BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5418
Službene novine Federacije BiH, broj 23/22
Na osnovu člana 10. stav (3) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/19), a u vezi sa tačkom 1. Rješenja o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata i poduzimanje aktivnosti u cilju provođenja politike i izvršavanja federalnih zakona ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/21) na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, Premijer Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA


I. OSNOVNE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

(1) Ovim pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriteriji i način za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja, koju mogu ostvariti demobilizirani branioci.

(2) Pod demobiliziranim braniocem smatra se pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća odbrane i policije nadležnog organa unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Oružane snage), koji je učestvovao u pripremama za odbranu ili u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 18.09.1991. godine do 22.04.1996. godine minimalno godinu dana, pod uslovom da ne postoje okolnosti iz člana 36. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17), kao i lice koje je maloljetno stupilo u Oružane snage u navedenom periodu.

Član 2.
(Finansijska sredstva)

(1) Finansijska sredstva za isplatu jednokratnih novčanih pomoći za plaćanje troškova liječenja demobiliziranih branilaca obezbjedit će se u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine.

(2) Ukoliko obezbjeđena budžetska sredstva iz stava (1) ovog člana nisu dovoljna za rješavanje svih zahtjeva koji ispunjavaju uslove definisane ovim pravilnikom u tekućoj godini, isti će biti rješavani u skladu sa odredbama člana 8. stav (5) ovog pravilnika.

II. KORISNICI PRAVA


Član 3.
(Korisnici prava)

(1) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja ostvaruje demobilizirani branilac isključivo za vlastito liječenje.

(2) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja prema ovom pravilniku može se ostvariti samo jedanput u dvije kalendarske godine.

(3) Izuzetno, u teškim slučajevima, imajući u vidu težinu bolesti i troškove liječenja, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (u daljem tekstu: federalni ministar) može posebnim rješenjem odobriti jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja neovisno od toga što je podnosilac zahtjeva to pravo već ostvario u prethodnoj kalendarskoj godini.

(4) U smislu člana 8. stav (5) ovog pravilnika, a u slučajevima prenesenih neriješenih zahtjeva, posljednjom godinom ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja kod Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo) računa se godina u kojoj je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a ne godina donošenja rješenja o ostvarivanju prava.

III. NAMJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA I USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA


Član 4.
(Namjena sredstava)

Jednokratna novčana pomoć za plaćanje troškova liječenja se može odobriti za plaćanje troškova liječenja:

a) u Bosni i Hercegovini,

b) u inostranstvu, ako je u pitanju oboljenje koje se ne može liječiti u Bosni i Hercegovini.

Član 5.
(Opći uslovi za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječanja)

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječanja, podnosilac zahtjeva može ostvariti ukoliko ispunjava sljedeće opće uslove:

a) ima prijavljeno mjesto prebivališta na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), odnosno mjesto boravišta u statusu povratnika u entitet Republiku Srpsku i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine;

b) dokaže status demobiliziranog branioca u smislu člana 1. stav (2) ovog pravilnika;

c) priloži valjanu medicinsku dokumentaciju, ne stariju od jedne godine od dana podnošenja zahtjeva i da se radi o oboljenju iz Liste oboljenja koja se nalazi u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio;

d) da to pravo nije već ostvario kod Federalnog ministarstva po istom ili drugom osnovu u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini, osim u slučajevima iz člana 3. stav (3) ovog pravilnika;

e) nije ostvario pravo na pomoć za plaćanje troškova liječenja po istom osnovu prema drugim propisima u tekućoj godini.

Član 6.
(Posebni uslovi za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja u inostranstvu)

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječanja u inostranstvu, u iznosu predviđenom stavom (2) člana 8. ovog pravilnika, podnosilac zahtjeva može ostvariti pod uslovom da pored općih uslova iz člana 5. ovog pravilnika ispunjava i sljedeće posebne uslove:

a) da se oboljenje ne može liječiti u Federaciji, u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo ("Službene novine Federacije BiH", br. 93/13 i 102/15);

b) da je pribavljen prijedlog univerzitetsko-kliničke bolnice (kliničke zdravstvene ustanove) koja se bavi liječenjem oboljenja za koje se traži odlazak na liječenje u inostranstvo, sa

mišljenjem liječničkog konzilija izdatog saglasno Pravilniku o postupku i načinu rada liječničkog konzilijuma ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/13);

c) da dostavi predračun troškova budućeg liječenja u inostranstvu sa specifikacijom troškova liječenja odnosno, za otpočeto ili završeno liječenje u inostranstvu, kao i dokaze o nastalim troškovima.

