BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5457
Službeni glasnik BiH, broj 27/22
Na osnovu člana 2.9 stav (1) tačka 2, a u vezi člana 4.4, 4.5 stav (2), 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.19, 4.22 stav (1) i 4.24 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 07/14, 31/16 i 41/20), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 17. sjednici, održanoj 04. 05. 2022. godine, donijela


PRAVILNIK O PRIJAVI I UVJETIMA ZA OVJERU POLITIČKIH SUBJEKATA ZA UČEŠĆE NA OPĆIM IZBORIMA 2022. GODINE


Član 1.
(Predmet)

Pravilnikom o prijavi i uvjetima za ovjeru političkih subjekata za učešće na Općim izborima 2022. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se način podnošenja prijava za ovjeru i uvjeti za ovjeru političkih subjekata, način podnošenja potpisa podrške i uvjeti oslobađanja obaveze prikuplјanja potpisa podrške, te način provjere i potvrđivanja potpisa podrške, način podnošenja i visina takse uz prijavu za ovjeru političkih subjekata i obrasci za podnošenje prijava za ovjeru političkih subjekata, kao i izgled i sadržaj obrazaca kandidatskih listi i propisanih izjava, za učešće na Općim izborima 2022. godine.

Član 2.
(Način podnošenja prijava za ovjeru i komuniciranje između Centralne izborne komisije BiH i strana u postupku – član 4.4 stav (1), član 4.10, član 4.12, član 4.15, član 4.19 stav (4) i član 4.24 Izbor

(1) Prijave za ovjeru političkih subjekata, kao i prijave kandidata i kandidatskih listi podnose se na obrascima iz člana 11. ovog Pravilnika. Prijave se dostavljaju neposredno u sjedište Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Centralna izborna komisija BiH), u propisanom roku za dostavu prijava.

(2) Raspodjela kandidata manje zastuplјenog spola na kandidatskim listama vrši se prema Instrukciji koja je sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) U izbornom periodu komuniciranje između Centralne izborne komisije BiH i političkih subjekata se odvija:

a) neposredno u sjedištu,

b) putem elektronske pošte,

c) putem internet-stranice Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba,

d) putem telefaks-aparata,

e) putem telefona.

(4) Izborna komisija dužna je učiniti dostupnom detaljnu informaciju o načinu rada, sredstvima komunikacije sa političkim subjektima i radnom vremenu.

(5) Politički subjekti dužni su u obrascu prijave za ovjeru navesti adresu sjedišta, broj telefona, telefaksa i e-mail adresu.

Član 3.
(Uvjeti za ovjeru prijave – član 1.6, član 1.13, član 4.3 i član 15.1 Izbornog zakona BiH)

(1) Političke stranke i nezavisni kandidati uz prijavu za učešće na Općim izborima 2022. godine, pored potpisa podrške iz člana 4.4 Izbornog zakona BiH, podnose slјedeću dokumentaciju:

a) rješenje o upisu u registar kod nadležnog organa; ukoliko je rješenje starije od 60 dana dostaviti i izvod iz sudskog registra koji nije stariji od 60 dana, u skladu s članom 4.3 Izbornog zakona BiH (podnose samo političke stranke);

b) izjavu propisanu članom 1.6 i 1.13 Izbornog zakona BiH potpisanu od strane predsjednika političkog subjekta čija vjerodostojnost potpisa je potvrđena ovjerom nadležnog organa. Ova izjava može biti potpisana od strane predsjednika političkog subjekta i u sjedištu Centralne izborne komisije BiH, u prisustvu ovlaštenog službenog lica Centralne izborne komisije BiH. Prilikom potpisivanja izjave u sjedištu Centralne izborne komisije BiH ovlašteno službeno lice Centralne izborne komisije BiH utvrđuje identitet predsjednika političkog subjekta na osnovu važeće lične isprave iz člana 5.12 stav (4) Izbornog zakona BiH;

c) dokaz o uplaćenom novčanom iznosu takse za ovjeru u skladu s članom 4. ovog Pravilnika;

d) finansijski izvještaj koji obuhvata period od tri (3) mjeseca prije podnošenja prijave, u skladu s članom 15.1 Izbornog zakona BiH;

e) ovjerenu izjavu da nema neizmirenih obaveza po osnovu pravosnažnih i izvršnih odluka o izrečenim novčanim kaznama koje je izrekla Centralna izborna komisija BiH, osim u slučaju da se plaćanje kazne vrši u ratama, u skladu sa Odlukom Centralne izborne komisije BiH i

f) broj računa za finansiranje izborne kampanje.

