BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By LegaForum
#5497
Službeni glasnik BiH, broj 53/22
Na osnovu člana 215. stav (3) Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18, u daljnjem tekstu: Zakon), a u vezi sa članom 215. stav (4) i 219. stav (9) Zakona, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, u saradnji sa organima nadležnim za unutrašnje poslove, donosi

PRAVILNIK O REGISTRIRANJU VOZILA u Bosni i Hercegovini


DIO PRVI – OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Ovim pravilnikom se propisuje način i postupak registriranja vozila u Bosni i Hercegovini, izdavanja registarskih tablica, izdavanja isprava o vozilu, izdavanja i dodjele stiker naljepnica, oblik, izgled i sadržaj tablica, obrazaca i isprava o vozilu, način korištenja probnih i prenosivih registarskih tablica, vođenje evidencija o vozilima, te bliže uređuju pojedinačni postupci koji imaju za cilj ekonomičan i efikasan postupak registracije vozila, kao i postupanje sa registarskim tablicama koje se ne koriste.

Član 2.
(Pojmovi)

(1) Pojedini izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

a) isprave o vozilu su potvrda o registraciji, potvrda o vlasništvu, potvrda o vlasništvu i registraciji, potvrda za probne registarske tablice i knjižica potvrda o prenosivim registarskim tablicama,

b) oznake za obilježavanje vozila su registarske tablice i stiker naljepnica,

c) obrasci za provođenje postupaka registracije vozila su zahtjevi, potvrde o prijemu zahtjeva i potvrde o preuzimanju isprava o vozilu i oznaka za obilježavanje vozila,

d) novoproizvedeno vozilo je vozilo koje se prvi put registrira u Bosni i Hercegovini, koje nije učestvovalo u prometu i nije starije od 12 mjeseci.

(2) Drugi izrazi koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku, a nisu definirani u ovom članu, imaju značenja definirana važećim Zakonom o osnovima sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Zakon) i podzakonskim aktima proizašlim iz Zakona.

(3) Svi izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu, bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.

Član 3.
(Nadležnost)

(1) Registraciju motornih i priključnih vozila te izdavanje registarskih tablica obavljaju organi nadležni za unutrašnje poslove.

(2) Stvarno nadležni organi za provođenje postupka registracije vozila u Federaciji Bosne i Hercegovine su kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, u Republici Srpskoj Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, a u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine Odjel za javni registar Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: "nadležni organ").

(3) Postupak registracije vozila obavljaju organizacione jedinice nadležnog organa iz stava (1) ovog člana u skladu sa svojom mjesnom nadležnošću prema mjestu na čijem području vlasnik vozila ima prebivalište, odnosno boravište raseljenog lica i mjesta odobrenog boravka stranca, a za pravna lica na području gdje je sjedište pravnog lica, odnosno poslovne jedinice ili podružnice pravnog lica.

(4) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana, za vozila kupljena po osnovu lizinga poslove registriranja obavlja nadležni organ po mjestu prebivališta ili sjedišta korisnika lizinga.

DIO DRUGI - NAČIN I POSTUPAK REGISTRIRANJA VOZILA I VAŽENJE REGISTRACIJE


Član 4.
(Postupak registriranja vozila)

(1) Vozilo se registrira unosom podataka o vozilu u evidenciju o registriranim vozilima i dokumentima za registraciju (u daljnjem tekstu: evidencija o registriranim vozilima) za čije je tehničko vođenje i održavanje nadležna Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) Vozilo se registrira na vlasnika vozila koji ima prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak ili sjedište u Bosni i Hercegovini.

(3) Ukoliko je vozilo u suvlasništvu, vozilo se registrira na ime jednog od suvlasnika, pod uvjetom da su ostali suvlasnici dali izjavu koju je ovjerio organ nadležan za ovjeru da su saglasni da se vozilo registrira na jednog od suvlasnika, a koja se prilaže uz zahtjev za registraciju.

(4) Vozilo se registrira izdavanjem odgovarajućih isprava o vozilu i odgovarajućih oznaka za obilježavanje vozila.

(5) Postupci pri čijem provođenju se vrši unos i obrada podataka u evidenciju o registriranim vozilima su postupak:

a) registriranja vozila prvi put u Bosni i Hercegovini,

b) produženja registracije,

c) odjave vozila,

d) ponovnog registriranja odjavljenog vozila,

e) registriranja vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija,

f) registriranja vozila kupljenih na lizing,

g) registriranja oldtimera,

h) privremenog registriranja vozila,

i) izdavanja probnih registarskih tablica,

j) izdavanja prenosivih registarskih tablica,

k) promjene vlasništva nad vozilom,

l) promjene podataka o vlasniku vozila,

m) promjene podataka o vozilu,

n) promjene registarskih tablica,

o) izdavanja isprava o vozilu i

p) izdavanja oznaka za obilježavanje vozila.

(6) Sadržaj i vrsta podataka koji se unose u evidenciju o registriranim vozilima utvrđen je odredbama važećeg Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencija.

Član 5.
(Važenje registracije vozila)

(1) Registracija vozila važi godinu dana, a za motocikle, tricikle, četverocikle i lake motocikle važenje registracije može biti i kraće od godinu dana, s tim da ovaj rok ne može biti kraći od šest mjeseci.

(2) Registracija vozila za privremeno registrirana vozila je godinu dana, uz mogućnost produženja najduže za još jednu godinu.

(3) Registracija vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine radi registracije u inostranstvu se vrši sa rokom važenja od 30 dana.

(4) Za vozila koja podliježu obavezi obavljanja preventivnog tehničkog pregleda stiker naljepnica ima rok važenja od šest mjeseci.

(5) Izuzetno od stava (1) ovog člana, za oldtimere i za vozila koja nisu prvenstveno namijenjena za stalno učestvovanje u prometu (traktori, priključno vozilo za traktor, pčelarska vozila, poljoprivredna vozila, radne mašine), kao i vozila čija zapremina motora ne prelazi 50 cm³ ili čija najveća snaga nije veća od 4 kW (mopedi i laki četverocikli), važenje registracije nije vremenski ograničeno i ne izdaje se stiker naljepnica, uz obavezu vršenja tehničkog pregleda i posjedovanja isprave o osiguranju od automobilske odgovornosti u periodu korištenja.

(6) Rok važenja probnih registarskih tablica je do 15 dana, bez mogućnosti ponovnog izdavanja za isto vozilo.

(7) Rok važenja prenosivih registarskih tablica je godinu dana.

(8) Stiker naljepnica važi do dana isteka važenja registracije, osim za vozila iz stava (4) ovog člana.

(9) Potvrda o registraciji izdaje se prilikom prve registracije vozila, prilikom promjene vlasništva nad vozilom i kod zamjene potvrde o registraciji zbog ispunjenosti rubrika za upis podataka i izdaje se na obrascu iz člana 19. ovog pravilnika.

(10) Potvrda iz stava (9) ovog člana važi do dana preuzimanja potvrde o registraciji i vlasništvu vozila a najduže 30 dana od dana izdavanja.

(11) Potvrda o registraciji i vlasništvu vozila ima rok važenja od deset godina, ako u međuvremenu ne dođe do promjene vlasništva nad vozilom ili promjene bilo kojeg podatka ispisanog na potvrdi, dok se ostale promjene evidentiraju u elektronskom obliku.

Član 6.
(Pokretanje postupka registracije)

(1) Postupak registracije pokreće se na osnovu zaprimljenog zahtjeva vlasnika vozila ili zakonskog zastupnika ili staratelja ili ovlaštenog opunomoćenika, korisnika lizinga ili pravnog lica registriranog za posredovanje u postupku registracije vozila (što dokazuje rješenjem nadležnog organa o odobrenoj djelatnosti posredovanja u registraciji) po nalogu vlasnika vozila ili zakonskog zastupnika ili staratelja ili ovlaštenog opunomoćenika, ukoliko ovim pravilnikom nije drugačije propisano.

(2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi se na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1. ovog pravilnika i čini njegov dio.

(3) Zahtjev za pokretanje postupka registracije može se podnijeti elektronski, putem internetskog portala nadležnog organa iz člana 3. stav (1) ovog pravilnika, ukoliko je isti uspostavljen, a ovjerava se kvalificiranom elektronskom potvrdom shodno važećim propisima kojima je uređena ova oblast, o čemu nadležni organ donosi poseban propis.

Član 7.
(Upis vozila u evidenciju o registriranim vozilima)

(1) Vozilo koje se uveze u Bosnu i Hercegovinu i koje nije upisano u evidenciju o registriranim vozilima se, prilikom prve registracije, upisuje u evidenciju o registriranim vozilima i vodi se u evidenciji o registriranim vozilima po jedinstvenom evidencionom broju.

(2) Vozilo koje je jednom upisano u evidenciju o registriranim vozilima neće biti izbrisano iz evidencije o registriranim vozilima, nego se samo mijenja status u evidenciji o registriranim vozilima.

(3) Upisani podaci o vozilu u evidenciji o registriranim vozilima čuvaju se trajno, s tim da im se mijenja samo status pri izmjeni podataka.

(4) U evidenciji o registriranim vozilima najmanje se upisuju sljedeći podaci o vozilu:

a) jedinstveni evidencioni broj,

b) broj šasije/VIN broj vozila,

c) vrsta vozila,

d) marka vozila,

e) tip vozila,

f) godina proizvodnje vozila,

g) država proizvodnje vozila,

h) podaci o provedenom postupku homologacije.

Član 8.
(Dokumentacija u postupku registriranja vozila)

(1) Zavisno od postupka registracije vozila, uz zahtjev za registriranje vozila prilaže se sljedeća dokumentacija:

R. br.


Dokumentacija potrebna za registraciju:


Napomena:
1


Dokazi o vlasništvu nad vozilom:
1.1

račun o prodaji vozila izdat na ime kupca vozila ili kupoprodajni ugovor ili darovni ugovor ili zapisnik o licitaciji sa računom, rješenje suda o dosudi pokretne stvari -vozila ili drugi valjan dokaz kojim se dokazuje vlasništvo


Nadležni organ u dosje odlaže original ili ovjerenu kopiju. U slučaju komisione prodaje dostavlja se izdati fiskalni račun za izvršenu uslugu.
1.2

ukoliko je vozilo bilo registrirano van BiH, dokaz o vlasništvu vozila s dokazom o odjavi vozila u inostranstvu


Priznaje se dokaz o odjavi vozila u skladu sa propisima zemlje u kojoj je vozilo prethodno registrirano.
2


Dokazi o identitetu vlasnika vozila:
2.1

za fizička lica:
2.1.1
lična karta za državljane Bosne i Hercegovine ili
Dostavlja se broj LK, provjera važenja se vrši po službenoj dužnosti.

2.1.2
lična karta za strance - za strance sa odobrenim stalnim boravkom ili

2.1.3
ovjerena kopija putne isprave i dokaz o odobrenom boravku - za strance sa odobrenim privremenim boravkom te dokazom ukoliko je određen JMB, a ukoliko nije određen JMB za stranca -ID za stranca određen od nadležne institucije
2.2

za pravna lica i samostalne preduzetnike:
2.2.1
ovjerena kopija aktuelnog izvoda ili rješenja iz sudskog ili drugog registra


Dostavlja se prilikom registracije prvog vozila kod mjesno nadležnog organa, za svaku narednu registraciju dostavlja se izjava ovlaštenog lica da se nisu promijenili uvjeti koje je ovjerio organ nadležan za ovjeru.

