BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5561
Službeni glasnik BiH, broj 85/22
Na osnovu člana 81. stav (4) Zakona o azilu ("Službeni glasnik BiH", br. 11/16 i 16/16) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici održanoj 26.10.2022. godine, donijelo je


PRAVILNIK O STANDARDIMA FUNKCIONIRANJA I DRUGIM PITANJIMA ZNAČAJNIM ZA RAD CENTRA ZA PRIHVAT I SMJEŠTAJ TRAŽILACA AZILA


POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Ovim pravilnikom propisuju se standardi funkcioniranja Centra za prihvat i smještaj tražilaca azila (u daljnjem tekstu: Centar), način upravljanja, uslovi finansiranja, prihvat, smještaj, boravak i kretanje tražilaca azila u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: korisnici Centra), osiguravanje sanitarno-higijenskih uslova, prehrane, medicinske pomoći, osiguravanje obrazovanja (osnovno i srednje obrazovanje), održavanje javnog reda i discipline, kao i druga pitanja značajna za rad Centra.

Član 2.
(Centar i korisnici Centra)

(1) Centar je specijalizirana ustanova za prihvat i smještaj tražilaca azila u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: BiH), koji izraze namjeru za podnošenje zahtjeva za azil ili koji podnesu zahtjev za azil u skladu s članom 34. stav (1) Zakona o azilu ("Službeni glasnik BiH", br. 11/16 i 16/16) (u daljnjem tekstu: Zakon). Centar ima dvadeset četverosatno radno vrijeme, organizirano u rad u smjenama, tokom cijele godine.

(2) Centar se uspostavlja u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), u sastavu Sektora za azil (u daljnjem tekstu: Sektor), izvan sjedišta Ministarstva, čiji status je uređen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine.

(3) Centar svojim korisnicima pruža siguran i human smještaj.

(4) Korisnici Centra se prihvataju i smještaju u Centar po sljedećim kategorijama: muškarci, žene, maloljetnici bez pratnje i porodice. Posebna pažnja bit će posvećena licima lišenim poslovne sposobnosti, djeci, djeci bez pratnje, starijim i nemoćnim licima, teško bolesnim licima, licima s invaliditetom, trudnicama, samohranim roditeljima s maloljetnom djecom, licima s duševnim smetnjama, te žrtvama trgovine ljudima, žrtvama mučenja, silovanja ili drugog psihičkog, fizičkog i seksualnog nasilja, kao što su žrtve sakaćenja ženskih spolnih organa.

(5) Za osobe iz stava (4) bit će sačinjena pismena informacija i mišljenje, a osoba će biti smještena u prostorije koje su namijenjene u ovu svrhu, odvojeno od drugih kategorija osoba na prihvatu.

(6) Troškovi prihvata i smještaja korisnika Centra podmiruju se u skladu s odredbama Zakona.

(7) Sredstva za rad Centra osiguravaju se iz budžeta institucija BiH. Oprema i vozila Centra imaju status specijalizirane opreme i specijaliziranih vozila, potrebnih za rad u posebnim uslovima, kao i s tražiocima azila i licima koja se nalaze pod međunarodnom zaštitom u BiH.

Član 3.
(Dostojanstvo korisnika Centra i zabrana diskriminacije)

(1) Službene osobe u Centru postupaju na human način i ne smiju vrijeđati osobu i dostojanstvo korisnika Centra.

(2) Niko neće biti podvrgnut mučenju, nehumanom, neljudskom ili ponižavajućem tretmanu i kažnjavanju.

(3) U postupanju s korisnicima Centra ne smije biti diskriminacije zasnovane na etničkoj pripadnosti, rasi, boji kože, spolu, dobi, jeziku, religiji ili vjerovanju, političkim ili drugim ubjeđenjima, nacionalnom ili socijalnom porijeklu, srodstvu, ekonomskom ili nekom drugom statusu.

Član 4.
(Pravna pomoć i pravo na prevodioca)

(1) Korisnik Centra ima pravo na besplatnu pravnu pomoć za sva pitanja vezana za postupak azila, od momenta podnošenja zahtjeva za azil, u skladu s članom 29. stav (1). tačka d) Zakona.

(2) Korisnik Centra ima pravo na prevodioca prilikom vođenja postupka po zahtjevu za azil ukoliko ne razumije jezik ili ne govori jezik na kojem se vodi postupak u skladu s članom 29. stav (1) tačka c) i članom 76. stav (1) tačka h) Zakona.

Član 5.
(Prigovor na uslove boravka u Centru)

(1) Korisnik Centra ima pravo podnijeti prigovor šefu Odsjeka sektora koji će nakon toga informirati pomoćnika ministra, Ministarstva, na uslove boravka u Centru, postupanje službenih osoba i druge razloge koji se odnose na boravak u Centru.

(2) Svi navodi iz prigovora moraju se detaljno ispitati, te u slučaju opravdanosti navoda poduzeti odgovarajuće mjere.

(3) Kada je broj korisnika Centra na prihvatu pedeset i veći, u periodu dužem od 30 dana uspostavit će se Odbor – Vijeće Centra koje će predlagati način i vrijeme korištenja resursa koji stoje na raspolaganju korisnicima Centra u cilju ravnopravnog korištenja, što će biti razmatrano i uvijek u korist korisnicima Centra stavljeno na raspolaganje u cilju najboljih interesa unaprjeđenja prihvata.

POGLAVLJE II. SLUŽBENE OSOBE U CENTRU


Član 6.
(Opće dužnosti službene osobe)

(1) Službena osoba dužna je postupati u skladu s ovim pravilnikom i drugim općim aktima u cilju održavanja reda u Centru. Sve službene osobe u Centru moraju proći kroz obuku za rad u ustanovama specijaliziranim za pružanje međunarodne zaštite osobama koje se prihvataju u Centar.

(2) Službena osoba će se s korisnicima Centra ponašati korektno i nastojati da s njima uspostavi dobrovoljnu saradnju, podstičući njihovo samopoštovanje, osjećaj lične odgovornosti i tolerancije prema drugima.

Član 7.
(Kontakti službenih osoba i korisnika Centra)

(1) Nijedna službena osoba neće primiti bilo kakav poklon, novčani iznos ili uslugu koja se može dovesti u vezu s boravkom korisnika Centra u Centru.

(2) Nijedna službena osoba neće učestvovati u poslovnim ili novčanim transakcijama s korisnikom Centra ili u ime korisnika Centra.

(3) Službena osoba prijavit će upravniku Centra svaki slučaj kada korisnik Centra ostavi kakav predmet izvan ili unutar Centra, radi njegovog unošenja u Centar ili iznošenja iz Centra.

