BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Kantona Sarajevo - BiH
#5604
Službene novine Kantona Sarajevo, broj 27/23
Na osnovu čl. 56. stav (2) i 66. st. (1) i (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 35/05), čl. 38. i 47. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 5/19 i 40/22) i čl. 86. i 110. stav (1) Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/22), ministar privrede Kantona Sarajevo, uz pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i sindikata, donosi


PRAVILNIK O PLAĆAMA I NAKNADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA PRIVREDE KANTONA SARAJEVO


I - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet regulisanja)

Ovim pravilnikom, u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i kolektivnim ugovorom, uređuju se plaće državnih službenika i namještenika u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo), uvećanje osnovne plaće, naknade, plaće za pripravnike i naknade za lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i način obračuna i isplate plaće.

Član 2.
(Gramatička terminologija)

Gramatička terminologija u muškom rodu koja se koristi u ovom pravilniku podrazumijeva oba spola.

II - PLAĆE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA


Član 3.
(Pravo na plaću)

(1) Državni službenik i namještenik u Ministarstvu ima pravo na plaću koja odgovara radnom mjestu na koje je državni službenik, odnosno namještenik postavljen.

(2) Plaća državnog službenika i namještenika utvrđuje se rješenjem koje donosi ministar privrede Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ministar).

Član 4.
(Utvrđivanje osnovice za obračun plaće)

Osnovica za obračun plaće državnog službenika i namještenika utvrđuje se prema članu 5. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 5/19 i 40/22) (u daljem tekstu: Zakon o plaćama i naknadama).

Član 5.
(Osnovna plaća)

Osnovna plaća državnog službenika i namještenika utvrđuje se množenjem osnovice za plaću iz člana 4. ovog pravilnika i boda za obračun plaće sa utvrđenim koeficijentom platnog razreda.

Član 6.
(Platni razredi i koeficijenti za državne službenike)

Radna mjesta državnih službenika Ministarstva razvrstavaju se u platne razrede, a za svaki platni razred utvrđuju se koeficijenti za obračun plaće, prema sljedećim vrijednostima:

R.b.


Naziv radnog mjesta


Platni razred


Koeficijent

1.


Sekretar Ministarstva


I


6,20

2.


Pomoćnik ministra


II


5,70

3.


Direktor Uprave u sastavu Ministarstva


XI


5,20

4.


Direktor Direkcije u sastavu Ministarstva


XI


5,20

5.


Načelnik odjeljenja u Upravi


IV


4,60

6.


Šef odjeljenja u sektoru


V


4,50

7.


Stručni savjetnik


VII


4,10

8.


Stručni saradnik


IX


3,70
Član 7.
(Platni razredi i koeficijenti za namještenike)

Radna mjesta namještenika Ministarstva razvrstavaju se u platne razrede, a za svaki platni razred utvrđuju se koeficijenti za obračun plaće, prema sljedećim vrijednostima:

R.b.


Naziv radnog mjesta


Platni razred


Koeficijent

1.


Viši referent (SSS) i VKV radnik


V


2,70
III - UVEĆANJE OSNOVNE PLAĆE


Član 8.
(Uvećanje osnovne plaće)

(1) Osnovna plaća državnog službenika i namještenika uvećat će se:

a) za prekovremeni rad 50%,

b) za rad noću 35%,

c) za rad u dane sedmičnog odmora 30%,

d) za rad u dane praznika koji su po zakonu državni praznici 50%.

(2) Uvećanja iz stava (1) ovog člana se međusobno ne isključuju.

Član 9.
(Uvećanje plaće po osnovu radnog učinka)

(1) Elementi za utvrđivanje dijela plaće po osnovu radnog učinka državnih službenika i namještenika su ocjena rada i pripadajući procenat uvećanja osnovne plaće po osnovu ocjene rada.

(2) Način ocjenjivanja rada državnih službenika i procenat uvećanja osnovne plaće po osnovu ocjene rada regulisat će se pravilnikom iz člana 41. stav (10) Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 31/16 i 45/19) i kolektivnim ugovorom.

(3) Procenti uvećanja plaće po osnovu ocjene rada iz stava (2) ovog člana shodno se primjenjuju i na ocjenu rada namještenika.

Član 10.
(Dio plaće po osnovu ocjene rada)

(1) Dio plaće koji pripada državnom službeniku i namješteniku po osnovu ocjene rada utvrđuje se kako slijedi: za ocjenu "izuzetno uspješan"/"naročito uspješan" 2% od osnovne plaće.

