BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4737
Službene novine Federacije BiH, broj 51/21
Na osnovu člana 51. stav (1), stav (2) tač. f), h), i), m) i stav (3) tačka p) Zakona o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/09), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi


PRAVILNIK O PROIZVOĐAČIMA/ZASTUPNICIMA U SISTEMU FISKALIZACIJE


I. OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

(1) Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak registracije proizvođača/zastupnika fiskalnih sistema, postupak provođenja i uslovi učešća u javnom pozivu za registraciju proizvođača/zastupnika fiskalnih sistema, postupak izdavanja uvjerenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika dijelova fiskalnih sistema, postupak izdavanja odobrenja za stavljanje u promet fiskalnih sistema, angažman stručnih lica za potrebe radnih tijela, sadržaj i uslovi zaključivanja ugovora između Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija (u daljem tekstu: Ministarstvo) i proizvođača/zastupnika, način rada radnih tijela u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/09), (u daljem tekstu: Zakon), prestanak statusa registrovanog i ovlaštenog proizvođača/zastupnika, vrste i sadržaj evidencija koje vodi Ministarstvo, te oblik i sadržaj formulara za prikupljanje podataka propisanih Zakonom i ovim pravilnikom.

(2) Sastavni dio ovog pravilnika je Formular za evidentiranje proizvođača/zastupnika fiskalnih sistema FEPZ-1.

Član 2.
(Transparentnost)

Rješenja o registraciji proizvođača/zastupnika i rješenja o brisanju iz registra proizvođača/zastupnika, donesena u postupcima predviđenim Zakonom i ovim pravilnikom, sa svim naknadnim izmjenama i dopunama, kao i uvjerenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalnih sistema, objavljuju se u Službenim novinama Federacije BiH.

II. POSTUPAK ZA STICANJE STATUSA REGISTROVANOG PROIZVOĐAČA/ZASTUPNIKA


Član 3.
(Javni poziv)

(1) Registraciju proizvođača/zastupnika fiskalnih sistema vrši Ministarstvo na osnovu provedenog javnog poziva.

(2) Raspisivanje javnog poziva vrši federalni ministar finansija (u daljem tekstu: Ministar), na osnovu ukazane potrebe za registracijom novih proizvođača/zastupnika.

(3) Obavijest o raspisivanju javnog poziva objavljuje se u najmanje dva dnevna lista, a kompletan tekst javnog poziva na službenoj web stranici Ministarstva.

Član 4.
(Pravo učešća po Javnom pozivu)

Pravo učešća po javnom pozivu za registraciju proizvođača/zastupnika imaju privredna društva koja ispunjavaju sljedeće uslove:
a) registrovano sjedište na području Bosne i Hercegovine;

b) registrovanu djelatnost proizvodnje računara i druge opreme za obradu podataka i djelatnosti pružanja savjeta i izrade računarskih programa;

c) posjedovanje odgovarajućih kadrovskih i tehničkih kapaciteta i to:

1) proizvođači:

- minimalno dva zaposlenika sa visokom stručnom spremom iz oblasti elektrotehnike ili mašinstva,

- najmanje 50 m2 proizvodnog i 50 m2 skladišnog prostora u zakupu ili vlasništvu,

- certifikat ISO 9001:2000 ili noviji.

2) zastupnici:

- minimalno dva zaposlenika sa visokom stručnom spremom iz oblasti elektrotehnike ili mašinstva,

- najmanje 50 m2 skladišnog prostora u zakupu ili vlasništvu,

- ugovor o zastupanju u prodaji fiskalnih sistema između zastupnika i proizvođača;

d) posjedovanje odgovarajuće i pouzdane distributivne mreže i servisne mreže za područje cijele Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Član 5.
(Dokumentacija)

(1) Privredno društvo - aplikant po javnom pozivu za registraciju proizvođača/zastupnika, osim dokumentacije propisane u članu 15. Zakona obavezan je dostaviti i sljedeće:

a) projektnu dokumentaciju i to:

- proizvođač - elaborat o ispunjenosti uslova za proizvodnju fiskalnih uređaja ili terminala, a koji sadrži dokaze o materijalnim i ljudskim kapacitetima, te mogućnostima obavljanja djelatnosti računarskog programiranja, savjetovanja i djelatnosti u vezi s njima, proizvodnje kancelarijskih mašina i opreme i proizvodnje računara i periferne opreme na teritoriji Bosne i Hercegovine;