(4) Službene osobe bit će obučene o načinu ophođenja s korisnicima Centra. Obuke će organizirati međunarodne organizacije koje su nadležne za pitanja azila (međunarodne zaštite ‒ migracija), kao npr. UNHCR, IOM, EASO, agencije i institucije za provođenje politika azila u zemljama EU na bazi donacija, kao i službenici Sektora za azil koje su certificirale međunarodne organizacije kao treneri za pružanje obuke. Obuka uposlenih organizira se najmanje jednom godišnje i traje maksimalno dva radna dana.

Član 8.
(Pregledi prostorija i pretresi od strane službenih osoba)

Na zahtjev upravnika Centra službena osoba izvršit će pretres odjeće, prostora i objekata unutar Centra, radi traženja predmeta za koje se pretpostavlja da su skriveni (čije je držanje u Centru zabranjeno iz bezbjedonosnih razloga).

Član 9.
(Komuniciranje sa sredstvima javnog informiranja)

(1) Nijedna službena osoba neće direktno ili indirektno bez odobrenja šefa Odsjeka komunicirati s pripadnicima sredstava informiranja ili medija uopće, niti će u bilo kojem obliku objaviti ikakve informacije ili osvrte o radu Centra.

(2) Šef Odsjeka može ovlastiti osobu koja može pripadnicima sredstava informiranja ili medija davati informacije o pojedinim pitanjima boravka u Centru, izuzetno kada se te informacije odnose na tehnička pitanja rada Centra (sloboda kretanja, smještajni kapaciteti, slobodno vrijeme korisnika Centra i sl.), bez prava davanja bilo kakvih informacija o korisnicima Centra.

(3) Zabranjeno je, bez odobrenja šefa Odsjeka, fotografirati korisnike Centra, objekte i prostorije Centra i druge službene osobe Centra.

Član 10.
(Ulazak trećih lica u Centar)

(1) Bez odobrenja upravnika Centra neće se odobriti trećim licima ulazak u prostorije Centra. Treća lica su: članovi porodice korisnika Centra, pravni punomoćnik, prevodilac u postupku i registraciji.

(2) Svaka osoba koja ulazi ili izlazi iz Centra bit će zaustavljena, pregledana ili pretresena.

(3) Treće lice koje naruši odredbe Pravilnika ili drugog akta kojim se uređuju odnosi unutar Centra, udaljava se iz Centra.

Član 11.
(Obrada ličnih podataka)

(1) Na svaku obradu ličnih podataka primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka

("Službeni glasnik BiH", br. 49/06 i 7/11).

(2) Evidencije koje se vode u Centru mogu se koristiti samo u svrhe radi kojih se vode i smatrat će se povjerljivima.

POGLAVLJE III. PRIHVAT I SMJEŠTAJ KORISNIKA CENTRA


Član 12.
(Prihvat korisnika Centra)

U Centar se može smjestiti stranac koji je iskazao namjeru za podnošenje zahtjeva za azil, a po prethodnom odobrenju Sektora za azil.

Član 13.
(Medicinska intervencija)

(1) Ako službena osoba Centra prilikom prihvata utvrdi da je dovedena osoba ozlijeđena ili ona izjavi da mu je hitno potrebna intervencija ljekara, neće ga primiti u Centar prije nego što mu službena osoba osigura adekvatan ljekarski tretman u zdravstvenoj ustanovi izvan Centra.

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana od korisnika Centra koji u svom posjedu raspolaže s ljekarskim nalazima, oni će biti oduzet i predati ljekaru koji ordinira u Centru (u daljnjem tekstu: ljekar Centra), a korisniku Centra će biti izdata pismena potvrda o oduzimanju ljekarskih nalaza.

(3) Kada se prilikom prihvata u Centar procijeni da je riječ o osobi s poteškoćama u razvoju koja pripada ranjivim kategorijama, bit će sačinjena pismena informacija i mišljenje, a osoba će biti smještena u prostorije koje su namijenjene u ovu svrhu, tj. odvojeno od drugih korisnika Centra.

Član 14.
(Potvrda o prihvatu)

Centar izdaje pismenu potvrdu o prihvatu korisnika Centra u koju se unosi: ime i prezime korisnika Centra, ime oca i majke, datum rođenja, mjesto i država rođenja, dan i sat prihvata, ime i prezime ovlaštene službene osobe koja je korisnika Centra sprovela u Centar i ime i prezime službene osobe koja je u Centru primila korisnika Centra.

Član 15.
(Informiranje o pravima i obavezama)

(1) U Centru će biti određena službena osoba za pružanje informacija korisnicima Centra o pravima i obavezama koje se odnose na boravak u Centru u skladu s članom 15. Zakona.

(2) Sektor za azil je sačinio informacijski letak u kojem su navedena prava i obaveze korisnika Centra tokom boravka u Centru i on je dostupan svim korisnicima Centra. Letak je preveden na engleski, arapski, francuski, ruski, ukrajinski, moldavski, turski, albanski, perzijski, paštu i urdu jezik.

(3) Korisniku Centra bit će omogućeno pismeno informiranje o pravima i obavezama koje se odnose na boravak u Centru na jeziku koji razumije, u granicama mogućnosti Sektora, kada je primjereno obavještenja se mogu dati i usmeno.

Član 16.
(Radnje prilikom prihvata korisnika Centra)

Prilikom prihvata korisnika Centra obavit će se:
a) evidencija o prihvatu i smještaju tražioca azila;

b) pružanje informacija o posjedovanju ličnih stvari;

c) sigurnosni pretres;

d) opći ljekarski pregled;

e) pranje i dezinfekcija stvari i korisnika Centra, po potrebi.

Član 17.
(Posjedovanje ličnih stvari i novca)

(1) Korisnicima Centra pružaju se informacije o ličnim stvarima i predmetima koje mogu posjedovati za vrijeme boravka u Centru.

(2) Korisnik Centra može u Centru zadržati ličnu imovinu, osim ako se radi o zabranjenim predmetima ili ako bi zadržavanje stvari bilo protivno interesima sigurnosti.

(3) Maksimum predmeta i ličnih stvari koje korisnik Centra može zadržati tokom boravka u Centru, bit će propisan Kućnim redom.

Član 18.
(Sigurnosni pretres)

(1) Prije smještaja u Centar, a radi pronalaženja identifikacijskih dokumenata, novca ili drugih platežnih sredstava, predmeta pogodnih za napad, bijeg ili samoozljeđivanje, korisnik Centra se podvrgava obaveznom sigurnosnom pretresu i pretresu stvari koje je sa sobom donio.

