BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Kantona Sarajevo - BiH
#4627
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA KVALIFICIRANIH LICA I REGISTARA PRAVNIH LICA I PODUZETNIKA KOJI PRUŽAJU KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Na osnovu člana 35. stav (1) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/21), federalni ministar finansija-federalni ministar financija, donosi

PRAVILNIK
O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA KVALIFICIRANIH LICA I REGISTARA PRAVNIH LICA I PODUZETNIKA KOJI PRUŽAJU KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom uređuju se sadržaj i način vođenja Registra kvalificiranih lica te registara pravnih lica i poduzetnika koji pružaju usluge u oblasti knjigovodstva i računovodstva, postupak upisa podataka u registre, promjene i brisanje podataka, upotreba i način uvida u podatke registara.

Član 2.
(Registri)

(1) Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu s članom 35. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/21 – u daljem tekstu: Zakon), uspostavlja i vodi:

a) Registar kvalificiranih lica,

b) Registar pravnih lica koja pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge,

c) Registar poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge.

(2) Registri iz stava (1) ovog člana vode se u elektronskom obliku, javni su i dostupni na internet stranici Ministarstva.

(3) Registri iz stava (1) ovog člana ažuriraju se na dnevnom osnovu.

(4) Registri propisani ovim Pravilnikom čuvaju se trajno, u skladu s propisima kojima se uređuje čuvanje arhivske građe.

Član 3.
(Zahtjev za upis u Registar kvalificiranih lica)

(1) Kvalificirano lice iz člana 32. Zakona je lice koje posjeduje važeću licencu certificiranog računovođe u skladu sa Zakonom i koje je zaposleno na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom u pravnom licu koje pruža knjigovodstvene i računovodstvene usluge, odnosno koje je poduzetnik ili koje je zaposleno na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom kod poduzetnika koji pruža knjigovodstvene i računovodstvene usluge.

(2) U roku osam dana od zasnivanja radnog odnosa u pravnom licu ili kod poduzetnika koji pruža knjigovodstvene i računovodstvene usluge kvalificirano lice je dužno upisati se u Registar kvalificiranih lica.

(3) Zahtjev za upis u Registar kvalificiranih lica zajedno s pratećom dokumentacijom kvalificirano lice podnosi Ministarstvu na Obrascu koji se nalazi u Prilogu br. 1. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Zahtjev za upis u Registar kvalificiranih lica podnosi i kvalificirano lice koje je poduzetnik u roku osam dana od registracije redovne, dopunske ili dodatne djelatnosti kod nadležnog organa lokalne samouprave.

(5) Uz Zahtjev iz stava (2) ovog člana kvalificirano lice dostavlja sljedeću dokumentaciju:

a) kopiju ličnog dokumenta kojim se dokazuje identitet;

b) ovjerenu kopiju certifikata sa zvanjem računovođe;

c) ovjerenu kopiju važeće licence – dozvole za rad računovođe;

d) uvjerenje/potvrdu izdatu od strane nadležnog organa unutrašnjih poslova da nije krivično osuđivan (ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva);

e) uvjerenje/potvrdu izdatu od strane nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak iz oblasti privrednog poslovanja i sigurnosti platnog prometa (ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva);

f) ovjerenu kopiju ugovora o radu, potvrdu o statusu zaposlenog (obrazac JS 3600) iz Jedinstvenog sistema registracije kontrole i naplate doprinosa socijalnog osiguranja, koji se vodi kod Federalnog ministarstva finansija – Porezne uprave (u daljem tekstu: Porezna uprava);

g) ukoliko je kvalificirano lice poduzetnik za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga, dostavlja ovjerenu kopiju rješenja o obavljanju djelatnosti.

(6) Ministarstvo donosi rješenje o upisu u Registar kvalificiranih lica.

(7) Kvalificirano lice iz stava (1) ovog člana dužno je prijaviti Ministarstvu sve promjene u podacima koji se vode u Registru u roku 8 dana od nastanka promjene.

Član 4.
(Dostavljanje informacija o kontinuiranom usavršavanju)

Profesionalno tijelo iz člana 136. stava (1) Zakona u skladu sa članom 125. stav (5) tačka c) Zakona dostavlja Ministarstvu najkasnije u roku od 15 dana po isteku prethodne godine pregled (informaciju) o prisutnosti minimalnom broju sati kontinuiranog usavršavanja nosioca profesionalnih zvanja kojima je izdata licenca u skladu sa Zakonom, na osnovu čega Ministarstvo cijeni ispunjenje uslova o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju kvalificiranih lica.

Član 5.
(Podaci u Registru kvalificiranih lica)

Registar kvalificiranih lica sadrži sljedeće podatke:

a) ime (ime roditelja) prezime,

b) adresa (ulica, općina, kanton),

c) kontakt podaci (telefon, e-mail),

d) podaci o izdatoj licenci (broj licence, datum izdavanja i organ koji je izdao),

e) podaci o izdatom certifikatu za zvanje: certificirani računovođa (broj certifikata, datum izdavanja i organ koji ga je izdao),

f) naziv i JIB pravnog lica u kojem je zaposleno kvalificirano lice na puno radno vrijeme

g) poslovno ime poduzetnika kod kojeg je zaposleno kvalificirano lice na puno radno vrijeme,

h) kao poduzetnik obavlja:

1) redovnu djelatnost

2) dopunsku djelatnost ili

3) dodatnu djelatnost

i) broj i datum Rješenja o upisu u Registar,

j) broj i datum Rješenja o brisanju iz Registra.