2.2.2
dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o određenom identifikacionom broju

2.3

za strana dopisništva, trgovinska, kulturna, privredna i druga predstavništva:
2.3.1
ovjerena kopija rješenja o upisu u Registar stranih predstavništava u Bosni i Hercegovini
2.3.2
potvrda o zaposlenju u stranom predstavništvu koju izdaje strano predstavništvo a potpisuje lice ovlašteno za potpisivanjeDokazi za vozilo:3.


dokaz o provedenom postupku homologacije u skladu sa odredbama propisa kojim se uređuje ova oblast


Za novoproizvedeno vozilo izjava o usklađenosti ili potvrda o provedenoj homologaciji ili potvrda da vozilo ne podliježe homologaciji
4.


važeća isprava o osiguranju od automobilske odgovornosti koja glasi na vlasnika vozila ili korisnika vozila


Isprava o osiguranju od automobilske odgovornosti mora sadržavati jedinstveni broj, naziv osiguravajućeg društva, podatke o vozilu, podatke o premiji, period važenja te podatke o osiguranoj sumi.
5.


dokaz o provedenom carinskom postupku


Broj jedinstvene carinske deklaracije na računu ovlaštenog uvoznika iz koje je vidljivo da je vozilo prošlo carinski postupak, ili drugi dokaz da je carinski postupak proveden.
6.


dokaz o uplati propisanih naknada za isprave i oznake za obilježavanja vozila koji se izdaju prilikom registriranja vozila (registarske tablice, stiker naljepnica)


Nalog za plaćanje ili odgovarajući ispis kod elektronskog plaćanja ovjeren od banke kod koje je izvršeno plaćanje аko sadrži ispravno popunjene sve elemente platnog naloga.
7.


dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila koji ne može biti stariji od 30 dana ili dokaz o identifikaciji za novoproizvedeno vozilo


Osim ako vozilo ne podliježe obavezi provjere tehničke ispravnosti.

U slučaju dokaza o identifikaciji za novoproizvedeno vozilo ukoliko je rubrika "napomena" u Identifikacionom listu nepopunjena.
8.


dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila kod kojih je izvršena prepravka ili je ugrađena instalacija za alternativni pogon


Dokaz o provedenom postupku certificiranja vozila, ako je izvršena prepravka ili je ugrađena instalacija za alternativni pogon.
8.1.


dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila koje je pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno


Dokaz o provedenom postupku certificiranja vozila, ako je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno.
9.


dokaz o izvršenim obavezama vlasnika vozila ili korisnika vozila koje su u vezi sa upotrebom vozila, a u slučaju promjene vlasništva, i prethodnih vlasnika, ukoliko je primjenjivo


Provjera po službenoj dužnosti postojanja neplaćenih novčanih kazni u Registru novčanih kazni na dan podnošenja zahtjeva.
Dodatni dokumenti u zavisnosti od vrste registracije/vozila
10


za vozila po osnovu ugovora o lizingu:
10.1

izjava da je davatelj lizinga registriran za obavljanje djelatnosti prodaje vozila na lizing


Zahtjev podnosi korisnik lizinga nadležnom organu u mjestu prebivališta/sjedišta korisnika lizinga.
10.2

ovlaštenje davatelja lizinga da korisnik može registrirati vozilo
10.3

ovlaštenje korisniku za korištenje vozila
11


Diplomatska vozila:
11.1

dokaz o diplomatskom statusu (kopija važeće diplomatske, konzularne ili službene iskaznice, odnosno rješenja ili potvrde koju je izdao nadležni organ o statusu lica).
11.2

za vozila koja se registriraju za službene potrebe predstavništva zahtjev koji je potpisalo odgovorno lice za rad predstavništva.
12


Oldtimeri:
12.1

identifikaciona isprava za oldtimer u skladu sa odredbama propisa kojim se uređuje ova oblast
13


Taksi i rent-a-car vozila:
13.1

dokaz o odobrenoj djelatnosti
(2) Nadležni organ može, u opravdanim slučajevima, provoditi dodatne provjere dokumentacije te o razlozima dodatne provjere bez odlaganja obavještava podnositelja zahtjeva.

Član 9.
(Dokumentacija u postupku registracije)

Sva dokumentacija koja se koristi u postupku registracije, ukoliko je na stranom jeziku, podnosi se prevedena na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH i ovjerena od sudskog tumača.

Član 10.
(Identifikacija novoproizvedenog vozila)

(1) U slučaju da je na identifikacionom listu za novoproizvedeno vozilo naznačena napomena o uočenim neslaganjima podataka iz dokumentacije vozila, nadležni organ će uputiti vlasnika vozila da otkloni uočene nedostatke kod izdavatelja dokumenata o vozilu koji su sporni, te da se za vozilo obavi nova identifikacija.

(2) U slučaju da je na identifikacionom listu za novoproizvedeno vozilo naznačena napomena o uočenim nedostacima na vozilu, ovlašteno lice nadležnog organa će pismenim nalogom, prije registracije, uputiti vozilo na vanredni tehnički pregled radi postojanja osnova sumnje u tehničku neispravnost.

Član 11.
(Postupak prve registracije vozila)

(1) Zahtjev za prvu registraciju vozila podnosi se nadležnom organu na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1. ovog pravilnika i čini njegov dio.

(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana dostavlja se dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta iz člana 8. stav (1) ovog pravilnika:

a. dokaz o vlasništvu nad vozilom,

b. dokaz o identitetu vlasnika vozila,

c. važeća isprava o osiguranju od automobilske odgovornosti koja glasi na vlasnika vozila ili korisnika za period važenja registracije,

d. dokaz o provedenom carinskom postupku,

e. dokaz o provedenom postupku homologacije,

f. dokaz o uplati propisanih naknada za isprave i oznake za obilježavanje vozila koje se izdaju prilikom registriranja vozila (registarske tablice, stiker naljepnica),

g. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila ili dokaz o identifikaciji za novoproizvedeno vozilo,

h. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila kod kojih je izvršena prepravka ili je ugrađena instalacija za alternativni pogon,

i. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila koje je pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno,

j. dokaz o izvršenim obavezama vlasnika vozila ili korisnika a koje su u vezi sa upotrebom vozila,

k. dodatni dokumenti u zavisnosti od vrste vozila, odnosno registracije.

(3) Ispunjenost uvjeta iz tačke j) stava (2) ovog člana nadležni organ vrši po službenoj dužnosti.

(4) Registracija vozila vrši se unosom podataka u evidenciju o registriranim vozilima i izdavanjem isprava i oznaka za obilježavanje vozila.

Član 12.
(Postupak produženja važenja registracije vozila)

(1) Zahtjev za produženje važenja registracije vozila podnosi se nadležnom organu na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1. i čini dio ovog pravilnika, ne ranije od 30 dana prije isteka važenja registracije.

(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana dostavlja se dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta iz člana 8. stav (1) ovog pravilnika, i to:

a. dokaz o identitetu vlasnika vozila,

b. važeća isprava o osiguranju od automobilske odgovornosti koja glasi na vlasnika vozila ili korisnika za novi period važenja registracije,

c. dokaz o uplati propisanih naknada za isprave i oznake za obilježavanje vozila koje se izdaju prilikom registriranja vozila (registarske tablice, stiker naljepnica),

d. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila,

e. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila kod kojih je izvršena prepravka ili je ugrađena instalacija za alternativni pogon,

f. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila koje je prepravljeno,

g. dokaz o izvršenim obavezama vlasnika vozila ili korisnika a koje su u vezi sa upotrebom vozila,

h. dodatni dokumenti u zavisnosti od vrste vozila, odnosno registracije.

(3) Ispunjenost uvjeta iz tačke g) stava (2) ovog člana nadležni organ vrši po službenoj dužnosti.

(4) Produženje važenja registracije vozila vrši se, nakon izdavanja i aktivacije nove stiker naljepnice, unosom podataka u evidenciju o registriranim vozilima.

Član 13.
(Izdavanje stiker naljepnice)

(1) Nadležni organ može rješenjem povjeriti poslove izdavanja i aktivacije stiker naljepnice za vozila koja su upisana u bazu podataka o registriranim vozilima.

(2) Pravnom licu ovlaštenom za vršenje tehničkog pregleda vozila mogu se povjeriti poslovi izdavanja i aktivacije stiker naljepnice za vozila ukoliko ispunjava sljedeće uvjete:

a) da ga je nadležni organ u oblasti dodjeljivanja ovlaštenja za obavljanje tehničkog pregleda ovlastio za vršenje tehničkog pregleda vozila,

b) da ima izdvojeni poslovni prostor u okviru stanice za tehnički pregled vozila, površine najmanje 12 m2 koji služi za obavljanje poslova izdavanja i aktivacije stiker naljepnice, čuvanje arhive, osiguran od neovlaštenog pristupa trećih lica, sa mogućnošću predaje zahtjeva tako da podnositelji zahtjeva ne ulaze u poslovni prostor,

c) da ima opremu i sredstva za obavljanje poslova (radni sto, stolica, metalna kasa za smještaj stiker naljepnica, registara i pečata, bez mogućnosti njihovog otuđenja),

d) da ima računar sa osiguranim stalnim pristupom internetu, laserski štampač, UHF EPC Gen-2 RFID štampač i čitač, kao i čitač potvrde o registraciji i vlasništvu vozila,

e) da za rad na poslovima izdavanja stiker naljepnica ima zaposlenog na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom, sa najmanje 180 ECTS bodova, akademskih ili strukovnih studija koji nije pod istragom i nije osuđivan za krivična djela,

f) da pravno lice nije pod istragom i odgovorno lice u pravnom licu nije osuđivano za krivična djela.

(3) Ispunjenost uvjeta za obavljanje poslova izdavanja i aktivacije stiker naljepnica utvrđuje nadležni organ na osnovu priloženih dokaza i neposrednog uvida koji vrši kod podnositelja zahtjeva, uz pribavljeno mišljenje nadležnog organa u oblasti dodjeljivanja ovlaštenja za obavljanje tehničkog pregleda.

(4) Ukoliko za vrijeme važenja rješenja iz stava (1) ovog člana nastupe promjene u činjeničnom stanju na osnovu kojeg je izdato rješenje, pravno lice, bez odlaganja, obavještava nadležni organ o promjenama koje su nastupile.

(5) Lice iz tačke e) stav (2) ovog člana preuzima stiker naljepnice od mjesno nadležnog organa za registraciju po evidenciji koja uključuje serijski broj stiker naljepnice.

(6) Kada utvrdi da su ispunjeni uvjeti za izdavanje i aktivaciju stiker naljepnice, lice iz stava (5) ovog člana unosi propisane podatke u odgovarajuću softversku aplikaciju i prosljeđuje ih na server nadležnog organa, a podnositelju zahtjeva izdaje stiker naljepnicu.

(7) Podaci o vozilima i izdatim i aktiviranim stiker naljepnicama dostavljaju se nadležnom organu na dnevnoj bazi, a najkasnije u roku od 24 sata od sata izdavanja stiker naljepnice.

(8) Stiker naljepnica se, u skladu sa ovim članom Pravilnika, može izdati i aktivirati samo vlasniku ili korisniku vozila koje je na tehničkom pregledu ocijenjeno kao ispravno, a prethodni period važenja registracije nije istekao, niti su se mijenjali podaci o vlasniku, odnosno korisniku vozila.

(9) Način razmjene podataka, međusobni odnosi i načini provjere ispunjenosti uvjeta za izdavanje stiker naljepnice definiraju se rješenjem iz stava (1) ovog člana.

(10) Nadzor nad ispunjenosti uvjeta iz stava (3) ovog člana provodi mjesno nadležni organ za registraciju, najmanje jednom godišnje.