(2) Sigurnosni pretres iz stava (1) ovog člana mogu vršiti samo službene osobe istog spola kao korisnik Centra.

(3) Pretres stvari koje je korisnik Centra sa sobom donio vrši se u prisustvu korisnika Centra.

Član 19.
(Predaja, odnosno oduzimanje identifikacijskih dokumenata i zabranjenih predmeta)

(1) Identifikacijske dokumente, predmete pogodne za napad, samoozljeđivanje korisnik Centra predaje na čuvanje službenoj osobi Centra.

(2) Lista predmeta iz stava (1) ovog člana bit će propisana Kućnim redom.

(3) Ako korisnik Centra ne preda predmete iz stava (1) ovog člana, oni će mu biti oduzeti. Ako prema procjeni odgovorne službene osobe Centra ili medicinskog osoblja postoji ozbiljan rizik samoozljeđivanja korisnika Centra, također mogu biti oduzeti i drugi predmeti koji bi mogli predstavljati rizik za ličnu sigurnost.

(4) O predatim, odnosno oduzetim predmetima iz st. (1) i (3) ovog člana, korisniku Centra bit će izdata potvrda o privremenom oduzimanju predmeta koja sadrži: ime i prezime korisnika Centra, ime oca i majke, datum rođenja, vrsta, količina stvari (količina stvari označava se brojem, a taj se broj upisuje i slovima) i druge bitne lične stvari koje su oduzete, datum i sat oduzimanja stvari, potpis službene osobe koja je oduzela stvari i potpis korisnika Centra od kojeg su oduzete stvari.

(5) Jedna kopija potvrde o privremenom oduzimanju predmeta uručuje se korisniku Centra, druga se dostavlja u depozit Centra uz oduzete stvari, a original se čuva kod službene osobe koja je oduzela stvari.

Član 20.
(Opći pregled, pranje i dezinfekcija)

(1) Korisnik Centra dužan je po dolasku u Centar o svom zdravstvenom i psihofizičkom stanju izvijestiti službenu osobu Centra.

(2) U slučaju postojanja zarazne bolesti ili sumnje u postojanje zarazne bolesti, korisnik Centra bit će smješten u prostoriju za izolaciju, gdje će ostati dok ljekar Centra ne utvrdi stvarno zdravstveno stanje.

(3) Prije smještaja u Centar, stručno medicinsko osoblje izvršit će opći pregled korisnika Centra.

(4) Ljekarski nalazi unose se u zdravstveni karton korisnika Centra. Zdravstveni karton čuva se tako da je zagarantirana povjerljivost podataka koje on sadrži.

(5) Poslije obavljenog ljekarskog pregleda, korisniku Centra osigurat će se pranje toplom vodom, a po potrebi i pranje i dezinfekcija njegove odjeće, obuće i stvari koje je donio sa sobom uz obezbjeđivanje zamjenske odjeće i obuće dok se ne izvrši dezinfekcija odjeće i obuće korisnika Centra.

(6) O potrebi dezinfekcije odjeće, obuće i stvari korisnika Centra odlučuje ljekar Centra.

Član 21.
(Evidencija korisnika Centra)

(1) U Centru se vodi Matična knjiga korisnika Centra s pratećim abecednim registrom.

(2) Upis korisnika Centra u Matičnu knjigu vrši se po hronološkom redu, odmah po dolasku korisnika Centra u Centar.

(3) U evidenciju se za svakog korisnika Centra unose sljedeći podaci: redni broj (matični broj), ime i prezime korisnika Centra, ime oca i majke, datum rođenja, mjesto rođenja, prebivalište, odnosno boravište, zanimanje, državljanstvo, datum prijema u Centar (sat, dan, mjesec i godina), datum napuštanja Centra (sat, dan, mjesec i godina), naziv tijela koje je donijelo rješenje o zahtjevu za azil, broj rješenja i datum donošenja, razlog napuštanja Centra, te u posebnoj rubrici eventualne primjedbe.

(4) Matična knjiga korisnika Centra s pratećim registrom vodi se za svaku kalendarsku godinu koja se zaključuje na kraju godine (31. decembra), službenom zabilješkom napisanom ispod posljednjeg rednog broja.

(5) Zabilješka iz stava (4) ovog člana sadrži:

a) ukupni broj korisnika Centra koji su upisani u Matičnu knjigu,

b) datum i potpis službene osobe ovlaštene za vođenje Matične knjige.

(6) U jednoj Matičnoj knjizi s pratećim registrom može se voditi evidencija korisnika Centra za više kalendarskih godina.

(7) U slučaju iz stava (6) ovog člana, po isteku svake kalendarske godine vrši se zaključivanje Matične knjige i registra. Registar se zaključuje tako što se zaključuje posebno svako slovo abecednog registra.

Član 22.
(Evidencijsko čuvanje pismena i medicinske dokumentacije)

(1) Za svakog korisnika Centra formira se poseban predmet u kojem se čuvaju sva pismena i medicinska dokumentacija vezana za korisnika Centra.

(2) S predmetom iz stava (1) ovog člana postupa se u skladu s propisima koji reguliraju kancelarijsko poslovanje.

Član 23.
(Raspored smještaja korisnika Centra)

(1) Korisnici Centra smještaju se i raspoređuju u posebne prostorije Centra namijenjene isključivo za smještaj korisnika Centra.

(2) Korisnici Centra – porodice mogu biti smještene u odvojene prostorije Centra u cilju garantiranja porodičnog zajedništva i prava na privatnost.

(3) Korisnik Centra može biti smješten odvojeno od ostalih u sljedećim okolnostima:

a) kada to nužno zahtijeva zdravstveno stanje korisnika Centra;

b) kada to korisnik Centra zahtijeva radi vlastite zaštite, a po odobrenju upravnika Centra.

Član 24.
(Smještaj maloljetne osobe)

(1) Smještaj maloljetne osobe u Centar vrši se pod nadzorom staratelja ili organa starateljstva ukoliko je to u njenom najboljem interesu.

(2) Maloljetna osoba u Centru boravi odvojeno od punoljetnih osoba s kojima ne čini porodicu.

(3) Za maloljetne osobe u Centru omogućit će se prilagođena ishrana, te, prema mogućnostima, kapaciteti za odmor, igru i obrazovanje prikladni uzrastu maloljetnih osoba.

(4) Za vrijeme prihvata maloljetnih osoba vodit će se računa da uvijek budu smješteni zajedno sa svojim roditeljima, svojom neoženjenom braćom i sestrama ili, u krajnjem slučaju, kada je riječ o maloljetnicima bez postojanja gore navedenih srodnika, da budu smješteni s ostalim maloljetnim osobama.