Član 6.
(Zahtjev za upis u Registar pravnih lica)

(1) Pravno lice koje je registrovano kod nadležnog suda isključivo za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga dužno je upisati se u Registar pravnih lica koja pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge.

(2) Pravno lice iz stava (1) ovog člana podnosi Ministarstvu Zahtjev za upis u Registar pravnih lica za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga s pratećom dokumentacijom na Obrascu u Prilogu br. 2. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(3) Uz Zahtjev za upis u Registar iz stava (2) ovog člana Ministarstvu se dostavljaju:

a) ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra o registraciji pravnog lica,

b) dokazi o zapošljavanju kvalificiranog lica:

1) ovjerena kopija ugovora o radu,

2) uvjerenje o osiguranju zaposlenih (obrazac 3610) iz Jedinstvenog sistema registracije kontrole i naplate doprinosa u Poreznoj upravi i

3) uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama.

Član 7.
(Podaci u Registru pravnih lica)

(1) Po kompletiranju dokumentacije, Ministarstvo pravnom licu iz člana 6. stav (1) ovog Pravilnika izdaje rješenje o upisu u Registar pravnih lica koja pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge.

(2) Registar pravnih lica koja pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge sadrži sljedeće podatke:

a) naziv i sjedište pravnog lica,

b) broj i datum izdavanja izvoda iz sudskog registra,

c) šifra djelatnosti,

d) imena osnivača pravnog lica,

e) lice/a za zastupanje pravnog lica,

f) članove uprave,

g) jedinstveni identifikacioni broj (JIB), izdat od Porezne uprave,

h) kontakt podatke (telefon, e-mail adresa),

i) podatke o kvalificiranim licima (ime i prezime, registarski broj),

j) broj i datum Rješenja Ministarstva finansija o upisu u Registar iz stava (1) ovog člana,

k) broj i datum Rješenja Ministarstva finansija o brisanju iz Registra iz stava (1) ovog člana i

l) izrečene mjere.

(3) Pravno lice iz stava (1) ovog člana dužno je prijaviti Ministarstvu sve promjene u podacima koji se vode u Registru u roku osam dana od nastanka promjene.

Član 8.
(Zahtjev za upis u Registar poduzetnika)

(1) Poduzetnik registrovan za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga podnosi Ministarstvu Zahtjev i prateću dokumentaciju za upis u Registar poduzetnika za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga na Obrascu u Prilogu br. 3. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Uz Zahtjev Ministarstvu se dostavljaju:

a) ovjerena kopija rješenja o registraciji poduzetnika za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga;

b) dokazi o zapošljavanju kvalificiranog lica;

1) ovjerena kopija ugovora o radu,

2) uvjerenje o osiguranju zaposlenih (obrazac 3610) iz Jedinstvenog sistema registracije kontrole i naplate doprinosa u Poreznoj upravi,

3) uvjerenje Porezne uprave o izmirenim poreznim obavezama.

c) ukoliko je poduzetnik kvalificirano lice, dostavljaju se dokazi o izmirenim poreznim obavezama za poduzetnika.

(3) Na osnovu kompletiranog Zahtjeva, Ministarstvo poduzetniku iz stava (1) ovog člana izdaje rješenje o upisu u Registar poduzetnika za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga.

(4) Poduzetnik je dužan Ministarstvu dostaviti i sve promjene podataka vezano za obavljanje djelatnosti iz stava (1) ovog člana u roku osam dana od nastanka promjene.

Član 9.
(Podaci u Registru poduzetnika)

(1) Registar poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge uspostavlja se na osnovu podataka i dokumentacije iz člana 8. st. (1) i (2) ovog Pravilnika.

(2) Registar poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge sadrži sljedeće podatke:

a) poslovno ime i sjedište poduzetnika,

b) jedinstveni identifikacioni broj (JIB) koji izdaje Porezna uprava,

c) šifra djelatnosti,

d) podatke o poduzetniku – kvalificiranom licu (registarski broj),

e) način obavljanja djelatnosti (redovna, dopunska ili dodatna),

f) kontakt podatke (telefon, e-mail adresa) i

g) podatke o zaposlenim kvalificiranim licima.

Član 10.
(Upis u registre)

Ministarstvo donosi rješenja o upisu u registre iz člana 3. stav (5), člana 7. stav (1) i člana 8. stav (3) ovog Pravilnika u roku pet radnih dana od kompletiranja Zahtjeva i isti dan se unose i u registre iz člana 2. ovog Pravilnika.

Član 11.
(Brisanje iz registara)

Postupak brisanja iz registara iz člana 2. ovog Pravilnika vodi se u skladu s odredbama Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/98 i 48/99) i Ministarstvo donosi Rješenje o brisanju iz registara.

Član 12.
(Podnošenje zahtjeva za upis u registre)

Certificirane računovođe koji imaju važeće licence i koji su u radnom odnosu kod pravnih lica, odnosno kod poduzetnika koje pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge kao i pravna lica i poduzetnici koji su pružali knjigovodstvene i računovodstvene usluge prije stupa na snagu Zakona dužni su Ministarstvu podnijeti zahtjeve o upisu u registre iz člana 2. ovog Pravilnika sa svom dokumentacijom o ispunjenju uslova propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom najkasnije do 4. septembra 2021. godine

Član 13.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Broj 04-02-2-1939/21
06. aprila 2021. godine
Sarajevo

Ministrica
Jelka Milićević, s. r.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]