BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5526
Službene novine Federacije BiH, broj 81/22
Na osnovu člana 5. stav (8), člana 17. stav (4), člana 34. stav (6), člana 41. stav (9), člana 45. stav (9) i člana 46. stav (4) Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH" broj 77/15), člana 10. stav (1) tačka 6), člana 11. stav (1) tačka 17) i člana 12. stav (1) Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH" broj 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 6/17), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 44. sjednici održanoj 29.9.2022. godine, donijela je


PRAVILNIK O POSTUPANJU KOD PREUZIMANJA DIONIČKIH DRUŠTAVA


Odjeljak A. Opšte odredbe


Član 1.
(Sadržaj Pravilnika)

Ovim pravilnikom uređuje se:

a) podnošenje zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje dioničkog društva

b) zajedničko djelovanje;

c) uslovi za zamjensku ili kombinovanu naknadu;

d) nalog za deponovanje, prodaju i kupovinu dionica ciljnog društva;

e) forma i sadržaj mišljenja o ponudi za preuzimanje;

f) prenos dionica manjinskih dioničara;

g) prodaja dionica manjinskih dioničara.

Član 2.
(Izrazi)

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

a) Zakon je Zakon o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/15);

b) Komisija je Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine;

c) Registar je Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine dioničko društvo, Sarajevo;

Odjeljak B. Dodatne okolnosti kod preuzimanja


Član 3.
(Podnošenje zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje dioničkog društva)

(1) Zahtjev za odobrenje ponude za preuzimanje ponudilac može podnijeti lično ili putem zakonskog zastupnika ukoliko se radi o pravnom licu.

(2) Osim na način iz stava (1) ovog člana zahtjev se može podnijeti i putem profesionalnog posrednika ili banke koja obavlja poslove iz člana 67. Zakona o tržištu vrijednosnih papira ili putem punomoćnika.

(3) Punomoćnik može biti advokat ili advokatsko društvo.

(4) Osim punomoćnika iz stava (3) ovog člana, kada su u pitanju fizička lica punomoćnik može biti i bračni drug ili srodnik po krvi po pravoj liniji do bilo kojeg stepena, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena zaključno, odnosno srodnik po tazbini zaključno do drugog stepena.

Član 4.
(Zajedničko djelovanje)

Zajedničko djelovanje postoji u slučaju kada se radi o osobama koje su povezane na način predviđen Zakonom i ako ugovaranje nije usmjereno na primjenu prinudne prodaje dionica iz člana 45. stav (1) Zakona.

Član 5.
(Zamjenska ili kombinovana naknada)

(1) Ponuđač kao naknadu za preuzimanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje može ponuditi zamjensku ili kombinovanu naknadu pod uslovom da ima dovoljnu količinu i vrijednost zamjenskih dionica, ukoliko se radi samo o zamjenskoj naknadi, odnosno dovoljnu količinu i tržišnu vrijednost zamjenskih dionica i osigurana novčana sredstva kod kombinovane naknade u skladu sa Zakonom.

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana u ponudi za preuzimanje, pored podataka određenih Zakonom, obavezno se navodi i podatak o svim eventualnim ograničenjima koja proizlaze iz zamjenskih dionica.

(3) U slučaju da se radi o više osoba koje žele zamjenske dionice, prioritet se određuje po redoslijedu davanja naloga.

Član 6.
(Nalog za deponovanje, prodaju i kupovinu dionica)

Nalog za deponovanje dionica ciljnog društva radi prihvatanja ponude za preuzimanje obavezno sadrži podatke o emitentu, dioničaru, oznaci i količini dionica, kao i drugo određeno opštim aktom Registra.

Član 7.
(Novčana sredstva za plaćanje dionica)

(1) Registar će kod poslovne banke otvoriti račun za posebnu namjenu na koji će se prenositi i čuvati novčana sredstva namijenjena za plaćanje dionica koje nisu deponovane u roku važenja ponude za preuzimanje, a koje su predmet prinudne prodaje.