(5) Ukoliko je u najboljem interesu maloljetne osobe, Sektor za azil će po saglasnosti i nadzoru staratelja izvršiti smještaj maloljetnika u institucije s kojima Ministarstvo ima potpisan Protokol o saradnji i smještaju ove kategorije lica.

(6) Maloljetne osobe na prihvatu imaju svakodnevni pristup rekreacijskim aktivnostima u vidu igre i animacije primjerene njihovoj dobi u prostorijama Centra, kao i vanjskom dječijem igralištu koje je obezbijeđeno za siguran pristup i boravak maloljetnika na otvorenom pod stalnim nadzorom uposlenika Centra i predstavnika nevladinih organizacija koji pružaju obrazovnu, psihosocijalnu i druge vidove podrške u Centru.

Član 25.
(Smještaj korisnika narušenog zdravlja)

(1) Korisnici Centra narušenog fizičkog i mentalnog zdravlja smještaju se odvojeno od ostalih korisnika Centra, tako da su pod kontrolom medicinskog osoblja.

(2) O smještaju iz stava (1) ovog člana odlučuje ljekar Centra.

POGLAVLJE IV. SANITARNO-HIGIJENSKI I DRUGI USLOVI SMJEŠTAJA


Član 26.
(Standardi sobe)

(1) Sobe u kojima je smješteno više osoba moraju biti dovoljno prostrane da osiguravaju svakom korisniku Centra najmanje četiri kvadratna metra prostora, odnosno najmanje deset kubnih metara prostora. Sobe u kojima je smještena po jedna osoba moraju imati površinu od najmanje sedam metara kvadratnih.

(2) Sobe moraju imati dovoljno velike prozore koji omogućavaju ulaz svježeg zraka i prirodne svjetlosti koja će osigurati korisniku Centra čitanje pod prirodnim svjetlom u uobičajenim uslovima.

(3) Umjetno osvjetljenje sobe mora zadovoljavati adekvatne tehničke standarde.

(4) Temperatura u sobama za smještaj neće se spuštati ispod 18 stepeni Celzija (ºC).

Član 27.
(Sanitarni čvor i pitka voda)

(1) Korisniku Centra mora se omogućiti da u svako doba ima neometan pristup sanitarnom čvoru (toaletu) i pitkoj vodi.

(2) Ako se u sobi za smještaj nalazi više od jednog korisnika Centra, sanitarni čvor (toalet) mora biti odvojen pregradnim zidom koji će korisniku Centra osigurati potpunu zaštitu privatnosti prilikom korištenja.

Član 28.
(Prozračivanje i pušenje)

(1) Sobe se moraju redovno prozračivati, a vrijeme otvaranja prozora bit će definirano Kućnim redom.

(2) Pušenje u sobama je zabranjeno. Kućnim redom će se predvidjeti prostor u kojem je dopušteno pušenje.

Član 29.
(Raspored po sobama)

(1) Raspored korisnika Centra po sobama vrši upravnik Centra i službena osoba koju ovlasti upravnik Centra.

(2) Službena osoba iz stava (1) ovog člana, dužna je da svakog dana obiđe korisnike Centra i sve prostorije koje koriste korisnici Centra.

(3) Obilazak iz stava (2) ovog člana neradnim danima (subota i nedjelja), vrši dežurni Centra.

Član 30.
(Krevet i posteljina)

(1) Svaki korisnik Centra u sobi mora imati poseban krevet s presvučenom spužvom, jednim jastukom, posteljinom, te noćnim ormarićem.

(2) Posteljinu sačinjavaju: jastučnica, dvije plahte i dva ili više ćebadi po potrebi.

(3) Plahte i jastučnice obavezno se mijenjaju svakih petnaest dana, a po potrebi i češće.

Član 31.
(Odjeća i obuća)

(1) Korisnik Centra ima pravo da nosi svoju odjeću i obuću.

(2) Korisniku Centra koji nema svoj veš, odjeću ili obuću, prilagođenu klimatskim uslovima, a nema sredstava da ih nabavi, to će osigurati Centar.

Član 32.
(Higijena prostorija boravka)

(1) Korisnik Centra svakodnevno treba održavati higijenu prostorija u kojima boravi i koje koristi.

(2) Korisnik Centra dužan je čuvati inventar i prostorije od oštećenja.

(3) Korisnicima Centra mora se omogućiti da u prostoru kruga Centra izvrše istresanje prašine iz ćebadi jednom u petnaest dana, o čemu se brinu službene osobe Centra.

Član 33.
(Lična higijena)

(1) Korisnik Centra svakodnevno treba održavati ličnu higijenu, uključujući i uredno održavanje odjeće i obuće.

(2) Korisnicima Centra osigurat će se svakog dana dovoljna količina tople vode za održavanje lične higijene.

(3) Korisnicima Centra osigurat će se sredstva za ličnu higijenu.

(4) Korisnicima Centra s poteškoćama u razvoju radi zadovoljenja higijenskih potreba, na preporuku ljekara Centra, osiguravaju se dodatna sredstva za ličnu higijenu.

(5) Vrsta i količina sredstava za ličnu higijenu iz st. (3) i (4) ovog člana bit će propisana Kućnim redom.

(6) Korisnicima Centra će se omogućiti svakodnevno brijanje, te šišanje najmanje jednom u 30 dana ako to korisnici žele ili ako zbog zdravstvenih razloga medicinsko osoblje ne odredi drugačije.

(7) Upravnik Centra može odobriti korisniku Centra korištenje vlastitog aparata za brijanje, ako u Centru za to postoje tehničke mogućnosti.

(8) Korisnicima Centra omogućit će se pranje najmanje jednom dnevno.

Član 34.
(Kontrola higijene po sobama)

(1) Ljekar Centra ili drugi zdravstveni radnik (sanitarni inženjer), u Centru vrši kontrolu higijene u sobama (prostora, opreme, posteljine, odjeće i obuće) jednom sedmično, te poduzima i predlaže odgovarajuće mjere u cilju otklanjanja uočenih nedostataka. https://www.anwalt-derbeste.de

(2) Osobe iz stava (1) ovog člana vode posebnu evidenciju o svakoj izvršenoj kontroli soba, u koju se unosi: ko je i kada vršio kontrolu, zatečeno stanje i mjere koje su poduzete, odnosno mjere koje je potrebno poduzeti u cilju otklanjanja uočenih nedostataka.

