrađuje i Ministarstvu odbrane dostavlja sljedeća dokumenta:

1) zahtjev za transport jedinica Oružanih snaga u/iz operacije podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu;

2) potpisan i ovjeren obrazac 302 (uvozno-izvozna deklaracija) i sva druga dokumenta za privremeni izvoz/uvoz naoružanja i vojne opreme;

3) zahtjeve za najave prelaska granica, tranzita i boravka na teritoriji druge države;

y) u skladu sa aktivnostima iz člana 5. ovog Pravilnika izrađuje zahtjev za potrebama (SOR - Statement of Requirement) i nakon usaglašavanja sa zemljom domaćinom, isti putem nosioca aktivnosti dostavlja zemlji domaćinu;

z) prihvata i obrađuje račune o troškovima nastalim u operacijama podrške miru, te iste dostavlja Ministarstvu odbrane na daljnje postupanje;

aa) realizira aktivnosti zaključivanja polise individualnog životnog osiguranja za pripadnike Ministarstva odbrane i Oružanih snaga koji se upućuju u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu;

bb) učestvuje u izradi izvještaja, informacija i prijedloga vezano za pripreme i učešće u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;

cc) po potrebi, a u skladu sa odredbama ovog Pravilnika, dostavlja prijedlog plana povlačenja pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga iz operacija podrške miru;

dd) jednom mjesečno i po završetku određene operacije podrške miru kontingenta dostavlja Ministarstvu odbrane izvještaj o realizaciji misije;

ee) predlaže Ministarstvu odbrane nivo i obim učešća pripadnika Oružanih snaga u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu, te, tom prilikom, do kraja januara dostavlja sljedeće:

1) Trogodišnji plan učešća u operacijama podrške miru;

2) Trogodišnji plan posjeta pripadnicima Oružanih snaga u operacijama podrške miru (posjete se realiziraju isključivo po odobrenju organizatora);

3) nacionalne izjave za operacije podrške miru UN, NATO i EU (za tekuću i narednu godinu, na jednom od službenih jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku);

ff) do kraja godine izrađuje i dostavlja analizu Trogodišnjeg plana učešća u operacijama podrške miru;

gg) učestvuje u izradi šestomjesečnog izvještaja o učešću pripadnika Oružanih snaga u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu. Izrađuje priloge za svaku konkretnu operaciju po sljedećim pitanjima:

1) o strukturi snaga;

2) o stanju na terenu;

3) o rezultatima misije;

4) o utrošenim materijalnim resursima u procesu priprema i obuke prije upućivanja u misiju;

5) o finansijskim troškovima tokom učešća u operaciji podrške miru;

6) zaključak;

hh) učestvuje u izradi prijedloga propisa o vrsti i visini naknada pripadnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga za vrijeme izvršenja operacija podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu;

ii) odgovoran je za koordinaciju svih aktivnosti koje se preduzimaju na sprječavanju i otklanjanju posljedica vanrednih događaja i za izvještavanje ministra odbrane o svim vanrednim događajima;

jj) nosilac je aktivnosti na otklanjanju posljedica vanrednih događaja;

kk) dostavlja Uredu za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane:

1) informacije o stanju pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;

2) informacije o vanrednim događajima u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;

3) informacije za ažuriranje "WEB" stranice Ministarstva odbrane;

ll) dostavlja oficiru za vezu smjernice za rad i potrebne zahtjeve;

mm) organizira svečane ceremonije ispraćaja i dočeka pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u/iz operacija podrške miru;

nn) izrađuje Standardne operativne procedure za učešće pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu.

Član 24.
(Nadležnosti i odgovornosti Vjerske službe)

Vjerska služba ima sljedeće nadležnosti i odgovornosti:

a) priprema neophodnu vjersku podršku pripadnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga, angažiranim u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu.

b) Uredi vjerskih službi, u saradnji sa organizacijskim jedinicama Ministarstva odbrane i Zajedničkim štabom, izrađuju i izvršavaju plan pripreme i plan vjerske podrške pripadnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga, angažiranim u operacijama podrške miru, a prema Pravilniku o organizaciji i načinu funkcioniranja vjerske službe u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama.

c) Jedan od članova tima za obavještavanje porodice poginulog/umrlog/nestalog pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu, je predstavnik Vjerske službe, u skladu sa propisima.

POGLAVLJE IV - IZBOR KANDIDATA I OBUKA


Član 25.
(Odabir jedinice Oružanih snaga BiH)

(1) Ukoliko se u aktivnost iz člana 5. ovog Pravilnika upućuje jedinica Oružanih snaga, u odluci ili naredbi o upućivanju se definira tip i veličina jedinice koja se upućuje.

(2) Operativna komanda ili Komanda za podršku dostavlja Zajedničkom štabu listu formacijskih jedinica koje ispunjavaju sve uvjete učešća u određenoj aktivnosti iz člana 5. ovog Pravilnika. Zajednički štab priprema prijedlog Ministarstvu odbrane koju jedinicu uputiti.

(3) Ukoliko u Oružanim snagama nema formacijskih jedinica koje ispunjavaju propisane uvjete upućivanja, formira se jedinica privremenog sastava u skladu sa članom 14. tačka e) ovog Pravilnika.

(4) Izbor i popunu jedinica privremenog sastava, iz stava (3) ovog člana vrši Komisija imenovana u skladu sa članom 23. tačka g) ovog Pravilnika. Navedena Komisija:

a) vrši anketiranje pripadnika zainteresiranih za upućivanje u operacije podrške miru;

b) pravi spiskove za upućivanje na obuku u skladu sa normativnim aktima;

c) prati realizaciju po nivoima obuke i na osnovu rezultata na obuci izrađuje spiskove za naredni nivo;

d) po završetku obuke, opremanja i pripreme, izrađuje konačnu listu za upućivanje u operacije podrške miru osnovnih i rezervnih kandidata, koju, u roku od 8 dana, dostavlja linijom komandovanja Ministarstvu odbrane radi izrade naredbe o izboru kandidata za upućivanje u aktivnosti iz člana 5. ovog Pravilnika.

Član 26.
(Odabir pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga)

(1) Ukoliko se u aktivnosti iz člana 5. ovog Pravilnika ne upućuje jedinica Oružanih snaga već pojedinac ili grupa, izbor istih se vrši u skladu sa ovim članom.

(2) Na prijedlog Zajedničkog štaba, ministar odbrane određuje učesnike na aktivnostima iz člana 5. tačka f) ovog Pravilnika, uključujući usavršavanje i obučavanje kako je propisano Pravilnikom o školovanju i usavršavanju PVL ("Službeni glasnik BiH", broj 33/19).

(3) Odabir pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga za učešće u aktivnostima iz člana 5. tačke a), b), c), d), e) i g) ovog Pravilnika, vrši Komisija imenovana odlukom iz člana 18. tačka a) ovog Pravilnika.

(4) Lica iz Oružanih snaga koja se imenuju u sastav Komisije predlaže načelnik Zajedničkog štaba, a lica iz Ministarstva odbrane predlaže pomoćnik ministra za upravljanje personalom.

(5) Komisija se imenuje na mandat do godinu dana.

(6) Predsjednik prethodne Komisije zapisnički predaje mandat novoimenovanom predsjedniku Komisije, u kome istog upoznaje o stepenu realizacije obaveza i preostalim aktivnostima. Zapisnik o primopredaji ovjerava ministar odbrane.

(7) Komisija za izbor za svoj rad odgovora ministru odbrane, a odluke u svom radu donosi u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju proces upućivanja pripadnika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu.

(8) Članovima Komisije, tehničkom sekretaru Komisije i svim licima uključenim u postupak izbora, nije dozvoljeno iznošenje u javnost bilo kakvih informacija vezanih za rad Komisije za izbor bez prethodnog odobrenja ministra odbrane.

(9) Imenovani članovi Komisije za odabir kandidata, za vrijeme trajanja mandata, ne mogu se razmatrati za upućivanje na aktivnosti za koje Komisija vrši odabir.

Član 27.
(Procedure odabira kandidata za učešće u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu)

(1) Po donošenju naredbe ministra odbrane o izvršenju pripremnih radnji, Zajednički štab, Komisiji dostavlja liste prijavljenih kandidata iz člana 23. tačka l) ovog Pravilnika.

