BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5258
PRAVILNIK O SADRŽAJU I FORMI OBRASCA IZVJEŠTAJA O PROMJENAMA NA KAPITALU


Član 1.
(Predmet)

(1) Ovim pravilnikom propisuje se forma i sadržaj pozicija u obrascu Izvještaj o promjenama na kapitalu (u daljem tekstu: "Izvještaj"), obveznici izrade ovog Izvještaja i način njegove prezentacije.

(2) Obrazac Izvještaja iz stava (1) ovog člana nalazi se u Prilogu ovog pravilnika, koji sadrži jednodimenzionalni bar kod, čini njegov sastavni dio. Obveznici izrade i prezentacije Izvještaja su pravna lica sa sjedištem u Federaciji BiH (izuzev mikro i malih privrednih društava i neprofitnih organizacija), a kako je propisano Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 15/21).

Član 2.
(Način popunjavanja)

(1) Prilikom popunjavanja Izvještaja koriste se podaci iz propisanih obrazaca Izvještaja o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja) i Izvještaja o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha), podaci navedeni u bilješkama uz finansijske izvještaje i drugi podaci iz poslovnih knjiga.

(2) Svi iznosi u Izvještaju iskazuju se u konvertibilnim markama, bez decimala, tj. zaokruženjem na cijeli broj.

Član 3.
(Podaci)

(1) U Izvještaj se obavezno unose podaci za prethodni izvještajni period i podaci za tekući izvještajni period, klasifikovani u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (u daljem tekstu: MRS/MSFI).

(2) Podaci o stanjima i promjenama na kapitalu se unose u odgovarajuće polje koje se nalazi na presjeku odgovarajuće pozicije sa oznakom za AOP i odgovarajuće kolone Izvještaja, prema vrstama promjena na kapitalu koje su navedene u koloni 1, odnosno zaglavlju Izvještaja.

(3) Kolone 10 i 11 popunjavaju samo pravna lica koji pripremaju konsolidovane finansijske izvještaje, budući da u skladu sa MRS 1 imaju obavezu da odvojeno iskažu iznose kapitala koji pripadaju vlasnicima matičnog društva i iznose koji pripadaju vlasnicima manjinskih interesa.

Član 4.
(Kolona 3)

(1) U kolonu 3 Izvještaja, unose se promjene na vlasničkom kapitalu, a koji prema obliku organizovanja pravnog lica može biti: dionički kapital, vlasnički udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću, državni kapital, te drugi oblici vlasničkog kapitala.

(2) U kolonu 3 Izvještaja, na pozicije AOP 908 i 920, unose se povećanja dioničkog kapitala po osnovu emisije dionica, odnosno povećanja vlasničkih udjela, kao i ostala povećanja dioničkog/vlasničkog kapitala izvršena u skladu sa zakonskim propisima.

(3) U kolonu 3 Izvještaja, na pozicije AOP 909 i 921, unose se sticanja vlastitih dionica, kao i smanjenja dioničkog/vlasničkog kapitala izvršena u skladu sa zakonskim propisima.

(4) U kolonu 3 Izvještaja, na pozicije AOP 901, 904, 913, 916 i 925, unose se stanja na kontima dioničkog/vlasničkog kapitala, utvrđena u Izvještaju o finansijskom položaju na kraju perioda.

Član 5.
(Kolona 4)

(1) U kolonu 4 Izvještaja, na pozicije AOP 908, 909, 920 i 921, unose se iznosi dioničke premije (ažio/disažio) utvrđeni prilikom emisije dionica, te smanjenje ili povećanje dioničke premije u postupcima poništavanja ili ponovne prodaje prethodno stečenih vlastitih dionica.

(2) U kolonu 4 Izvještaja, na pozicije AOP 901, 904, 913, 916 i 925, unose se stanja dioničke premije, utvrđena u Izvještaju o finansijskom položaju na kraju perioda.

Član 6.
(Kolona 5)

(1) U kolonu 5 Izvještaja, na pozicije AOP 911, 912, 922 i 923, unose se povećanja ili smanjenja statutarnih rezervi, rezervi formiranih iz dobiti i ostalih rezervi formiranih na temelju odluke organa upravljanja, u skladu sa lokalnim propisima, bilo da je riječ o raspodjeli dobiti, pokriću gubitka ili direktnoj novčanoj uplati rezervi.

(2) U kolonu 5 Izvještaja, na pozicije AOP 901, 904, 913, 916 i 925, unose se stanja ovih rezervi, utvrđena u Izvještaju o finansijskom položaju na kraju perioda.

