BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5500
Službene novine Federacije BiH, broj 66/22
Na osnovu člana 170., 171. stav (5), 220. stav (1) i 221. stav (1) Zakona o investicijskim fondovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08 i 25/17) i člana 12. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 6/17), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici održanoj 7.7.2022. godine, donijela je


PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU IZVJEŠTAJA INVESTICIJSKOG FONDA, DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE I BANKE DEPOZITARA INVESTICIJSKOG FONDA


I. OPĆE ODREDBE


Član 1.


Ovim pravilnikom utvrđuje se struktura i sadržaj, rokovi i način izvještavanja o poslovanju investicijskog fonda, društva za upravljanje i banke depozitara, kao i obavezan sadržaj izvještaja o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja investicijskog fonda i društva za upravljanje.

Član 2.


(1) Obavezni izvještaj o radu koji se dostavlja Komisiji za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) je statistički izvještaj.

(2) Statistički izvještaji u smislu ovog pravilnika su osnovni finansijski izvještaji i dodatni izvještaji investicijskog fonda, osnovni finansijski izvještaji društva za upravljanje i izvještaji banke depozitara o provjeri.

(3) Osnovni finansijski izvještaj investicijskog fonda čini: Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja), Izvještaj o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha), Izvještaj o promjenama neto imovine, Izvještaj o tokovima gotovine (Izvještaj o gotovinskim tokovima) i Bilješke uz finansijske izvještaje u skladu sa važećim zakonom iz oblasti računovodstva i revizije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ZRR).

(4) Osnovni finansijski izvještaji društva za upravljanje čine: Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja), Izvještaj o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha), Izvještaj o tokovima gotovine (Izvještaj o gotovinskim tokovima), Izvještaj o promjenama na kapitalu i Bilješke uz finansijske izvještaje u skladu sa ZRR-om.

(5) Dodatni izvještaji o radu investicijskih fondova su izvještaji čiji se sadržaj, rokovi izrade, oblik i način dostavljanja uređuju ovim pravilnikom.

(6) Izvještaji banke depozitara su izvještaji čiji se sadržaj, rokovi izrade, oblik i način dostavljanja uređuju ovim pravilnikom.

(7) Pored navedenih statističkih izvještaja društvo za upravljanje Komisiji dostavlja i izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja investicijskog fonda i izvještaj odbora za reviziju investicijskog fonda za svaki investicijski fond kojim upravlja, te izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja društva za upravljanje, kao i izvještaj odbora za reviziju društva za upravljanje.

II. OBAVEZA SAČINJAVANJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA


Član 3.


(1) Računovodstveno evidentiranje poslovnih promjena, sačinjavanje i objavljivanje osnovnih finansijskih izvještaja obveznici izvještavanja vrše u skladu sa računovodstvenim standardima i standardima finansijskog izvještavanja propisanim ZRR-om.

(2) Izvještaj o obavljenoj reviziji osnovnih finansijskih izvještaja obveznika izvještavanja (u daljem tekstu: izvještaj o reviziji) sastavlja se u skladu sa standardima revizije, kodeksom, uputstvima, objašnjenjima i smjernicama propisanim ZRR-om i u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Član 4.


(1) Društvo za upravljanje obavezno je sačiniti i Komisiji dostaviti osnovne godišnje i polugodišnje finansijske izvještaje svakog investicijskog fonda kojim upravlja, te osnovni godišnji i polugodišnji finansijski izvještaj društva za upravljanje.

(2) Osim izvještaja iz stava (1) ovog člana društva za upravljanje su dužna, za svaki investicijski fond kojim upravljaju i za društvo za upravljanje sačiniti i Komisiji dostaviti i godišnji izvještaj o poslovanju koji obavezno sadrži primijenjena pravila korporativnog upravljanja.

(3) Društvo je obavezno da sačini i Komisiji dostavi mjesečne izvještaje investicijskog fonda na propisanim obrascima za dodatne izvještaje.

(4) Društvo za upravljanje obavezno je sačiniti i Komisiji dostaviti izvještaje o događajima koji bitno utiču na finansijsko poslovanje društva za upravljanje i investicijskog fonda kojim upravlja, prema odredbama zakona i propisa kojim je regulisano pitanje objavljivanja i izvještavanja na tržištu kapitala.

Član 5.