(2) Procenat na ime ocjene rada iz stava (1) ovog člana pripada državnom službeniku i namješteniku na mjesečnom nivou do sljedećeg ocjenjivanja.

Član 11.
(Uvećanje plaće po osnovu minulog rada)

Osnovna plaća državnog službenika i namještenika uvećava se za 0,6% (minuli rad) za svaku započetu godinu staža osiguranja, s tim da povećanje ne može biti veće od 20%.

Član 12.
(Plaća državnog službenika i namještenika)

(1) Plaću državnog službenika i namještenika čini osnovna plaća iz člana 5. ovog pravilnika i ostvarena uvećanja plaće iz čl. 8. do 11. ovog pravilnika.

(2) Ministar će, na prijedlog neposrednog rukovodioca, donijeti rješenje kojim se osnovna plaća državnog službenika i namještenika uvećava za procenat do 20% za period u kome državni službenik i namještenik, pored poslova svog radnog mjesta, privremeno obavlja i poslove drugog radnog mjesta, zavisno od obima, vrste i perioda privremenog obavljanja poslova drugog radnog mjesta i pod uslovom da ima najmanje stručnu spremu radnog mjesta čije poslove obavlja.

IV - NAKNADE


Član 13.
(Naknada za ishranu tokom rada)

(1) Državni službenik i namještenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu u toku rada (topli obrok), u visini 1% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjem objavljenom statističkom podatku.

(2) Naknada iz stava (1) ovog člana neće se obračunavati za vrijeme odsutnosti s posla po osnovu službenog puta, bolovanja, godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog dopusta.

Član 14.
(Regres za godišnji odmor)

(1) Državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu na ime regresa za korištenje godišnjeg odmora u visini 50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine po zadnjem objavljenom statističkom podatku.

(2) Pravo na regres iz stava (1) ovog člana ima svaki državni službenik i namještenik koji u toku tekuće kalendarske godine ima pravo na godišnji odmor.

Član 15.
(Naknada za bolovanje)

(1) Državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje) do 42 kalendarska dana u visini njegove neto plaće isplaćene za prethodni mjesec.

(2) Naknada plaće za bolovanje preko 42 dana iz stava (1) ovog člana ostvaruje se po propisu Federacije Bosne i Hercegovine kojim se uređuje naknada za ovo bolovanje, s tim da razliku do pune plaće isplaćuje Ministarstvo.

Član 16.
(Naknada za plaćeni dopust i godišnji odmor)

Državni službenik i namještenik za vrijeme plaćenog dopusta i godišnjeg odmora, u dužini do 36 radnih dana, ima pravo naknade u visini svoje neto plaće iz prethodnog mjeseca, u skladu sa kolektivnim ugovorom i ovim pravilnikom.

Član 17.
(Naknada za porodiljski dopust)

Državni službenik i namještenik za vrijeme porodiljskog dopusta ima pravo na naknadu plaće prema propisima Kantona kojim se uređuje ova oblast, prema mjestu uplate doprinosa, s tim da razliku do visine pune plaće uplaćuje Ministarstvo.

Član 18.
(Naknada za službeno putovanje)

(1) Državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu za troškove službenog putovanja na području Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine, kao i za putovanja u inostranstvo, na koje se upućuju na izvršenje službenog zadatka.

(2) Visinu i način ostvarivanja naknade iz stava (1) ovog člana utvrđuje uredbom Vlada Kantona u skladu sa kolektivnim ugovorom.

Član 19.
(Naknada za prijevoz na posao i s posla)

(1) Državnom službeniku i namješteniku kome nije organizovan službeni prijevoz na posao i s posla, a čije je mjesto stanovanja od mjesta rada udaljeno najmanje dva kilometra, pripada naknada za troškove prijevoza u visini mjesečne karte gradskog, prigradskog i međugradskog saobraćaja.

(2) U međugradski saobraćaj spadaju mjesta koja su udaljena od mjesta rada do 70 kilometara.

(3) Pravo na naknadu za prijevoz na posao i s posla u međugradskom saobraćaju imaju oni državni službenici i namještenici koji dolaze na posao iz mjesta prebivališta koja se nalaze van područja Kantona Sarajevo.

(4) Pravo na naknadu iz stava (3) ovog člana državni službenik i namještenik ostvaruje na osnovu pisanog zahtjeva uz koji se dostavlja sljedeća dokumentacija: dokaz o prebivalištu (CIPS prijava) i potvrda o visini mjesečne karte prijevoznika čiji se prijevoz koristi za dolazak na posao i povratak s posla.