Član 4.
(Visina takse za ovjeru – član 4.16 stav (1) Izbornog zakona BiH)

(1) Taksa za ovjeru prijave političkog subjekta za učešće na Općim izborima 2022. godine određuje se u visini novčanog iznosa, kako slijedi:

a) Političke stranke:

1) 25.000 KM za izbore za članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine;

2) 25.000 KM za izbore za zastupnike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;

3) 18.000 KM za izbore za zastupnike u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika Republike Srpske i zastupnike u Narodnoj skupštini Republike Srpske i

4) 13.000 KM za izbore za zastupnike u kantonalnim skupštinama u Federaciji Bosne i Hercegovine;

b) Nezavisni kandidati:

1) 13.000 KM za izbore za članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine;

2) 13.000 KM za izbore za zastupnike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;

3) 9.000 KM za izbore za zastupnike u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika Republike Srpske i zastupnike u Narodnoj skupštini Republike Srpske i

4) 7.000 KM za izbore za zastupnike u kantonalnim skupštinama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(2) Političke stranke i nezavisni kandidati obavezni su novčani iznos takse za ovjeru iz stava (1) ovog člana, uplatiti sa svog transakcijskog računa koji će se namjenski koristiti za izbornu kampanju tokom Općih izbora 2022. godine, na račun JRT broj: 0000030000000145 kod Centralne banke BiH, svrha uplate: uplata takse na podračun Centralne izborne komisije BiH broj 37111614.

(3) Novčani iznos takse za ovjeru političke stranke ne uplaćuju pojedinačno za svaki organ, već uplaćeni iznos takse za ovjeru za viši organ vlasti važi i za niže nivoe organa vlasti, osim u slučaju kandidоvаnjа za izbor članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

(4) Uplaćeni novčani iznos takse za ovjeru se vraća na način utvrđen članom 4.16 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

(5) Centralna izborna komisija BiH pokrenut će proceduru povrata novca kod nadležnog organa u roku od 15 dana od dana objave izbornih rezultata u službenim glasilima u Bosni i Hercegovini.

(6) Sredstva koja ne budu vraćena političkim subjektima po osnovama navedenim u ovom članu postaju prihod budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Način podnošenja potpisa podrške – član 4.4 stav (2), (3), (4) i (5) Izbornog zakona BiH)

(1) Potpisi podrške birača koji podržavaju prijavu političke stranke ili nezavisnog kandidata (u dalјem tekstu: potpisi podrške) prikuplјaju se na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Obrazac obavezno sadrži podatke o licu koje je odgovorno za prikupljanje potpisa podrške, koje je dužno voditi računa da potpis birača mora odgovarati potpisu sa identifikacionog dokumenta, kako propisuje član 5.13 stav (2) Izbornog zakona BiH.

Član 6.
(Prikuplјanje potpisa podrške – član 4.4 Izbornog zakona BiH)

(1) Politička stranka i nezavisni kandidat obavezni su prikuplјati potpise podrške za izbor članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine (član 4.4 stav (5) tačka 1. Izbornog zakona BiH).

(2) Politička stranka, odnosno stranka u koaliciji koja ima izabranog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, nije oslobođena prikuplјanja potpisa podrške ni za jedan organ za koji podnosi prijavu.

(3) Potpisi podrške prikuplјeni za izbor članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine ne oslobađaju političku stranku obaveze prikuplјanja potpisa podrške za izbor zastupnika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, narodnih zastupnika Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i zastupnika u kantonalnim skupštinama.

(4) Politička stranka koja prikupi potpise podrške za izbor zastupnika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije u obavezi prikuplјati potpise podrške za izbor zastupnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, za izbor narodnih zastupnika Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i zastupnika u kantonalnim skupštinama.

(5) Potpisi podrške prikuplјeni za izbor zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ne oslobađaju političku stranku obaveze prikuplјanja potpisa podrške za Narodnu skupštinu Republike Srpske i obrnuto.

(6) Politička stranka koja prikupi potpise za izbor predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske oslobođena je obaveze prikuplјanja potpisa podrške za izbor narodnih zastupnika u Narodnu skupštinu Republike Srpske i obrnuto.

(7) Politička stranka koja prikupi potpise podrške za izbor zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nije u obavezi prikuplјati potpise podrške za izbor zastupnika u kantonalnim skupštinama.

(8) Potpisi podrške za izbor zastupnika u kantonalnoj skupštini prikuplјaju se pojedinačno za svaku kantonalnu skupštinu.

(9) Nakon zadnjeg prikupljenog potpisa podrške, lice zaduženo za prikupljanje potpisa obavezno upisuje ukupan broj potpisa na toj strani i potpisuje se na svaku stranicu obrasca. Ukoliko se ne unesu podaci o licu koje je prikupljalo potpise podrške, potpisi koji se nalaze na toj strani bit će odbijeni.