(1) Godišnji finansijski izvještaj društva za upravljanje i godišnji finansijski izvještaj investicijskog fonda moraju biti revidirani od strane ovlaštenog revizorskog društva sa Liste revizorskih društava koju uspostavlja Komisija.

(2) Društvo za upravljanje je obavezno osnovne finansijske izvještaje, kao i izvještaj o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja zatvorenog investicijskog fonda kojim upravlja dostaviti Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira radi objavljivanja na njihovoj internetskoj stranici u propisanim rokovima iz člana 10. ovog pravilnika.

(3) Društvo za upravljanje je obavezno da osigura da osnovni finansijski izvještaj i dodatni izvještaji (godišnji), kao i izvještaji o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja investicijskog fonda za posljednjih pet godina poslovanja budu dostupni na internetskoj stranici društva za upravljanje.

(4) Društvo za upravljanje je obavezno da osigura da osnovni finansijski izvještaj društva za upravljanje, kao i izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja društva za upravljanje za posljednjih pet godina poslovanja budu dostupni na internetskoj stranici društva za upravljanje.

III. OBAVEZAN SADRŽAJ IZVJEŠTAJA


Član 6.


(1) Osnovne finansijske izvještaje investicijskog fonda i društva za upravljanje koji se dostavljaju Komisiji, društvo za upravljanje je obavezno pripremiti tako da sadržaj i forma izvještaja budu u skladu sa ZRR-om.

(2) Godišnji izvještaj o poslovanju investicijskog fonda iz člana 4. stav (2), pored propisanog ZRR-om, mora da sadrži i obrazloženje uprave društva za upravljanje o poslovnom rezultatu investicijskog fonda, promjenama u portfoliju investicijskog fonda, planiranoj strategiji ulaganja u narednom jednogodišnjem periodu, te identifikaciju povezanih osoba i transakcija sa povezanim osobama investicijskog fonda.

(3) Godišnji izvještaj o poslovanju društva za upravljanje iz člana 4. stav (2) pored propisanog ZRR-om, mora da sadrži i obrazloženje uprave društva za upravljanje o poslovnom rezultatu društva za upravljanje, uspostavljenom sistemu upravljanja rizicima, planiranoj strategiji poslovanja u narednom jednogodišnjem periodu, identifikaciju povezanih osoba i transakcija sa povezanim osobama društva za upravljanje, kao i izjavu da li je u izvršavanju obaveza društvo za upravljanje postupalo sa povećanom pažnjom, prema pravilima struke, dobrim poslovnim običajima te propisima Federacije Bosne i Hercegovine.

(4) Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja investicijskog fonda i društva za upravljanje treba posebno da sadrži i napomenu da li finansijski izvještaj investicijskog fonda i društva za upravljanje sadrži identifikaciju povezanih osoba, vrsti povezanosti, pravni ili drugi osnov transakcije sa povezanim osobama, vrstu i vrijednost izvršenih transakcija, te mišljenje ovlaštenog revizora o efektima transakcija sa povezanim osobama koji su od materijalnog značaja za finansijske izvještaje, a naročito za rezultate poslovanja obveznika izvještavanja.

(5) Uprava društva za upravljanje je odgovorna za identifikovanje i objavljivanje povezanih osoba i poslovnih događaja s tim osobama.

Član 7.


(1) Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja investicijskog fonda obavezno sadrži i podatke o:

a) vrijednosnim papirima koji čine imovinu investicijskog fonda, prema vrsti vrijednosnih papira i emitentu,

b) nekretninama koje čine imovinu investicijskog fonda, prema vrsti i mjestu gdje se one nalaze,

c) stanju novčanih depozita koji čine imovinu investicijskog fonda,

d) informaciju o usaglašenosti strukture ulaganja investicijskog fonda sa propisanim kriterijima prema Zakonu o investicijskim fondovima (u daljem tekstu: Zakon) i podzakonskim aktima Komisije, utvrđena prekoračenja po svakoj od pozicija u imovini investicijskog fonda na posljednji dan izvještajnog perioda,

e) pojedinačnim i ukupnim troškovima investicijskog fonda u izvještajnom periodu i podatak o tome da li je struktura i visina troškova u izvještajnom periodu u skladu sa Zakonom i prospektom investicijskog fonda,

f) vrijednosti imovine investicijskog fonda, broju izdatih dionica, odnosno broju udjela i njihovoj pojedinačnoj vrijednosti sa stanjem na dan posljednjeg radnog dana u periodu za koji je izvještaj sastavljen,

g) strukturi i iznosu obaveza investicijskog fonda,

h) neto vrijednosti imovine fonda na posljednji dan izvještajnog perioda, prosječne mjesečne i prosječnu neto vrijednost imovine fonda za izvještajni period, ukupno i po dionici.