Član 35.
(Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija i krečenje)

(1) Dezinfekcija i dezinsekcija prostora, opreme i instalacija Centra vrše se, po pravilu, tromjesečno, a po potrebi i češće.

(2) Deratizaciju u Centru obavljaju nadležne službe, u skladu s propisima koji reguliraju tu materiju.

(3) Krečenje soba vrši se po potrebi.

Član 36.
(Televizijski prijemnici)

(1) Korisnicima Centra, u skladu s mogućnostima Centra, omogućit će se pristup TV-prijemniku.

(2) Instalacija kojom se vrši napajanje strujom TV-prijemnika treba biti tako podešena da službena osoba iz hodnika može, u svako doba, izvršiti prekid napajanja TV-prijemnika strujom, u cilju reda i mira u objektima, a radi interesa drugih korisnika Centra.

(3) Kućnim redom propisuje se način i vrijeme korištenja TV-prijemnika.

POGLAVLJE V. PREHRANA KORISNIKA CENTRA


Član 37.
(Vlastita prehrana)

(1) Korisnik Centra ima pravo da se o svom trošku hrani u okviru Centra.

(2) U cilju primjene odredaba ovog člana, Ministarstvo će razmotriti mogućnost da se postavi prodajni objekat unutar Centra kako bi korisnici Centra mogli sami nabavljati određene prehrambene i druge artikle.

(3) Korisnicima Centra zabranjeno je da primaju, nabavljaju i uživaju u alkoholnim pićima ili opojnim sredstvima.

(4) Poštom upućena ili na drugi način dostavljena alkoholna pića, neće se uručiti korisniku Centra već će se vratiti pošiljaocu ili uništiti.

(5) U slučaju iz stava (3) ovog člana, ako se radi o opojnim sredstvima, ona se neće vratiti pošiljaocu niti će se uništiti već će se obavijestiti policiju, šefa Odsjeka i pomoćnika ministra.

Član 38.
(Držanje namirnica u sobi)

(1) Korisnik Centra u sobi može držati hranu.

(2) Ako se prilikom redovne kontrole soba utvrdi da određena hrana ili namirnice nisu više za upotrebu, takve namirnice će se uništiti.

(3) U slučaju iz stava (2) ovog člana sastavlja se poseban zapisnik koji potpisuje korisnik Centra i službena osoba Centra.

Član 39.
(Dnevni obroci)

(1) Korisniku Centra, koji se ne hrani o svom trošku niti mu se o njegovom trošku hrana donosi, osiguravaju se tri dnevna obroka, u vremenu koje će biti određeno Kućnim redom.

(2) Prilikom pripremanja, odnosno usluživanja obroka vodi se računa o vjeroispovijesti korisnika Centra, kao i o posebnim potrebama korisnika Centra uzrokovanim njegovim zdravstvenim stanjem ili dobi.

(3) Dnevni obroci bit će hranjivi i pripremljeni u dovoljnoj količini.

(4) Hrana treba sadržavati potrebne količine proteina, masti, vitamina i ugljikohidrata, a sastoji se od hljeba, mesa, variva, povrća, voća, začina i drugih namirnica za ishranu.

(5) Barem jedan od tri dnevna obroka mora biti topli obrok.

(6) Energetska vrijednost obroka korisnika Centra bit će propisana Kućnim redom.

(7) Korisnicima Centra bit će omogućena samostalna priprema hrane i to naročito u situacijama kada u Centru boravi manji broj korisnika (manje od 100).

(8) Pripremu i distribuciju hrane korisnicima Centra u slučaju većeg broja korisnika ili pune popunjenosti kapaciteta Centra, pruža Služba za zajedničke poslove institucija BiH.

Član 40.
(Pregled hrane)

(1) Hrana koja se priprema u Centru mora zadovoljavati sve propisane standarde.

(2) Ako hranu dostavlja eksterni dobavljač, on mora ispunjavati sve uslove za bavljenje navedenom poslovnom djelatnošću.

(3) Osobe zadužene za pripremanje hrane dužne su od svakog pripremljenog ili dostavljenog jela ostaviti, u posebnoj posudi, manju količinu hrane kako bi, prema potrebi, mogla biti pregledana i nakon završenog obroka.

(4) Uzorci hrane iz stava (3) ovog člana čuvaju se u posebnom frižideru sedamdeset i dva sata.

Član 41.
(Jelovnik)

(1) Korisnici Centra dobijaju dnevne obroke prema jelovniku koji za svakih sedam dana unaprijed, na prijedlog kuhara ili ekonoma, odobrava upravnik Centra.

(2) Promjena odobrenog jelovnika može se izvršiti samo uz saglasnost upravnika Centra.

(3) Jelovnik mora biti izvješen na vidnom mjestu koje je svakodnevno dostupno korisniku Centra.

Član 42.
(Posebna prehrana iz zdravstvenih razloga)

Oboljelim korisnicima Centra, trudnicama i djeci do 6 godina starosti, kojima je iz zdravstvenih razloga potrebna posebna prehrana, hrana je osigurana prema prijedlogu ljekara Centra, a u skladu s odredbama ovog pravilnika.

Član 43.
(Obilazak kuhinje)

(1) Ljekar Centra dužan je da najmanje jedanput sedmično, a drugi zdravstveni radnik (sanitarni inženjer, medicinski tehničar) svaki dan, obiđe kuhinju i provjeri higijenske uslove i način pripremanja hrane.

(2) Zapažanja i nalazi o obilasku kuhinje unose se u knjigu kontrole kuhinje i o tome izvještava upravnik Centra.

(3) Zaposleni u kuhinji moraju obavljati redovan sanitarni pregled.

POGLAVLJE VI. MEDICINSKA POMOĆ KORISNICIMA CENTRA


Član 44.
(Medicinska pomoć)

(1) Tokom boravka u Centru korisnik Centra ima pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu.

(2) Troškovi primarne zdravstvene zaštite padaju na teret Ministarstva.

(3) Korisnik Centra može pristupiti ljekarskom pregledu u radno vrijeme ljekara Centra.

(4) Ako korisnik Centra ima zdravstvenih problema izvan radnog vremena ljekara Centra, može se obratiti službenoj osobi Centra koja će poduzeti daljnje mjere i radnje, u cilju obezbjeđivanja ljekarskog pregleda/tretmana.

(5) Za vrijeme boravka maloljetnika koji su bili žrtve bilo kakvih oblika zlostavljanja, mučenja, ponižavanja, patnje, stručna lica će obezbijediti odgovarajuću psihološku i zdravstvenu pomoć.

Član 45.
(Potreba dodatne pomoći)

(1) Po ukazanoj potrebi, korisniku Centra omogućit će se i zdravstveni tretman u zdravstvenoj ustanovi izvan kruga Centra.