(2) Novčana sredstva iz stava (1) ovog člana ne ulaze u imovinu Registra, likvidacionu ili stečajnu masu niti se mogu upotrijebiti za izvršenje u pogledu potraživanja prema Registru.

Odjeljak C. Mišljenje o ponudi za preuzimanje


Član 8.
(Cilj i objava)

(1) Mišljenje uprave i nadzornog odbora ciljnog društva daje se s ciljem izražavanja i objavljivanja pozitivnog ili negativnog stava u vezi sa objavljenom ponudom za preuzimanje.

(2) Mišljenje se objavljuje u skladu sa Zakonom.

Član 9.
(Dijelovi mišljenja)

Mišljenje se sastoji iz više tematskih cjelina, čiji se sadržaj određuje ovim pravilnikom, a može imati i sastojke za koje uprava i nadzorni odbor nađu da su relevantni za ocjenu objavljene ponude za preuzimanje.

Član 10.
(Prvi dio mišljenja)

Prvi dio mišljenja sadrži najvažnije informacije o ciljnom društvu koje se tiču:

a) njegovog osnivanja i pravnog statusa;

b) djelatnosti;

c) imovine u vlasništvu ciljnog društva;

d) vlasničke strukture (10 najvećih dioničara) i osoba koje zajednički djeluju.

Član 11.
(Drugi dio mišljenja)

Drugi dio mišljenja sadrži stav u odnosu na cijenu koju se ponuđač obavezuje da plati po dionici koja je predmet ponude, i to:

a) podatak o minimalnoj i maksimalnoj cijeni po kojoj se trgovalo dionicama ciljnog društva u posljednjih godinu dana, prije nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje ciljnog društva, odnosno kad je to primjenjivo druge podatke o cijeni;

b) podatak o knjigovodstvenoj vrijednosti dionica na dan posljednjeg finansijskog izvještaja;

c) podatak o finansijskom rezultatu na dan posljednjeg finansijskog izvještaja;

d) razlozima zbog kojih se smatra da je cijena prihvatljiva ili nije prihvatljiva.

Član 12.
(Treći dio mišljenja)

Treći dio mišljenja sadrži stav u odnosu na planove, ciljeve i namjere ponuđača u odnosu na ciljno društvo, te mogućnost ostvarenja planova, ciljeva i namjera ponuđača, posebno u odnosu na buduće poslovanje sa aspekta preuzimanja, zapošljavanja i radnopravnog statusa zaposlenika, kao i na moguće promjene u vezi sa mjestima u kojima ciljno društvo i društvo ponuđač obavljaju svoju djelatnost, i drugo relevantno za poslovanje ciljnog društva iz ponude za preuzimanje.

Član 13.
(Četvrti dio mišljenja)

Četvrti dio mišljenja sadrži stav u odnosu na namjeru ponuđača u vezi sa upravom ciljnog društva i podatke o novčanim i nenovčanim davanjima kao i drugim pogodnostima koje se daju ili čine vjerovatnim članovima uprave i nadzornog odbora. https://www.anwalt-derbeste.de/

Član 14.
(Nesaglasni član)

U mišljenju se obavezno navodi i izdvojeni stav nesaglasnog člana sa obrazloženjem.

Član 15.
(Izjava i potpisivanje)

(1) Na kraju mišljenja daje se konačan stav u vezi sa objavljenom ponudom za preuzimanje ciljnog društva, kako slijedi: "Prema našem uvjerenju i u skladu sa svim našim saznanjima i podacima kojima raspolažemo, izražavamo pozitivan/negativan stav u vezi sa objavljenom ponudom za preuzimanje ciljnog društva, te obavještavamo dioničare da ovo mišljenje ne prikriva podatke od materijalnog značaja i ne sadrži podatke ni informacije koje bi u pogledu objavljene ponude za preuzimanje dioničare mogle da dovedu u zabludu."