(2) Po dobijanju Liste prijavljenih kandidata sa prijavama za konkretnu operaciju podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu, Komisija otpočinje proces odabira kandidata za učešće u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu.

(3) Komisija na osnovu Liste prijavljenih kandidata, karaktera operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu, uvjeta koje propisuje organizator ili kontingent u čijem sastavu se angažiraju pripadnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga, a uvažavajući stručnost, iskustvo, spolnu i nacionalnu zastupljenost, vrši izbor kandidata za učešće u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu.

(4) Popuna kontingenta koji se upućuje u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu se vrši u skladu sa Zakonom o odbrani BiH i Odlukom Predsjedništva BiH o veličini, strukturi i lokacijama Oružanih snaga BiH, izuzev jedinica privremenog sastava, čija popuna je definirana i u Kriterijima za izbor kandidata za upućivanje u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu.

(5) Zajednički štab na kraju svake kalendarske godine dostavlja izvještaj ministru odbrane koji sadrži analitički prikaz primjene Odluke Predsjedništva BiH o veličini, strukturi i lokacijama Oružanih snaga prilikom odabira pripadnika Oružanih snaga za učešće u aktivnostima iz člana 5. ovog Pravilnika, koji je osnov za izradu planova za narednu godinu.

(6) Prilikom popune kontingenta primjenjuje se Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH, kako bi se ostvarila spolna zastupljenost, shodno zahtjevima i standardima misije.

(7) Pored izvještaja iz stava (5) ovog člana, Zajednički štab dostavlja i izvještaj o zastupljenosti spolova u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu.

(8) Po utvrđivanju neravnopravnosti u zastupljenosti spolova u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu, u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH, ministar odbrane donosi odluku o primjeni posebne privremene mjere radi ostvarivanja stvarne rodne ravnopravnosti.

(9) Komisija prilikom izbora ostvaruje uvid u kompletnu dokumentaciju kandidata koja je neophodna za ispunjenje uvjeta za upućivanje u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu.

(10) Izvještaj o realizaciji aktivnosti odabira sa prijedlogom osnovnih i rezervnih kandidata za upućivanje u svaku konkretnu operaciju podrške miru, Komisija iz člana 26. ovog Pravilnika dostavlja ministru odbrane u roku od 3 dana po okončanju izbora kandidata.

(11) Osnovni i rezervni kandidati za upućivanje u operacije podrške miru se upućuju na zdravstvene preglede, u skladu sa Pravilnikom o ocjeni zdravstvene sposobnosti za vojnu službu.

(12) Umjesto osnovnog kandidata koji po obavljanju zdravstvenog pregleda bude ocijenjen "nesposobnim", "ograničeno sposobnim" za operacije podrške miru ili za kojeg se bude zahtijevao naknadni zdravstveni pregled nakon dužeg vremenskog perioda, kandidata koji se ne odazove na zdravstveni pregled, odnosno kandidata koji iz ličnih i drugih razloga ne može biti upućen, Komisija predlaže rezervnog kandidata ocijenjenog "sposoban" sa liste rezervnih kandidata, uvažavajući nacionalnu i spolnu zastupljenost.

(13) Profesionalno vojno lice u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu može biti upućeno i bez lične saglasnosti.

(14) Pripadnici rezervnog sastava se upućuju u aktivnosti iz člana 5. tačka e) i f) ovog Pravilnika, u skladu sa članom 23. stav (2) Zakona.

(15) Državni službenik i drugi zaposlenici u Ministarstvu odbrane i civilna lica na službi u Oružanim snagama, bez lične saglasnosti ne mogu biti upućeni u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu.

(16) Pripadnik Ministarstva odbrane ili Oružanih snaga ne može se uputiti u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu ako:

a) se protiv njega vodi krivični ili disciplinski postupak;

b) je lice kažnjavano za krivična djela i da je kazna još uvijek na snazi;

c) je lice ocijenjeno ocjenom "LOŠ" za rad tokom prethodnog upućivanja u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu i lice koje je vraćeno iz operacije podrške miru po pitanju teže povrede discipline.

Član 28.
(Obuka)

(1) U operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu upućuju se obučeni i prethodno pripremljeni pripadnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga, shodno zahtjevima i propisanim standardima.

(2) Prethodna pripremljenost iz stava (1) ovog člana uključuje vojnu, fizičku, zdravstvenu, medicinsku, psihološku i administrativnu pripremu pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga, te osiguranje vojne i druge opreme neophodne za izvršenje aktivnosti iz člana 5. ovog Pravilnika.

(3) Zajednički štab naređenjem regulira vrijeme i lokacije za izvođenje obuke kontingenta koji se upućuje u operaciju podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu.

(4) Obuka se provodi prije upućivanja u operaciju podrške miru u Bosni i Hercegovini i u inozemstvu, te po mogućnosti, u području operacije.

(5) Obuku u području operacija i inozemstvu koordinira Ministarstvo odbrane sa organizatorom operacije podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu, a prema utvrđenom programu i standardima.

(6) Nakon završene obuke, a prije upućivanja u operaciju podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu, vrši se provjera obučenosti u cilju sagledavanja osposobljenosti za izvršavanje misije po Pravilima angažiranja koju, zavisno od načina učešća Oružanih snaga u operaciji podrške miru i važećih sporazuma, izvršavaju Oružane snage ili organizator. U slučaju da lice ne zadovolji propisane standarde obuke, isto se neće uputiti u misiju.

(7) Rezultati provjere obučenosti dostavljaju se putem izvještaja i sastavni su dio izvještaja o spremnosti za misiju.

POGLAVLJE V - KOMANDANT-ŠEF MISIJE, NACIONALNI PREDSTAVNIK, KOMANDANT-ŠEF KONTINGENTA, OFICIR ZA VEZU I KOMANDIR KONTINGENTA /KOMANDIR JEDINICE


Član 29.
(Izbor komandanta-šefa misije)

(1) Lice na dužnost komandanta-šefa misije Predsjedništvu BiH predlaže ministar odbrane.

(2) Po odobrenju Predsjedništva BiH, komandant-šef misije nominira se prema nadležnoj međunarodnoj organizaciji/komandi.

(3) Svoje zadatke u procesu priprema i trajanja dužnosti realizira na osnovu procedura i važećih propisa za dužnost na koju se nominira.

(4) Po završetku dužnosti, prestanku trajanja mandata, postavlja se na dužnost u Ministarstvo odbrane ili Oružane snage.

Član 30.
(Dužnosti nacionalnog predstavnika)

Nacionalni predstavnik ima sljedeće dužnosti:
a) Zastupa interese i stavove svih članova grupe/jedinice u konkretnoj operaciji podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu, u pogledu:

1) realizacije zadataka u operaciji podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;

2) praćenja rezultata misije i političko-sigurnosnog stanja u području operacije podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;

3) ostvarivanja statusnih pitanja.

b) U stalnoj je vezi sa komandantom-šefom/komandirom kontingenta koji mu izrađuju i dostavljaju redovne i vanredne izvještaje.

c) U ispunjavanju svojih obaveza i zadataka potčinjen je komandantu Operativne komande Oružanih snaga i komandi organizatora, a u skladu sa prenosom ovlaštenja.

Član 31.
(Dužnosti oficira za vezu)

Oficir za vezu ima sljedeće dužnosti:

a) obavlja funkciju veze i koordinacije između Zajedničkog štaba ili komande koju načelnik Zajedničkog štaba odredi i komande organizatora po svim pitanjima koja se tiču priprema, upućivanja, razmještaja i povratka kontingenta;

b) odgovoran je za utvrđivanje i prosljeđivanje informacija o zahtjevima misije, odnosima i odgovornostima u komandovanju i kontroli, te angažmanima podrške;

c) smjernice za rad i zahtjeve dobija od Zajedničkog štaba preko Operativne komande Oružanih snaga;

d) po potrebi, dužnosti iz nadležnosti oficira za vezu mogu obavljati i rezidentni vojno-diplomatski predstavnici i vojni predstavnici Bosne i Hercegovine u određenoj državi ili međunarodnoj organizaciji. Smjernice za rad dobijaju od Ministarstva odbrane, a na prijedlog Zajedničkog štaba.