(2) Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja društva za upravljanje obavezno sadrži i podatke o:

a) vrijednosnim papirima koji čine imovinu društva za upravljanje, prema vrsti vrijednosnih papira i emitentu,

b) nekretninama koje čine imovinu društva za upravljanje, prema vrsti i mjestu gdje se one nalaze,

c) stanju novčanih depozita koji čine imovinu društva za upravljanje,

d) informaciju o iznosu obračunate i naplaćene naknade za upravljanje za svaki investicijski fond kojim upravlja društvo za izvještajni period,

e) strukturi i iznosu troškova društva za upravljanje,

f) međusobnim transkacijama sa vlasnicima društva za upravljanje,

g) kreditnim i drugim obavezama društva za upravljanje,

h) strukturi i visini potraživanja društva za upravljanje, https://www.anwalt-derbeste.de

i) materijalno značajnim i neuobičajenim poslovnim transakcijama društva za upravljanje u izvještajnom periodu,

j) usaglašenosti poslovanja društva za upravljanje sa Zakonom i podzakonskim aktima Komisije,

k) ocjeni uspostavljenog sistema interne kontrole i sistema upravljanja rizicima.

(3) Revizor treba da pribavi zadovoljavajući revizijski dokaz koji mu omogućava da izvede opravdane zaključke na kojima će zasnivati mišljenje.

(4) Komisija može da traži dostavljanje revizijskih dokaza za tvrdnje navedene u izvještaju o reviziji.

Član 8.


(1) Ako postoje razlozi za sumnju u istinitost, ispravnost i potpunost izvještaja o reviziji, Komisija može u postupku nadzora nad obveznicima izvještavanja iz člana 1. ovog pravilnika zahtijevati dopunu izvještaja o reviziji, provjeru dostavljenog izvještaja o reviziji od strane drugog nezavisnog revizora ili dostavljeni izvještaj odbaciti kao neodgovarajući.

(2) Odredbe iz ovog pravilnika koje se odnose na sadržaj izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja investicijskog fonda treba da budu dio ugovornih uslova koji se unose u pismo o uslovima angažovanja na reviziji ili u drugi odgovarajući oblik ugovora.

Član 9.


(1) Dodatni izvještaji, u smislu ovog pravilnika, su:

a) Za investicijske fondove:

1) Opći podaci o investicijskom fondu (Prilog 1),

2) Izvještaj o utvrđivanju vrijednosti imovine iz portfolija investicijskog fonda (Prilog 2),

3) Izvještaj o obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda (Prilog 3),

4) Izvještaj o obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu (Prilog 3a),

5) Izvještaj o strukturi i visini troškova investicijskog fonda (Prilog 4),

6) Izvještaj o transakcijama imovinom investicijskog fonda (Prilog 5),

7) Izvještaj o realiziranim dobicima (gubicima) od prodaje imovine investicijskog fonda (Prilog 5a),

8) Izvještaj o nerealiziranim dobicima (gubicima) i umanjenju vrijednosti imovine investicijskog fonda (Prilog 5b),

9) Izvještaj o vrijednosti transakcija fonda obavljenih putem pojedinačnog profesionalnog posrednika i iznosu obračunate naknade (Prilog 5c),

10) Izvještaj o finansijskim pokazateljima investicijskog fonda (Prilog 6),

11) Izvještaj o strukturi prihoda od imovine investicijskog fonda (Prilog 7),

12) Izvještaj o udjeličarima/dioničarima investicijskog fonda (Prilog 8).

b) Za banku depozitara:

1) Izvještaj banke depozitara o rezultatima provjere ispravnosti postupka i rezultata vrednovanja imovine, obračunu neto imovine i troškovima investicijskog fonda (Prilog 9),

2) Izvještaj banke depozitara o rezultatima provjere odstupanja od Zakonom propisane strukture ulaganja za investicijske fondove (Prilog 10).

(2) Standardizovani obrasci dodatnih izvještaja iz stava (1) ovog člana sadržani su u prilogu i čine sastavni dio ovog pravilnika.