(11) U slučaju prestanka ispunjavanja bilo kojeg uvjeta propisanog ovim članom ili ako se prilikom nadzora ustanovi da se povjereni poslovi ne obavljaju u skladu sa izdatim rješenjem, nadležni organ rješenje stavlja van snage.

Član 14.
(Postupak odjave vozila)

(1) Vozilo se odjavljuje zbog nekorištenja, tehničke neispravnosti, uništenja, krađe, prodaje u inostranstvo ili prijenosa prava vlasništva na drugi način, a što se dokazuje izjavom o nekorištenju vozila, zapisnikom o uništenju ili krađi vozila izdatim od nadležnog organa o prijavi krađe ili uništenja, potvrdom o otkupu sekundarnih sirovina ili izjavom o prodaji vozila u inostranstvo.

(2) Vlasnik registriranog vozila ili lice koje on ovlasti podnosi zahtjev za odjavu vozila nadležnom organu kod koga se vozilo vodi u evidenciji o registriranim vozilima na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1. i čini dio ovog pravilnika, a nadležni organ u evidenciju o registriranim vozilima unosi podatke o odjavi vozila i vozilu dodjeljuje status "odjavljeno" te izdaje vlasniku vozila potvrdu o odjavi vozila koja se generira iz informacionog sistema u kojoj su naznačeni razlog odjave i pobrojane sve isprave koje je vlasnik predao nadležnom organu.

(3) Uz zahtjev za odjavu vozila vlasnik prilaže: potvrdu o registraciji i vlasništvu vozila, registarske tablice, izuzev u slučaju krađe vozila, te odgovarajući zapisnik, potvrdu ili izjavu kojima se dokazuju razlozi odjave.

(4) Nadležni organ po službenoj dužnosti vrši provjeru izvršenih obaveza vlasnika vozila koje su u vezi sa upotrebom vozila.

(5) U slučaju izvoza vozila registriranog u Bosni i Hercegovini radi registriranja u inostranstvu, vlasnik vozila je dužan nadležnom organu uz zahtjev za odjavu vozila vratiti registarske tablice i potvrdu o registraciji, a nadležni organ izdaje novu potvrdu o registraciji i izvozne registarske tablice.

(6) Zahtjev za registraciju vozila odjavljenog zbog nekorištenja ili tehničke neispravnosti podnosi se nadležnom organu na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1. i čini dio ovog pravilnika, a prema proceduri za produženje registracije.

(7) Ako se zahtjev za produženje registracije ne podnese u roku od 30 dana od dana isteka

važenja registracije vozilo se službeno odjavljuje iz evidencije registrovanih vozila zbog

nekorišćenja, a vlasnik vozila je dužan u roku od 8 dana vratiti registarske tablice

nadležnom organu.

Član 15.
(Postupak privremene registracije vozila)

(1) Zahtjev za privremenu registraciju vozila podnosi se nadležnom organu na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1. i čini dio ovog pravilnika.

(2) Privremeno se mogu registrirati motorna i priključna vozila uvezena iz inostranstva ili nabavljena u Bosni i Hercegovini čiji su vlasnici stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave na osnovu važeće putne isprave ili državljani Bosne i Hercegovine koji radi školovanja, specijalizacije, naučnog istraživanja, zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti privremeno borave u inostranstvu, motorna i priključna vozila koja se koriste na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zaključenog između domaćeg i stranog prijevoznika, motorna i priključna vozila koja se koriste na sajmovima i sportskim takmičenjima.

(3) Privremena registracija vozila važi najduže jednu godinu i može se, iz opravdanih razloga, produžiti najduže za još jednu godinu, o čemu odlučuje nadležni organ.

(4) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana dostavlja se dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta iz člana 8. stav (1) ovog pravilnika, i to:

a. dokaz o identitetu vlasnika vozila,

b. dokaz o vlasništvu nad vozilom,

c. važeća isprava o osiguranju od automobilske odgovornosti,

d. dokaz o uplati propisanih naknada za isprave i oznake za obilježavanje vozila,

e. dodatni dokumenti u zavisnosti od vrste vozila, odnosno registracije.

Član 16.
(Postupak izdavanja probnih registarskih tablica)

(1) Zahtjev za izdavanje probnih registarskih tablica za vozilo podnosi se nadležnom organu, na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1. i čini dio ovog pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana dostavlja se dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta iz člana 8. stav (1) ovog pravilnika, i to:

a. dokaz o identitetu vlasnika vozila,

b. dokaz o vlasništvu nad vozilom,

c. važeća isprava o osiguranju od automobilske odgovornosti,

d. dokaz o uplati propisanih naknada za isprave i oznake za obilježavanje vozila,

e. dodatni dokumenti u zavisnosti od vrste vozila, odnosno registracije.

(3) Prilikom izdavanja probnih registarskih tablica izdaje se potvrda za probne registarske tablice čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 2. i čini dio ovog pravilnika.

(4) Vraćene probne registarske tablice nadležni organ može ponovo izdati za drugo vozilo, bez mogućnosti ponovnog izdavanja ili produžavanja važnosti probnih registarskih tablica za isto vozilo i istog vlasnika vozila u roku od godinu dana.

(5) U slučaju da se probne registarske tablice ne vrate u propisanom roku, nadležni organ koji je izdao probne registarske tablice pokreće postupak njihovog vraćanja.

Član 17.
(Postupak izdavanja prenosivih registarskih tablica)

(1) Zahtjev za izdavanje prenosivih registarskih tablica za vozilo podnosi se nadležnom organu prema sjedištu pravnog ili fizičkog lica - preduzetnika, na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1a. i čini dio ovog pravilnika.

(2) Potvrda o registraciji vozila za prenosive registarske tablice izdaje se na obrascu potvrde o registraciji iz Priloga broj 5. ovog pravilnika u koji se unose sljedeći podaci:

a) nadležni organ,

b) registarska oznaka prenosive registarske tablice (A),

c) podaci o nositelju potvrde o registraciji (C.1),

d) prezime ili naziv (C.1.1.),

e) ime (C.1.2.),

f) mjesto, općina, adresa (C.1.3.),

g) rok važenja registracije (H),

h) datum izdavanja (I),

i) mjesto izdavanja (2),

j) evidencijski broj (3),

k) napomena.

(3) Nadležni organ iz stava (1) ovog člana, postupajući po zahtjevu za izdavanje prenosivih registarskih tablica, donosi rješenje kojim odobrava izdavanje prenosivih registarskih tablica u skladu sa registriranom djelatnošću podnositelja zahtjeva.

(4) Nadležni organ iz stava (1) ovog člana utvrđuje naknadu za izdavanje knjižice potvrda o korištenju prenosivih registarskih tablica.

(5) Rješenjem iz stava (3) ovog člana bliže se uređuju uvjeti korištenja prenosivih registarskih tablica, broj odobrenih parova prenosivih registarskih tablica sa registarskim oznakama, serijski broj/brojevi dodijeljenih knjižica potvrda o korištenju prenosivih registarskih tablica, kao i iznos utvrđene naknade.

(6) U potvrdi o registraciji vozila za prenosive registarske tablice iz stava (2) ovog člana se u rubrici "napomena" upisuje tekst "PRENOSIVE REGISTARSKE TABLICE" i broj i datum rješenja kojim su iste dodijeljene.

Član 18.
(Korištenje prenosivih registarskih tablica)

(1) U vozilu na kojem se nalaze prenosive registarske tablice a koje učestvuje u prometu mora se nalaziti potvrda o registraciji vozila za prenosive registarske tablice, isprava o osiguranju od automobilske odgovornosti izdata za te prenosive registarske tablice i potvrda o korištenju prenosivih registarskih tablica koje su na vozilu.

(2) Potvrdu o korištenju prenosivih registarskih tablica izdaje pravno ili fizičko lice - preduzetnik koji se bavi proizvodnjom, nadogradnjom, servisiranjem, prijevozom ili prodajom vozila na malo, a kojem je odobreno korištenje prenosivih registarskih tablica.

(3) Izdavatelj potvrde o korištenju prenosivih registarskih tablica iz stava (2) ovog člana obavezan je voditi evidenciju o izdatim potvrdama i dati je na uvid nadležnom organu.

(4) Rok važenja prenosivih registarskih tablica je godinu dana.

(5) Nakon isteka roka iz stava (4) ovog člana, ukoliko nisu ponovno izdate, korisnik prenosivih registarskih tablica dužan je sve prethodno izdate prenosive registarske tablice i potvrde o registraciji vozila za prenosive registarske tablice vratiti nadležnom organu u roku od osam dana.

(6) U slučaju da se prenosive registarske tablice i potvrda o registraciji vozila za prenosive registarske tablice ne vrate u roku iz stava (5) ovog člana, nadležni organ koji ih je izdao po službenoj dužnosti pokreće postupak vraćanja.

(7) U slučaju gubitka, krađe ili oštećenja prenosivih registarskih tablica i isprava o vozilu primjenjuju se odgovarajuće odredbe čl. 34., 35. i 36. ovog pravilnika.

(8) Izgled i sadržaj prenosivih registarskih tablica i potvrde o korištenju prenosivih registarskih tablica dat je u Prilogu broj 3. i čini dio ovog pravilnika.

Član 19.
(Knjižica potvrda o korištenju prenosivih registarskih tablica)

(1) Knjižica potvrda o korištenju prenosivih registarskih tablica pravougaonog je oblika sive boje, veličine 210×148,5 mm, jedinstvenog serijskog broja, sastoji se od 50 potvrda o korištenju prenosivih registarskih tablica u dva primjerka označenih rednim brojevima od 1 do 50.

(2) Potvrda o korištenju prenosivih registarskih tablica se ispunjava u dva primjerka, prvi primjerak se izdaje vozaču, a drugi primjerak ostaje u knjižici iz stava (1) ovog člana.

(3) Potvrda o korištenju prenosivih registarskih tablica se izdaje najduže na rok do 7 dana.

(4) Obrazac potvrde o korištenju prenosivih registarskih tablica bijele je boje, veličine 210×148,5 mm i sadrži sljedeće podatke:

a) oznaku prenosive registarske tablice,

b) podatke o vozaču (ime i prezime, broj vozačke dozvole),

c) svrhu korištenja prenosive registarske tablice,

d) relaciju kretanja,

e) podatke o vozilu (vrsta, marka i tip vozila, broj šasije vozila, boja vozila),

f) rok važenja potvrde o korištenju prenosivih registarskih tablica.

(5) Knjižica potvrda o korištenju prenosivih registarskih tablica sa drugim primjerkom potvrde služi kao evidencija o izdatim potvrdama.

(6) Dio evidencije iz stava (5) ovoga člana su dokazi o korištenju prenosivih registarskih tablica u svrhe odobrene rješenjem.

DIO TREĆI - OBLIK, IZGLED I SADRŽAJ OBRAZACA ISPRAVA O VOZILU I STIKER NALJEPNICE


Član 20.
(Oblik i sadržaj obrasca potvrde o vlasništvu vozila)

(1) Obrazac potvrde o vlasništvu vozila pravougaonog je oblika, trodijelan, svijetložute boje, otvoren je veličine 210x105 mm, a savijen 70x105 mm.

(2) Izgled i sadržaj obrasca potvrde o vlasništvu vozila dat je u Prilogu broj 4. ovog pravilnika i čini njegov dio.

Član 21.
(Oblik i sadržaj obrasca potvrde o registriranju)

(1) Obrazac potvrde o registriranju pravougaonog je oblika, trodijelan, svijetloplave boje, otvoren je veličine 210x105 mm, a savijen 70x105 mm.