Član 32.
(Dužnosti komandanta-šefa/kontingenta)

Komandant-šef kontingenta ima sljedeće dužnosti:

a) odgovoran je za poštivanje i provođenje Zakona o odbrani BiH, Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine i drugih zakona Bosne i Hercegovine;

b) odgovoran je za dosljedno provođenje misije kontingenta, Pravila angažiranja, odnosno ograničenja na Pravila angažiranja, uputstava, odluka, naređenja i standardnih operativnih procedura propisanih od ministra odbrane i načelnika Zajedničkog štaba i organizatora, odnosno kontingenta u čijem sastavu su pripadnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga;

c) obavlja poslove iz područja odnosa sa javnošću, u skladu sa propisima koji reguliraju odnose sa javnošću;

d) izdaje naređenja i uputstva pripadnicima kontingenta u cilju efikasnog izvršenja operacija podrške miru;

e) dostavlja redovne i vanredne izvještaje linijom komandovanja i izvještavanja;

f) daje prijedloge za dodjelu nagrada i priznanja pripadnicima kontingenta;

g) prati, izvještava i po potrebi, provodi postupak u slučaju lakše povrede vojne discipline, odnosno predlaže mjere u slučaju težeg narušavanja vojne discipline, kako je propisano članom 54. ovog Pravilnika;

h) koordinira službene posjete delegacija iz Bosne i Hercegovine;

i) provodi i druge aktivnosti potrebne za uspješno obavljanje poslova i zadataka u okviru operacije podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu;

j) komandant-šef kontingenta u ispunjavanju svojih obaveza i zadataka potčinjen je komandantu Operativne komande Oružanih snaga i komandi organizatora, a u skladu sa prenosom ovlaštenja;

k) u slučaju da su dobijeni zadaci i obaveze u suprotnosti sa zakonom ili odlukama nadležnih organa Bosne i Hercegovine, komandant-šef/ kontingenta postupa po zakonima Bosne i Hercegovine, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno;

l) dostavlja pravovremene izvještaje i provodi druge potrebne aktivnosti u vezi vanrednih događaja.

Član 33.
(Dužnosti komandira kontingenta/komandira jedinice)

Komandir kontingenta/komandir jedinice ima sljedeće dužnosti:

a) izvršava zadatke definirane naređenjem i drugim dokumentima Operativne komande Oružanih snaga;

b) odgovoran je za poštivanje i provođenje Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine, Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine i drugih zakona Bosne i Hercegovine;

c) odgovoran je za dosljedno provođenje određene misije kontingenta/jedinice, Pravila angažiranja, ograničenja, uputstava, odluka, naređenja i standardnih operativnih procedura propisanih od ministra odbrane i načelnika Zajedničkog štaba i organizatora, odnosno kontingenta u čijem sastavu su pripadnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga;

d) obavlja poslove iz područja odnosa sa javnošću, u skladu sa propisima iz oblasti odnosa sa javnošću;

e) izdaje naređenja i uputstva pripadnicima kontingenta/jedinice u cilju efikasnog izvršenja misije;

f) dostavlja komandantu-šefu kontingenta redovne i vanredne izvještaje linijom komandovanja i izvještavanja;

g) daje prijedloge za dodjelu nagrada i priznanja pripadnicima kontingenta/jedinice;

h) koordinira službene posjete delegacija iz Bosne i Hercegovine;

i) provodi i druge aktivnosti potrebne za uspješno obavljanje poslova i zadataka u okviru operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu;

j) komandir kontingenta/komandir jedinice u ispunjavanju svojih obaveza i zadataka podređen je komandantu-šefu kontingenta i komandi organizatora, u skladu sa prenosom ovlaštenja;

k) u slučaju da su dobijeni zadaci i obaveze u suprotnosti sa zakonom ili odlukama nadležnih organa Bosne i Hercegovine, komandir kontingenta/komandir jedinice postupa po zakonima Bosne i Hercegovine, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

POGLAVLJE VI - PRESTANAK MANDATA, PROMJENA MANDATA I POVLAČENJE IZ OPERACIJA PODRŠKE MIRU I DRUGIH AKTIVNOSTI U INOZEMSTVU


Član 34.
(Prestanak, promjena mandata i povlačenje)

(1) Tokom izvršavanja operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu može doći do promjene njenog karaktera iz kojeg proističe ozbiljno ugrožavanje interesa Bosne i Hercegovine ili neprihvatljiv rizik za živote pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga.

(2) Predsjedništvo BiH može donijeti odluku o trenutnom povlačenju dijela ili cjelokupnog kontingenta.

(3) Organizacijske jedinice Ministarstva odbrane i Zajednički štab su dužni preduzeti potrebne mjere i aktivnosti sa ciljem uspješnog povlačenja dijela ili cjelokupnog kontingenta iz operacije podrške miru ili druge aktivnosti u inozemstvu.

(4) Okolnosti u kojima Predsjedništvo BiH može donijeti odluku da se izvrši povlačenje kontingenta ili dijela kontingenta iz operacija podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu su:

a) završetak misije;

b) ugrožavanje interesa Bosne i Hercegovine;

c) neprihvatljiv rizik za živote pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga.

POGLAVLJE VII - POSJETE


Član 35.
(Cilj posjete)

Cilj posjete pripadnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru je naglašavanje značaja učešća u operaciji podrške miru, upoznavanje sa sigurnosnim okruženjem, upoznavanje sa izazovima i zahtjevima misije, upoznavanje sa načinom rada i doprinosom koji pripadnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga pružaju u operaciji podrške miru, te upoznavanje sa identificiranim problemima sa ciljem njihovog otklanjanja i pravovremenog donošenja odluka tokom priprema pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga za učešće u operacijama podrške miru.

Član 36.
(Vrste)

U smislu odredbi ovog Pravilnika, posjete mogu biti:

a) "Radne" gdje je vođa delegacije zaključno sa činom OF-5;

b) "VIP" gdje je vođa delegacije zamjenik ministra odbrane ili general čina OF-6 i OF-7;

c) "VVIP" gdje je šef delegacije član Predsjedništva BiH, ministar odbrane ili general čina OF-8.

Član 37.
(Organizacija)

(1) Posjeta pripadnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru je planska aktivnost koju Zajednički štab planira Trogodišnjim planom posjeta pripadnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru, a kojeg odobrava ministar odbrane.

(2) Posjete se mogu organizirati u operacijama podrške miru u kojima je raspoređen kontingent Bosne i Hercegovine na zahtjev Predsjedništva BiH, Ministarstva odbrane, Zajedničkog štaba, organizatora operacije podrške miru i kada to zahtijeva posebna situacija.

(3) Prijedlog plana posjete izrađuje nivo nadležan za organizaciju posjete, a ista se realizira uz saglasnost organizatora operacije podrške miru.

(4) Posjete pripadnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u drugim aktivnostima u inozemstvu iz člana 5. ovog Pravilnika, realiziraju se po posebnom planu.

Član 38.
(Nadležnosti)

(1) Sektor za politiku i planove je nadležan za:

a) koordinaciju aktivnosti između Predsjedništva BiH i organizacijskih jedinica Ministarstva odbrane i Zajedničkog štaba vezanih za pripremu i realizaciju "VVIP" posjete;

b) koordinaciju aktivnosti između Ministarstva odbrane i Zajedničkog štaba vezanih za pripremu i realizaciju "VIP" posjete koju predvodi lice iz člana 36. tačka b) ovog Pravilnika;

c) posredovanje u prijemu, obradi i dostavljanju potrebnih informacija, podataka, planova posjeta i drugih dokumenata licima nadležnim iz tačke a) i b) ovog stava;

d) organiziranje pripremnih i drugih sastanaka, brifinga i prezentacija vezanih za realizaciju posjeta iz tačke a) i b) ovog stava;

e) izradu odluke ministra odbrane za sve vrste posjeta iz člana 36. ovog Pravilnika.