- zastupnik - elaborat proizvođača sa kojim ima zaključen ugovor, a koji sadrži sve dokaze navedene u prvoj alineji ove tačke;

b) podatke o organizaciji servisne/distributivne mreže i to:

1) originale ili ovjerene kopije predugovora ili ugovora sa pravnim licima navedenim u servisnoj/distributivnoj mreži proizvođača/zastupnika,

2) ovjerene kopije rješenja nadležnih organa o registraciji ovih pravnih lica sa ovlaštenjem servisiranja tehničke opreme za servisere;

c) uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama izdato od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Porezna uprava) i Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine;

d) dokaz o vlasništvu ili zakupu proizvodnog i skladišnog prostora (rješenje nadležnog suda o upisu vlasništva, ugovor o zakupu i sl.);

e) dokaz o stručnoj spremi zaposlenika iz člana 4. tačka c), podtačka 1) i 2) ovog pravilnika, i izvod iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa Porezne uprave, kao dokaz da su ista lica zaposlena u pravnom licu koje aplicira po javnom pozivu;

f) certifikat ISO 9001.2000 ili noviji (za privredna društva koja se prijavljuju za status registrovanog proizvođača);

g) ugovor iz člana 4., tačka c), podtačka 2) alineja treća ovog pravilnika (za privredno društvo koje se prijavljuje za registrovanog zastupnika).

(2) Popunjen formular FEPZ-1 za prijavu proizvođača/zastupnika iz člana 15. stav (1), tačka a) Zakona dostavlja se u printanoj formi sa memorandumom aplikanta.

(3) Dokazi o referencama i finansijskim i drugim pogodnostima, ukoliko iste postoje, dostavljaju se u formi pisane izjave, ovjerene kod nadležnog općinskog organa uprave.

(4) Svi dostavljeni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji nadležnog općinskog organa uprave.

(5) Ukoliko, za vrijeme trajanja javnog poziva, nastupe promjene koje se odnose na uslove propisane članom 4. ovog pravilnika ili promjene u vezi sa dokumentacijom koja je propisana ovim članom, privredno društvo - aplikant po javnom pozivu dužan je o tome obavijestiti Ministarstvo u roku od 3 dana od dana nastale promjene.

Član 6.
(Ocjena ispravnosti prijava)

(1) Postupak ocjene ispravnosti prijava vrši ad hoc Komisija za provođenje javnog poziva, koju imenuje Ministar.

(2) Po okončanju postupka ocjene ispravnosti prijava po javnom pozivu, Komisija iz stava (1) ovog člana je dužna sačiniti i Ministru dostaviti sljedeće:

a) izvještaj o radu sa jasno definiranim zaključcima,

b) prijedlog za izdavanje rješenja o registraciji - priznavanju statusa proizvođača/zastupnika za aplikante koji su ispunili uslove javnog poziva.

(3) Aplikante koji nisu ispunili uslove javnog poziva, Komisija iz stava (1) ovog člana, putem nadležnog sektora, pismeno obavještava o razlozima zbog kojih je njihova aplikacija odbijena.

III. POSTUPAK ZA STICANJE STATUSA OVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA/ZASTUPNIKA


Član 7.
(Uvjerenje i odobrenje)

(1) Prije početka puštanja u promet fiskalnog sistema registrovani proizvođač/zastupnik je dužan da pribavi uvjerenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalnog sistema i odobrenje za stavljanje u promet tog fiskalnog sistema.

(2) Uvjerenje iz stava (1) ovog člana izdaje Ministar, na osnovu zahtjeva registrovanog proizvođača/zastupnika i po prijedlogu Komisije za ispitivanje ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalnog sistema i uslova za njegovo stavljanje u promet, (u daljem tekstu: Komisija za fiskalne sisteme).

(3) Na osnovu uvjerenja iz stava (2) ovog člana, Ministar, po službenoj dužnosti, u formi rješenja, izdaje odobrenje za stavljanje u promet fiskalnog sistema.

