BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5258
PRAVILNIK O SADRŽAJU I FORMI OBRASCA IZVJEŠTAJA O PROMJENAMA NA KAPITALU


Član 1.
(Predmet)

(1) Ovim pravilnikom propisuje se forma i sadržaj pozicija u obrascu Izvještaj o promjenama na kapitalu (u daljem tekstu: "Izvještaj"), obveznici izrade ovog Izvještaja i način njegove prezentacije.

(2) Obrazac Izvještaja iz stava (1) ovog člana nalazi se u Prilogu ovog pravilnika, koji sadrži jednodimenzionalni bar kod, čini njegov sastavni dio. Obveznici izrade i prezentacije Izvještaja su pravna lica sa sjedištem u Federaciji BiH (izuzev mikro i malih privrednih društava i neprofitnih organizacija), a kako je propisano Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 15/21).

Član 2.
(Način popunjavanja)

(1) Prilikom popunjavanja Izvještaja koriste se podaci iz propisanih obrazaca Izvještaja o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja) i Izvještaja o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha), podaci navedeni u bilješkama uz finansijske izvještaje i drugi podaci iz poslovnih knjiga.

(2) Svi iznosi u Izvještaju iskazuju se u konvertibilnim markama, bez decimala, tj. zaokruženjem na cijeli broj.

Član 3.
(Podaci)

(1) U Izvještaj se obavezno unose podaci za prethodni izvještajni period i podaci za tekući izvještajni period, klasifikovani u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (u daljem tekstu: MRS/MSFI).

(2) Podaci o stanjima i promjenama na kapitalu se unose u odgovarajuće polje koje se nalazi na presjeku odgovarajuće pozicije sa oznakom za AOP i odgovarajuće kolone Izvještaja, prema vrstama promjena na kapitalu koje su navedene u koloni 1, odnosno zaglavlju Izvještaja.

(3) Kolone 10 i 11 popunjavaju samo pravna lica koji pripremaju konsolidovane finansijske izvještaje, budući da u skladu sa MRS 1 imaju obavezu da odvojeno iskažu iznose kapitala koji pripadaju vlasnicima matičnog društva i iznose koji pripadaju vlasnicima manjinskih interesa.

Član 4.
(Kolona 3)

(1) U kolonu 3 Izvještaja, unose se promjene na vlasničkom kapitalu, a koji prema obliku organizovanja pravnog lica može biti: dionički kapital, vlasnički udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću, državni kapital, te drugi oblici vlasničkog kapitala.

(2) U kolonu 3 Izvještaja, na pozicije AOP 908 i 920, unose se povećanja dioničkog kapitala po osnovu emisije dionica, odnosno povećanja vlasničkih udjela, kao i ostala povećanja dioničkog/vlasničkog kapitala izvršena u skladu sa zakonskim propisima.

(3) U kolonu 3 Izvještaja, na pozicije AOP 909 i 921, unose se sticanja vlastitih dionica, kao i smanjenja dioničkog/vlasničkog kapitala izvršena u skladu sa zakonskim propisima.

(4) U kolonu 3 Izvještaja, na pozicije AOP 901, 904, 913, 916 i 925, unose se stanja na kontima dioničkog/vlasničkog kapitala, utvrđena u Izvještaju o finansijskom položaju na kraju perioda.

Član 5.
(Kolona 4)

(1) U kolonu 4 Izvještaja, na pozicije AOP 908, 909, 920 i 921, unose se iznosi dioničke premije (ažio/disažio) utvrđeni prilikom emisije dionica, te smanjenje ili povećanje dioničke premije u postupcima poništavanja ili ponovne prodaje prethodno stečenih vlastitih dionica.

(2) U kolonu 4 Izvještaja, na pozicije AOP 901, 904, 913, 916 i 925, unose se stanja dioničke premije, utvrđena u Izvještaju o finansijskom položaju na kraju perioda.

Član 6.
(Kolona 5)

(1) U kolonu 5 Izvještaja, na pozicije AOP 911, 912, 922 i 923, unose se povećanja ili smanjenja statutarnih rezervi, rezervi formiranih iz dobiti i ostalih rezervi formiranih na temelju odluke organa upravljanja, u skladu sa lokalnim propisima, bilo da je riječ o raspodjeli dobiti, pokriću gubitka ili direktnoj novčanoj uplati rezervi.

(2) U kolonu 5 Izvještaja, na pozicije AOP 901, 904, 913, 916 i 925, unose se stanja ovih rezervi, utvrđena u Izvještaju o finansijskom položaju na kraju perioda.