(2) Sektor za međunarodnu saradnju je nadležan za:

a) koordinaciju sa organizacijama i organizatorima operacija podrške miru u kojima učestvuju pripadnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga;

b) posredovanje u prijemu, obradi i dostavljanju potrebnih informacija, podataka, zahtjeva za posjetu i drugih dokumenata koja se odnose na realizaciju posjeta iz člana 36. ovog Pravilnika;

c) posredovanje sa predstavnicima Vojnog dijela misije Bosne i Hercegovine pri NATO-u, misije Bosne i Hercegovine pri UN-u, EU, putem Vojnog dijela misije Bosne i Hercegovine pri NATO-u i vojno-diplomatskim predstavnicima BiH u svijetu.

(3) Odjeljenje za opće i zajedničke poslove Ministarstva odbrane:

a) osigurava dobijanje potrebnih viza za članove delegacije iz sastava Ministarstva odbrane i Oružanih snaga koji se upućuju u posjete iz člana 36. ovog Pravilnika, preko nadležnih ambasada u Bosni i Hercegovini;

b) dostavlja putne isprave sa zahtjevima za vize nadležnim ambasadama Bosne i Hercegovine u svijetu;

c) prati realizaciju procesa viziranja pasoša za članove delegacije iz sastava Ministarstva odbrane i Oružanih snaga koji se upućuju u posjete iz člana 36. ovog Pravilnika i iste dostavlja nadležnoj organizacijskoj jedinici ili licu za kontakt iz Ministarstva odbrane ili Zajedničkog štaba nakon okončanja procesa;

d) osigurava putno-zdravstveno osiguranje za članove delegacije iz sastava Ministarstva odbrane i Oružanih snaga koji se upućuju u posjete iz člana 36. ovog Pravilnika.

(4) Zajednički štab je nadležan za:

a) iniciranje procesa priprema za realizaciju posjeta iz člana 36. ovog Pravilnika;

b) dostavljanje prijedloga za odluku ministra odbrane za realizaciju "VIP" posjete i radne posjete, te dostavljanje podataka i informacija o članovima "VIP" i "VVIP" delegacije iz sastava Oružanih snaga;

c) posredovanje u procesu dostavljanja Prijedloga plana posjete "VIP" i "VVIP" organizatoru operacija podrške miru posredstvom nacionalnog predstavnika u operaciji podrške miru na usaglašavanje i potvrđivanje, a koji prethodno utvrdi i dostavi Ministarstvo odbrane;

d) izradu Prijedloga plana posjete za "VIP" delegaciju koji dostavlja organizatoru operacija podrške miru, posredstvom nacionalnog predstavnika na usaglašavanje i potvrđivanje;

e) iniciranje pokretanja procesa izrade, usaglašavanja i potvrđivanja Prijedloga plana posjeta za Radnu posjetu;

f) učešće na pripremnim, koordinacijskim i drugim sastancima vezanim za "VIP" i "VVIP" posjete koje organizira Ministarstvo odbrane, te pripremi lica iz sastava "VIP" i "VVIP" delegacije;

g) izradu i dostavljanje službenog zahtjeva za posjetu iz člana 36. ovog Pravilnika nadležnoj organizaciji ili organizatoru operacije podrške miru na odobravanje;

h) dostavljanje Ministarstvu odbrane informacije o statusu zahtjeva za "VIP" i "VVIP" posjetu;

i) dostavljanje Ministarstvu odbrane podataka, informacija, zahtjeva za vize i putnih isprava radi osiguranja putnih viza za članove delegacije iz Oružanih snaga u sastavu "VIP" i "VVIP" posjete;

j) organiziranje pripreme za lica iz sastava "VIP" posjete;

k) opremanje članova delegacije iz člana 36. ovog Pravilnika vojnom opremom i stara se o vraćanju iste nakon završetka posjete;

l) dostavljanje izvještaja o realizaciji "VIP" posjeta i Radnih posjeta;

m) učestvuje u koordinaciji i pruža podršku i u svim drugim aktivnostima vezanim za realizaciju posjeta pripadnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru iz člana 36. ovog Pravilnika.

(5) Organizacijske jedinice Ministarstva odbrane i Zajednički štab su dužni vršiti međusobnu vertikalnu i horizontalnu koordinaciju tokom organizacije i realizacije posjete.

POGLAVLJE VIII - INFORMIRANJE I IZVJEŠTAVANJE


Član 39.
(Informiranje)

(1) Informiranje o stanju u operacijama podrške miru se realizira:

a) od Misije Bosne i Hercegovine pri NATO-u, UN-u i EU preko Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine do Ministarstva odbrane;

b) preko "WEB" stranice NATO-a, UN-a, EU i zemalja učesnica u konkretnoj operaciji podrške miru;

c) kroz kontakte i razmjenu informacija Ministarstva odbrane sa ministarstvima odbrane zemalja učesnica u operacijama podrške miru, susjednih i drugih zemalja;

d) kroz kontakte sa vodećim nacijama u čijem sastavu se učestvuje u operacijama podrške miru;

e) od Ministarstva odbrane ka Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, a na osnovu izvještaja Zajedničkog štaba.

(2) Sektor za međunarodnu saradnju izrađuje informacije na osnovu zahtjeva Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine po završetku misije kontingenta, po sljedećim pitanjima:

a) političko-sigurnosna situacija u zoni izvođenja operacije podrške miru;

b) kratka analiza realizacije operacije podrške miru NATO, UN ili EU kontingenta.

(3) Informiranje pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru vrši se:

a) putem Zajedničkog štaba, linijom komandovanja do pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga koji se nalaze u operacijama podrške i drugim aktivnostima u inozemstvu;

b) putem Ministarstva odbrane, Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Misije Bosne i Hercegovine pri NATO-u, UN-u i EU.

Član 40.
(Izvještaji)

(1) Izvještavanje o realizaciji operacija podrške miru se organizira kroz redovne i vanredne izvještaje.

(2) Redovni izvještaji se dostavljaju: dnevno, sedmično, mjesečno, šestomjesečno i Izvještaj o realizaciji misije, a što se regulira konkretno za svaku operaciju podrške miru.

(3) Nosilac izvještavanja i način izvještavanja se određuju naredbom/odlukom ministra odbrane za svaku konkretnu operaciju podrške miru.

(4) U skladu sa izvještajem komandanta-šefa/kontingenta, komandira kontingenta /komandira jedinice, Zajednički štab dostavlja mjesečni izvještaj ministru odbrane.

(5) Vrstu izvještaja regulira naredba ministra odbrane o upućivanju, zavisno od operacije podrške miru i načina učešća pripadnika Oružanih snaga u toj operaciji.

(6) U skladu sa Zakonom, te Odlukom Predsjedništva BiH, Ministarstvo odbrane, u saradnji sa ministarstvima Vijeća ministara BiH, priprema objedinjeni izvještaj o učešću pripadnika Oružanih snaga, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenih u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu, koji dostavlja Vijeću ministara, Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH. Izvještaj treba da sadrži informacije o:

a) naravi misije ili aktivnosti;

b) strukturi snaga;

c) materijalnim troškovima;

d) stanju na terenu;

e) rezultatima misije.

(7) U šestomjesečnom izvještaju o učešću pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu, koji se odnosi na prvo polugodište tekuće godine, u dijelu zaključci, dostavlja se prijedlog opravdanosti i nivo učešća pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru za narednu godinu, a u svrhu odobravanja istog od Parlamentarne skupštine BiH.

(8) Vanredni izvještaji se dostavljaju po potrebi.