Član 7.
(Lista oboljenja za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za liječenje demobiliziranih branilaca)

Finansijska sredstva iz člana 2. stav (1) ovog pravilnika, mogu se odobriti za pomoć u liječenju oboljenja utvrđenih Listom oboljenja za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za liječenje demobiliziranih branilaca (u daljem tekstu: Lista oboljenja), koja se nalazi u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 8.
(Visina jednokratne novčane pomoći za liječenje)

(1) Za pomoć u liječenju oboljenja utvrđenih Listom oboljenja, u Bosni i Hercegovini, kao i za liječenja u inostranstvu za koja u postupku nije dokazano da ispunjavaju uslove iz člana 6. ovog pravilnika, a liječili su se u Bosni i Hercegovini i to dokažu relevantnom medicinskom dokumentacijom, priznaje se jednokratna novčana pomoć u visini od 200,00 KM (dvijestotine i 00/100 KM).

(2) Za pomoć u liječenju teških oboljenja u inostranstvu, pod uslovom da su pored općih ispunjeni i posebni uslovi iz člana 6. ovog pravilnika, priznaje se jednokratna novčana pomoć za plaćanje troškova liječenja u iznosu do 2.000,00 KM (dvijehiljade i 00/100 KM).

(3) U teškim slučajevima, imajući u vidu težinu bolesti i troškove liječenja, kao i u slučajevima specifičnim u odnosu na porodične i druge životne prilike podnosioca zahtjeva, federalni ministar može, na prijedlog nadležne općinske/gradske službe za boračko-invalidsku zaštitu ili saveza boračkih populacija, svojom odlukom donesenom za svaki pojedinačni slučaj, odobriti veći iznos novčane pomoći za plaćanje troškova liječenja od iznosa predviđenog stavom (1) ovog člana, i to najviše do 2.000,00 KM (dvijehiljade i 00/100 KM), na osnovu koje će Federalno ministarstvo donijeti posebno rješenje o priznavanju prava u odobrenom iznosu novčane pomoći.

(4) U izuzetno teškim slučajevima vezanim za situacije iz stava (3) ovog člana, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) na prijedlog federalnog ministra može dati prethodnu saglasnost za odobravanje većeg iznosa novčane pomoći za liječenje u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu od iznosa utvrđenih u st. (1), (2) i (3) ovog člana, a nakon čega federalni ministar donosi posebno rješenje o priznavanju prava o odobrenom iznosu novčane pomoći.

(5) U slučaju kada odobrena budžetska sredstva iz člana 2. stav (1) ovog pravilnika nisu dovoljna za rješavanje svih podnesenih zahtjeva za odobravanje jednokratne novčane pomoći u liječenju u tekućoj godini, iznos jednokratne pomoći za plaćanje troškova liječenja u smislu st. (1) i (2) ovog člana se može, na osnovu prethodne odluke federalnog ministra umanjiti do 50% utvrđenog iznosa. Ukoliko zbog nedostatka budžetskih sredstava nije moguće riješiti sve zaprimljene zahtjeve, rješavanje istih se prenosi u narednu budžetsku godinu.

IV. RAZMATRANJE ZAHTJEVA I ODLUČIVANJE


Član 9.
(Podnošenje zahtjeva i potrebna dokumentacija)

Odobravanje finansijskih sredstava iz člana 2. stav (1) ovog pravilnika vrši se na osnovu pismenog zahtjeva na obrascu koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 10.
(Imenovanje vanjskog saradnika)

Federalni ministar može imenovati ljekara kao vanjskog saradnika koji za potrebe Federalnog ministarstva, daje stručno mišljenje u pogledu utvrđivanja vrste oboljenja prema priloženoj medicinskoj dokumentaciji, u svrhu donošenja odgovarajućeg rješenja, u ad hoc slučajevima ili generalno.

Član 11.
(Način ostvarivanja prava)

(1) Zahtjeve za jednokratne novčane pomoći za liječenje razmatra i obrađuje Federalno ministarstvo, provodi dalji upravni postupak i donosi odgovarajući upravni akt.

(2) U slučajevima kada je zahtjev za liječenje nepotpun, Federalno ministarstvo donosi zaključak o dopuni zahtjeva koji se dostavlja stranci, te po isteku određenog roka i kompletiranju zahtjeva, sačinjava evaulaciju zahtjeva i isti proslijeđuje voditelju postupka radi daljeg postupanja u smislu stava (1) ovog člana.

(3) Ukoliko stranka ni u ostavljenom roku ne upotpuni zahtjev prema dostavljenom zaključku iz stava (2) ovog člana, vrši se evaulacija zahtjeva koji se dostavlja voditelju postupka radi odbijanja ili odbacivanja zahtjeva, u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku.