(4) Ukoliko se, u postupku propisanom ovim pravilnikom, utvrdi da fiskalni sistem ne ispunjava važećim propisima predviđene tehničke i funkcionalne karakteristike, Ministar, na prijedlog Komisije za fiskalne sisteme, donosi rješenje kojim se odbija zahtjev podnosioca za izdavanje uvjerenja.

Član 8.
(Sastav Komisije za fiskalne sisteme)

(1) Komisiju za fiskalne sisteme, čine zaposlenici Ministarstva ili uprava u sastavu Ministarstva, uposlenici drugih organa uprave kao i druga stručna lica sa specifičnim znanjem iz oblasti elektrotehnike i/ili mašinstva.

(2) Stručna lica iz stava (1) ovog člana mogu se angažovati kao članovi Komisije za fiskalne sisteme ili neovisna stručna lica i to na prijedlog Ministra, putem javnog poziva ili na prijedlog Komisije za fiskalne sisteme ukoliko se ne angažuju kao njeni članovi.

(3) Sve prijedloge u skladu sa ovim pravilnikom, Komisija za fiskalne sisteme Ministru podnosi putem nadležnog sektora.

Član 9.
(Uslovi za angažman stručnih lica)

Stručna lica iz člana 8. stav (2) ovog pravilnika moraju ispunjavati sljedeće uslove:

a) visoka stručna sprema u oblasti elektrotehnike ili mašinstva,

b) minimalno deset godina profesionalnog rada kao dokazani stručnjak u jednoj od oblasti iz tačke a) ovog stava,

c) angažman na minimalno deset projekata u oblasti ispitivanja tehničke ispravnosti i funkcionalnosti fiskalnih sistema.

Član 10.
(Zahtjev)

Kompletiran zahtjev za ispitivanje ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalnog sistema čini:

a) dokumentacija propisana u članu 18. Zakona, odnosno, članu 39., stav (1) i (4), tačka a) b) i c) Pravilnika o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/20, 92/20 i 28/21),

b) protokol izdavanja ovlaštenja serviserima - interni akt podnosioca kojim su jasno precizirani uslovi koje ovlašteni servisi/serviseri moraju ispunjavati za sticanje ovlaštenja za servisiranje (u daljem tekstu: Protokol) i

c) čitač za potrebe kontrole prometa na fiskalnom uređaju.

Član 11.
(Postupak po zahtjevu)

(1) Po prijemu kompletiranog zahtjeva podnosioca, Komisija za fiskalne sisteme će u roku od osam dana izvršiti provjeru njegove formalne ispravnosti.

(2) Ukoliko se utvrdi da zahtjev iz stava (1) ovog člana ne zadovoljava uslove formalne ispravnosti, odnosno da je isti neuredan ili nepotpun, pozvat će se podnosilac zahtjeva da u roku koji ne može biti kraći od osam dana, niti duži od 30 dana, otkloni uočene nedostatke.

(3) Uredan i potpun zahtjev iz stava (1) ovog člana, sa uzorkom fiskalnog sistema, dostavlja se neovisnim stručnim licima, radi ispitivanja njegovih tehničkih i funkcionalnih karakteristika, ukoliko isti nisu članovi Komisije za fiskalne sisteme.

(4) Po okončanju postupka ispitivanja uzorka, koji najduže traje 30 dana, stručna lica iz stava (3) ovog člana, Komisiji za fiskalne sisteme dostavljaju:

a) kompletan zahtjev podnosioca sa uzorkom fiskalnog sistema radi arhiviranja u Ministarstvu,

b) izvještaj o izvršenom ispitivanju uzorka, sa precizno definiranim zaključkom da li isti ispunjava tehničke i funkcionalne karakteristike za stavljanje u promet.

(5) Ukoliko su stručna lica članovi Komisije za fiskalne sisteme, provjera formalne ispravnosti i ispitivanje uzorka vrši se u skladu sa planom rada i dinamikom koju odredi Komisija za fiskalne sisteme svojim općim internim aktom ili zapisnikom, specifično za svako pojedino ispitivanje, u roku koji ne može biti duži od 30 dana.

(6) U slučaju iz stava (5) ovog člana, stručna lica će, u odnosu na ostale članove Komisije za fiskalne sisteme, sačiniti izdvojeni zaključak koji se odnosi na ispunjenost tehničkih i funkcionalnih karakteristika za stavljanje u promet ispitanog uzorka fiskalnog sistema.