(2) Trudnicama će se obezbijediti uslovi za porođaj u adekvatnoj zdravstvenoj ustanovi.

Član 46.
(Posjeta drugog ljekara)

(1) Korisnicima Centra bit će omogućeno da zahtijevaju posjetu drugog ljekara u slučaju ako korisnik Centra plati nastale troškove.

(2) Dolazak drugog ljekara u Centar omogućava se uz konsultacije s ljekarom Centra.

(3) Ljekar Centra dužan je o posjeti drugog ljekara obavijestiti upravnika Centra.

(4) Ljekar Centra će prisustvovati svim pregledima koje obavlja drugi ljekar.

Član 47.
(Usluge u mjesnoj zdravstvenoj ustanovi)

(1) Ako je korisnik Centra nezadovoljan zdravstvenim uslugama koje mu se pružaju u krugu Centra, na njegov zahtjev i o vlastitom trošku, a uz odobrenje šefa Odsjeka, takve usluge mogu mu se pružiti u mjesnoj zdravstvenoj ustanovi.

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana korisnika Centra prvo će pregledati ljekar Centra, o tome sačiniti posebnu zabilješku i dati svoje mišljenje o opravdanosti zahtjeva.

(3) Pružanju zdravstvenih usluga iz stava (1) ovog člana prisustvovat će ljekar Centra ili drugi zdravstveni radnik iz Centra.

Član 48.
(Upućivanje u vanjsku zdravstvenu ustanovu)

(1) Upućivanje korisnika Centra na liječenje u zdravstvenu ustanovu izvan kruga Centra vrši ljekar Centra. U slučajevima u kojima ljekar Centra odredi upućivanje korisnika Centra u zdravstvenu ustanovu, o tome se obavještava upravnik Centra.

(2) U hitnim slučajevima, kada je ugrožen život korisnika Centra i kada mu nije moguće pružiti adekvatnu pomoć u Centru, glavni dežurni Centra može uputiti korisnika Centra u mjesnu zdravstvenu ustanovu, i dalje postupati po uputstvima ljekara, o čemu odmah obavještava upravnika Centra.

(3) U slučaju iz stava (2) ovog člana, upravnik Centra odmah obavještava šefa Odsjeka i postupa po njegovom savjetu.

(4) Ministarstvo sigurnosti će potpisati protokol ‒ Ugovor o saradnji s određenim zdravstvenim ustanovama u svrhu liječenja korisnika Centra.

Član 49.
(Vanjska nabavka lijekova)

(1) Korisnik Centra ima pravo da o svom trošku nabavlja lijekove ili da ih prima od porodice ili drugih osoba, uz prethodno odobrenje ljekara Centra.

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana, nabavljeni lijekovi čuvaju se na odgovarajućem mjestu u Centru, s tim da ih korisnik Centra koristi prema uputstvu specijaliste, a pod kontrolom ljekara Centra.

Član 50.
(Vanjska nabavka medicinskih pomagala)

Korisnik Centra ima pravo da o svom trošku nabavlja ortopedska pomagala, proteze i naočale.

Član 51.
(Prosljeđivanje i čuvanje medicinske dokumentacije)

(1) Medicinsko osoblje Centra osigurat će da medicinska dokumentacija korisnika Centra bude proslijeđena u drugu specijaliziranu ustanovu u slučaju prelaska korisnika Centra u tu ustanovu. Medicinska dokumentacija je tajni podatak.

(2) Medicinska dokumentacija korisnika Centra arhivira se i čuva 10 godina od dana njegovoga napuštanja Centra.

Član 52.
(Obavještavanje u slučaju oboljenja i teže ozljede)

(1) Ako korisnik Centra teže oboli, zadobije teže ozljede ili bude premješten u specijaliziranu zdravstvenu instituciju zbog psihičkog poremećaja, upravnik Centra će bez odgode obavijestiti:

a) supružnika ili drugog člana porodice korisnika Centra ili drugu osobu na koju je korisnik Centra uputio; i

b) svaku drugu osobu za koju je korisnik Centra s razlogom tražio da bude informirana.

(2) U slučaju ozljede koja se može dovesti u vezu s počinjenim krivičnim djelom, upravnik Centra dužan je informirati policiju, šefa Odsjeka i pomoćnika ministra.

POGLAVLJE VII. KOMUNICIRANJE S DRUGIM OSOBAMA IZVAN CENTRA I PRAVNIM ZASTUPNIKOM


Član 53.
(Posjete)

(1) Korisnici Centra imaju pravo primati posjete osoba po svom izboru, uz prethodnu najavu upravniku Centra. Za vrijeme prihvata, poduzet će se mjere nadzora i svakodnevne kontrole boravka u cilju sprječavanja napada i nasilja na osnovu spola, uključujući i seksualne napade i druge vidove uznemiravanja u objektima Centra.

(2) Sve posjete iz stava (1) ovog člana moraju biti blagovremeno najavljene i odobrene od upravnika Centra. U cilju spajanja porodice – jedinstva porodice, a naročito kada je riječ o osobama koje su ovisne o pomoći, s poteškoćama u razvoju, vodit će se računa da se one smjeste zajedno s bliskim odraslim rođacima koji se već nalaze na prihvatu, o čemu će odluku donijeti Sektor za azil.

(3) U cilju spajanja porodice maloljetnika bez pratnje, Sektor za azil će razmjenjivati podatke i uz pomoć međunarodnih organizacija (UNHCR-a, UNICEF-a i Crvenog krsta) pokušati obezbijediti njihovo spajanje.

(4) Osobe koje dolaze u posjetu korisnicima Centra moraju imati pismeni poziv od korisnika Centra, koji odobrava nadležna službena osoba Centra.

(5) Posjeta korisnicima Centra obavlja se u posebnoj prostoriji za posjete. Vrijeme trajanja posjete bit će određeno Kućnim redom.

(6) Upravnik Centra može dozvoliti duže vremenske periode od onih određenih Kućnim redom za posjete korisnicima Centra, a naročito u slučajevima kada je to u interesu porodičnih odnosa.

(7) Službena osoba Centra koja vrši nadzor nad obavljanjem posjete može prekinuti posjetu ako korisnik Centra i/ili posjetilac koristi posjetu na način koji bi mogao biti štetan za svrhu stavljanja stranca pod međunarodnu zaštitu ili svojim ponašanjem narušava disciplinu, sigurnost Centra ili opću sigurnost.