(4) Ukoliko podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć u skladu sa ovim pravilnikom, donosi se rješenje o odbijanju zahtjeva kao neosnovanog.

(5) U situacijama iz st. (3) i (4) člana 8. ovog pravilnika, rješenje o priznavanju prava donosi se po dostavljanju odluke federalnog ministra, odnosno Vlade Federacije, o odobravanju većeg iznosa jednokratne pomoći za liječenje.

(6) U postupku donošenja rješenja, voditelj postupka je dužan izvršiti uvid i provjeru u sistemu neoporezivih nadoknada, kako bi se isključila mogućnost da je podnosilac zahtjeva već ostvario pravo na pomoć za plaćanje troškova liječenja na drugim nivoima vlasti (općinski i kantonalni nivo) u tekućoj godini, te na osnovu takve izvršene provjere i priloženih dokaza utvrditi da nije ostvario naknadu za pomoć u liječenju u tekućoj godini po istom osnovu prema drugim propisima.

(7) Rješenje o odobravanju jednokratne novčane pomoći za plaćanje troškova liječenja se donosi u tri primjerka, pri čemu se po jedan primjerak dostavlja podnosiocu zahtjeva, a dva primjerka ostaju za službene potrebe Federalnog ministarstva.

(8) Ukoliko lice koje nije obuhvaćeno ovim pravilnikom podnese zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za liječenje na obrascu iz člana 9. ovog pravilnika, ili zahtjev podnese demobilizirani branilac za užeg člana porodice, a sufinansiranje tih troškova je obuhvaćeno javnim pozivom za dodjelu sredstava za jednokratnu novčanu pomoć za liječenje boračke populacije, voditelj postupka kojem je takav zahtjev dostavljen u rad će bez upuštanja u njegovo rješavanje zajedno sa pratećom dokumentacijom proslijediti na dalje postupanje nadležnoj komisiji za realizaciju javnog poziva za dodjelu sredstava za jednokratnu novčanu pomoć za liječenje boračke populacije.

V. NAČIN ISPLATE FINANSIJSKIH SREDSTAVA


Član 12.
(Način isplate finansijskih sredstava i izvještaj o utrošku sredstava)

Realizaciju odobrenih finansijskih sredstava iz ovog pravilnika vrši Federalno ministarstvo putem organizacionih jedinica, a isplata se vrši putem Jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 13.
(Primjena odredbi drugog zakona)

U postupku za ostvarivanje prava temeljem ovog pravilnika primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/09).

Član 14.
(Prestanak važenja ranijih propisa)

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BIH", broj 30/21).

Član 15.
(Stupanje na snagu i objavljivanje)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-538/22
18. marta 2022. godine
Sarajevo


Po ovlaštenju Vlade FBiH
Premijer
Fadil Novalić, s. r.LISTA OBOLJENJA
ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU POMOĆ ZA LIJEČENJE DEMOBILIZIRANIH BRANILACA


I. Tumori:

- maligni tumori
- benigni tumori koji lokalizacijom ili prirodom mogu ugroziti život ili smanjiti
funkciju organa ili sistem
Napomena: Za oboljenje malignog tumora podnosilac zahtjeva ima pravo na jednokratnu pomoć za plaćanje troškova liječenja najkasnije u roku od 5 (pet) godina nakon uspostavljene dijagnoze, izuzev u slučaju kada je prema medicinskoj dokumentaciji nastupilo trajno oštećenje zdravstvenog stanja.


II. Neuromišićna oboljenja:

- progresivna neuromišićna oboljenja
- mišićna distrofija
- multipla skleroza
- miastenija gravis
- neuropatije
- miopatije
- epilepsija (nekontrolisana ili rezistentna na terapiju)
- nezarazni encefalitisi i enecefalomijelitisi
- cerebralna paraliza


III. Bolesti koštano-mišićnog sistema i vezivnog tkiva:

- protruzija intervertebralnog diskusa sa komplikacijama (težim funkcionalnim oštećenjem nerva, mišića, popuštanjem sfinktera) zahtjevaju intezivan i dugotrajan medicinski tretman
- seropozitivni reumatoidni artitis kada je bolesnik nesposoban za bilo kakve aktivnosti ili vezan za postelju i invalidska kolica.
- ankilozirajući spondilitis
- direktna infekcija zglobova, kod infektivnih ili parazitarnih oboljenja
- upalne bolesti zglobova
- degenerativna bolest perifernih zglobova, deformacije kralježnice, zakrivljenost srednjeg dijela, deformacije zakrivljenost donjeg dijela, bočna zakrivljenost kralježnice, degenerativne promjene kičme, pod uslovom das u operativno tretirani https://www.anwalt-derbeste.de
- upala kosti sa razaranjem , uzrokovan bakterijama, gljivicama i mikobakterijama
- degenerativne bolesti kostiju i zglobova
- bolesti koje uzrokuju ozbiljne funkcionalne smetnje lokomotornog aparata i trajno ga onemogućavaju u normalnom obavljanju svakodnevnih aktivnosti