(2) Izgled i sadržaj obrasca potvrde o registriranju dat je u Prilogu broj 5. ovog pravilnika i čini njegov dio.

Član 22.
(Oblik i sadržaj potvrde o registraciji i vlasništvu vozila)

(1) Potvrda o registraciji i vlasništvu vozila sačinjena je od polikarbonatnog materijala, dimenzija 85,6x54 mm u skladu sa standardom ISO 7810, plave je boje i sadrži čip.

(2) U čip potvrde o registraciji i vlasništvu vozila podaci se unose na način koji omogućava čitanje podataka čitačima identifikacionih kartica, kao što su čitači tahografskih kartica pri čemu se vrši digitalno potpisivanje kvalificiranim potvrdama.

(3) Na prednjoj strani upisuju se:

a. A - registarska oznaka vozila,

b. B - datum prve registracije vozila,

c. I - datum izdavanja potvrde o registraciji i vlasništvu vozila,

d. C.1.1 - prezime vlasnika (firma, odnosno naziv za pravna lica),

e. C.1.2 - ime vlasnika,

f. C1.3 - prebivalište (sjedište) i adresa vlasnika vozila,

g. C.3.1 - prezime korisnika vozila (firma, odnosno naziv za pravna lica),

h. C.3.2 - ime korisnika vozila,

i. C.3.3 - prebivalište (sjedište) i adresa korisnika vozila.

(4) Na poleđini se upisuju sljedeći podaci:

a. D.1 - marka vozila,

b. D.2 - tip vozila,

c. D.3 - komercijalna oznaka vozila (model),

d. E - broj šasije vozila,

e. F.1 - najveća dozvoljena masa vozila,

f. G - masa vozila,

g. H - dimenzije pneumatika,

h. K - homologacijska oznaka,

i. P.1 - radna zapremina motora,

j. P.2 - snaga motora u kW,

k. P.3 - vrsta goriva ili pogona,

l. Q - odnos snaga/masa u kW/kg (samo za motocikle),

m. S.1 - broj mjesta za sjedenje, uključujući i mjesto vozača,

n. S.2 - broj mjesta za stajanje.

(5) Izgled i sadržaj obrasca potvrde o registriranju i vlasništvu vozila dat je u Prilogu broj 6. ovog pravilnika i čini njegov dio.

Član 23.
(Oblik i sadržaj stiker naljepnice)

(1) Stiker naljepnica je pravougaonog oblika, izrađena od providnog materijala, sa motivima i poljima plavo-žute boje, dimenzija 55x97 mm, otporna na UV zračenja i sadrži čip prema ISO 18000-63 standardu i antenu za komunikaciju (RFID etiketa), kao i hologramsku, numizmatičku i giljoširanu zaštitu u svrhu potvrde o autentičnosti, zaštitu od uklanjanja u vidu ostavljanja tragova boja na površini prilikom uklanjanja, oštećenja stiker naljepnice i lomljenja antene.

(2) RFID etiketa je integralni dio stiker naljepnice na kojem se nalazi čip i antena.

(3) Stiker naljepnica sadrži polje za ispisivanje registarske oznake vozila i datuma važenja registracije.

(4) Stiker naljepnica iz stava (1) ovog člana postavlja se:

a) za putničke automobile sa unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla u gornjem nezatamnjenom desnom uglu ili u srednjem gornjem nezatamnjenom dijelu vjetrobranskog stakla, tako da je jasno vidljiva izvana;

b) za ostala vozila koja imaju vozačku kabinu sa unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla u donjem desnom uglu.

(5) Izuzetno od stava (1) ovog člana, stiker naljepnica za vozila koja nemaju prednje vjetrobransko staklo je pravougaonog oblika, izrađena od providnog materijala, sa motivima i poljima plavo-žute boje, dimenzija 30x20 mm i ne sadrži čip i antenu.

(6) Stiker naljepnica iz stava (5) ovog člana postavlja se na zadnjim registarskim tablicama iznad prve horizontalne linije, osim kod registarskih tablica za motocikle i mopede kada se postavlja ispod plavog polja sa međunarodnom oznakom BiH.

(7) Stiker naljepnica sadrži najmanje podatak o roku važenja registracije vozila.

(8) Raspodjela stiker naljepnice vrši se putem sistema za raspodjelu stiker naljepnica na osnovu serijskih brojeva, a obuhvata i praćenje aktiviranih, neaktiviranih i deaktiviranih stiker naljepnica te praćenje količina i lokacija svih takvih naljepnica.

(9) Personalizacija stiker naljepnice provodi se davanjem atributa naljepnici i jedinstvenog seta podataka u svrhu logičkog povezivanja stikera i vozila.

(10) Izdavanje stiker naljepnice podrazumijeva da stanice za tehnički pregled obrade podatke kroz sam proces tehničkog pregleda i postavljanja stiker naljepnice na vozilo te pripremu za aktivaciju.

(11) Aktivacija stiker naljepnice podrazumijeva provjeru autentičnosti i validnosti stiker naljepnice.

(12) Zahtjevi u pogledu jedinstvenog informacionog sistema za stiker naljepnice dati su u Prilogu broj 7. ovog pravilnika i čini njegov dio.

(13) Izgled i sadržaj stiker naljepnice dat je u Prilogu broj 8. ovog pravilnika i čini njegov dio.

Član 24.
(Ispisivanje podataka u rubrikama isprava o vozilu)

Podaci u rubrikama isprava o vozilu ispisuju se latiničnim pismom povlačeći podatke iz elektronske evidencije.

DIO ČETVRTI - REGISTARSKE TABLICE, OBLIK, BOJA, SADRŽAJ, VRSTA I KVALITET MATERIJALA


Član 25.
(Oznake i brojevi na registarskim tablicama)

(1) Oznake i brojevi na registarskim tablicama sa međunarodnom oznakom "BIH" ispisuju se slovima: A, E, J, K, M, O, T i arapskim brojevima, u tehnici German FE type pismo.

(2) Registarske tablice iz stava (1) ovog člana izrađuju se od aluminija i moraju imati retroreflektirajuća svojstva u skladu sa standardima ISO 7591/1982 i DIN 74069.

(3) Registarske tablice iz stava (1) ovog člana sadrže neponovljiv serijski broj i plavo polje u lijevom dijelu registarske tablice koje sadrži međunarodnu oznaku Bosne i Hercegovine.

(4) Registarske tablice se dodjeljuju na korištenje vlasniku vozila, odnosno nositelju potvrde o registraciji u postupku registracije vozila.

Član 26.
(Registarske tablice)

(1) Registarske tablice za motorna i priključna vozila su bijele boje, oivičene crnom linijom, sa registarskom oznakom motornog vozila koja se sastoji od jednog slova i dva broja, linije, jednog slova, linije i tri broja crne boje, dužine 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm.

(2) Izuzetno od stava (1), registarske tablice za motorna vozila koja ne ispunjavaju propisane uvjete u pogledu dimenzija (dužine, širine i visine), odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije je osovinsko opterećenje vlastite mase veće od dozvoljenog opterećenja, označavaju se registarskim tablicama bijele boje, oivičenim crnom linijom, sa registarskom oznakom napisanom crnom bojom koja se sastoji od dva slova OO, linije i šest brojeva, dužine 520 mm, visine 110 mm i debljine 1 mm.

(3) Traktori, priključna vozila za traktore, pčelarska i poljoprivredna vozila, radne mašine, radna vozila i motokultivatori označavaju se tablicama bijele boje, oivičenim zelenom linijom, sa registarskom oznakom motornog vozila koja se sastoji od jednog slova i dva broja, linije, jednog slova, linije i tri broja zelene boje, dužine 340 mm, visine 200 mm i širine 1 mm, a drugom tablicom dužine 520 mm, visine 110 mm i debljine 1 mm.

(4) Registarske tablice za taksi vozila su bijele boje, oivičene crnom linijom, sa registarskom oznakom motornog vozila koja se sastoji od dva slova TA, linije i šest brojeva crne boje, dužine 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm.

(5) Registarske tablice za rent-a-car vozila su bijele boje, oivičene crnom linijom, sa registarskom oznakom motornog vozila koja se sastoji od dva slova EE, linije i šest brojeva crne boje, dužine 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm.

(6) Probne tablice su bijele boje, oivičene crvenom linijom, sa registarskom oznakom napisanom crvenom bojom, koja se sastoji od dva slova TT, linije, šest brojeva crvene boje, a dužine su 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm.

(7) Prenosive tablice su bijele boje, oivičene crvenom linijom, sa registarskom oznakom napisanom crvenom bojom, koja se sastoji od dva slova MT, linije, šest brojeva crvene boje, a dužine su 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm.

(8) Registarske tablice za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava u BiH su plave boje, oivičene žutom linijom i sadrže oznaku zemlje u brojevima i registarsku oznaku vozila napisanu žutim slovima i brojevima, dužine 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm.

(9) Registarske tablice za privremeno registrirana vozila su bijele boje, oivičene crnom linijom, sa registarskom oznakom motornog vozila koja se sastoji od dva slova EM, linije i šest brojeva crne boje, dužine 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm.

(10) Registarske tablice za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine radi registriranja u drugoj zemlji su bijele boje, oivičene crnom linijom, sa registarskom oznakom motornog vozila koja se sastoji od dva slova ET, linije i šest brojeva crne boje, dužine 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm.

(11) Registarske tablice za oldtimere su bijele boje, oivičene crnom bojom, sa registarskom oznakom motornog vozila koja se sastoji od slova OT, linije i šest brojeva crne boje, dužine 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm i plavim poljem u lijevom dijelu tablice koje sadrži međunarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. Tri broja iza slova OT označavaju posljednje tri cifre godine proizvodnje oldtimera.

(12) Vozila kojima konstrukcijske osobine ne dozvoljavaju označavanje tablicama propisanih dimenzija označavaju se jednom tablicom dužine 340 mm, visine 200 mm i širine 1 mm, a drugom tablicom dužine 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm.

(13) Za motocikle i mopede izdaje se jedna registarska tablica dužine 240 mm, visine 130 mm i širine 1 mm, a izuzetno, na zahtjev može se izdati tablica dužine 170 mm, visine 130 mm i širine 1 mm i sastoji se od dva slova i četiri broja. U pogledu boje se ne razlikuju od registarskih tablica za motorna vozila, osim što je plavo polje sa međunarodnom oznakom Bosne i Hercegovine u lijevom gornjem uglu tablice.

(14) Agencija će u skladu sa odredbama ovog pravilnika, u roku od dva mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu, posebnim uputstvom urediti grupe registarskih tablica u zavisnosti od vrste, konstrukcijskih osobina i namjene vozila, i u zavisnosti od tablica koje se koriste.

(15) Izgled registarskih tablica za motorna i priključna vozila dat je u Prilogu broj 9. ovog pravilnika i čini njegov dio.

Član 27.
(Dodatne odredbe za registarske tablice)

(1) Registarske tablice za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja, odnosno stranaca stalnih službenika u ovim predstavništvima sadrži brojčanu oznaku zemlje po kojoj je predstavništvo registrirano u Bosni i Hercegovini, slovnu oznaku djelatnosti predstavništva, odnosno statusa lica u tim predstavništvima i registarski broj koji se sastoji od tri broja.

(2) Vozilu koje koristi šef diplomatskog predstavništva ili misije strane države u Bosni i Hercegovini dodjeljuje se tablica sa registarskim brojem 001, koji zadržava u slučaju promjene vozila u propisanom postupku registriranja vozila.

