BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5353
Službene novine Federacije BiH, broj 4/22
Na osnovu člana 71. stav (5) Zakona o stečaju, a u vezi s članom 297. stav (1) tačka č) Zakona o stečaju ("Službene novine Federacije BiH", broj 53/21), federalni ministar pravde donosi


PRAVILNIK O PROGRAMU STRUČNOG ISPITA ZA STEČAJNOG UPRAVNIKA I NAČINU NJEGOVOG POLAGANJA I NAČINU STRUČNOG USAVRŠAVANJA


Član 1. (Predmet Pravilnika)


Ovim pravilnikom propisuje se Program stručnog ispita za stečajnog upravnika (u daljem tekstu: Program), način polaganja stručnog ispita za stečajnog upravnika i način stručnog usavršavanja stečajnih upravnika.

Član 2. (Program polaganja stručnog ispita)


Kandidati za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravnika (u daljem tekstu: ispit), ispit polažu prema Programu koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 3. (Komisija za polaganje stručnog ispita)


(1) Ispit za stečajnog upravnika polaže se pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravnika (u daljem tekstu: Komisija).

(2) Članove Komisije iz stava (1) ovog člana rješenjem imenuje federalni ministar pravde (u daljem tekstu: ministar) na period od četiri godine, iz reda osoba koje imaju odgovarajuće radno iskustvo ili su se istakle naučnim i stručnim radom iz oblasti za koju su imenovane kao ispitivači.

(3) Komisija ima predsjednika i dva člana.

(4) Komisija ima sekretara, kojeg rješenjem imenuje ministar iz reda državnih službenika Federalnog ministarstva pravde (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(5) Administrativno-tehničke poslove za Komisiju vrši Ministarstvo.

Član 4. (Sekretar Komisije)


Sekretar Komisije utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za polaganje ispita prema zahtjevu kandidata, vodi zapisnik za vrijeme trajanja ispita, te obavlja i druge poslove propisane ovim pravilnikom.

Član 5. (Troškovi za polaganje stručnog ispita)


(1) Troškove za polaganje stručnog ispita snosi kandidat.

(2) Visinu troškova za polaganje stručnog ispita i popravnog ispita, kao i visinu naknade predsjedniku i članovima Komisije, utvrđuje ministar posebnim rješenjem.

Član 6. (Podnošenje zahtjeva za polaganje)


(1) Ispit polažu osobe koje ispunjavaju uslove u skladu s odredbom člana 71. stav (2) Zakona o stečaju ("Službene novine Federacije BiH", broj 53/21 - u daljem tekstu: Zakon), na osnovu javnog poziva ministra za podnošenje zahtjeva za polaganje.

(2) Zahtjev za polaganje ispita podnosi se Ministarstvu.

(3) Uz zahtjev se prilažu dokazi o ispunjenosti uslova za polaganje ispita propisani Zakonom, u originalu ili u ovjerenoj kopiji, i to:

a) uvjerenje o državljanstvu,

b) uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,

c) izvod iz matične knjige rođenih,

č) diploma o stečenoj stručnoj spremi,

ć) potvrda poslodavca o radnom iskustvu u struci,

d) uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela iz člana 71. stav (2) tačka ć) Zakona.

(4) Ministar donosi rješenje o ispunjenosti uslova za polaganje ispita, koje se dostavlja kandidatu.

Član 7. (Organizacija ispita)


(1) Polaganje ispita se organizuje u zavisnosti od broja dostavljenih zahtjeva kandidata za polaganje ispita, a najmanje jednom godišnje. https://www.anwalt-derbeste.de

(2) Vrijeme polaganja ispita određuje sekretar Komisije, uz saglasnost predsjednika i članova Komisije.

(3) Obavještenje o mjestu i datumu polaganja ispita dostavlja se kandidatu najkasnije u roku od osam dana prije dana određenog za polaganje ispita.

Član 8. (Odgađanje ispita)


(1) Kandidatu koji je podnio zahtjev za polaganje ispita može se odgoditi polaganje ispita, ako za to postoje opravdani razlozi. Ispit se može odgoditi najduže do dva mjeseca.

(2) Kandidat, kojem nije odobreno odgađanje polaganja ispita, a koji ne pristupi polaganju ispita, može ponovo pristupiti polaganju ispita, nakon isteka roka od tri mjeseca od dana zakazanog ispita.

Član 9. (Javnost polaganja)


Ispit je javan i polaže se u prostorijama Ministarstva.

Član 10. (Predmeti iz kojih se polaže stručni ispit)


(1) Kandidati polažu ispit iz sljedećih predmeta:

a) Stečajno pravo i radno pravo,

b) Osnove građanskog i privrednog prava i

c) Osnove računovodstva i finansija.

(2) Kandidati koji imaju položen pravosudni ispit ne polažu ispit iz Osnova građanskog prava i privrednog prava.

(3) Kandidati koji imaju certifikat ovlaštenog računovođe, ne polažu ispit iz Osnova računovodstva i finansija.

(4) Kandidati prilikom podnošenja zahtjeva za polaganje ispita dostavljaju i dokaz o položenom pravosudnom ispitu, odnosno certifikat za ovlaštenog računovođu.

Član 11. (Način polaganja stručnog ispita)


Stručni ispit se polaže usmeno na način koji omogućava provjeru osposobljenosti kandidata za praktičnu primjenu propisa iz oblasti utvrđenih u članu 10. ovog pravilnika.

Član 12. (Odustajanje od započetog polaganja)


(1) Ako kandidat koji je pristupio polaganju ispita, tokom polaganja ispita odustane od polaganja, smatra se da ispit nije položio.