Član 20.
(Naknada za slučaj povrede na radu, teške bolesti i invalidnosti)

(1) U slučaju povrede na radu, teške bolesti ili invalidnosti državnog službenika ili namještenika ili člana njegove uže porodice isplaćuje se jednokratna novčana pomoć u visini tri prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine prema zadnjem objavljenom statističkom podatku.

(2) Naknada iz stava (1) ovog člana isplaćuje se samo jednom po osnovu iste povrede, iste teške bolesti ili istog invaliditeta.

(3) Članom uže porodice u smislu stava (1) ovog člana smatraju se članovi uže porodice državnog službenika i namještenika kako je regulisano u članu 21. stav (2) ovog pravilnika.

Član 21.
(Naknada za slučaj smrti i pravo na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja)

(1) U slučaju smrti državnog službenika, odnosno namještenika njegovoj porodici se isplaćuju troškovi sahrane u visini od četiri prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine prema zadnjem objavljenom statističkom podatku.

(2) Članom uže porodice državnog službenika ili namještenika, u smislu stava (1) ovog člana smatraju se bračni i vanbračni drug ako žive u zajedničkom domaćinstvu, dijete (bračno, vanbračno, usvojeno, pastorče i dijete bez roditelja uzeto na izdržavanje do 18 godina odnosno do 26 godina starosti, ako se nalaze na redovnom školovanju i nisu u radnom radnom odnosu, a djeca nesposobna za rad bez obzira na starosnu dob), roditelji (otac, majka, očuh, maćeha i usvojitelji), braća i sestre bez roditelja do 18 odnosno do 26 godina starosti ako se nalaze na redovnom školovanju i nemaju drugih prihoda već ih korisnik naknade stvarno izdržava ili je obaveza njihovog izdržavanja zakonom utvrđena, a ako su nesposobni za rad, bez obzira na starosnu dob, pod uvjetom da s njima živi u zajedničkom domaćinstvu i unučad ako nemaju roditelja i žive u zajedničkom domaćinstvu s državnim službenikom ili namještenikom.

(3) Naknada iz stava (1) ovog člana isplaćuje se i u slučaju smrti člana uže porodice državnog službenika ili namještenika.

(4) Ukoliko u organu državne službe istog nivoa vlasti rade dva ili više članova porodice, troškovi sahrane iz stava (1) ovog člana se isplaćuju samo jednom zaposlenom članu porodice.

(5) Državni službenik i namještenik ima pravo na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja sa uključenim rizikom od prirodne smrti za vrijeme trajanja radnog odnosa u organima državne službe.

(6) Visina osiguranja po ovoj osnovi određuje se prema polici osiguranja od posljedica nesretnog slučaja odnosno polici osiguranja od prirodne smrti.

(7) Ugovor o osiguranju sa odgovarajućom osiguravajućom kućom zaključuje ministar za sve državne službenike i namještenike zaposlene u Ministarstvu u skladu sa kolektivnim ugovorom.

Član 22.
(Otpremnina)

(1) Državni službenik i namještenik ima pravo na otpremninu pri odlasku u penziju u visini svojih pet ostvarenih prosječnih neto plaća isplaćenih u prethodnih pet mjeseci.

(2) Otpremnina se isplaćuje uz isplatu zadnje pripadajuće plaće. https://www.anwalt-derbeste.de

Član 23.
(Naknada u slučaju prekobrojnosti)

(1) U slučaju prestanka radnog odnosa državnog službenika odnosno namještenika zbog prekobrojnosti, taj državni službenik odnosno namještenik ima pravo na naknadu u iznosu i to:

a) za radni staž do 10 godina naknada iznosi tri neto plaće državnog službenika odnosno namještenika,

b) za radni staž od 11 do 30 godina naknada iznosi šest neto plaća državnog službenika odnosno namještenika,

c) za radni staž preko 30 godina naknada iznosi deset neto plaća državnog službenika odnosno namještenika.

(2) Pod neto plaćom iz stava (1) ovog člana podrazumijeva se plaća koju je državni službenik odnosno namještenik ostvario u posljednjem mjesecu prije proglašenja prekobrojnim.

(3) Naknada se isplaćuje posljednjeg dana rada u Ministarstvu.

Član 24.
(Naknada roditelju djeteta sa težim smetnjama u razvoju)

Roditelj djeteta sa težim smetnjama u razvoju (teže hendikepiranog djeteta), koji radi polovinu punog radnog vremena, u slučaju da se radi o samohranom roditelju ili da su oba roditelja zaposlena, pod uvjetom da dijete nije smješteno u ustanovu socijalno-zdravstvenog zbrinjavanja, na osnovu nalaza nadležne zdravstvene ustanove, pripada pravo na naknadu plaće do visine njegove pune plaće, dok ovo pravo na naknadu ne bude regulisano posebnim zakonom.