(3) Slovne oznake djelatnosti predstavništva, odnosno statusa lica u tim predstavništvima na registarskim tablicama su sljedeće:

a) "A" - za vozila u vlasništvu diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja koje ima diplomatski status,

b) "M" - za vozila čiji su vlasnici stranci koji su zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima, misijama stranih država i predstavništvima međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini a nemaju diplomatski status.

(4) Uz registarske tablice iz st. (2) i (3) ovog člana izdaju se elipsaste naljepnice plave boje, dužine 150 mm, visine 110 mm i širine 1 mm, oivičene žutom linijom koje sadrže slova žute boje i neponovljivi serijski broj:

a) "CMD" - za vozila kojima se koristi šef diplomatskog predstavništva ili misije,

b) "CD" - za vozila kojima se koriste lica sa diplomatskim statusom,

c) "CC" - za vozila kojima se koristi konzularni funkcioner.

(5) Izgled elipsaste naljepnice dat je u Prilogu broj 9. ovog pravilnika i čini njegov dio.

(6) Za izdavanje registarskih tablica za taksi vozila podnosi se i odgovarajući dokaz o odobrenoj taksi djelatnosti. U slučaju promjene djelatnosti ili prodaje vozila kojim se obavlja taksi djelatnost, vlasnik vozila je dužan vratiti registarske tablice nadležnom organu koji ih je izdao i odjaviti vozilo.

(7) Za izdavanje registarskih tablica za rent-a-car vozila podnosi se i odgovarajući dokaz o odobrenoj rent-a-car djelatnosti. U slučaju promjene djelatnosti ili prodaje vozila kojim se obavlja rent-a-car djelatnost, vlasnik vozila je dužan vratiti registarske tablice nadležnom organu koji ih je izdao i odjaviti vozilo.

(8) Registarske tablice za oldtimere se izrađuju po podnošenju zahtjeva na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1b. i čini dio ovog pravilnika, a personalizirane su prema godini proizvodnje i evidenciji izdatih registarskih tablica za oldtimere.

(9) Registarske tablice bez međunarodne oznake BIH, koje se još uvijek koriste u BiH, vlasnik vozila je dužan zamijeniti prilikom prve naredne registracije.

Član 28.
(Broj tablica sa registarskim oznakama)

(1) Za sva motorna vozila dodjeljuju se na korištenje po dvije registarske tablice, a za lake motocikle, motocikle i priključna vozila po jedna registarska tablica. https://www.anwalt-derbeste.de

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, za motorna vozila kategorije N2, N3, M2 i M3 mogu se dodijeliti tri registarske tablice, a za vozila kategorije O3 i O4 dvije registarske tablice.

DIO PETI - PROMJENA PODATAKA


Član 29.
(Postupak promjene vlasništva nad vozilom)

(1) Vlasnik vozila je dužan prijaviti kupovinu vozila ili stjecanje prava vlasništva na drugi način, u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora ili drugog pravnog posla o prijenosu vlasništva, zahtjevom za promjenu vlasništva nad vozilom koji podnosi nadležnom organu, na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1. i čini dio ovog pravilnika.

(2) Uz zahtjev za promjenu vlasništva nad vozilom podnosi se i dokaz da prethodni vlasnik nema neizmirenih obaveza u Registru novčanih kazni, kao i dokaz da vlasnik nema neizmirenih obaveza u Registru novčanih kazni, a ukoliko dokaz nije podnijet, nadležni organ vrši provjeru po službenoj dužnosti sa stanjem na dan podnošenja zahtjeva.

(3) Ukoliko je vozilo registrirano, promjena vlasništva nad vozilom vrši se izdavanjem nove potvrde o registraciji i vlasništvu vozila, a ukoliko vozilo ne posjeduje registarske tablice sa međunarodnom oznakom BIH, vrši se promjena registarskih tablica.

(4) Ukoliko se promjena vlasništva vozila dokazuje ugovorom zaključenim između fizičkih lica, potpis tih lica ovjerava nadležni organ za ovjeru, ako je ugovor zaključen između pravnih lica, potpise ovjeravaju pravna lica koja ugovor zaključuju svojim pečatom, a u slučaju kad se vozilo prodaje preko posrednika (komisionara) ugovor i račun ovjerava komisionar uz izdati fiskalni račun.

(5) Posrednik kod prodaje (komisionar) je dužan dostaviti jedan primjerak ugovora iz stava (4) ovog člana mjesno nadležnom organu za registraciju vozila gdje je ugovor sačinjen u roku od tri dana od dana njegovog sačinjavanja, što se unosi u evidenciju o registriranim vozilima po službenoj dužnosti.

(6) Prijavu prijenosa prava vlasništva nadležni organi evidentiraju putem informacionog sistema, a informacije razmjenjuju elektronskim putem.

(7) Ukoliko vlasnik podnese zahtjev za registraciju motornog vozila nakon propisanog roka navedenog u stavu (1) ovog člana, od strane ovlaštenog organa, nadležni organ izdaće prekršajni nalog za prekršaj iz člana 208. stav (7), a u vezi sa članom 236. stav (1) tačka 30) Zakona.

Član 30.
(Postupak prijenosa vlasništva vozila sa davatelja lizinga na korisnika lizinga)

Zahtjev za prijenos vlasništva vozila sa davatelja lizinga na korisnika lizinga podnosi nositelj potvrde o registriranju vozila ili lice koje on ovlasti nadležnom organu na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1. i čini dio ovog pravilnika, i uz zahtjev dostavlja:
a) potvrdu davatelja lizinga o izmirenim obavezama koje su predmet ugovora o kupovini ili prodaji vozila na lizing,

b) potvrdu o vlasništvu vozila.

Član 31.
(Postupak promjene podataka)

(1) U slučaju promjene bilo kojeg podatka o vozilu, vlasnik vozila je dužan u roku od 15 dana, računajući od dana nastale promjene, podnijeti nadležnom organu zahtjev za promjenu podataka na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1. i čini dio ovog pravilnika.

(2) Uz zahtjev za promjenu podataka iz stava (1) ovog člana prilažu se isprave o vozilu, odgovarajući atesti, certifikati, kao i registarske tablice, zavisno od vrste promjene.

(3) Vlasnik vozila koji promijeni sjedište iz jedne općine u drugu ili adresu, dužan je tu promjenu prijaviti nadležnom organu u novom prebivalištu, odnosno sjedištu u roku iz stava (1) ovog člana, kao i bilo koju drugu promjenu koja je nastala u odnosu na podatke upisane u isprave o vozilu, a fizičko lice vlasnik vozila nije dužno prijavljivati promjenu prebivališta ili boravišta i navedeni podaci biće ažurirani automatski u službenoj evidenciji nadležnog organa.

(4) Promjena podatka iz stava (3) ovog člana obavit će se službenim putem u elektronskoj formi između nadležnih organa.

(5) Nadležni organ će, rješavajući po zahtjevu iz stava (1) ovog člana, izdati novu potvrdu o registraciji i vlasništvu vozila, a promjena registarskih tablica vrši se po potrebi.

Član 32.
(Promjene podataka u vezi sa osiguranjem)

(1) Osiguravajuće društvo koje je izdalo ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti dužno je, bez odlaganja, obavijestiti mjesno nadležni organ za registraciju o bilo kakvoj promjeni u vezi sa važenjem isprave o osiguranju od automobilske odgovornosti vozila na osnovu koje je vozilo registrirano.

(2) Nadležni organ po službenoj dužnosti unosi podatke iz stava (1) ovog člana u evidenciju o registriranim vozilima.

(3) Osiguravajuće društvo koje je isplatilo štetu za vozilo na kojem je procijenjena totalna šteta ili ukoliko su u okviru štete na vozilu obuhvaćeni sistem za upravljanje ili sistem za kočenje, dužno je u roku ne dužem od tri dana od dana isplate dostaviti podatke o vozilu nadležnom organu.

(4) U slučaju iz stava (3) ovog člana ovlašćeno lice nadležnog organa određuje vlasniku vozila obavezu provođenja vanrednog tehničkog pregleda.

(5) Ukoliko se vanredni tehnički pregled iz stava (4) ovog člana ne provede u roku od 30 dana od dana upućivanja na obavezan vanredni tehnički pregled ili vozilo ne zadovolji na vanrednom tehničkom pregledu, vozilu se po službenoj dužnosti određuje status "odjavljeno" u evidenciji o registriranim vozilima, o čemu se donosi rješenje, a vlasniku vozila određuje povrat isprava o vozilu i registarskih tablica.

DIO ŠESTI - OGRANIČENJA, KRAĐA, UNIŠTENJE ILI OŠTEĆENJE


Član 33.
(Ograničenje prava raspolaganja vozilom)

(1) U slučaju dostavljanja izvršnog akta nadležnog organa kojim se vozilo određuje kao predmet osiguranja izvršenja ili se ograničava pravo raspolaganja/prijenosa vlasništva nad vozilom, navedene činjenice se evidentiraju u evidenciju o registriranim vozilima.

(2) Postupak evidentiranja podataka iz stava (1) ovog člana elektronskim putem provodi mjesno nadležni organ kod kojeg je izvršena registracija vozila, a akti dostavljeni od nadležnog organa kojim se vozilo određuje kao predmet osiguranja izvršenja ili kojim se ograničava pravo raspolaganja/prijenosa vlasništva se čuvaju u dosjeu vozila iz člana 39. ovog pravilnika.

(3) O upisu činjenice iz stava (1) ovog člana obavještava se organ koji je naložio upis.

(4) Brisanje navedene činjenice iz stava (1) ovog člana iz evidencije o registriranim vozilima vrši se na osnovu izvršnog akta nadležnog organa kojom se stvar drugačije uređuje. Brisanje navedene činjenice iz evidencije organa moguće je izvršiti i po rješenju o dosudi vozila u postupku javne prodaje na licitaciji ili dodijele vozila pravosnažnom sudskom presudom.

Član 34.
(Gubitak, krađa, uništenje ili oštećenje registarskih tablica)

(1) Vlasnik ili korisnik vozila dužan je odmah, a najkasnije u roku od tri dana, nadležnom organu prijaviti gubitak, krađu i uništenje ili oštećenje registarskih tablica i podnijeti zahtjev za izdavanje novih registarskih tablica na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1. i čini dio ovog pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana prilaže se potvrda nadležnog organa o prijavi krađe ili gubitka jedne ili obje registarske tablice, a u slučaju uništenja ili oštećenja izjava na zapisnik o uništenju ili oštećenju kod nadležnog organa, kao i registarske tablice i isprave o vozilu. U slučaju krađe ili gubitka jedne od registarskih tablica na vozilu potrebno je priložiti i preostalu registarsku tablicu.

(3) U slučaju gubitka, krađe, uništenja ili oštećenja registarskih tablica iz stava (1) ovog člana nadležni organ izdaje nove registarske tablice i potvrdu o registraciji i vlasništvu vozila.

(4) Namjerno uništenje, oštećenje, neovlaštena izrada ili prepravljanje registarskih tablica predstavlja krivotvorenje isprava.

(5) U slučaju kada inspektor cestovnog prometa, po osnovu ovlaštenja datih drugim propisom, oduzme registarske tablice vozila i potvrdu o registraciji na period od 30 dana, iste zadržava kod sebe, a nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji o vozilima, u roku propisanom posebnim propisom, dostavlja zapisnik o oduzimanju sa naznakom do kojeg roka su oduzete, o čemu nadležni organ unosi napomenu u evidenciju o registriranim vozilima.

