BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4152
PRAVILNIK O PRIMJENI ODREDABA ZAKONA O POREZU NA IMOVINU, NASLJEĐE I POKLON TUZLANSKOG KANTONA

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 4/2010 i 2/2020)I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1

Ovim pravilnikom se razrađuje primjena odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 14/09 i 3/10) (u daljem tekstu: Zakon), propisuje metodologija utvrđivanja porezne osnovice, definiranje obveznika, obrazac porezne prijave i drugi elementi značajni za utvrđivanje i naplatu poreza propisanih ovim zakonom.

II. POREZNI OBVEZNIK

Članak 2

Porezni obveznik u užem smislu je pravna i fizička osoba koja je prema zakonu obvezna plaćati porez. Porezni obveznik u širem smislu je pravna i/ili fizička osoba koja jamči za porez, mora obračunati, obustaviti i uplatiti porez na račun trećih osoba, predati poreznu prijavu i/ili ispuniti druge Zakonom propisane obveze.

Porezni obveznik nije onaj koji mora dati obavijest o tuđem predmetu, predati isprave, dati stručno mišljenje ili mora dopustiti pristup zemljištima, objektima ili poslovnim prostorijama. U tom slučaju radi se o obvezama trećih osoba u svrhu razjašnjenja činjeničnog stanja značajnog za oporezivanje.

Članak 3

Obveznik poreza na imovinu je fizička i pravna osoba koja je vlasnik sljedeće imovine:

1. zgrade ili stana za odmor i rekreaciju,

2. poslovne prostorije, stambene zgrade, stana, garaže i parking prostora koji se izdaju pod zakup,

3. motornog vozila,

4. plovnog objekta,

5. zrakoplova ili letjelice u vlasništvu fizičke osobe.

Obveznik poreza na imovinu je fizička osoba koja je vlasnik ili korisnik sljedeće imovine:

1. stola za igru u kasinu,

2. automata za igre na sreću,

3. automata za zabavne igre.

Ako je imovina u vlasništvu ili je koristi više osoba, svaka od njih je porezni obveznik srazmjerno dijelu vlasništva, odnosno dijela koji koristi.

Članak 4

Obveznik poreza na nasljeđe i poklon je fizička osoba koja na teritoriji Kantona naslijedi ili primi na poklon: imovinu, pravo uživanja ili korištenja nepokretnosti, diobom primi više imovine nego što mu pripada po njegovom suvlasničkom pravu na taj dio, a podložno je plaćanju poreza na nasljeđe i poklon.

III. POREZ NA IMOVINU

Članak 5

Porez na imovinu plaća se godišnje u paušalnom iznosu, i to:

1. za zgradu ili stan za odmor i rekreaciju - 1 KM po 1 m2

2. za poslovnu prostoriju, stambenu zgradu, stan i garažu koji se izdaju u zakup:

a) za poslovni prostor koji se izdaje pod zakup za:

- kancelarijski, ugostiteljski ili trgovinski koji se nalazi u stambenoj zgradi, poslovno-stambenoj zgradi ili poslovnom centru -..................................2,5 KM po 1 m2

- kancelarijski, ugostiteljski ili trgovinski koji se nalazi u obiteljskoj kući- 1 KM po 1 m2

- skladišni, proizvodni -................................1 KM po 1m2

b) za stambenu zgradu i stan koji se izdaju pod zakup-....................................................1 KM po 1 m2

c) za garažu koja se izdaje pod zakup-..............1 KM po 1 m2

d) za parking prostor koji se izdaje u zakup-.....2 KM po 1 m2

3. za motorno vozilo, i to:

a) putničko motorno vozilo do 8 godina starosti:

- do 1600 cm3..........................................................30 KM

- od 1600 cm3 do 1800 cm3......................................50 KM

- od 1800 cm3 do 2000 cm3..................................... 70 KM

- preko 2000 cm3.................................................. 200 KM

b) za putničko motorno vozilo preko 8 godina starosti -................................................. 20 KM

c) za teretno motorno vozilo do 10 godina starosti:

- do 3 t................................................................ 100 KM

- od 3 t do 8 t...................................................... 200 KM

- preko 8 t............................................................ 300 KM

d) za teretno motorno vozilo preko 10 godina starosti -.............................................. 70 KM

e) za motocikl:

- do 50 cm3 do 10 godina starosti -...................... 40 KM

- od 50 cm3 do 150 cm3 do 10 godina starosti -....................................... 60 KM

- od 150 cm3 do 750 cm3 do 10 godina starosti -..................................... 100 KM

- od 750 cm3 do 1100 cm3 do 10 godina starosti -..................................... 250 KM

- preko 1100 cm3 do 10 godina starosti -...................................... 350 KM

- preko 50 cm3 i preko 10 godina starosti -....... 30 KM

4. za plovni objekt:

a) do 5 m dužine bez motornog pogona -............... 30 KM

b) od 5m do 10 m dužine bez motornog pogona -... 50 KM

c) preko 10 m dužine bez motornog pogona -.......... 70 KM

d) do 5 m dužine sa motornim pogonom -............... 50 KM

e) od 5m do 10 m dužine sa motornim pogonom -. 70 KM

f) preko 10 m dužine sa motornim pogonom -...... 100 KM

g) do 5 m dužine sa motornim pogonom preko 73,6 kW -................................................. 600 KM

h) objekt preko 5 m dužine sa motornim pogonom preko 73,6 kW -............................... 1000 KM

i) skuter -.............................................................. 100 KM

5. po stolu u kasinu -................................... 10.000,00 KM

6. automat za igru na sreću -........................ 2.000,00 KM

7. automat za zabavne igre -............................ 800,00 KM

8. za zrakoplov i letjelicu na motorni pogon u vlasništvu fizičke osobe:

a) veličine do 6 sjedišta -....................................... 500 KM

b) veličine od 7 do 12 sjedišta -.......................... 1.000 KM

c) veličine preko 12 sjedišta -............................ 2.000 KM.

Starost putničkog motornog vozila preko 8 godina u smislu članka 6. stavak (1) točka 3. podtočka b) Zakona računa se na dan, mjesec i godinu proizvodnje kada su ovi podaci sadržani u inozemnoj vlasničkoj knjižici i potvrdi o registraciji i nastupa narednog dana od isteka roka od 8 godina, a za putničko vozilo za koje je, u vlasničkoj ili prometnoj potvrdi evidentirana samo godina proizvodnje, godine starosti računaju se na pune godine, počev od godine proizvodnje, a ne od naredne godine.

Obveznici poreza na imovinu koja podliježe obvezi registriranja, plaćaju porez na imovinu prije registriranja. Bez dokaza o plaćenom porezu ne može se izvršiti registriranje.

Porez na imovinu iz točki 1., 2., 4., 5., 6., 7. i 8. stavka 1. ovog članka, kao konačna porezna obveza za odnosni porezni period, plaća se u roku od osam dana od krajnjeg roka za podnošenje prijave.

Članak 6

Ako tijekom godine dođe do promjene vlasništva nad imovinom, novi vlasnik ne plaća porez na imovinu ako je taj porez naplaćen od ranijeg vlasnika.

Ako porez iz prethodnog stavka nije naplaćen, novi vlasnik plaća porez na imovinu u visini koja odgovara srazmjerno vremenu od dana stjecanja do kraja godine, a raniji vlasnik se zadužuje dijelom poreza do iznosa propisanog člankom 5. Zakona.

Članak 7

Porez na imovinu ne plaćaju invalidne osobe za putničke automobile (članak 6. stavak 1. točka 3. Zakona) nabavljene jedan puta u periodu do 5 godina, koji su dužni nadležnom organu za registraciju vozila priložiti i ovjerenu fotokopiju rješenja nadležnog organa za utvrđivanje stupnja invalidnosti.

Porez na imovinu ne plaća se na imovinu koja vlasniku služi za obavljanje temeljne djelatnosti (članak 6. stavak 1. točka 5. Zakona), i to: autoprijevoznička djelatnost, taksi djelatnost i auto-škole. Da se radi o temeljnoj djelatnosti porezni obveznici, nadležnom organu za registraciju vozila, pored zahtjeva za registraciju podnose i ovjerenu fotokopiju rješenja o obavljanju djelatnosti kao temeljno zanimanje, odnosno obavještenje o razvrstavanju prema standardnoj klasifikaciji djelatnosti.