Član 25.
(Naknada plaće za vrijeme rada sa polovinom punog radnog vremena žene sa djetetom najmanje do jedne godine života i žene koja ima blizance, treće ili svako sljedeće dijete)

(1) Nakon isteka porođajnog odsustva, ženi sa djetetom najmanje do jedne godine života koja radi polovinu punog radnog vremena i ženi koja ima blizance, treće i svako sljedeće dijete i koja ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta, pripada pravo na punu plaću.

(2) Pravo iz stava (1) ovog člana može koristiti državni službenik ili namještenik - otac djeteta, ako žena za to vrijeme radi u punom radnom vremenu.

(3) Ukoliko lice koje ostvaruje pravo iz ovog člana ostvaruje i dio naknade po istom osnovu, a iz drugih izvora, poslodavac će isplaćivati razliku naknade do visine punog iznosa plaće.

Član 26.
(Naknada za rad u komisijama)

(1) Članovi komisija koje se formiraju na osnovu rješenja Vlade Kantona odnosno ministra, kada poslove kao član komisije obavlja izvan radnog vremena, imaju pravo na maksimalnu mjesečnu naknadu za rad u komisijama do visine jedne i pol (1,5) osnovice iz člana 5. Zakona o plaćama i naknadama.

(2) Odlukom Vlade Kantona reguliše se način i uslovi obrazovanja komisija i način ostvarivanja naknade, a tačan iznos odnosno visinu naknade za rad svojim aktom utvrđuje Vlada Kantona, odnosno ministar, za svaku pojedinačnu komisiju.

(3) Naknade za rad u komisijama iz stava (1) ovog člana, a koje se finansiraju od uplata fizičkih ili pravnih lica, ne ulaze u ograničenje iz stava (1) ovog člana.

V - PLAĆE ZA PRIPRAVNIKE I NAKNADE ZA LICA NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA


Član 27.
(Visina plaće za pripravnike)

(1) Plaća pripravnika visoke, više i srednje stručne spreme u Ministarstvu, utvrđuje se u iznosu, i to:

a) za visoku školsku spremu u iznosu 80% od početne osnovne plaće utvrđene za radno mjesto stručnog saradnika,

b) za višu školsku spremu u iznosu 80% od početne osnovne plaće utvrđene za radno mjesto samostalnog referenta,

c) za srednju stručnu spremu u iznosu 80% od početne osnovne plaće utvrđene za radno mjesto referenta.

(2) Početna osnovna plaća iz stava (1) ovog člana predstavlja samo iznos plaće bez dijela plaće po osnovu penzijskog staža.

Član 28.
(Visina naknade za lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa)

(1) Lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa visoke, više i srednje stručne spreme u Ministarstvu imaju pravo na naknadu, i to:

a) za visoku školsku spremu u iznosu 35% od osnovne plaće stručnog saradnika,

b) za višu školsku spremu u iznosu 35% od osnovne plaće samostalnog referenta,

c) za srednju stručnu spremu u iznosu 35% od osnovne plaće referenta.

(2) Visina naknade iz stava (1) ovog člana određuje se od osnovne plaće odgovarajuće školske spreme.

VI - OBRAČUN I ISPLATA PLAĆE


Član 29.
(Način obračuna i isplate plaće)

(1) Plaća se obračunava za jedan mjesec unatrag, a isplaćuje za prethodni mjesec u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo i od jedne do druge isplate plaće ne može proći više od 30 dana.

(2) Plaća iz stava (1) ovog člana utvrđuje se rješenjem koje donosi ministar, a sadrži: lične podatke državnog službenika i namještenika, radno mjesto na koje je postavljen, platni razred i sve elemente koji su uzeti u obzir za utvrđivanje visine plaće.

(3) Podaci o plaćama državnih službenika i namještenika su javni.

(4) Sve izmjene u visini plaće vrše se rješenjem kojeg donosi ministar.

VII - ZAVRŠNE ODREDBE


Član 30.
(Prestanak važenja dosadašnjeg pravilnika)

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva privrede Kantona Sarajevo broj 07-01-02-5451/12 od 06.03.2012. godine i broj 07-01-02-5451-1/12 od 27.06.2012. godine.

Član 31.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 07-01-02-25271/23
14. juna 2023. godine
Sarajevo


Ministar
Zlatko Mijatović, s. r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]