Član 35.
(Gubitak, krađa, uništenje ili oštećenje isprava o vozilu)

(1) Vlasnik ili korisnik vozila dužan je odmah, a najkasnije u roku od tri dana, nadležnom organu prijaviti gubitak, krađu, uništenje ili oštećenje isprava o vozilu i podnijeti zahtjev za izdavanje novih isprava o vozilu na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1. i čini dio ovog pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana prilaže se potvrda nadležnog organa o prijavi krađe ili gubitka isprava iz stava (1) ovog člana, a u slučaju uništenja ili oštećenja izjava na zapisnik o oštećenju data nadležnom organu, kao i oštećena isprava.

(3) U slučaju iz stava (1) ovog člana izdaje se isprava sa rokom važenja zamijenjene isprave.

Član 36.
(Postupak oglašavanja nevažećim registarskih tablica i isprava o vozilu)

(1) U slučaju gubitka, krađe ili uništenja registarskih tablica ili isprava o vozilu nadležni organ putem informacionog sistema poništava registarske tablice, odnosno isprave o vozilu.

(2) Agencija donosi uputstvo o objavi podataka iz stava (1) ovog člana na svojoj službenoj internetskoj stranici o registarskim oznakama izgubljenih, uništenih ili ukradenih registarskih tablica, odnosno serijskim brojevima izgubljenih, uništenih ili ukradenih isprava o vozilu.

Član 37.
(Oštećenje stiker naljepnice)

(1) Vlasnik ili korisnik registriranog vozila dužan je nadležnom organu prijaviti oštećenje stiker naljepnice radi izdavanja nove.

(2) Nova stiker naljepnica izdata u slučaju iz stava (1) ovog člana izdaje se u skladu sa odredbama člana 13. stav (1) ovog pravilnika, sa rokom važenja zamijenjene stiker naljepnice.

(3) Nadležni organ dužan je elektronski evidentirati promjenu stiker naljepnice u evidenciji o registriranim vozilima.

DIO SEDMI - VOĐENJE EVIDENCIJA O VOZILIMA


Član 38.
(Centralna elektronska evidencija o vozilima)

(1) Agencija putem elektronske obrade podataka vodi i održava centralnu evidenciju podataka o registriranim vozilima i dokumentima za registraciju vozila.

(2) Nadležni organi odgovorni su za tačnost i ažurnost podataka koje su unijeli u centralnu evidenciju o registriranim vozilima i dokumentima za registraciju vozila.

Član 39.
(Evidencija o vozilima)

(1) Nadležni organi mogu voditi i održavati evidenciju o vozilima putem elektronske obrade podataka, a da se pri tom podaci automatski elektronskim putem dostavljaju u centralnu evidenciju o vozilima.

(2) Za tačnost i ažurnost podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana odgovorni su nadležni organi ili pravno live ovlašteno za vršenje tehničkog pregleda vozila ukoliko su mu povjereni poslovi izdavanja stiker naljepnica od organa nadležnog za registraciju.

(3) Nadležni organi mogu uspostaviti sistem registracije vozila, kao i digitalno potpisanih elektronskih evidencija te sistem razmjene podataka sa stanicama za tehnički pregled vozila i stručnim institucijama, uz obavezu da do izmjene propisa za vođenje elektronskih evidencija dostavljaju podatke u centralnu elektronsku evidenciju u skladu sa važećim propisima za vođenje elektronskih evidencija.

Član 40.
(Dosje vozila)

(1) Podaci o vozilu štampaju se na obrascu "Karton vozila", čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1c. ovog pravilnika i čini njegov dio, pri čemu "Karton vozila" može da se vodi i arhivira u elektronskom obliku shodno važećim propisima o elektronskom poslovanju koji se primjenjuju kod nadležnog organa.

(2) Zahtjev za prvu registraciju vozila u Bosni i Hercegovini i zahtjevi za registraciju oldtimera sa pripadajućim prilozima čini dosje vozila koji se odlaže po jedinstvenom evidencionom broju registra.

(3) Jedinstveni evidencioni broj sastoji se od sljedećih karakteristika, kako slijedi: slovne oznake RV, srednje crtice, pripadajuće oznake općine, srednje crtice i devetocifrene brojčane oznake koje generira Agencija.

(4) Elektronska evidencija o vozilima se čuva trajno, dosje vozila 30 godina od dana otvaranja, a ostala dokumentacija dvije godine.

DIO OSMI - NABAVKA, SKLADIŠTENJE, TRANSPORT I PERSONALIZACIJA OBRAZACA I STIKER NALJEPNICE


Član 41.
(Nabavka, transport, raspodjela i skladištenje obrazaca)

(1) Agencija vrši nabavku, skladištenje, raspodjelu i transport isprava o vozilu i registarskih tablica nadležnim organima, osim potvrde uz probne registarske tablice i knjižice potvrda o prenosivim registarskim tablicama.

(2) Nadležni organ za registraciju vrši nabavku potvrde uz probne registarske tablice i knjižice potvrda o prenosivim registarskim tablicama.

Član 42.
(Personalizacija obrazaca)

(1) Agencija vrši personalizaciju registarskih tablica u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

(2) Agencija vrši personalizaciju potvrde o registraciji i vlasništvu vozila.

(3) Nadležni organ vrši personalizaciju potvrda o vlasništvu vozila i potvrda o registriranju.

Član 43.
(Nabavka, raspodjela i personalizacija stiker naljepnica)

(1) Za poslove nabavke, raspodjele i personalizacije stiker naljepnica Ministarstvo može ovlastiti stručnu instituciju izabranu putem javnog konkursa na period ne duži od 10 godina.

(2) Bliži uvjeti koje treba ispunjavati stručna institucija iz stava (1) ovog člana dati su u Prilogu broj 7. ovog pravilnika koji čini njegov dio.

(3) O izboru stručne institucije iz stava (1) ovog člana Ministarstvo donosi odluku na osnovu ispunjenosti kriterija iz javnog konkursa te istom odlukom izabranoj stručnoj instituciji ostavlja rok koji ne može biti duži od 180 dana, u kojem je dužna uspostaviti funkcionalan sistem obavljanja poslova iz stava (1) ovog člana na stanicama za tehnički pregled vozila.

(4) Nadležni organ ili ovlašteno lice za vršenje tehničkog pregleda vrši označavanje stiker naljepnice na predviđenim mjestima za označavanje te aktivaciju u informacionom sistemu.

Član 44.
(Nadzor)

(1) Nadzor nad radom stručne institucije za poslove nabavke, raspodjele i personalizacije stiker naljepnica provodi Ministarstvo.

(2) Stručnoj instituciji kojoj se utvrdi da ne obavlja poslove u skladu sa članom 43. ovog pravilnika ili koja prestane ispunjavati jedan ili više uvjeta definiranih članom 43. ovog pravilnika oduzima se odobrenje.

Član 45.
(Cjenovnik)

(1) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrđuje cijenu obrazaca isprava o vozilu (osim potvrde uz probne registarske tablice i knjižice potvrda o prenosivim registarskim tablicama) i oznaka za obilježavanje vozila (osim stiker naljepnice), odnosno utvrđuje samo cijene dokumenata i usluga koje pruža Agencija, a na osnovu prijedloga koji Agencija izrađuje i dostavlja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u skladu sa odredbama važećih pravnih propisa kojima je uređena oblast identifikacionih dokumenata, evidencije i razmjene podataka na nivou Bosne i Hercegovine.

(2) Cijenu potvrde uz probne registarske tablice i knjižice potvrda o prenosivim registarskim tablicama, u skladu sa troškovima nastalim pri provođenju postupka, utvrđuje nadležni organ.

(3) Cijena stiker naljepnice data je u Prilogu 8. ovog pravilnika koji čini njegov dio.

DIO DEVETI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 46.
(Važenje postojećih isprava o vozilima)

(1) Nadležni organ u procesu registriranja vozila prihvata dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila sa bilo koje stanice tehničkog pregleda vozila koja je uvezana u jedinstveni informacioni sistem.

(2) Potvrda o vlasništvu i potvrda o registraciji vozila važe do isteka, osim u slučaju promjene vlasništva ili promjene podataka o vozilu.

Član 47.
(Uspostava sistema)

(1) Agencija je, u saradnji sa nadležnim organima, dužna u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika uspostaviti funkcionalan sistem izdavanja potvrde o registraciji i vlasništvu vozila.

(2) Ministarstvo je dužno u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika uspostaviti funkcionalan sistem izdavanja stiker naljepnice, kao i donijeti uputstvo o načinu i postupku određivanja, ispravke i poništenja pogrešno određenog jedinstvenog identifikacionog broja vozila.

Član 48.
(Primjena pravila upravnog postupka)

Na postupak pred nadležnim organom, a koji nije uređen odredbama ovog pravilnika, primijenit će se odredbe važećih zakona o upravnom postupku entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 49.
(Obaveze Agencije u prijelaznom periodu)

Agencija se zadužuje da, u skladu sa odredbama ovog pravilnika:
(a) izvrši nabavku obrazaca isprava o vozilu i registarskih tablica,

(b) donese uputstvo o objavi podataka o serijskim brojevima izgubljenih, uništenih ili ukradenih registarskih tablica, odnosno isprava o vozilu,

(c) uskladi jedinstveni informacioni sistem za unos i obradu podataka putem kojeg se provode postupci i vrši skladištenje, raspodjela i transport obrazaca isprava o vozilu i registarskih tablica, kao i pregled registarskih tablica za uništenje,

(d) donese posebno uputstvo o uništavanju vraćenih registarskih tablica,

(e) donese posebno uputstvo o registraciji vozila koja se koriste za provođenje posebnih istražnih radnji, a na osnovu prethodno potpisanog memoranduma o razumijevanju.

(f) donese uputstvo o načinu aplikativnog podnošenja zahtjeva za personalizaciju registarskih tablica za oldtimere.

Član 50.
(Prestanak primjene propisa)

(1) Početkom primjene ovog pravilnika prestaje se primjenjivati Pravilnik o registriranju vozila ("Službeni glasnik BiH", br. 69/09, 29/20 i 9/21), izuzev u dijelu koji se odnosi na registriranje i označavanje motornih i priključnih vozila i oklopnih borbenih vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

(2) Uspostavljanjem funkcionalnog sistema za izdavanje stiker naljepnica iz člana 47. stav (2) ovog pravilnika prestaje važiti član 2. stav (1) tačka c) Pravilnika o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registarskih tablica ("Službeni glasnik BiH", broj 76/09).

(3) Postupci započeti do dana početka primjene ovog pravilnika okončat će se po propisima koji su se primjenjivali do dana početka primjene ovog pravilnika.

Član 51.
(Stupanje na snagu i početak primjene)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od 1. 9. 2022. godine.

Broj 05-02-2-2227/22
29. jula 2022. godine
Sarajevo


Ministar
Dr. Vojin Mitrović, s. r.