Član 7.
(Kolona 6)

(1) U kolonu 6 Izvještaja, na pozicije AOP 906 i 918, unose se efekti povećanja ili smanjenja revalorizacionih rezervi za nekretnine, postrojenja i opremu, u skladu sa MRS 16.

(2) U kolonu 6 Izvještaja, na pozicije AOP 901, 904, 913, 916 i 925, unose se stanja ovih revalorizacionih rezervi, utvrđena u Izvještaju o finansijskom položaju na kraju perioda.

Član 8.
(Kolona 7)

(1) U kolonu 7 Izvještaja, na pozicije AOP 906 i 918, unose se efekti promjene vrijednosti finansijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, u skladu sa MSFI 9.

(2) U kolonu 7 Izvještaja, na pozicije AOP 901, 904, 913, 916 i 925, unose se stanja ovih revalorizacionih rezervi, utvrđena u Izvještaju o finansijskom položaju na kraju perioda.

Član 9.
(Kolona 8)

(1) U kolonu 8 Izvještaja, na pozicije AOP 906 i 918, unose se efekti povećanja ili smanjenja revalorizacionih rezervi za nematerijalnu imovinu (MRS 38), efekte promjene deviznih kurseva (MRS 21) i transakcije zaštite novčanih tokova, te ostalih revalorizacionih rezervi.

(2) U kolonu 8 Izvještaja, na pozicije AOP 901, 904, 913, 916 i 925, unose se stanja ovih revalorizacionih rezervi, utvrđena u Izvještaju o finansijskom položaju na kraju perioda.

Član 10.
(Kolona 9)

(1) U kolonu 9 Izvještaja, na pozicije AOP 902 i 903, unose se efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika, odnosno efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8 (ispravljanja grešaka iz prethodnih perioda). Na pozicije AOP 914 i 915, unose se efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika, odnosno efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8 (ispravljanja grešaka iz prethodnih perioda), isključivo ukoliko je tako propisano određenim MSFI ili ukoliko je neizvodljivo utvrditi efekte koji se unose na pozicije AOP 902 i 903.

(2) Ukoliko se efekti opisani u stavu (1) ovog člana, djelimično ili u potpunosti odnose na revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu, revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat ili ostale revalorizacione rezerve, isti se unose u kolone 6, 7 ili 8 Izvještaja, na spomenute pozicije AOP.

(3) U kolonu 9 Izvještaja, na pozicije AOP 905 i 917, unose se dobici ili gubici perioda, utvrđeni u Izvještaju o ukupnom rezultatu za period.

(4) U kolonu 9 Izvještaja, na pozicije AOP 910 i 922, unose se smanjenja dobiti po osnovu objavljenih dividendi i učešća u raspodjeli dobiti. https://advokat-prnjavorac.com

(5) U kolonu 9 Izvještaja, na pozicije AOP 911 i 923 unose se smanjenja dobiti za izdvajanja u rezerve, kao i smanjenja akumuliranih gubitaka po osnovu pokrića gubitaka iz rezervi.

(6) U kolonu 9 Izvještaja, na pozicije AOP 908, 909, 920 i 921 unose se smanjenja dobiti u svrhu povećanja dioničkog/vlasničkog kapitala, kao i smanjenja akumuliranih gubitaka po osnovu pokrića gubitaka iz dioničkog/vlasničkog kapitala.

(7) U kolonu 9 Izvještaja, na pozicije AOP 901, 904, 913, 916 i 925, unose se stanja neraspoređene dobiti, odnosno nepokrivenih gubitaka, utvrđena u Izvještaju o finansijskom položaju na kraju perioda.

Član 11.
(Kolona 10)

U kolonu 10 Izvještaja unose se zbirovi pozicija uključenih u kolone 3 do 9 Izvještaja, za svaki AOP pojedinačno.

Član 12.
(Kolona 11)

U kolonu 11 Izvještaja, na odgovarajuće pozicije AOP, matična društva koja pripremaju konsolidovane finansijske izvještaje unose iznose koji pripadaju vlasnicima manjinskih interesa.

Član 13.
(Kolona 12)

U kolonu 12 Izvještaja, matična društva koja pripremaju konsolidovane finansijske izvještaje unose zbirove pozicija iskazanih u kolonama 10 i 11, za svaki AOP pojedinačno.

Član 14.
(Primjena Izvještaja)

Danom početka primjene ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca izvještaja o promjenama na kapitalu ("Službene novine Federacije BiH", br. 82/10 i 3/21).

Član 15.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se počevši od finansijskih izvještaja za periode koji počinju 01.01.2022. godine i nakon toga.

Broj 04-02-2-6789/21
03. septembra 2021. godine
Sarajevo


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

Službeni glasnik BiH, broj 66/23 ODLUKA VISOKOG PR[…]