POGLAVLJE IX - MEĐUSOBNA PRAVA I OBAVEZE


Član 41.
(Prava pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga)

Pripadniku Ministarstva odbrane i Oružanih snaga koji učestvuje u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu, garantira se:

a) diplomatska i pravna pomoć i zaštita Bosne i Hercegovine;

b) zaštita ljudskih prava zagarantiranih Ustavom Bosne i Hercegovine;

c) pravo na plaću tokom trajanja operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu, kao i druga prava koja proizilaze iz radnopravnog statusa;

d) pravo na posebne naknade za vrijeme učešća u aktivnostima iz člana 5. ovog Pravilnika;

e) pravo na plaćeno odsustvo u Bosni i Hercegovini u trajanju do deset dana u slučaju smrti člana uže porodice;

f) pravo na plaćeno odsustvo za vrijeme izvršenja konkretne operacije podrške miru, a u skladu sa tehničkim aranžmanom;

g) povratak na ranije radno/formacijsko mjesto, odnosno raspoređivanje na drugo radno/formacijsko mjesto u skladu sa kriterijima iz člana 132. stav (1) Zakona o službi u Oružanim snagama BiH;

h) pravo na naknadu štete u slučaju tjelesnog oštećenja, oboljenja zbog kojih se

i) na osnovu nalaza ljekarske komisije trajno onemogućava njegova daljnja služba u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama ili gubitka života;

j) pravo na ponovno učešće u operaciji podrške miru ako je od povratka iz operacije podrške miru proveo na dužnosti u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama vremenski period koji je veći od dvostrukog perioda trajanja operacije podrške miru, izuzetno za određene VES-ti i prije navedenog perioda;

k) pravo na plaćeni odmor po povratku iz operacije podrške miru u trajanju od 30 (trideset) kalendarskih dana.

Član 42.
(Obaveze pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga prije odlaska u operaciju podrške miru)

Pripadnik Ministarstva odbrane i Oružanih snaga prije odlaska u operaciju podrške miru je dužan:

a) obaviti zdravstveni pregled o zdravstvenoj sposobnosti radi učestvovanja u operaciji podrške miru, kod ovlaštene zdravstvene ustanove;

b) obaviti preventivnu imunizaciju, u skladu sa preporukama organizatora operacije podrške miru i epidemiološkoj situaciji u državi (regiji) u kojoj se provodi operacija podrške miru;

c) pristupiti psihološkom ispitivanju kako bi se utvrdila psihološka spremnost za učešće u operaciji podrške miru, u skladu sa Pravilnikom o psihološkim ispitivanjima u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 13/20).

Član 43.
(Obaveze pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u toku izvršenja operacije podrške miru)

Pripadnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u toku učešća u operacijama podrške miru imaju obavezu:

a) zastupati interese Bosne i Hercegovine u skladu sa mandatom operacije podrške miru;

b) savjesno izvršavati svoje zadatke i obaveze i poštovati liniju komandovanja i kontrole;

c) pridržavati se svih preporuka i ograničenja iz Etičkog kodeksa propisanog od Ministarstva odbrane;

d) provoditi i poštovati norme međunarodnog prava;

e) snositi troškove prouzrokovane neopravdanim prekidom angažiranja u operaciji podrške miru;

f) podlijegati odgovornosti po međunarodnim konvencijama, te važećem zakonodavstvu Bosne i Hercegovine, ako tokom trajanja operacije podrške miru izvrše disciplinski prestup, učine prekršajno ili krivično djelo;

g) izvršavati naređenja nadležnog lica u operaciji podrške miru;

h) postupati u skladu sa mandatom, Pravilima angažiranja odnosno ograničenjima Pravila angažiranja, karakterom i svrhom aktivnosti iz člana 5. ovog Pravilnika;

i) poštovati pravni poredak države u kojoj se provodi operacija podrške miru;

j) poštovati propise i pravila donijete od međunarodnih organizacija ili institucija ili nadležnih organa Bosne i Hercegovine;

k) postupati po načelu nepristrasnosti, poštovati kodeks ponašanja i štititi ugled Bosne i Hercegovine, kako u svakodnevnom obavljanju poslova i zadataka, tako i u slobodnom vremenu.

Član 44.
(Obaveze pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga nakon izvršenja operacije podrške miru)

(1) Pripadnik Ministarstva odbrane i Oružanih snaga je dužan u roku od 30 (trideset) dana nakon povratka iz operacije podrške miru:

a) dostaviti pretpostavljenom ili nadređenom detaljan izvještaj o svom radu u operaciji podrške miru, ako je obavljao dužnost nacionalnog predstavnika, komandanta-šefa kontingenta ili komandira kontingenta/komandira jedinice;

b) dostaviti ocjene i druge dokumente koje su o njegovom radu sačinili nadležni organi tokom izvršenja operacije podrške miru, što se tretira u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju rada vojnih lica u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama;

c) obaviti zdravstveni pregled o fizičkoj i psihofizičkoj sposobnosti u ustanovi koju odredi Ministarstvo odbrane;

d) zadržati se u karantinu po dolasku u Bosnu i Hercegovinu do završetka aktivnosti iz plana prihvata i zdravstvenih pregleda radi utvrđivanja zdravstvenog stanja;

e) učestvovati u procesu dekompresije koja se realizira po posebnom planu;

f) javiti se svojoj komandi ili jedinici Oružanih snaga, odnosno organizacijskoj jedinici Ministarstva odbrane radi nastavljanja radnog odnosa.

(2) Po potrebi, učestvovati u procesu realizacije obuke pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga koji se pripremaju za učešće na aktivnostima iz člana 5. ovog Pravilnika.

POGLAVLJE X - PRAVILA ANGAŽIRANJA I STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE


Član 45.
(Pravila angažiranja i ograničenja)

(1) Pripadnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru pridržavat će se Pravila angažiranja i ograničenja propisanih od ministra odbrane kada ih propisuje i Pravila angažiranja koje je Ministarstvo odbrane na prijedlog Zajedničkog štaba prihvatilo kao sastavni dio važećeg OPLAN-a misije.

(2) Ograničenja na važeća Pravila angažiranja pregovaraju se sa organizacijom ili vodećom nacijom, prije, po potrebi i tokom trajanja operacije podrške miru i navode se kao sastavni dio dokumenta Ocjene opravdanosti.

(3) Ministar odbrane, tokom trajanja operacije podrške miru, na prijedlog Zajedničkog štaba, razmatra i odobrava izmjene ograničenja na važeća Pravila angažiranja u operaciji podrške miru i o tome redovnom procedurom obavještava nadležnu komandu ili vodeću naciju u operaciji podrške miru.

Član 46.
(Standardne operativne procedure)

U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, Zajednički štab će donijeti Standardne operativne procedure u cilju potpune implementacije ovog Pravilnika.

POGLAVLJE XI - POSTUPCI U SLUČAJU VANREDNIH DOGAĐAJA


Član 47.
(Vrste vanrednih događaja)

U smislu odredbi ovog Pravilnika, vanrednim događajem se smatraju:

a) pogibija ili prirodna smrt;

b) teže povrjeđivanje, teže oboljenje i ranjavanje;

c) nestanak i zarobljavanje pripadnika kontingenta;

d) teže povrede vojne discipline;

e) postojanje osnovane sumnje o počinjenim, zakonom utvrđenih, prekršajnih i krivičnih djela od pripadnika kontingenta;

f) nastanak veće materijalne štete;

g) oružani napad ili drugi načini ugrožavanja života pripadnika kontingenta u operaciji podrške miru ili službenih delegacija Bosne i Hercegovine prilikom obilaska kontingenta u zoni razmještaja tokom izvođenja neborbenih operacija;

h) ostali vanredni događaji (prekid komunikacija sa jedinicom, epidemije, dezinformacije o stanju u jedinici, saobraćajne nezgode sa težim posljedicama, samovoljno napuštanje formacije ili ustanove i sl.) za vrijeme pripreme, upućivanja i učešća pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu.

Član 48.
(Odgovornosti u slučaju nastanka vanrednog događaja)

(1) Zajednički štab je odgovoran za koordinaciju svih aktivnosti koje se preduzimaju na otklanjanju posljedica vanrednog događaja.

(2) Organizacijske jedinice Ministarstva odbrane, po zahtjevu Zajedničkog štaba, pružaju podršku u realizaciji svih aktivnosti koje se preduzimaju na otklanjanju posljedica vanrednog događaja.

(3) Ured za odnose sa javnošću, po dobijenom izvještaju o vanrednom događaju i odobrenju ministra odbrane, pravovremeno i istinito informira javnost o nastalom događaju.