Prilog 6.
Potvrda o vlasništvu i registriranju


Potvrda je pravougaonog oblika, dimenzija 85,6 x 54 mm. Izrađuje se u formi inteligentne kartice dizajnirane u formatu ID-1, sa ugrađenim čipom u skladu sa standardima za identifikacijske kartice sa integrisanim kolom (kolima) ISO / IEC:
a) 7810 za fizičke karakteristike identifikacijskih kartica;
b) 7816-1 i 2 za fizičke karakteristike identifikacijskih kartica sa integrisanim kolom (kolima) - glavne mjere i položaj kontakata;
c) 7816-3 za elektronske signale i protokol za prijenos;
d) 7816-4 za međuprocesne komande za razmjenu;
e) 7816-5 za sistem brojčanog označavanja i postupak za registrovanje identifikatora aplikacije;
f) 7816-6 za međuprocesne elemente podataka;
g) 7816-8 za međuprocesne sigurnosne komande;
h) 7816-9 za upravljačke komande kartice;
i) 10373 za testiranje fizičkih karakteristika.
U čip potvrde podaci se unose na način koji omogućava čitanje podataka čitačima identifikacijskih kartica kao što su čitači tahografskih kartica.
Potvrda sadrži sljedeće podatke vidljive okom, i to:
1) na prednjoj strani, u lijevom, manjem delu, na vrhu, sadrži međunarodnu oznaku Bosne i Hercegovine "BIH" ispisanu latiničnim pismom bijele boje na pravougaonom polju plave boje, ispod koje se nalazi čip, na čijoj lijevoj strani se nalazi slovna i brojčana oznaka i strelica u vidu jednakostraničnog trougla, koja označava pravac ubacivanja u čitač, ispod koga je grafički simbol koji predstavlja upravljač vozila, a u desnom, većem dijelu, na vrhu tekst "Bosna i Hercegovina", ispisane latiničnim ili ćiriličnim pismom, ispod kojih je ispisan prijevod tih riječi na engleskom jeziku, ispod koga su ispisane riječi: "POTVRDA O REGISTRACIJI", ispod kojih je ispisan prijevod tih riječi na engleskom jeziku, a desno od navedenih reči mali grb Bosne i Hercegovine. Ispod navedenog teksta ispisuje se naziv organa nadležnog za registraciju vozila, a ispod se nalaze kodirani podaci i to redom na dole sa oznakom: A - pod kojom se upisuje registarska oznaka vozila, B - pod kojom se upisuje datum prve registracije, I - pod kojom se upisuje datum izdavanja saobraćajne dozvole, C1.1 - pod kojom se upisuje prezime vlasnika (firma odnosno naziv za pravna lica), C.1.2 - pod kojom se upisuje ime vlasnika, C.1.3 - pod kojom se upisuje prebivalište (sedište) i adresa vlasnika vozila, C.3.1 - pod kojom se upisuje prezime korisnika vozila (firma odnosno naziv za pravna lica), C.3.2 - pod kojom se upisuje ime korisnika vozila, C.3.3 - pod kojom se upisuje prebivalište (sjedište) i adresa korisnika vozila, ispod broj pod kojim je vozilo upisano u registar i u donjem desnom uglu serijski broj potvrde. U pozadini se nalazi šara kompleksne strukture.
2) Na poleđini se nalaze kodirani podaci i to redom na dole: D.1 - pod kojom se upisuje marka, D.2 - pod kojom se upisuje tip, D.3 - pod kojom se upisuje komercijalna oznaka (model), E - pod kojom se upisuje broj šasije, F.1 - pod kojom se upisuje najveća dozvoljena masa, G - pod kojom se upisuje masa, H - pod kojom se upisuje važenje registracije, K - pod kojom se upisuje homologacijska oznaka, P.1 - pod kojom se upisuje radna zapremina motora, P.2 - pod kojom se upisuje snaga motora u kW, P.3 - pod kojom se upisuje vrsta goriva ili pogona, Q - pod kojom se upisuje odnos snaga/masa u kW/kg (samo za motocikle), S.1 - pod kojom se upisuje broj mjesta za sjedenje uključujući i mjesto vozača, S.2 - pod kojom se upisuje broj mjesta za stajanje.
U čip potvrde, pored vidljivih podataka iz potvrde, upisuju se i sljedeći kodirani podaci: (J) - vrsta vozila, (P5) - oznaka motora, (L) - broj osovina, (R) - boja vozila godina proizvodnje, zabrana otuđenja vozila do (datum), kao i JMBG, odnosno matični broj vlasnika vozila i JMBG, odnosno matični broj korisnika vozila i nosivost vozila. U pozadini se nalazi šara kompleksne strukture.
Alfanumerički podaci, koji se odnose na kodirane podatke u vidljivom dijelu potvrde i u nevidljivom dijelu čipa unose se latiničnim pismom i arapskim brojevima. Podaci o vlasniku i korisniku vozila upisuju se na način kako su upisani u ispravi koja je priložena kao dokaz o njihovom identitetu.
Zaštitni elementi na obrascu saobraćajne dozvole su: mikroštampa, OVIM (magnetne optički promenljive boje, odnosno koje imaju kinetički efekat na osnovu ugla gledanja), guilloche linije, iridescentna štampa, dvofrekventna UV štampa (tj. grafika koja mijenja boju na 254 i 365 nm), holografija generisana u skladu sa standardima visoke rezolucije (npr. E-Beam, SuRe, Kinegram, itd.) koja nije pogodna da se falsifikuje odnosno koja sadrži više tehnika izrade koje otežavaju mogućnost falsifikovanja.
Izgled potvrde o registraciji i vlasništvu utvrdiće Agencija.

Prilog 7.
Jedinstveni informacijski sistem za stiker naljepnice


1. Informacijski Sistem za Stiker naljepnice

1.1. Specifikacija jedinstvenog informacijskog sistema za stiker naljepnice
Jedinstveni informacijski sistem za stiker naljepnice (JISS) omogućava obradu i pristup podacima na čipovima pametnih naljepnica, te evidentira i prati životni ciklus svake stiker naljepnice pojedinačno.
Prilikom proizvodnje stiker naljepnice nepromjenjivi serijski broj čipa se uparuje sa jedinstvenim identifikatorom radi kreiranja identifikacijskog QR koda koji se štampa na stiker naljepnicu u procesu proizvodnje.
Jedinstveni identifikacijski QR kod (identifikator) služi za praćenje životnog ciklusa svake naljepnice ponaosob od njene proizvodnje, nabavke, distribucije, izdavanja, aktiviranja, provjere autentičnosti i prestanka važenja.
Korisničke aplikacije se razvijaju u skladu sa najvišim standardima UI/UX dizajna, radi jednostavnosti korištenja sistema.
JISS sadrži bazu podataka stiker naljepnica i informacije koje se nalaze na čipu u binarnom obliku.
JISS prati tačke od interesa i lokaciju svake pojedinačne stiker naljepnice putem jedinstvenog identifikatora što omogućava lociranje svake pojedinačno izdate stiker naljepnice.
JISS mora biti projektovan poštujući principe nadogradivosti te da posjeduje odvojene komunikacijske servise, kako bi se u budućnosti sigurno i jednostavno mogao koristiti i za druge potrebe kao što je osiguranje vozila i/ili prijava saobraćajnih nezgoda u svrhu odštete od osiguranja, kreiranje mreže RFID čitača u svrhu mjerenja saobraćaja i kontrole vozila ili naplate cestarine i sl.
1.2. Integracija sa stanicama za tehnički pregled vozila
JISS se aktivno i na siguran način povezuje sa jedinstvenim informacijskim sistemom definiranim Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila (JIS). Informacije zabilježene na čipu su prepoznatljive u samom sistemu kada se upare sa informacijama od treće strane, npr. JIS ili IDDEEA. Na ovaj način JISS ne pohranjuje stvarne podatke, nego šifrirane, čime se uklanja rizik od zloupotrebe podataka.


2. Izdavanje stiker naljepnica i veza sa JIS

Jedinstveni Informacijski Sistem (JIS) za vršenje tehničkih pregleda je sigurnosno povezan sa JISS radi obrade i upisa podataka na čip stiker naljepnice. Na ovaj način stanice za tehničke preglede koje su uvezane u JIS mogu vrše upis podataka, personalizaciju i postavljanje stiker naljepnice.
JISS vrši personalizaciju pri izdavanju, dodatnom štampom na predviđeno mjesto na stiker naljepnici, upisujući jedinstveni broj vozila i datum isteka registracije. Ova memorijska banka je javno dostupna uređajima za očitavanije koji podržavaju ISO 18000-6, EPCglobal i Gen2v2 standarde.
Na kraju procesa, osoba koja vrši tehnički pregled, na identičan način upisuje informaciju na čip o ocjeni tehničkog pregleda. Ove informacije se čuvaju na čipu i mogu se dostaviti drugim institucijama na raspolaganje radi kontrole i nadzora. Ukoliko je utvrđeno da je vozilo tehnički ispravno, takva informacije se sprema u JISS, te se prosljeđuje na daljne raspolaganje nadležnom organu za registraciju vozila. Ukoliko se ustanovi tehnička neispravnost vozila, proces se nastavlja nakon što se neispravnost otkloni.


3. Registracija i aktivacija stikera

Organi nadležni za registraciju vozila su dužne da u JISS aktiviraju stiker naljepnicu kako bi se ista mogla koristiti kao dokaz o registraciji vozila. Aktivacija se vrši unosom identifikatora stiker naljepnice putem interfejsa i omogućava da se prilikom provjere autentičnosti, dobije pozitivan rezultat.
Prilikom aktivacije stiker naljepnice se vrši i razmjena informacija i upis podataka u JIS upisujući minimalno, jedinstveni identifikator stiker naljepnice. Podatke o aktivnim stikerima je potrebno razmijeniti i sa bazom registrovanih vozila.


4. Provjera autentičnosti stiker naljepnice

Provjera autentičnosti stiker naljepnice u svrhu potvrde o registraciji se vrši vizuelnom inspekcijom sigurnosnih komponenti ugrađenih na stiker naljepnicu i aplikacije putem android pametnog telefona ili specijalizovanog uređaja za komunikaciju sa RFID čipom.
Ukoliko se vrši provjera putem android pametnog telefona, prilikom skeniranja QR koda, sistem treba da prikaže da je stiker naljepnica aktivna i autentična sa informacijom o datumu isteka registracije i jedinstvenim identifikacionim brojem vozila, koja se mora podudarati sa personalizovanim informacijama odštampanim na stiker naljepnici.
Ukoliko se provjera vrši putem specijalizovanog uređaja uz komunikaciju sa RFID čipom, proces provjere autentičnosti je u potpunosti automatizovan i rezultat je trenutno prikazan na ekranu.
Provjera tehničke ispravnosti vozila se vrši specijalizovanim uređajima u komunikaciji sa RFID i aplikacijom koja na licu mjesta treba da prikaže stanje vozila na dan tehničkog pregleda uz informaciju o ocjeni tehničkog pregleda.