Član 7.
(Oslobađanje od obaveze prikuplјanja potpisa podrške – član 4.5 stav (2) Izbornog zakona BiH)

(1) Politička stranka koja ima mandat: https://www.anwalt-derbeste.de

a) zastupnika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, oslobođena je obaveze prikuplјanja potpisa podrške za izbor zastupnika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u bilo kojoj izbornoj jedinici, Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, narodnih zastupnika Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i zastupnika u kantonalnim skupštinama;

b) zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, oslobođena je obaveze prikuplјanja potpisa podrške za izbor zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i zastupnika u kantonalnim skupštinama,

c) zastupnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske oslobođena je obaveze prikuplјanja potpisa podrške za izbor narodnih zastupnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske i predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i obrnuto, politička stranka koja ima mandat predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske oslobođena je obaveze prikuplјanja potpisa podrške za izbor predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i za izbor narodnih zastupnika u Narodnoj skupštini Republike.

d) zastupnika u kantonalnoj skupštini, oslobođena je obaveze prikuplјanja potpisa podrške samo za tu kantonalnu skupštinu.

(2) Mandat delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Vijeću naroda Republike Srpske ne oslobađa politički subjekаt obaveze prikuplјanja potpisa podrške ni za jedan organ vlasti.

Član 8.
(Koalicija kao nosilac mandata – član 4.13 i član 4.15 Izbornog zakona BiH)

Ako je mandat osvojila koalicija na Općim izborima 2018. godine, smatra se da je svaka politička stranka članica te koalicije osvojila mandat i oslobođene su obaveze prikuplјanja potpisa podrške.

Član 9.
(Način provjere potpisa podrške – član 4.11 Izbornog zakona BiH)

(1) Provjera potpisa podrške iz člana 4.4 stav (5) Izbornog zakona BiH vrši se metodom statističkog uzorka.Veličina statističkog uzorka iznosi 10 % potpisa podrške (deset posto) od ukupnog broja podnesenih potpisa podrške.

(2) Politička stranka ili nezavisni kandidat za koje se utvrdi da su uz prijavu podnijeli manji broj potpisa podrške od zahtijevanog broja potpisa propisanih članom 4.4 stav (5) Izbornog zakona BiH neće ispuniti uvjet za ovjeru, odnosno provjera potpisa podrške će biti izvršena samo za one organe za koje je podnesen dovolјan broj potpisa podrške.

(3) Za političke stranke i nezavisne kandidate koji ispunjavaju uvjet iz stava (2) ovog člana koji su uz prijavu podnijeli zahtjevani broj potpisa propisanih članom 4.4 stav (5) Izbornog zakona BiH označit će se određeni uzorak potpisa podrške koji će se provjeravati, vodeći računa da uzorak bude ravnomjerno raspoređen među dostavlјenim potpisima podrške. Centralna izborna komisija BiH će formirati bazu podataka za provjeru koja će sadržavati: naziv političke stranke ili nezavisnog kandidata, ime i prezime potpisnika i jedinstveni matični broj potpisnika.

(4) Prvom provjerom se utvrđuje da li je birač dao svoj potpis podrške za dvije ili više političkih stranaka ili nezavisnih kandidata. Ako budu utvrđeni takvi slučajevi, potpis će se smatrati nevažećim za sve političke stranke ili nezavisne kandidate kojima je dat.

(5) Potpisi podrške provjeravat će se usporedbom unesenih podataka iz stava (3) ovog člana i podataka iz Centralnog biračkog spiska (podatka o JMB i izbornoj jedinici za koju birač ima pravo glasa), kako slijedi:

a) Potpisi podrške birača za izbor članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine ili Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine provjeravaju se na način da li je birač koji je dao potpis podrške upisan u Centralni birački spisak;

b) Potpisi podrške birača za izbor zastupnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine provjeravaju se na način da li je birač koji je dao potpis podrške upisan u Centralni birački spisak za glasanje u nekoj od višečlanih izbornih jedinica za Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;

c) Potpisi podrške birača za izbor narodnih zastupnika Narodne skupštine Republike Srpske provjeravaju se na način da li je birač koji je dao potpis podrške upisan u Centralni birački spisak za glasanje u nekoj od višečlanih izbornih jedinica za Narodnu skupštinu Republike Srpske, odnosno, za izbor predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske da li je birač koji je dao potpis podrške upisan u Centralni birački spisak za glasanje u Republici Srpskoj;

d) Potpisi podrške birača za izbor zastupnika u kantonalnoj skupštini provjeravaju se na način da li je birač koji je dao potpis podrške upisan u Centralni birački spisak za glasanje za tu kantonalnu skupštinu.