(8) O situaciji iz stava (7) ovog člana odmah se obavještava upravnik Centra. U slučaju da je posjeta prekinuta zbog postojanja dokaza da je korištena na način koji bi mogao biti štetan za svrhu stavljanja stranca pod međunarodnu zaštitu, sigurnost Centra ili opću sigurnost, upravnik Centra odmah o tome obavještava šefa Odsjeka.

Član 54.
(Sloboda dopisivanja)

(1) Korisnik Centra može se o svom trošku dopisivati s osobama izvan Centra, putem uobičajene pošte ili telefaksa (u daljnjem tekstu: pošta).

(2) Centar je dužan korisniku Centra predati svu poštu zaprimljenu na njegovo ime ili poštu za slanje poslati na traženu adresu, na dan kada dođe u posjed te pošte.

(3) Nikakva prepiska korisnika Centra ne smije se otvarati niti kontrolirati bez prisustvovanja samog korisnika Centra.

(4) Pisma se mogu otvarati i pregledati samo u prisustvu korisnika Centra i samo ako upravnik Centra ima razlog za sumnju da ona sadrže tekst ili predmete čija je namjera da:

a) budu iskorišteni za pripremu ili počinjenje prekršaja ili krivičnog djela; ili

b) ugroze red i sigurnost u Centru ili šire.

(5) Osoblje Centra ne smije otvarati prepisku između korisnika Centra i bilo kojeg suda, domaćeg ili stranog.

Član 55.
(Korištenje mobitela)

Korisnik Centra može koristiti mobitel.

Član 56.
(Redovni telefonski razgovori s porodicom)

Korisnik Centra ima pravo o svom trošku obavljati telefonske razgovore s javne telefonske govornice instalirane u Centru.

Član 57.
(Komunikacija s pravnim zastupnikom)

(1) Korisnik Centra ima pravo slobodne i neometane veze s pravnim zastupnikom, u skladu s ovim pravilnikom. Razgovori s pravnim zastupnikom mogu se obavljati u vrijeme određeno Kućnim redom. Upravnik Centra će preporučiti pravnim zastupnicima da takve razgovore zakažu unaprijed, ali će dozvoliti i obavljanje razgovora koji nisu zakazani, kada je to neophodno.

(2) Razgovor korisnika Centra i pravnog zastupnika obavlja se u posebnoj prostoriji u krugu Centra.

(3) Trajanje razgovora iz stava (2) ovog člana nije ograničeno.

(4) Razgovor korisnika Centra i pravnog zastupnika nadzire službena osoba Centra. Nadzor obuhvata samo sigurnosni aspekt i službena osoba ne može slušati razgovor korisnika Centra i pravnog zastupnika.

Član 58.
(Primanje novca i paketa)

(1) Korisnik Centra ima pravo primiti novac putem pošte ili prilikom posjete.

(2) Korisnik Centra ima pravo prijema paketa.

(3) Vrijeme, način prijema, kontrole i uručivanja paketa bit će regulirani Kućnim redom.

POGLAVLJE VIII. ZADOVOLJAVANJE VJERSKIH POTREBA I SLOBODNO VRIJEME


Član 59.
(Posjete vjerskih službenika)

(1) Korisnik Centra može primati vjerske službenike radi zadovoljavanja svojih vjerskih i duhovnih potreba.

(2) Posjete iz stava (1) ovog člana obavljaju se u prostorijama za posjete ili u posebnoj prostoriji uređenoj samo za tu namjenu, ako takva prostorija u Centru postoji.

(3) Posjete iz stava (1) ovog člana obavljaju se pod nadzorom službene osobe Centra. Nadzor obuhvata samo sigurnosni aspekt i službena osoba ne može slušati razgovor korisnika Centra i predstavnika vjerske zajednice.

Član 60.
(Izražavanje vjerskih potreba)

(1) Ako u Centru ne postoji posebna prostorija za zadovoljavanje vjerskih potreba korisnika Centra, korisnik Centra može vjerski obred (molitvu) obavljati u sobi.

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana ne smije se remetiti red, disciplina i opća sigurnost u Centru, niti vrijeđati vjersko ili nacionalno osjećanje drugih korisnika Centra.

Član 61.
(Slobodno vrijeme)

Korisnicima Centra će se obezbijediti potrebni prostor u Centru za obavljanje raznih vidova animacije, sportskih aktivnosti, okupacionih terapija i drugih sadržaja koji će direktno uticati na aktivan boravak u Centru, usvajanje novih znanja i vještina, te biti prvi stadij integracije tražioca azila.

POGLAVLJE IX. ODRŽAVANJE REDA I DISCIPLINE


Član 62.
(Pridržavanje pravila)

(1) Korisnici Centra dužni su se pridržavati ovog pravilnika i Kućnog reda i postupati u skladu s upozorenjima i zapovijedima ovlaštenih službenih osoba.

(2) U Centru nije dopušteno:

a) narušavanje Kućnog reda i mira na način da se uznemiruju ili ometaju ostale osobe koje se nalaze u Centru (vika, svađa, tuča i sl.);

b) unošenje i konzumiranje alkohola, unošenje i uživanje opojnih droga, te igranje igara za novac;

c) izlazak iz soba za smještaj u ostale prostorije nedolično odjeven;

d) fizičko, psihičko i seksualno nasilje, te rasna, vjerska, nacionalna ili politička netrpeljivost;

e) ulazak osobama muškog spola u sobe i krilo sanitarnog čvora koje koriste osobe ženskog spola i obratno;

f) fotografiranje i snimanje drugih korisnika Centra, objekata i prostorija Centra, službenih osoba Centra i Ministarstva, odavanje identiteta korisnika Centra i njihove zemlje porijekla trećim licima i drugim institucijama u BiH i van BiH (izuzev onih koje su uključene u postupak međunarodne zaštite).

(3) Nepridržavanje korisnika Centra u skladu s ovim pravilima i Kućnim redom, podrazumijeva i mogućnost njegovog udaljenja iz Centra prije donošenja konačne Odluke po zahtjevu za azil, na osnovu prijedloga upravnika Centra, šef Odsjeka može da donese Odluku o udaljenju. Prijedlog za udaljenje mora sadržavati sve okolnosti koje se u kontinuitetu odvijaju, bez upute da će se stanje u budućem vremenu popraviti. O udaljenju korisnika Centra iz Centra bit će upoznata Služba za poslove sa strancima BiH.

Član 63.
(Odgovornost za počinjenu štetu)

Korisnik Centra odgovara za počinjenu materijalnu štetu.

Član 64.
(Počinjenje krivičnog djela za vrijeme boravka u Centru)

Ako korisnik Centra za vrijeme boravka u Centru počini krivično djelo, upravnik Centra ili službena osoba Centra dužna je obavijestiti policiju.