5. Razvoj, implementacija i sigurnost

Kako bi se osigurao kvalitetan razvoj, implementacija i sigurnost, stručna insititucija mora da zadovolji uvjete u pogledu stručne osposobljenosti i kapaciteta u poslovanju.
Stručna institucija mora najmanje ispunjavati sljedeće uvjete:
a) da je registrovano pravno lice sa sjedištem u Bosni i Hercegovini,
b) da ima na raspolaganju kadrove osposobljene za obavljanje stručnih poslova,
c) da se prema svim stanicama za tehničke preglede i nadležnim organima odnosi na jednak i nediskriminatoran način,
d) da ima ostvaren promet od najmanje 4.000.000 KM u posljednjih godinu dana,
e) da ima u protekle tri godine uspješno realizovan najmanje jedan ugovor za implementaciju i razvoj informacijskog sustava u vrijednosti većoj od 650.000 KM,
f) da pribavi bankarsku garanciju na iznos ne manji od 100.000 KM godišnje za kvalitetno vršenje poslovanja,
g) da u svom poslovanju primjenjuje najmanje ISO sisteme upravljanja kvalitetom, uslugama, kontinuitetom i sigurnosti i to 9001:2015, 14001:2015, 20000-1:2018, 22301, 27001, a poželjno je i korisničkim kontakt-centrom 18295-1,
h) da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka;
i) da ima razvijeno rješenje raspodjele i personalizacije stiker naljepnica u skladu sa odredbama ovog pravilnika,
j) da ima razvijen program saradnje i razmjene podataka sa stručnim institucijama u entitetima i Distriktu Brčko Bosne i Hercegovine, nadležnim organima u procesu registracije i Agencijom,
k) da nema dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu izravnih i neizravnih poreza.
Stručna institucija mora također osigurati da u skladu sa Europskom direktivom o sigurnosti mrežnih i informacijskih sistema (2016/2018), koja nalaže odgovorno rukovanje rizikom korišćenja mrežnih i informacijskih sistema, provodi sistemsko i kontrolisano penetracijsko testiranje grešaka u aplikacijama i mrežama implementiranih sistema te bude sposobna adekvatno upravljati rizikom informacijskih Sistema, kao i da u skladu sa europskim direktivama o: Elektronskom otpadu (WEEE) i Ograničenjima upotrebe opasnih supstanci (RoHS) osigura adekvatan model osiguranja kvaliteta upravljanjem, projektovanjem, razvojem, proizvodnjom, implementacijom i pružanjem usluga.
Kadrovi, koje stručna institucija mora da ima na raspolaganju, a koji su potrebni kako bi se garantovao kvalitet, pouzdanost i sigurnost JISS su:
1. Vođa projekta/stručnjak za analizu – jedno lice koje posjeduje znanje i vještine na poslovima vezanim za vođenje i upravljanje projektima, izrade projektne dokumentacije kao i iskustvo u poslovnoj analizi. Navedeno lice mora ispunjavati sljedeće uvjete:
- visoka stručna sprema iz neke od oblasti: tehničkih nauka, ekonomije, organizacione nauke, menadžmenta, državne uprave, sigurnosne nauke i vještine (policijska i vojna akademija), prirodne nauke ili matematika,
- minimalno 10 godina radnog iskustva na poslovima vezanim za vođenje i upravljanje projektima, izradi projektne dokumentacije,
- da posjeduje certifikat Prince 2 Practitioner certification ili ekvivalent IPMA Level B (Certified Senior Project Manager) ili IPMA Level A (Certified Projects Director),
- da posjeduje certifikat CBAP-Certified Business Analysis Professional, International Institute for Business Analysis ili ekvivalent Professional Business Analysis (PMI) ili (Certified Software Business Analyst (QAI)),
- da posjeduje Certifikat PMI – PBA – Certified Professional in Business Analysis, Project Menagement Institute ili ekvivalent
- Vođa projekta mora da poznaje metode upravljanja projektima i analizama poslovnih procesa zbog prirode i složenosti predmetnog projekta, kako bi se prilikom implementacije u skladu sa najboljom praksom i identifikovanim poslovnim procesima izvršila analiza procesa, projektovanje, razvoj i implementacija ponuđenog rješenja.
2. Vođa tima za razvoj – jedno lice koje posjeduje:
− visoku stručnu spremu iz oblasti tehničke nauke, ekonomije, organizacione nauke, menadžmenta, državne uprave, sigurnosne nauke,
- najmanje pet godina iskustva na poslovima vezanim za vođenje projekata i timova.
3. Članove tima/Lica za implementaciju – najmanje pet izvršilaca koji moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
- da imaju visoku stručnu spremu iz oblasti tehničke nauke, ekonomije, organizacione nauke, menadžmenta, državne uprave ili sigurnosne nauke,
- najmanje 10 godina iskustva u radu sa relacionim bazama podataka (MS, SQL, Transact SQL), kao i najmanje pet godina iskustva u razvoju i održavanju softverskih rješenja.
4. Članove tima – administratori baze podataka i to:
- članovi tima, najmanje dva izvršioca, koji posjeduju Microsoft certifikat iz domena SQL servera ili ekvivalent. Certifikat koji garantuje da tehničko lice posjeduje znanje u konfigurisanju, implementaciji, rješavanju problema i otklanjanju grešaka iz domena SQL servera;
član tima, najmanje jedan izvršilac, koji posjeduje UX/UI certifikat Nielsen Norman Group User Experience Certificate ili ekvivalent (Advenced Design Leadership (Cooper)). Certifikat koji garantuje da tehničko lice posjeduje znanje i iskustvo u kreiranju korisničkih iskustava sa ciljem da se iskustvo ili doživljaj napravi što boljim, razumljivijim i jednostavnijim, kao i da se u skladu sa biznis zahtjevima osmisli izgled i ponašanja novih ili postojećih funkcionalnosti; da kreira skice i interaktive prototipe na kojima se testiraju sva predložena rješenja i prilagodi ih razvoju. Uvjeti koje mora ispunjavati lice:
- da ima visoku stručnu spremu iz oblasti tehničke nauke, ekonomije, organizacione nauke, menadžmenta, državne uprave, sigurnosne nauke i
- najmanje pet godina iskustva u radu na razvoju i kreiranju softverskih rješenja;
član tima, najmanje jedan izvršilac, koji posjeduje certifikat MCSD – Microsoft Certified Solutions Developer. Certifikat koji garantuje da tehničko lice posjeduje znanje u dizajniranju, razvoju i prilagođavanju aplikacija sa Microsoft razvojnim alatima, tehnologijama i MS platformama;
5. Tim za sigurnost i kontrolu podrazumjeva lica koja bi u sklopu usluge održavanja upravljali timovima za održavanje u skladu sa najboljom svjetskom praksom, a što podrazumjeva upravljanje incidentima, događajima i zahtjevima, kao i procesuiranje, delegiranje svih zahtjeva korisnika koji se mogu pojaviti tokom pružanja predmetnih usluga i to:
- najmanje jedan izvršilac koji posjeduje Information Tehnology Infrastructure Library (ITIL)
- Certifikat koji garantuje da tehničko lice posjeduje znanje i vještine za uspostavljanje sistema, upravljanja IT uslugama i procesima unutar organizacija (upravljanje uslugom, životni vijek usluga, dizajn usluga, strategija usluga, operacije vezane za usluge, usluge zaiteresovanih strana i kontinuirano pružanje usluga), a što podrazumjeva upravljanje data centrom i incidentima, događajima i zahtjevima, kao i procesuiranje, delegiranje svih zahtjeva korisnika koji se mogu pojaviti tokom pružanja predmetnih usluga;
- najmanje jedan izvršilac za penetraciono testiranje, odnosno lice koje posjeduje znanje iz identifikovanja sigurnosnih propusta i slabosti softvera. Angažovano lice mora da ima pet ili više objavljenih identifikovanih sigurnosnih propusta/slabosti u poznatim elektronskim svjetskim bazama sigurnosnih propusta (neka od baza: (mitre.org) (nvd.nist.org) (cvedetail.com) (vuldb.com) (exploit-db.com)) po sistemu mjerenja sigurnosnih propusta/slabosti pod imenom CVE (Common Vulnerabilities and Exposeures) sistemom CVSS (Common Vulnerabilities Scoring System), a gdje je rezultat jednak ili veći od 4, a koji ukazuje na visoku kompetenciju stručnjaka za penetracijsko testiranje, koji je identifikovao kompleksne i značajne sigurnosne propuste softvera u svijetu te time može da za potrebe naručioca kvalitetno izvrši testiranje sigurnosti sistema naručioca. Lice mora da ispunjava sljedeće uvjete: da ima najmanje 5 godina iskustva na penetracionom testiranju softvera i Certifikat CompTIA Pentest + ili ekvivalent (Certified Expert Penetration Tester (CEPT)).

Prilog 8.
I Izgled i sadržaj stiker naljepnice


Stiker naljepnica za unutarnju upotrebu je pravougaonog oblika, višeslojne strukture, sa motivima grba Bosne i Hercegovine i poljima plavo-žute boje, dimenzija 55x97 mm, otporna na UV zračenja koja sadrži RFID etiketu sa čipom i pripadajućom antenom usklađenu sa ISO 18000-63, EPCglobal i Gen2v2 standardima, sa integrisanim difrakcionim optički promjenljivim elementom, koji sadrži višestruke nivoe zaštite od pokušaja krivotvorenja. Sastavni dio stiker naljepnice je kontrolni odsječak koji se odvaja od nje tokom procesa izdavanja naljepnice.
Stiker naljepnica sadrži višeslojnu konstrukciju koja uključuje PET providni sloj sa UV zaštitom i kepton zaštitom za čip. Stiker naljepnica posjeduje zaštitu od falsifikovanja u vidu holograma od 25 miliona tačaka po kvadratnom milimetru sa mikro-štampom. Sigurnosna štampa na stiker naljepnici je izvedena u tri boje sa numizmatičkom i giljoširanom sigurnosnom pozadinom. Na stiker naljepnici je prikazan jedinstveni identifikator u obliku QR koda i bijela površina kao podloga za dodatnu obradu u svrhu personalizacije na kojoj treba biti ispisan datum u formatu 01/01/01 nakon kojeg je ispisana registarska oznaka.
Stiker naljepnica ima zaštitu od uklanjanja sa površine i ponovnog korištenja u vidu specijalne štampe koja ostavlja tragove naljepnice na površini na kojoj je bila zaljepljena. Stiker naljepnica je zasječena kako se ne bi u cijelosti mogla odvojiti od površine sa mehanizmom lomljenja antene od čipa radi sprečavanja ponovnog korištenja.
Stiker naljepnica posjeduje antenu koja omogućava napajanje i razmjenu podataka sa čipom, a optimizovana je za uspostavljanje komunikacije iz svih uglova otklanjajući mogućnost pojave mrtvih uglova i probleme pri pristupanju.
UHF RFID čip radi na frekvenciji od 860 do 960 Mhz i posjeduje minimalno 224 bita EPC memorije, 128 bita TID memorije, 128 bita memorije za lozinke i 512 bita korisničke memorije. Antena i čip imaju minimalnu osjetljivost čitanja od -22 dBm i omogućivanju komunikaciju na udaljenosti od 15 metara. Čip posjeduje dvije odvojene banke memorije za podatke, gdje se jedna koristi za provjeru autentičnosti stikera i potvrdu o registraciji, a druga banka memorije može da sadrži podatke o tehničkom pregledu i potvrđuje tehničku ispravnost vozila. Memorija koja sadrži potvrdu o registraciji je javno dostupna i čitljiva, dok je memorija koja sadrži informacije o tehničkoj ispravnosti vozila zaštićena lozinkom te joj se ne može pristupiti i ostvariti komunikacija sa udaljenosti veće od 3 metra.
Stiker naljepnica za vanjsku upotrebu sadrži: mali grb, međunarodnu oznaku, kao i naziv nadležnog organa, a ne sadrži RFID. Punometalizirani dio naljepnice dimenzije 30x20 mm se nalazi u središnjem dijelu naljepnice i u njegovom donjem dijelu se nalazi dio sigurnosnog pečata čija se druga polovina nalazi na kontrolnom odsječku. Ostali deo naljepnice do punog formata je transparentan.
Izgled i sadržaj stiker naljepnice


II Naknada za izdavanje oznake za obilježavanje vozila - stiker naljepnice

Naknada za izdavanje oznake za obilježavanje vozila - stiker naljepnice iz člana 23. ovog pravilnika se plaća organu odnosno stručnoj instituciji iz člana 43. ovog pravilnika i iznosi:
- stiker naljepnica - oznaka za obilježavanje vozila za unutarnju upotrebu iznosi 9 KM.
- stiker naljepnica - oznaka za obilježavanje vozila za vanjsku upotrebu iznosi 5 KM.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]