Član 49.
(Izvještavanje o vanrednom događaju)

(1) Zajednički štab je odgovoran za realizaciju sljedećih aktivnosti:

a) prijem i obradu, linijom komandovanja, usmenog izvještaja o vanrednom događaju odmah po identifikaciji vanrednog događaja u aktivnostima iz člana 5. ovog Pravilnika;

b) dostavljanje usmenog izvještaja ministru odbrane i zamjenicima ministra odmah po saznanju o vanrednom događaju (Prilog 4., ovog Pravilnika);

c) dostavljanje ministru odbrane prvog pisanog izvještaja o vanrednom događaju u roku od dva sata od prvog usmenog izvještaja (Prilog 1., ovog Pravilnika);

d) dostavljanje ministru odbrane informacija, vanrednih izvještaja i svih saznanja o vanrednom događaju odmah po prijemu istih i kontinuirano (Prilog 4., ovog Pravilnika);

e) dostavljanje ministru odbrane potpunog izvještaja o vanrednom događaju u roku od 24 sata od prijema prvog pisanog izvještaja (Prilog 2., ovog Pravilnika).

(2) Sektor za politiku i planove je, po odobrenju ministra odbrane, odgovoran za izradu informacije o vanrednom događaju za Ministarstvo vanjskih poslova, Vijeće ministara i Predsjedništvo BiH.

Član 50.
(Postupci u slučaju nastanka vanrednog događaja po članu 47. tačka a), b) i c)

(1) Po prijemu izvještaja o vanrednom događaju, ministar odbrane:

a) poziva zamjenike, sekretara, generalnog inspektora, pomoćnike, šefa Ureda za odnose s javnošću, predstavnike Ureda za vjersku službu i upoznaje ih sa izvještajem;

b) cijeneći sadržaj izvještaja, izdaje zadatke u skladu sa nadležnostima i određuje delegaciju Ministarstva odbrane (jednog člana delegacije predlaže načelnik Zajedničkog štaba). Delegacija Ministarstva odbrane u roku do 48 sati posjećuje članove najuže porodice i predaje pisani akt ministra odbrane koji sadržava činjenice i okolnosti vanrednog događaja, te, pored ugovorom definiranih prava i obaveza između Ministarstva odbrane i pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga, nudi užoj porodici i druge načine hitne i neophodne pomoći čija je realizacija objektivno moguća;

c) odobrava Uredu za odnose s javnošću da u stalnoj koordinaciji sa Zajedničkim štabom, prikuplja najnovije relevantne informacije i nakon što je obaviještena porodica pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga:

1) izda saopćenje za javnost i informira javnost o vanrednom događaju putem medija i posredstvom "WEB" stranice Ministarstva odbrane, vodeći računa o tome da se javnosti ne saopćavaju informacije koje bi mogle dovesti u opasnost ili ugroziti sigurnost pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operaciji podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;

2) organizira konferenciju za novinare na kojoj ministar odbrane, načelnik Zajedničkog štaba ili drugo ovlašteno lice, prezentira informacije o vanrednom događaju i preduzetim aktivnostima.

(2) Po prijemu izvještaja o vanrednom događaju, načelnik Zajedničkog štaba:

a) preduzima sve mjere i postupke sa ciljem sprječavanja širenja informacija o vanrednom događaju prije zvaničnog upoznavanja članova porodice pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga;

b) određuje delegaciju Oružanih snaga koja u roku od tri sata od prijema prvog izvještaja obavještava porodicu pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga, neposrednim dolaskom kod članova uže porodice i usmeno saopćava sve relevantne i do tada poznate činjenice o okolnostima i posljedicama vanrednog događaja;

c) predlaže pripadnika Oružanih snaga u sastav delegacije Ministarstva odbrane za obilazak porodice pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga;

d) izrađuje i dostavlja ministru odbrane procjene, prijedloge i zahtjeve za mjere koje Ministarstvo odbrane realizira ili koje se, po odobrenju ministra odbrane, prosljeđuju institucijama i agencijama Bosne i Hercegovine na daljnje postupanje.

Član 51.
(Dodatni postupci u slučaju pogibije ili prirodne smrti)

Pored postupaka definiranih u članu 50. ovog Pravilnika, postupci organizacijskih jedinica Ministarstva odbrane i Zajedničkog štaba su sljedeći:
a) delegacija koju odredi ministar odbrane tokom posjete nudi užoj porodici neophodnu pomoć čija je realizacija propisana, kao što su: materijalna pomoć, sahrana uz vojne počasti i sl.

b) Zajednički štab je odgovoran za:

1) koordinaciju sa partnerskom nacijom ili organizatorom operacije podrške miru i drugom aktivnosti u inozemstvu, kako bi se osigurao transport posmrtnih ostataka u Bosnu i Hercegovinu;

2) preuzimanje posmrtnih ostataka na aerodromu u Bosni i Hercegovini i transport od aerodroma do određene lokacije.

c) Sektor za nabavku i logistiku, po zahtjevu Zajedničkog štaba, osigurava transport posmrtnih ostataka u Bosnu i Hercegovinu, ako partnerska nacija ili organizator operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu nije u mogućnosti realizirati navedeni transport;

d) Sektor za međunarodnu saradnju održava vezu sa međunarodnim organizacijama i institucijama, a, po potrebi, uz odobrenje ministra odbrane, dostavlja zahtjeve za pomoć na prijedlog Zajedničkog štaba.

Član 52.
(Dodatni postupci u slučaju teže povrede ili ranjavanja)

Pored postupaka definiranih članom 50., ovog Pravilnika, postupci organizacijskih jedinica Ministarstva odbrane i Zajedničkog štaba su sljedeći:

a) Delegacija koju odredi ministar odbrane BiH:

1) informira porodicu o nastanku događaja i okolnostima nastanka događaja;

2) tokom posjete obavještava članove porodice o trenutnom stanju i mjestu medicinskog zbrinjavanja teže povrijeđenog ili ranjenog pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga i daje informaciju o prevoženju teže povrijeđenog ili ranjenog u Bosnu i Hercegovinu;

3) užoj porodici nudi pomoć u posjeti povrijeđenog u mjestu i državi medicinskog zbrinjavanja, ako je to objektivno moguće, u slučaju da zbog prirode povrede pripadnik Ministarstva odbrane i Oružanih snaga ne može biti prevežen u Bosnu i Hercegovinu dok mu se zdravstveno stanje ne popravi.

b) Zajednički štab je odgovoran za:

1) koordinaciju sa partnerskom nacijom ili organizatorom operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu, kako bi se osiguralo prevoženje teže povrijeđenog ili ranjenog u Bosnu i Hercegovinu (Prilog 3., ovog Pravilnika);

2) preuzimanje teže povrijeđenog ili ranjenog na aerodromu u Bosni i Hercegovini i osiguravanje prevoza od aerodroma do određene lokacije.

c) Sektor za nabavku i logistiku, po zahtjevu Zajedničkog štaba, osigurava prevoženje teže povrijeđenog ili ranjenog u Bosnu i Hercegovinu, ako partnerska nacija ili organizator operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu nije u mogućnosti realizirati navedeni prevoz.

d) Sektor za međunarodnu saradnju održava vezu sa međunarodnim organizacijama i institucijama, po potrebi dostavlja zahtjeve za pomoć na prijedlog Zajedničkog štaba i uz odobrenje ministra odbrane.