Član 7.
(Kolona 6)

(1) U kolonu 6 Izvještaja, na pozicije AOP 906 i 918, unose se efekti povećanja ili smanjenja revalorizacionih rezervi za nekretnine, postrojenja i opremu, u skladu sa MRS 16.

(2) U kolonu 6 Izvještaja, na pozicije AOP 901, 904, 913, 916 i 925, unose se stanja ovih revalorizacionih rezervi, utvrđena u Izvještaju o finansijskom položaju na kraju perioda.

Član 8.
(Kolona 7)

(1) U kolonu 7 Izvještaja, na pozicije AOP 906 i 918, unose se efekti promjene vrijednosti finansijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, u skladu sa MSFI 9.

(2) U kolonu 7 Izvještaja, na pozicije AOP 901, 904, 913, 916 i 925, unose se stanja ovih revalorizacionih rezervi, utvrđena u Izvještaju o finansijskom položaju na kraju perioda.

Član 9.
(Kolona 8)

(1) U kolonu 8 Izvještaja, na pozicije AOP 906 i 918, unose se efekti povećanja ili smanjenja revalorizacionih rezervi za nematerijalnu imovinu (MRS 38), efekte promjene deviznih kurseva (MRS 21) i transakcije zaštite novčanih tokova, te ostalih revalorizacionih rezervi.

(2) U kolonu 8 Izvještaja, na pozicije AOP 901, 904, 913, 916 i 925, unose se stanja ovih revalorizacionih rezervi, utvrđena u Izvještaju o finansijskom položaju na kraju perioda.

Član 10.
(Kolona 9)

(1) U kolonu 9 Izvještaja, na pozicije AOP 902 i 903, unose se efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika, odnosno efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8 (ispravljanja grešaka iz prethodnih perioda). Na pozicije AOP 914 i 915, unose se efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika, odnosno efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8 (ispravljanja grešaka iz prethodnih perioda), isključivo ukoliko je tako propisano određenim MSFI ili ukoliko je neizvodljivo utvrditi efekte koji se unose na pozicije AOP 902 i 903.

(2) Ukoliko se efekti opisani u stavu (1) ovog člana, djelimično ili u potpunosti odnose na revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu, revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat ili ostale revalorizacione rezerve, isti se unose u kolone 6, 7 ili 8 Izvještaja, na spomenute pozicije AOP.

(3) U kolonu 9 Izvještaja, na pozicije AOP 905 i 917, unose se dobici ili gubici perioda, utvrđeni u Izvještaju o ukupnom rezultatu za period.

(4) U kolonu 9 Izvještaja, na pozicije AOP 910 i 922, unose se smanjenja dobiti po osnovu objavljenih dividendi i učešća u raspodjeli dobiti. https://advokat-prnjavorac.com

(5) U kolonu 9 Izvještaja, na pozicije AOP 911 i 923 unose se smanjenja dobiti za izdvajanja u rezerve, kao i smanjenja akumuliranih gubitaka po osnovu pokrića gubitaka iz rezervi.

(6) U kolonu 9 Izvještaja, na pozicije AOP 908, 909, 920 i 921 unose se smanjenja dobiti u svrhu povećanja dioničkog/vlasničkog kapitala, kao i smanjenja akumuliranih gubitaka po osnovu pokrića gubitaka iz dioničkog/vlasničkog kapitala.

(7) U kolonu 9 Izvještaja, na pozicije AOP 901, 904, 913, 916 i 925, unose se stanja neraspoređene dobiti, odnosno nepokrivenih gubitaka, utvrđena u Izvještaju o finansijskom položaju na kraju perioda.

Član 11.
(Kolona 10)

U kolonu 10 Izvještaja unose se zbirovi pozicija uključenih u kolone 3 do 9 Izvještaja, za svaki AOP pojedinačno.

Član 12.
(Kolona 11)

U kolonu 11 Izvještaja, na odgovarajuće pozicije AOP, matična društva koja pripremaju konsolidovane finansijske izvještaje unose iznose koji pripadaju vlasnicima manjinskih interesa.

Član 13.
(Kolona 12)

U kolonu 12 Izvještaja, matična društva koja pripremaju konsolidovane finansijske izvještaje unose zbirove pozicija iskazanih u kolonama 10 i 11, za svaki AOP pojedinačno.

Član 14.
(Primjena Izvještaja)

Danom početka primjene ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca izvještaja o promjenama na kapitalu ("Službene novine Federacije BiH", br. 82/10 i 3/21).

Član 15.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se počevši od finansijskih izvještaja za periode koji počinju 01.01.2022. godine i nakon toga.

Broj 04-02-2-6789/21
03. septembra 2021. godine
Sarajevo


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]