(2) Mišljenje potpisuju svi članovi uprave i nadzornog odbora, a ovjerava se pečatom ciljnog društva.

Član 16.
(Obrazac)

Mišljenje iz člana 8. ovog pravilnika sačinjava se na obrascu koji se daje kao aneks ovog pravilnika i predstavlja njegov sastavni dio.

Odjeljak D. Prinudna prodaja i kupovina dionica


Član 17.
(Prinudna prodaja)

(1) U slučaju da ukupan broj glasova koje daju deponovane dionice, zajedno s ukupnim brojem glasova kojima ponuđač i osobe koje s njim zajednički djeluju već raspolažu iznosi najmanje 95% dionica s pravom glasa ciljnog društva, ponuđač ima pravo na prenos i preostalih dionica u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

(2) Novčana sredstva iz stava (1) ovog člana i dokumentaciju koja se odnosi na postupak preuzimanja i na svaku osobu čije su dionice prodate Registar čuva s pažnjom dobrog privrednika do isplate novčanih sredstava, odnosno dokumentaciju do isteka rokova po arhivskim propisima.

Član 18.
(Pravična naknada)

(1) Ponuđač je dužan osigurati pravičnu naknadu iz člana 45. stav (1) i (2) Zakona.

(2) Pravičnom naknadom iz stava (1) ovog člana smatra se cijena dobijena na način iz člana 45. stav (5) Zakona.

(3) U slučaju kada lice koje nije u obavezi objaviti ponudu za preuzimanje u skladu sa članom 9. stav (4) Zakona, a namjerava izvršiti preuzimanje, pravična naknada se određuje u skladu sa stavom (2) ovog člana, a ako je tako dobijena cijena niža od knjigovodstvene cijene ciljnog društva onda je ponuđač dužan da osigura najmanje cijenu koja je jednaka iznosu knjigovodstvene vrijednosti dionice u ciljnom društvu.

(4) Knjigovodstvena vrijednost dionice u smislu stava (3) ovog člana predstavlja iznos salda klase kapitala podijeljen ukupnim brojem emitovanih dionica.

Član 19.
(Obavještavanje dioničara)

Za korištenje prava prenosa ponuđač će uz zahtjev priložiti dokaz da je obavijestio svakog dioničara sa liste dioničara, putem pošte, elektronske pošte ili na drugi način lične dostave.

Član 20.
(Prinudna kupovina)

(1) Kada ponuđač i lica koja s njim zajednički djeluju, a koja nakon ponude za preuzimanje drže najmanje 95% dionica sa pravom glasa ciljnog društva, manjinski dioničari imaju pravo, a ponuđač obavezu da otkupi dionice manjinskih dioničara u skladu sa Zakonom, u kojem slučaju se shodno primjenjuju odredbe člana 17. ovog pravilnika o novčanim sredstvima i dokumentaciji.

(2) U zahtjevu za otkup dionica odnosno ponudu otkupa dionica manjinskih dioničara od strane ponuđača obavezno se navode podaci o manjinskom dioničaru (ime, prezime, adresa), naziv ciljnog društva, klasa i broj dionica, izričit zahtjev da se njegove dionice otkupe, te datum i potpis.

Odjeljak E. Prelazne i završne odredbe


Član 21.
(Usklađivanje opštih akata)

Registar je dužan donijeti opšte akte u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

Član 22.
(Upravni postupci)

Postupci preuzimanja dioničkih društava pokrenuti do stupanja na snagu ovog pravilnika okončaće se u skladu sa odredbama pravilnika koji je važio u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Član 22.
(Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o postupanju kod preuzimanja dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 101/15, 29/17 i 14/22).

Član 23.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-1776/22
30. septembra 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Federacije Bosne i Hercegovine
Adnan Zukić, s. r.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]