IV. ROKOVI I NAČIN IZVJEŠTAVANJA


Član 10.


(1) Osnovne i dodatne godišnje finansijske izvještaje investicijskih fondova na obrascima iz člana 9. stav (1) tačka a), alineje od 1) do 12) ovog pravilnika, te osnovne finansijske izvještaje društva za upravljanje, izvještaj o reviziji i godišnji izvještaj o poslovanju iz člana 4. stav (1) i (2) ovog pravilnika, kao i izvještaj odbora za reviziju u skladu sa članom 2. stav (7) društvo za upravljanje za investicijski fond i društvo za upravljanje dostavlja Komisiji najkasnije do 30.4. tekuće za prethodnu godinu.

(2) Osnovne i dodatne polugodišnje finansijske izvještaje investicijskog fonda, te osnovne polugodišnje finansijske izvještaje društva za upravljanje iz člana 4. stav (1) ovog pravilnika, kao i izvještaj odbora za reviziju u skladu sa članom 2. stav (7) društvo za upravljanje za investicijski fond i društvo za upravljanje dostavlja Komisiji najkasnije do 31.8. tekuće za prethodnu godinu.

(3) Dodatni izvještaj iz člana 4. stav 3. ovog pravilnika, društvo za upravljanje sačinjava i dostavlja Komisiji za svaki investicijski fond kojim upravlja na obrascima iz člana 9. stav (1) tačka a), alineje od 1) do 6) ovog pravilnika, do 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(4) Pored obaveze propisane u stavu 3. ovog člana, društvo za upravljanje dužno je dostaviti Komisiji izvještaj iz člana 9. stav (1) tačka a) alineja 4) za svaki dan obračuna neto vrijednosti imovine investicijskog fonda, najkasnije do 15:30 za prethodni dan vrednovanja, za svaki otvoreni investicijski fond kojim upravlja.

(5) Izvještaje iz člana 9. stav (1) tačka b) zajedno sa prilozima iz člana 9. stav (1) tačka a) alineja 2., 3., 5. i 6. koji su predmet provjere i potvrđivanja od strane banke depozitara, banka depozitar sačinjava i dostavlja mjesečno Komisiji, do 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(6) Banka depozitar izvještaje iz člana 9. stav (1) tačka b) zajedno sa prilozima iz člana 9. stav (1) tačka a) alineja 2., 3., 5. i 6. koji su predmet provjere i potvrđivanja od strane banke depozitara, banka sačinjava i dostavlja Komisiji i za polugodišnji i godišnji period i to do 31.8. tekuće godine za prvo polugodište tekuće godine, odnosno do 31.3. tekuće godine za prethodnu godinu.

(7) Pored propisanog u stavu 5. i 6. ovog člana, banka depozitar otvorenog investicijskog fonda dužna je izvještaj iz člana 9. stav (1) tačka b), zajedno sa prilogom iz člana 9. stav (1) tačka a) alineja 4) dostaviti Komsiji za svaki dan obračuna, najkasnije do 15 sati za prethodni dan vrednovanja.

(8) Sve izvještaje propisane ovim pravilnikom društvo za upravljanje i banka depozitar dostavljaju Komisiji putem elektronske pošte.

(9) Izuzetno, Komisija može zahtijevati dostavljanje nekog od izvještaja i u štampanom obliku.

(10) Društvo za upravljanje dužno je da ovjerene i potpisane revidirane godišnje finansijske izvještaje sa mišljenjem nezavisnog ovlaštenog revizora za investicijski fond i društvo za upravljanje, dostavi Komisiji i u štampanom obliku.

Član 11.


(1) Uvažavajući zahtjeve tajnosti i zaštite podataka, Komisija za potrebe nadzora u pravilu koristi podatke iz statističkih izvještaja.

(2) Komisija može zahtijevati dostavljanje i posebnih izvještaja čiji sadržaj, oblik, rokove i način dostavljanja utvrđuje u zavisnosti od potrebe za istim.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 12.


Odredbe Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/10, 79/12, 84/12, 7/13 i 22/14) primjenjivat će se za pripremu i dostavljanje izvještaja za 2022. godinu.

Član 13.


Danom početka primjene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/10, 79/12, 84/12, 7/13 i 22/14).

Član 14.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se od 1.1.2023. godine.

Broj 01-02-1358/22
27. jula 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Federacije Bosne i Hercegovine
Adnan Zukić, s. r.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]