POGLAVLJE X. RAD KORISNIKA CENTRA


Član 65.
(Rad na zahtjev korisnika Centra)

(1) Korisniku Centra se na njegov zahtjev, a po odobrenju upravnika Centra može dozvoliti da obavlja pojedine poslove u Centru, prema mogućnostima u Centru.

(2) Rad korisnika Centra obavlja se pod nadzorom službene osobe Centra.

Član 66.
(Pitanja vezana za rad korisnika Centra)

Ako se pokaže potrebnim, pitanja vezana za rad iz člana 65. ovog pravilnika uređuje šef Odsjeka.

POGLAVLJE XI. NAPUŠTANJE CENTRA I PRESTANAK PRAVA NA SMJEŠTAJ


Članak 67.
(Ukidanje prava na smještaj tražiocu azila)

(1) Tražiocu azila prestaje pravo na smještaj nakon pravosnažnosti odluke iz člana 41. stav (1) tač. b), c) i d) Zakona i konačnosti odluke iz člana 41 stav (1) tač. a), e) i f) Zakona.

(2) Korisnik Centra može se otpustiti iz Centra prije donošenja rješenja po zahtjevu za azil, ako odluči dobrovoljno napustiti Centar i/ili BiH i za to priloži odgovarajuće garancije.

(3) Korisniku Centra se također može odobriti napuštanje Centra i prije donošenja rješenja po zahtjevu za azil, kada se značajno promijene/izmijene razlozi koji su bili osnova za zahtjev za azil u zemlji porijekla.

(4) Napuštanje Centra iz stava (2) ovog člana može odobriti samo nadležni Sektor za azil Ministarstva.

(5) Korisnik Centra mora napustiti Centar po isteku vremena određenog rješenjem po zahtjevu za azil.

(6) Korisnik Centra može napustiti Centar u toku postupka za azil, ukoliko podnese dokaz da će mu na drugoj lokaciji biti omogućen smještaj (garancija bh. državljanina ili stranca sa stalnim boravkom da će snositi troškove smještaja, ili ugovor o zakupu stana, prijava boravišta...).

(7) Korisniku Centra koji samovoljno napusti Centar, u periodu dužem od sedam dana, bit će uskraćen boravak u Centru.

Član 68.
(Smrt korisnika Centra)

(1) Ako korisnik Centra za vrijeme boravka u Centru premine, upravnik Centra će bez odgode obavijestiti policiju, šefa Odsjeka i pomoćnika ministra.

(2) Šef Odsjeka će bez odgode obavijestiti i supružnika ili drugog člana porodice korisnika Centra ili drugu osobu na koju je korisnik Centra bio uputio, te svaku drugu osobu za koju je korisnik Centra s razlogom tražio da bude informirana ukoliko se nalazi na teritoriji BiH.

(3) Posmrtni ostaci korisnika Centra predaju se njegovoj porodici, odnosno nadležnoj osobi ili nadležnom tijelu.

(4) Ako posmrtni ostaci ne budu preuzeti niti se dogovori drukčije, korisnik Centra bit će sahranjen na mjesnom groblju.

(5) Na troškove se primjenjuje odredba člana 2. stav (5) ovog pravilnika.

(6) U slučaju smrti koja se može dovesti u vezu s krivičnim djelom, upravnik Centra dužan je informirati policiju, šefa Odsjeka i pomoćnika ministra.

(7) U roku od četrdeset i osam sati od utvrđene smrti korisnika Centra za vrijeme boravka u Centru, upravnik Centra će sastaviti potpun izvještaj u vezi s okolnostima smrti, te ga dostaviti šefu Odsjeka.

Član 69.
(Postupak prilikom otpusta ili napuštanja Centra)

(1) Neposredno prije napuštanja Centra izvršit će se identifikacija korisnika Centra, pretres korisnika Centra i njegovih ličnih stvari.

(2) Prije napuštanja Centra, korisnik Centra dužan je razdužiti imovinu Centra s kojom je bio zadužen, u ispravnom stanju. U slučaju oštećenja zadužene imovine, nastala šteta bit će nadoknađena iz novčanih sredstava deponiranih u Centru (ukoliko je bilo potrebe/razloga za njihovim deponiranjem). https://advokat-prnjavorac.com

(3) Korisniku Centra bit će predati svi predmeti i ostale stvari, novac i dragocjenosti koje su se nalazile na čuvanju u Centru, osim novca kojim se nadoknađuje eventualna šteta iz stava (2) ovog člana.

(4) Predaju, odnosno prijem, stvari iz stava (2) ovog člana pismeno potvrđuju službena osoba Centra i korisnik Centra, i to na poleđini potvrde o oduzetim stvarima koja je korisniku Centra bila uručena prilikom prihvata u Centar.

(5) Prilikom otpusta korisnika Centra od njega se uzima pismena izjava o tome da li ima bilo kakvih potraživanja od Centra.

(6) Ako korisnik Centra odbije potpisati potvrdu o prijemu stvari iz stava (4) ovog člana, nju će potpisati dvije službene osobe Centra.

(7) Sva imovina i/ili novac za koje se ne izvrši potraživanje nakon godinu dana od dana izlaska korisnika Centra iz Centra ili nakon smrti korisnika Centra zapisnički utvrđuje komisija koju formira šef Odsjeka i po prijedlogu komisije se uništava, prodaje ili usmjerava za dobrobit svih korisnika Centra.

POGLAVLJE XII. ZAVRŠNE ODREDBE


Član 70.
(Nadzor Ministarstva nad primjenom Pravilnika)

Nadzor nad radom Centra i nadzor nad primjenom Pravilnika vrši Ministarstvo.

Član 71.
(Donošenje propisa)

Svi akti za koje postoji obaveza donošenja po osnovu Pravilnika, bit će doneseni u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika.

Član 72.
(Odluka)

(1) Službene osobe u Centru proći će obuku vezanu za primjenu Pravilnika i drugih akata koji proizilaze iz njega.

(2) Program i dužinu trajanja obuke odobrit će šef Odsjeka.

Član 73.
(Usklađenost s pravnom stečevinom Evropske unije)

Ovim pravilnikom preuzimaju se odredbe Direktive 2013/33/EU o utvrđivanju standarda za prihvat podnosilaca zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

Član 74.
(Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o standardima funkcioniranja i drugim pitanjima značajnim za rad Azilantskog centra ("Službeni glasnik BiH", broj 86/09).

Član 75.
(Stupanje na snagu ovog pravilnika)

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 132/22
26. oktobra 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]