Član 53.
(Dodatni postupci u slučaju nestanka i zarobljavanja)

Pored postupaka definiranih u članu 50., preduzimaju se i sljedeći postupci:

a) Izvještava se Predsjedništvo BiH, Vijeće ministara BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH i Obavještajno-sigurnosna agencija BiH, ističu se zahtjevi za preduzimanje mjera prema nadležnostima ovih institucija.

b) Sektor za politiku i planove priprema i izrađuje:

1) izvještaje za Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH o vanrednom događaju (prvi, potpuni i izvještaji u kontinuitetu);

2) zahtjeve prema Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH za preduzimanje mjera iz njihove nadležnosti radi kontakata sa organizatorom operacije podrške miru (UN, EU, NATO i dr.), komandom multinacionalnih snaga, vladom zemlje domaćina i drugim stranama uključenim u vanredni događaj, u cilju preduzimanja odgovarajućih mjera na pronalaženju i oslobađanju pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga.

c) Sektor za međunarodnu saradnju, u saradnji sa Zajedničkim štabom, priprema sljedeće dokumente:

1) zahtjev prema Ministarstvu vanjskih poslova BiH za angažiranje diplomatsko-konzularnih predstavništava za pomoć u pronalaženju i oslobađanju nestalog-zarobljenog pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga;

2) zahtjev prema Ministarstvu vanjskih poslova za obraćanje organizatoru operacije podrške miru i drugoj aktivnosti u inozemstvu i zemljama partnerima, radi ispunjavanja obaveza preuzetih na osnovu bilateralnih i multilateralnih ugovora koji uređuju učešće pripadnika Ministarstva odbrane i Zajedničkog štaba u operaciji podrške miru i drugoj aktivnosti u inozemstvu;

3) zahtjeve prema drugim međunarodnim organizacijama i institucijama za pomoć u rješavanju svih problema nastalih vanrednim događajem.

d) Sektor za obavještajno-sigurnosne poslove permanentno prikuplja, analizira i obrađuje sve raspoložive informacije o nestanku ili zarobljavanju lica i:

1) vrši razmjenu obavještajnih podataka sa Obavještajno-sigurosnom agencijom BiH, u skladu sa odredbama Sporazuma o saradnji Ministarstva odbrane i Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, sa zahtjevom za postupanje u skladu sa nadležnostima;

2) u saradnji sa komplementarnim institucijama u inozemstvu, u potrebnom obimu, vrši razmjenu obavještajnih podataka i dostavlja zahtjeve za ustupanje raspoloživih podataka;

3) u nedostatku mehanizma institucionalne vojno-obavještajne saradnje sa komplementarnim institucijama u inozemstvu, po odobrenju ministra odbrane, koristi druge načine saradnje i razmjene podataka kroz diplomatsku mrežu Bosne i Hercegovine;

4) vrši procjenu eventualne kontraobavještajne štete i predlaže izmjene, stavljanje van snage ili suspenziju eventualno kompromitirajućih dokumenata koji sadrže tajne podatke, a koji bi mogli doći u posjed neovlaštenih osoba;

5) predlaže mjere i učestvuje u izradi plana aktivnosti u cilju pronalaženja nestalog i pronalaženja i oslobađanja zarobljenog pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga.

Član 54.
(Postupci u slučaju povrede vojne discipline)

(1) Zajednički štab preduzima potrebne mjere u slučaju vanrednog događaja, a neophodnu podršku daju organizacijske jedinice Ministarstva odbrane.

(2) Raspravljanje o odgovornosti za povrede vojne discipline pokreće komandant-šef kontingenta, komandir kontingenta/komandir jedinice, a na osnovu provedenog postupka u kojem se detaljno utvrđuju okolnosti nastanka i počinioci povrede vojne discipline.

(3) Disciplinske mjere prema pripadnicima kontingenta za lakše povrede vojne discipline izriče komandant-šef/komandir jedinice, u skladu sa Zakonom o službi u Oružanim snagama i Pravilnikom o vojnoj disciplini i disciplinskom postupku.

(4) Komandant-šef/kontingenta, komandir kontingenta/komandir jedinice predlaže da se pripadnik kontingenta vrati iz operacija podrške miru nakon neuspjelog savjetovanja ili zbog osnovane sumnje za težu povredu vojne discipline.

(5) Ministar odbrane, na prijedlog Zajedničkog štaba, donosi naredbu o povlačenju određenog lica iz operacije podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu u slučaju težeg narušavanja discipline. U ovom slučaju, putni troškovi povlačenja su na teret lica koje se povlači.

(6) Za teže povrede vojne discipline postupak se vodi pred nadležnim prvostepenim vojnodisciplinskim vijećem, koje će izreći disciplinske kazne u skladu sa Zakonom o službi u Oružanim snagama BiH i Pravilnikom o vojnoj disciplini i disciplinskom postupku.

(7) O statusu komandanta - šefa kontingenta odlučuje nadležni starješina, u skladu sa Zakonom o službi u Oružanim snagama BiH i Pravilnikom o vojnoj disciplini i disciplinskom postupku.

Član 55.
(Postojanje osnovane sumnje o počinjenju krivičnih djela od strane pripadnika kontingenta)

(1) Zajednički štab preduzima potrebne mjere u slučaju ovog vanrednog događaja, a neophodnu podršku daju organizacijske jedinice Ministarstva odbrane.

(2) U slučajevima kada postoji osnovana sumnja da je pripadnik kontigenta počinio krivično djelo, komandant-šef/kontingenta, komandir kontingenta/komandir jedinice pokreće postupak i preduzima pravovremene mjere za utvrđivanje činjenica i okolnosti, kao i utvrđivanje počinioca krivičnog djela, a o odgovornosti se raspravlja u Bosni i Hercegovini, shodno krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini. Za podnošenje prijedloga za pokretanje krivičnog postupka nadležno je Ministarstvo odbrane.

(3) Pripadnik kontingenta za kojeg postoji osnovana sumnja da je počinio krivično djelo, zadržava se u prostoriji za zadržavanje organizatora operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu, a komandant-šef/kontingenta, komandir kontingenta/komandir jedinice odmah pokreće proceduru njegovog vraćanja u Bosnu i Hercegovinu.

(4) Prevoz u Bosnu i Hercegovinu se vrši u organizaciji Ministarstva odbrane. Operativna komanda izrađuje Plan povlačenja i po procjeni, određuje adekvatnu pratnju lica prilikom povratka u zemlju. Uz pratnju se šalje i do tada prikupljena dokumentacija o počinjenom krivičnom djelu, koja se predaje nadležnom organu Ministarstva odbrane.

(5) U svim potrebnim slučajevima, pritvaranje pripadnika kontingenta se vrši u prostoriji za zadržavanje organizatora operacije podrške miru.

Član 56.
(Povrjeđivanje, ranjavanje, teže oboljenje ili pogibija trećih lica)

(1) Vanrednim događajem se smatra i povrjeđivanje, ranjavanje ili pogibija trećih lica za vrijeme izvršenja operacije podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu za koje je, navodno, odgovoran pripadnik Ministarstva odbrane i Oružanih snaga.

(2) Načelnik Zajedničkog štaba izvještava ministra odbrane o okolnostima povrjeđivanja, ranjavanja ili pogibije trećih lica za koje je, navodno, odgovoran pripadnik Ministarstva odbrane i Oružanih snaga.

(3) Ako je povrjeđivanje, ranjavanje ili pogibija trećih lica nastupilo kao posljedica postupka pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga koji je bio u skladu sa odobrenim Pravilima angažiranja, postupak se svodi na izvještavanje do ministra odbrane.

(4) Ako pripadnik Ministarstva odbrane i Oružanih snaga nije postupio u skladu sa odobrenim Pravilima angažiranja, pri čemu je došlo do povrjeđivanja, ranjavanja ili pogibije trećih lica, postupak je isti kao i za vanredni događaj, kada postoji osnov sumnje da je učinjeno krivično djelo.

Član 57.
(Nastanak veće materijalne štete)

(1) Komandant-šef kontingenta, komandir kontingenta/komandir jedinice preduzima potrebne mjere iz svoje nadležnosti i linijom komandovanja izvještava Zajednički štab o nastanku veće materijalne štete.

(2) Preduzimanje mjera vrši se u skladu sa ugovorom o međusobnim pravima i obavezama za vrijeme učešća u aktivnostima iz člana 5., ovog Pravilnika.

(3) Zajednički štab je odgovoran za preduzimanje daljnjih mjera u slučaju ovog vanrednog događaja, u skladu sa važećim Pravilnikom o postupku za naknadu materijalne štete u Oružanim snagama. Neophodnu podršku daju Generalni inspektorat, Sektor za nabavku i logistiku i Sektor za finansije i budžet.

Član 58.
(Prekid komunikacija sa kontingentom)

(1) Zajednički štab je odgovoran za stalno funkcioniranje komunikacija sa pripadnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu. U slučaju prekida komunikacije, odmah se izvještava Ministarstvo odbrane i preduzimaju sve potrebne radnje i postupci da se iste što prije uspostave.

(2) U toku ponovnog uspostavljanja komunikacije, ustanovljavaju se uzroci prekida komunikacije, te, u potpunom izvještaju, načelnik Zajedničkog štaba dostavlja informaciju ministru odbrane o razlogu prekida komunikacije i preduzetim mjerama.