(6) Potpise podrške koje podnosi nezavisni kandidat provjeravaju se na način da li je birač koji je dao potpis podrške upisan da glasa u izbornoj jedinici, odnosno u višečlanoj izbornoj jedinici ili za glasanje za tu kantonalnu skupštinu za koju je nezavisni kandidat podnio prijavu za učešće na izborima.

(7) Za potpise podrške za koje se utvrdi da je iste dalo lice koje nije upisano u Centralni birački spisak kao birač u skladu sa stavom (5), odnosno u slučaju nezavisnog kandidata iz stava (6) ovog člana ili u slučaju da potpis podrške nije u skladu s odredbom člana 5.13 stav (2) Izbornog zakona BiH, potpis će se smatrati nevažećim.

(8) Nakon provjere i dobiјenog procenta validnih potpisa na statističkom uzorku, isti će se primijeniti na ukupan broj podnesenih potpisa podrške.

(9) Ako je broj prihvaćenih originalnih potpisa jednak ili veći od broja originalnih potpisa podrške koji se zahtijeva prema odredbama člana 4.4 stav (5) Izbornog zakona BiH, Centralna izborna komisija BiH će prihvatiti potpise podrške političke stranke ili nezavisnog kandidata.

(10) Ako je broj prihvaćenih originalnih potpisa podrške na osnovu unesenog statističkog uzorka manji od broja potpisa podrške koji se zahtijeva prema odredbi člana 4.4 stav (5) Izbornog zakona BiH, Centralna izborna komisija BiH će unijeti sve dostavlјene potpise podrške te izvršiti provjeru validnosti svih podnesenih potpisa podrške.

(11) Ukoliko se i nakon postupka utvrđenog u stavu (8) ovog člana utvrdi da politička stranka ili nezavisni kandidat nema dovolјan broj potpisa podrške utvrđen u članu 4.4 stav (5) Izbornog zakona BiH, politička stranka ili nezavisni kandidat dužan je u roku od dva dana od dana prijema obavještenja Centralne izborne komisije BiH otkloniti nepravilnost.

(12) Politička stranka ili nezavisni kandidat koji ne dopuni broj nedostajućih potpisa podrške u roku navedenom u stavu (11) ovog člana ili dopunjeni broj potpisa podrške nakon provjere bude manji od utvrđenog broja propisanog članom 4.4 stav (5) Izbornog zakona BiH, neće biti ovjereni za učešće na izborima, odnosno mogu biti ovjereni za organ za koji je podnesen dovolјan broj validnih potpisa podrške.

Član 10.
(Određivanje šifre – član 4.22 stav (1) Izbornog zakona BiH)

U svrhu vođenja evidencije o prijavama političkih subjekata za ovjeru učešća na izborima, Centralna izborna komisija BiH određuje posebne šifre s cilјem informatičke i statističke obrade podataka za političke subjekte koji podnesu prijavu za ovjeru za učešće na Općim izborima 2022. godine.

Član 11.
(Prilozi)

(1) Sastavni dio ovog Pravilnika su:

a) Obrazac prijave za ovjeru političkih subjekata (političke stranke, nezavisnog kandidata, koalicije, liste nezavisnih kandidata);

b) Obrazac za prikuplјanje potpisa podrške;

c) Obrasci za prijavu kandidatske liste i kandidata i

d) Tabela zastuplјenosti polova na kandidatskim listama – instrukcija o raspodjeli kandidata manje zastuplјenog spola na kandidatskim listama.

(2) Obrasci prijave za ovjeru i za prikuplјanje potpisa podrške iz stava (1) tačka a), b) i c) ovog člana biće dostupni u Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku koji Centralna izborna komisija BiH utvrdi Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih radnji.

(3) Obrasci iz stava (1) ovog člana štampat će se na jezicima i pismima koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

(4) O svim izdatim obrascima iz stava (1) ovog člana vodi se evidencija u Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

(5) Prilikom podnošenja prijave političkih subjekata sačinjava se zapisnik, te se potpisivanjem političkog subjekta smatra da je upoznat s eventualnim nedostacima u prijavi.

Član 12.
(Prestanak primjene)

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje primjena Pravilnika o prijavi i uvjetima za ovjeru političkih subjekata za učešće na Lokalnim izborima 2020. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 25/20).

Član 13.
(Stupanje na snagu i objava u službenim glasilima)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku BiH", a bit će objavlјen i u "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenim novinama Brčko distrikta BiH" i na internet-stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba.

Broj 05-1-02-2-614-1/22
4. maja 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Dr. Suad Arnautović, s. r.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]