Odredbe stavka 2. ovog članka ne odnose se na imovinu koja vlasniku služi za obavljanje temeljne djelatnosti, i to: stola za igru u kasinu, automata za igre na sreću i automata za zabavne igre.
https://www.anwalt-bih.de
Porez na imovinu ne plaća se na imovinu koja vlasniku služi za obavljanje registrirane djelatnosti (članak 5. stavak 1. točka 3. a), b), c), i d) Zakona). Da se radi o registriranoj djelatnosti porezni obveznici, nadležnom organu za registraciju vozila, pored zahtjeva za registraciju podnose i ovjerenu fotokopiju rješenja o registraciji, odnosno obavještenje o razvrstavanju prema standardnoj klasifikaciji djelatnosti.

Članak 8

Nadležni organi koji vode evidencije o imovini iz članka 4. Zakona, dužni su Poreznoj upravi dostaviti podatke o vlasnicima (prezime i ime, adresa, JMB građanina) i imovini (naziv imovine, površina u m2 za nekretnine, odnosno kubikažu u cm3 za putnička motorna vozila, nosivost u tonama za teretna motorna vozila, dužina u metrima za plovne objekte).

Obveznici poreza na imovinu dužni su podnijeti poreznu prijavu Poreznoj upravi do kraja veljače godine u kojoj se obavlja razrez, a za imovinu stečenu tijekom godine 15 dana od dana stjecanja na obrascu PR-I, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

IV. POREZ NA NASLJEĐE I POKLON

Članak 9

Obveznik poreza na nasljeđe i poklon je fizička osoba koja na teritoriji Kantona naslijedi ili primi na poklon imovinu, pravo uživanja ili korištenja nepokretnosti, diobom primi više imovine nego što mu pripada po njegovom suvlasničkom pravu na taj dio, a podložno je plaćanju poreza na nasljeđe i poklon. Porezu na nasljeđe i poklon podliježe zemljište, zgrade i ostala nepokretna imovina, kao i pravo uživanja, odnosno korištenja na toj nepokretnosti koje fizička osoba stječe na teritoriji Kantona na temelju Zakona o nasljeđivanju, odnosno ugovora o poklonu među živima ili za slučaj smrti.

Porezu na nasljeđe i poklon podliježe pokretna imovina čija vrijednost prelazi 2.000 KM.

Članak 10

Osnovica poreza na nasljeđe i poklon je prometna vrijednost naslijeđene ili na poklon primljene imovine u satu nastanka porezne obveze po odbitku dugova i troškova koji terete imovinu na koju se plaća porez.

Ako se nasljeđe i poklon sastoji iz imovine na koju se plaća porez na nasljeđe i poklon i iz imovine na koju se ovaj porez ne plaća, od vrijednosti imovine koja podliježe porezu odbija se srazmjerni dio dugova i troškova koji otpadaju na tu imovinu.

Osnovica poreza na nasljeđe i poklon iz stavka 1. ovog članka može se umanjiti za iznos sredstava koja nasljednik uloži u imovinu koja je predmet nasljeđa prije nastanka porezne obveze. Dokazivanje iznosa uloženih sredstava pada na teret obveznika.

V. POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA

Članak 11

Obveznici poreza na imovinu, dužni su podnijeti poreznu prijavu Poreznoj upravi do kraja veljače godine u kojoj se vrši razrez.

Iznimno od stavka (1) ovog članka, obveznici poreza na imovinu koja podliježe registraciji ne podnose poreznu prijavu, a porez plaćaju godišnje u paušalnom iznosu prilikom registracije vozila.

Članak 12

Porez na nasljeđe i poklon utvrđuje se rješenjem Porezne uprave, a plaća se u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Članak 13

Ako porezni obveznik ne podnese poreznu prijavu, koju je bio obvezan podnijeti, ili ako su podaci iz porezne prijave netočni i nepotpuni, poreznu obvezu utvrđuje nadležna ispostava Porezne uprave na način propisan Zakonom o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine i propisa donesenih na temelju tog zakona.

Članak 14

Obrazac prijave za razrez poreza na imovinu za pravne i fizičke osobe sastavni je dio ovog pravilnika.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje se primjenjivati Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o kantonalnim porezima ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/04, 7/07 i 11/04).

Članak 16

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a primjenjivat će se od 1. siječnja 2010. godine.

Samostalni član Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 2/2020)

Članak 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]