(7) Zbog efikasnosti postupka, Ministarstvo može za uzorak fiskalnog sistema i njegovu prateću dokumentaciju predvidjeti posebne uslove i način dostave stručnim licima koja vrše ispitivanje fiskalnog sistema.

Član 12.
(Obaveze Komisije za fiskalne sisteme po okončanju postupka)

Po okončanom postupku ispitivanja tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalnog sistema, Komisija za fiskalne sisteme je dužna u roku od 15 dana sačiniti i Ministru dostaviti sljedeće:

a) izvještaj ili zapisnik o radu sa jasno definiranim zaključcima,

b) prijedlog za izdavanje uvjerenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalnog sistema za privredna društva za koja je konstatovano da ispunjavaju propisane uslove,

c) prijedlog za donošenje rješenja kojim se odobrava stavljanje u promet fiskalnog sistema za koji je izdato uvjerenje, odnosno prijedlog za donošenje rješenja kojim se zahtjev podnosioca odbija, ukoliko je Komisija za fiskalne sisteme utvrdila da isti ne ispunjava Zakonom propisane uslove za izdavanje uvjerenja.

Član 13.
(Dodatno ispitivanje)

U slučaju izmjene tehničkih i funkcionalnih karakteristika dijelova fiskalnog sistema za koji je već izdato uvjerenje i odobrenje, ovlašteni proizvođač/zastupnik je dužan, u postupku pribavljanja dopunskog ili novog uvjerenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika tog dijela fiskalnog sistema, podnijeti novi zahtjev za dodatno ispitivanje, u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Član 14.
(Obaveza izvještavanja o promjenama)

(1) Proizvođač/zastupnik dužan je da u roku od 15 dana Ministarstvo obavijesti o nastalim promjenama koje su od utjecaja na sticanje statusa proizvođača/zastupnika ili uslove i postupak za izdavanje odobrenja, uključujući i promjene nastale nakon sticanja bilo kojeg od ovim pravilnikom predviđenih statusa.

(2) Rok od 15 dana računa se od dana nastanka promjene, odnosno od dana kada je proizvođač/zastupnik, saznao ili mogao saznati za tu promjenu.

IV. UGOVOR O STAVLJANJU FISKALNOG SISTEMA U PROMET


Član 15.
(Ugovor)

(1) Prije stavljanja u promet fiskalnog sistema, za koji je pribavljeno uvjerenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalnog sistema i odobrenje za njegovo stavljanje u promet, ovlašteni proizvođač/zastupnik zaključuje ugovor sa Ministarstvom kojim će se regulirati njihova prava i obaveze, i osigurati kontinuirana ispunjenost Zakonom propisanih uslova za stavljanje u promet fiskalnog sistema.

(2) Ugovor iz stava (1) ovog člana zaključuje se pojedinačno za svaki tačno određeni tip fiskalnog sistema.

Član 16.
(Sadržaj ugovora)

Ugovor iz člana 15. ovog pravilnika, obavezno sadrži:
a) jasno definiranu obavezu ovlaštenog proizvođača/zastupnika da tokom trajanja ugovornog odnosa kontinuirano održava ispunjenost, zakonom i ovim pravilnikom propisanih uslova za registraciju proizvođača/zastupnika i uslova za izdavanje i ukidanje odobrenja proizvođaču/zastupniku, a posebno:

1) osiguranje efikasne i na području cijele Federacije dostupne servisne mreže, što podrazumijeva zaključenje ugovora sa serviserima u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima;

2) kontinuirano osiguranje rezervnih dijelova za prodate fiskalne uređaje i terminale, optimalnog kvaliteta za tu vrstu uređaja, u skladu sa ISO standardima;

b) klauzulu kojom se utvrđuje prestanak važenja ili mogućnost jednostranog raskida ugovora u slučaju kada se proizvođaču/zastupniku donese rješenje kojim mu se utvrđuje prestanak priznatog statusa ili rješenje kojim mu se ukida odobrenje za taj tip fiskalnog sistema.