Član 59.
(Epidemije)

(1) Epidemijom, kao vanrednim događajem, smatra se svako zarazno oboljenje koje je u isto vrijeme zahvatilo kritičan broj kontingenta koji dovodi u pitanje izvršenje operacije podrške miru ili druge aktivnosti u inozemstvu.

(2) Komandant-šef kontingenta, komandir kontingenta, komandir jedinice preduzima mjere u području operacije, koristeći kapacitete snaga organizatora i linijom komandovanja izvještava načelnika Zajednička štaba, a on izvještava ministra odbrane i dalje postupa po njegovom naređenju.

Član 60.
(Dezinformacije o stanju u kontingentu)

(1) Za suzbijanje pojava dezinformacija o stanju u kontingentu u području operacija podrške miru i drugih aktivnosti u inozemstvu, odgovoran je komandant-šef kontingenta, komandir kontingenta/komandir jedinice.

(2) Za suzbijanje pojava dezinformacija o stanju kontingenta na području Bosne i Hercegovine odgovoran je Ured za odnose sa javnošću i Zajednički štab.

(3) Ured za odnose sa javnošću pravovremeno i istinito informira javnost o svim pitanjima života i rada pripadnika kontingenta u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu, osim pitanja iz domena tajnih podataka.

(4) Za pravilno i pravovremeno informiranje porodica pripadnika kontingenta, te demant lažnih informacija, odgovoran je Zajednički štab.

Član 61.
(Saobraćajne nesreće)

(1) Saobraćajne nesreće tretiraju se kao vanredni događaj u sljedećim slučajevima:

a) kada je nastupila pogibija ili teže povrjeđivanje pripadnika kontingenta ili trećih lica u saobraćajnoj nesreći;

b) ako je pretrpljena veća materijalna šteta nastala usljed saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali predstavnici kontingenta, kako na sredstvima Oružanih snaga, tako i na sredstvima trećih lica.

(2) Postupak u slučaju vanrednog događaja iz stava (1) tačka a) ovog člana je isti, zavisno od posljedice, kao u članovima 49., 50. ili 54. ovog Pravilnika.

(3) Postupak u slučaju vanrednog događaja iz stava (1) tačka b) ovog člana isti je kao u članu 54. ovog Pravilnika.

Član 62.
(Samovoljno napuštanje dužnosti)

(1) Samovoljnim napuštanjem dužnosti smatra se svako neopravdano odsustvo sa dužnosti duže od 24 sata.

(2) Za svako lice koje je neopravdano odsutno postupa se kao u slučaju nestanka.

(3) U slučaju samovoljnog napuštanja dužnosti, komandant-šef kontingenta, komandir kontingenta, komandir jedinice preduzima zakonske mjere iz svoje nadležnosti i linijom komandovanja izvještava Zajednički štab.

(4) Zajednički štab je odgovoran za proceduru otklanjanja posljedica vanrednog događaja.

(5) Organizacijske jedinice Ministarstva odbrane, po zahtjevu Zajedničkog štaba, pružaju svu neophodnu pomoć u otklanjanju posljedica ovog vanrednog događaja.

POGLAVLJE XII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 63.
(Prelazne odredbe)

Postupak izbora i upućivanja u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu koji je započet po odredbama Pravilnika, broj 07-02-3-1454/15 od 22.04.2015. godine, završit će se po istom.

Član 64.
(Završne odredbe)

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku BiH.

(2) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, stavlja se van snage Pravilnik o učešću pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu, broj 07-02-3-1454/15 od 22.04.2015. godine i Uputstvo o postupanju u slučaju nestanka ili zarobljavanja pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu, broj 08-02-2-4454/10 od 11.10.2010. godine.

Član 65.
(Prilozi Pravilnika)

Sastavni dio ovog Pravilnika su sljedeći prilozi:

Prilog broj 1: Prvi izvještaj o vanrednom događaju

Linija 1.


vrsta izvještaja o nastradalom

Linija 2.


vrsta gubitka

Linija 3.


status gubitka

Linija 4.


kategorija pojedinca

Linija 5.


identifikacijski broj u Oružanim snagama

Linija 6.


ime, ime oca i prezime

Linija 7.


spol (m/ž)

Linija 8.


čin/rang

Linija 9.


jedinica postavljenja

Linija 10.


datum/vrijeme događaja

Linija 11.


okolnosti

Linija 12.


snage koje su nanijele gubitak
Prilog broj 2: Potpuni izvještaj o vanrednom događaju

01. Vrsta izvještaja o gubicima:


(prvi, dopunski, promjena stanja, napredni)

02. Vrsta gubitaka:


(neprijateljski, ne-neprijateljski)

03. Stanje gubitaka:


(umrli, nestali, zarobljeni, teško povrijeđeni)

04. Broj izvještaja:


(naredno numeriranje, vrsta izvještaja)

05. Prethodni status izvještaja:


(isti kao tačka 3 prvog izvještaja, ako stanje nije promijenjeno)

06. Prethodna vrsta izvještaja:


(izvještaj upisan u tačku 4 prvog izvještaja)

07. Kategorija pojedinca:


(vojno lice, civilno lice)

08. Identifikacijski broj u Oružanim snagama:


(JMB lica)

09. Ime i prezime:


(ime, ime roditelja i prezime lica)

10. Spol:


m/ž

11. Etnička pripadnost:


(Bošnjak, Srbin, Hrvat, ostali)

12. Datum/mjesto rođenja:


(DDMMGGGG/mjesto i zemlja rođenja)

13. Čin/rang:


(navesti zvaničnu skraćenicu ili čin)

14. Komponenta:


(aktivna služba, rezervna služba)

15. Dodijeljena jedinica:


(organizacija lica do nivoa čete)

16. Dužnost/Specijalnost:


(dužnost/vojnoevidencijska specijalnost)

17. Adresa stanovanja:


(mjesto i adresa)

18. Identifikacija zaposlenog:


(ako je civilni zaposlenik ime i adresa)

19. Obavijestiti sljedećeg srodnika:


(puno ime i prezime, srodstvo, adresa, broj telefona)

20. Sljedeći srodnik već obaviješten:


(DA/NE) popunjava nadležna komanda

21. Datumi podataka u vanrednim situacijama:


(datumi kada je osoba završila podatke u vanrednim situacijama ili pregled)

22. Učešće prevoznih sredstava:


(nikakvo, zračno, kopneno, morsko, itd.)

23. Vrsta prevoznog sredstva:


(avion, auto, brod, autobus, oklopni transporter, tenk, voz, itd.)

24. Vlasništvo prevoznog sredstva:


(Ministarstvo odbrane, komercijalno, privatno vozilo, itd.)

25. Pozicija ukrcavanja:


(upisati poziciju ukrcavanja lica u vozilo)

26. Status dužnosti:


(na dužnosti, na odsustvu, nije na dužnosti, hospitaliziran, itd.)

27. Datum/vrijeme događaja:


(DDMMGGGG i tačno vrijeme)

28. Mjesto događaja:


(grad/država)

29. Aktivnost:


(konkretna aktivnost osobe u vrijeme događaja)

30. Okolnosti:


(dati što više činjenica i informacija)

31. Snage koje su nanijele gubitke:


(neprijatelj, Oružane snage, nepoznato).
Prilog broj 3: Medicinska evakuacija u državu utvrđenu planom evakuacije

Linija 1. ime:

Linija 2. prezime:

Linija 3. spol:

Linija 4. čin/rang:

Linija 5. datum rođenja:

Linija 6. mjesto rođenja:

Linija 7. datum i mjesto ulaska u državu utvrđenu planom evakuacije:

Linija 8. datum i mjesto izlaska iz države utvrđene planom evakuacije:

Linija 9. način transporta (sredstvo prevoženja).

Prilog broj 4: Pitanja za vanredni izvještaj su sljedeća:

1) Učesnici u vanrednom događaju.

2) Opis vanrednog događaja.

3) Preduzete mjere od organizatora.

4) Prijedlog mjera.

Broj 07-02-3-2879-63/19
06. jula 2022. godine
Sarajevo


Ministar
Dr. Sifet Podžić, s. r.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]