(2) Komisija odlučuje o odgađanju ispita kandidatu koji iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga odustane od započetog polaganja ispita.

(3) Odluka Komisije o odgađanju unosi se u zapisnik s obrazloženjem razloga za odgađanje.

(4) Ispit se može odgoditi do narednog termina zakazanog za polaganje ispita.

Član 13. (Ocjena o uspjehu kandidata)


(1) Uspjeh na ispitu ocjenjuje se ocjenom "položio" ili "nije položio".

(2) O uspjehu kandidata Komisija odlučuje jednoglasno.

Član 14. (Zapisnik)


(1) Za vrijeme ispita sekretar Komisije vodi zapisnik za svakog kandidata.

(2) U zapisnik se upisuje ime, prezime, adresa, sastav Komisije, sekretar Komisije, datum polaganja ispita, pitanja koja su postavljena kandidatu iz pojedinih oblasti i konstatacija da li je kandidat položio ili nije položio ispit.

(3) Zapisnik potpisuje predsjednik, članovi i sekretar Komisije.

Član 15. (Popravni ispit)


(1) Kandidat koji na ispitu ne pokaže zadovoljavajući rezultat iz jednog od predmeta, polaže popravni ispit iz tog predmeta.

(2) Kandidat polaže popravni ispit na narednom terminu zakazanom za polaganje ispita, ali ne u roku dužem od tri mjeseca od dana kada je upućen na popravni ispit iz tog predmeta.

(3) Ispit nije položio kandidat koji u roku iz stava (2) ovog člana ne pristupi polaganju popravnog ispita ili koji na popravnom ispitu dobije ocjenu "nije položio".

Član 16. (Ponovno polaganje ispita)


(1) Kandidat koji nije položio ispit, može pristupiti ponovnom polaganju ispita nakon proteka tri mjeseca od datuma polaganja ispita kojeg nije položio.

(2) Kandidat koji nije položio ispit, koji je odustao od ispita i koji nije pristupio ispitu, a ispit nije odgodio, podnosi novi zahtjev za polaganje ispita Ministarstvu u skladu s članom 6. ovog pravilnika.

Član 17. (Uvjerenje o položenom ispitu)


(1) Kandidatu koji je položio ispit izdaje se uvjerenje o položenom ispitu.

(2) Uvjerenje o položenom ispitu izdaje se najkasnije u roku od mjesec dana od dana položenog ispita, na Obrascu 1. koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Uvjerenje o položenom ispitu za stečajnog upravnika potpisuje ministar.

Član 18. (Evidencija o stručnim ispitima)


(1) U Ministarstvu se vodi evidencija o stručnim ispitima u knjizi stručnih ispita, koju vodi sekretar Komisije.

(2) Obrazac knjige stručnih ispita nalazi se u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio (Obrazac 2.).

STRUČNO USAVRŠAVANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA


Član 19. (Organizacija stručnog usavršavanja)


(1) Stečajni upravnici se stručno usavršavaju putem organizovane edukacije i usavršavanjem znanja i ujednačavanja prakse u radu stečajnih upravnika s praksom sudova i drugih organa i tijela koji sprovode Zakon.

(2) Stručno usavršavanje stečajnih upravnika može organizovati Ministarstvo, Udruženje stečajnih upravnika ili drugi organizator koji ima kompetencije vezane za stečajno pravo.

Član 20. (Poziv za stručno usavršavanje)


Poziv za stručno usavršavanje upućuje se stečajnim upravnicima elektronskim putem i objavljuje na internet stranici organizatora edukacije, najkasnije 15 dana prije dana održavanja stručnog usavršavanja i sadrži:

a) obavještenje o mjestu, datumu i vremenu održavanja,

b) planirane teme,

c) podatke o predavačima

č) način i rokove prijavljivanja za prisustvo i

ć) troškove za učestvovanje i slično.

Član 21. (Obaveze organizatora)


Organizator osigurava prostorije za održavanje stručnog usavršavanja, metod rada, vremenski plan i druga pitanja od značaja za uspješnu realizaciju stručnog usavršavanja stečajnih upravnika.

Član 22. (Troškovi stručnog usavršavanja)


(1) Troškove stručnog usavršavanja snosi stečajni upravnik.

(2) Visinu troškova stručnog usavršavanja iz stava (1) ovog člana utvrđuje organizator.

Član 23. (Uvjerenje o stručnom usavršavanju)


(1) Stečajnom upravniku koji pohađa stručno usavršavanje, organizator izdaje uvjerenje o stručnom usavršavanju stečajnog upravnika.

(2) Obrazac uvjerenja o stručnom usavršavanju stečajnog upravnika (Obrazac 3.) nalazi se u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 24. (Dostavljanje dokaza o učešću na stručnom usavršavanju)


U slučaju da stečajni upravnik ne pohađa stručno usavršavanje ogranizovano od Ministarstva, dostavlja Ministarstvu dokaz (uvjerenje ili potvrdu) o učešću na drugom obliku stručnog usavršavanja, na kojem je bila zastupljena najmanje jedna od tema u vezi s radom stečajnih upravnika (stečajno pravo, osnove građanskog i privrednog prava, osnove računovodstva i finansija).

Član 25. (Prestanak važenja)


Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima, načinu polaganja i programu stručnog ispita za stečajnog upravnika ("Službene novine Federacije BiH", broj 102/18).

Član 26. (Stupanje na snagu)


Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-2-2507/21
24. decembra 2021. godine


Ministar
Mato Jozić, s. r.


https://advokat-prnjavorac.com/Pravilni ... -FBiH.html

https://advokat-prnjavorac.com/Pravilni ... -FBiH.html
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]