V. PRESTANAK STATUSA REGISTROVANOG PROIZVOĐAČA / ZASTUPNIKA I UKIDANJE ODOBRENJA


Član 17.
(Uslovi za utvrđivanje prestanka statusa registrovanog proizvođača/zastupnika i ukidanje odobrenja)

Registrovanom proizvođaču/zastupniku utvrdit će se prestanak statusa ili ukinuti odobrenje za stavljanje u promet fiskalnog sistema ukoliko je u pogledu tog proizvođača/zastupnika ispunjen jedan od sljedećih uslova:

a) brisanje proizvođača/zastupnika iz registra privrednih društava, ili promjena djelatnosti koja nije u skladu sa članom 4. stav (1) tačka b) ovog pravilnika,

b) prestanak postojanja bilo kojeg od ovim pravilnikom predviđenih uslova za registraciju ili za izdavanje uvjerenja i odobrenja proizvođaču/zastupniku,

c) neizvršavanje obaveza utvrđenih Zakonom ili podzakonskim aktima, ili nepostupanje po zahtjevu Ministarstva za poduzimanje aktivnosti u cilju njihovog provođenja,

d) naknadno saznanje da je rješenje o sticanju statusa registrovanog proizvođača/zastupnika ili odobrenje za stavljanje u promet fiskalnog sistema izdato na osnovu netačnih ili neistinitih podataka,

e) naknadno saznanje da su u vrijeme izdavanja rješenja o sticanju statusa registrovanog proizvođača/zastupnika ili izdavanja odobrenja za stavljanje u promet fiskalnog sistema postojale činjenice i okolnosti, koje prema odredbama Zakona i ovog pravilnika predstavljaju prepreku za njihovo izdavanje,

f) stavljanje u promet dijelova fiskalnog sistema bez odobrenja ili dijelova fiskalnog sistema čije karakteristike ne odgovaraju funkcionalnim ili tehničkim osobinama na osnovu kojih je izdato odobrenje,

g) neotklanjanje nedostataka na fiskalnom sistemu uočenih prilikom kontrole iz člana 50. Zakona, ili druge kontrole iz nadležnosti Ministarstva, odnosno nepostupanje proizvođača/zastupnika po uputi da izvrši zamjenu neispravnih dijelova fiskalnih sistema novim ispravnim dijelovima,

h) naknadno saznanje da fiskalni sistem posjeduje skrivene funkcije,

i) u slučaju kada se u bilo kojem postupku kontrole utvrdi da je obveznik poduzimao radnje u cilju izmjene podataka o bilo kojem obliku evidentiranog prometa, https://advokat-prnjavorac.com

j) ukoliko u roku od 15 dana Ministarstvo ne obavijesti o nastalim promjenama, a koje su od utjecaja na sticanje statusa proizvođača/zastupnika ili uslove i postupak za izdavanje odobrenja.

Član 18.
(Postupak za utvrđivanje prestanka statusa registrovanog proizvođača/zastupnika i ukidanje odobrenja)

(1) Prestanak statusa registrovanog proizvođača/zastupnika i ukidanje odobrenja za stavljanje u promet fiskalnog sistema utvrđuje se rješenjem Ministra.

(2) Prijedlog za donošenje rješenja iz stava (1) ovog člana Ministru može podnijeti:

a) Komisija za fiskalne sisteme,

b) Porezna uprava,

c) Federalna uprava za inspekcijske poslove,

d) ad hoc komisija Ministarstva formirana za provođenje tačno određene vrste nadzora i kontrole,

e) proizvođač/zastupnik.

(3) Prijedlog za utvrđivanje prestanka statusa registrovanog proizvođača/zastupnika ili prijedlog za ukidanje izdatog odobrenja u pogledu određenog fiskalnog sistema podnosi se u skladu sa vrstom uslova koji su nastupili u pogledu proizvođača/zastupnika, kao i činjenice da li su isti uslovi u pogledu istog proizvođača/zastupnika nastupili jednom ili više puta.

(4) Prije donošenja rješenja iz stava (1) ovog člana, proizvođaču/zastupniku može se dati razuman rok radi otklanjanja utvrđenih nedostataka.

(5) Rješenjem kojim se utvrđuje prestanak statusa registrovanog proizvođača/ zastupnika, istovremeno će se ukinuti sva izdata odobrenja za stavljanje u promet fiskalnih sistema.

Član 19.
(Postupci nakon utvrđivanja prestanka statusa registrovanog proizvođača/zastupnika i ukidanja odobrenja)

(1) Donošenjem rješenja kojim se registrovanom proizvođaču/zastupniku utvrđuje prestanak statusa, Ministarstvo će raspisati javni poziv za preuzimanje prava i obaveza tog proizvođača/zastupnika, a prvenstvo će imati ostali registrovani proizvođači/zastupnici.

(2) Donošenjem rješenja kojim se ovlaštenom proizvođaču/zastupniku ukida odobrenje za određeni tip fiskalnog sistema, iz razloga daljeg neispunjavanja tehničkih ili funkcionalnih karakteristika i/ili nedostatka rezervnih dijelova u odnosu na taj fiskalni sistem, Ministarstvo može pokrenuti postupak povlačenja tog fiskalnog uređaja sa tržišta, kao i postupak defiskalizacije.

(3) Radi sprečavanja eventualne štete za obveznike, Ministarstvo može po službenoj dužnosti izdati odobrenje za servisiranje fiskalnih uređaja svim servisima određenog proizvođača/zastupnika.

VI. ODNOS PROIZVOĐAČA/ZASTUPNIKA I OVLAŠTENOG SERVISA


Član 20.
(Provjera uslova za izdavanje ovlaštenja za servisiranje)

(1) Prije zaključenja ugovora iz člana 4. Pravilnika o postupcima fiskalizacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/20 i 92/20), ovlašteni proizvođač/zastupnik, dužan je provesti postupak provjere ispunjenosti uslova za izdavanje ovlaštenja za servisiranje, koji su definirani Protokolom.

(2) Ovlašteni proizvođač/zastupnik ne može servisu/serviseru dati ovlaštenje za servisiranje ukoliko utvrdi da isti ne ispunjava uslove utvrđene Protokolom.

Član 21.
(Kontinuitet ispunjenosti uslova iz Protokola)

(1) Ovlašteni proizvođač/zastupnik dužan je da kontinuirano prati ispunjenost Protokolom utvrđenih uslova za sticanje ovlaštenja za servisiranje.

(2) Ovlašteni proizvođač/zastupnik ugovorom će jasno definirati način i uslove raskida ugovora, odnosno ukidanja ovlaštenja, ukoliko utvrdi da ovlašteni servis/serviser ne ispunjava dalje uslove propisane za sticanje ovlaštenja.

Član 22.
(Korektivni rok)

(1) Prije ukidanja ovlaštenja za servisiranje, ovlašteni proizvođač/zastupnik, može ovlaštenom servisu/serviseru dati razuman rok u kojem će ispuniti propisane uslove.

(2) Rok iz stava (1) ovog člana ne može biti duži od 30 dana.

VII. REGISTAR


Član 23.
(Vrste evidencija)

U skladu sa članom 13. stav (4) i članom 22. stav (2) Zakona, Ministarstvo vodi sljedeće evidencije:

a) registar registrovanih proizvođača/zastupnika,

b) registar izdatih uvjerenja/odobrenja,

c) registar zaključenih ugovora sa proizvođačima/zastupnicima,

d) registar proizvođača/zastupnika kojima je doneseno rješenje o prestanku statusa ili ukinuto odobrenje za stavljanje u promet fiskalnog sistema.

Član 24.
(Sadržaj i način vođenja evidencija)

(1) Registar iz člana 23. ovog pravilnika obuhvata vođenje fizičke i elektronske evidencije.

(2) Fizička evidencija obuhvata jedan primjerak:

a) rješenja o registraciji proizvođača/zastupnika, sa svim naknadnim izmjenama i dopunama,

b) izdatih odobrenja za stavljanje u promet fiskalnog sistema,

c) zaključenih ugovora sa proizvođačima/zastupnicima,

d) izdatih rješenja o prestanku statusa ili ukidanju odobrenja proizvođačima/zastupnicima.

(3) Elektronska evidencija sadrži:

a) naziv proizvođača/zastupnika, sjedište i PDV broj,

b) broj i datum izdatih rješenja o registraciji, rješenja o naknadnim izmjenama i dopunama, izdatih uvjerenja i odobrenja i zaključenih ugovora.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 25.
(Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o registrovanju proizvođača zastupnika fiskalnih sistema ("Službene novine Federacije BiH", broj 04/10).

Član 26.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-3-2678/21
Juna 2021. godine
Sarajevo


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]