IV. Respiratorne bolesti:

- bolesti pluća praćene trajnim oštećenjem respiratorne funkcije (sa vrijednostima vitalnih plućnih parametara: FVC, FEV-1, FEV 1/FVC ispod 40% )
- hronična opstruktivna bolest (HOPB)
- emfizem pluća
- astma bronhijalna
- sarkoidoza
- bronhijektazije
- apsces pluća i medijastinuma
- piotoraks
- pneumotoraks
- sindrom respiratornog distresa (RDS)
- druge plućne bolesti koje su iziskivale bolničko liječenje u posljednjih godinu dana


V. Specifična stanja koja zahtjevaju skupi i doživotni tretman:

- transplantacije organa
- transplantacije koštane srži
- stanja nakon operativnih stanja na srcu, mozgu i plućima koja zahtijevaju duže bolničko liječenje, oporavak i intenzivni medikamentozni tretman
Napomena: Za oboljenje transplatacija koštane srži jednokratna pomoć za plaćanje troškova liječenja se može odobriti najkasnije u roku od 5 (pet) godina od dana izvršene transplatacije prema medicinskoj dokumentaciji, osim ako se radi o potrebi ponovne transplatacije kada se jednokratna pomoć za liječenje može odobriti i unaprijed.


VI. Bolesti kardiocirkulatornog sistema:

- infarkt miokarda
- intracerebralna krvarenja
- subarahnoidalna krvarenja
- plućna embolija
- hipertenzivna oboljenja (sa popuštanjem srčanog mišića)
- hipertenzija (sa renalnom insuficijencijom)
- operativni zahvati na srcu (ugradnja stentova, bajpasa, pejsmejkera i dr.)
- aortalna rascjepljenja-Aneurizma aorte, Disectio aorte
- reumatska groznica koja obuhvata srce
- Wegenerova granulomatoza (zapaljenje krvnih žila)
- kongenitalne malformacije srca
Napomena: Za oboljenje infarkt miokarda podnosilac zahtjeva ima pravo na jednokratnu pomoć za plaćanje troškova liječenja najkasnije u roku od godinu dana nakon bolničkog liječenja, izuzev u slučaju kada je prema medicinskoj dokumentaciji nastupilo trajno oštećenje zdravstvenog stanja.


VII. Psihička oboljenja:

- bolesti zbog čije prirode i stanja oboljeli može ugroziti svoj i/ili život drugih lica, oštetiti materijalna dobra, a koje zahtijevaju stalni medikamentozni tretman i kontinuirano praćenje od strane nadležnog psihijatra
- posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)
- akutna psihoza
- hronična psihoza
- primarna demencija kod Alzheimerove bolesti
- demencija kod Parkinsonove bolesti
- nespecifična demencija
- mentalna retardacija
- autizam
- Down syndrom


VIII. Sistemske bolesti:

- sistemski lupus
- poliarteritis nodosa
- difuzna sistemska slerodermija
- Sjogrenov sindrom
- Cronova bolest
- ulcerozni colitis
- psoriasis


IX. Endokrine i metaboličke bolesti:

- šećerna bolest sa jako izraženim komplikcijama (insulinski tretirana, sljepoća, gangrene, bubrežna insuficijencija)
- hronični endokrini poremećaji ukoliko su operativno tretirani


X. Bolesti krvi, krvotvornog sistema i imunološkog sistema:

­ stečena aplazija crvenih krvnuh zrnaca,
­ mijeloproliferativna oboljenja koštane srži-Myelofibrosis


XI. Bolesti gastrointestinalnog i hepatobilijarnog trakta:

- hronični pancreatitis-ponavljajuća upala gušterače
- trajna oštećenja jetre koje zahtjevaju dugotrajno liječenje-Hepatitis chr. persistens
- ciroza jetre sa trajnim oštečenjem-Cirosis hepatis


XII. Bolesti oka i vidnog živca:

- upala vidnog živca, optički neuritis, gubitak vida
- druge očne bolesti koje su iziskivale bolničko liječenje u posljednjih godinu dana


XIII. Bolesti urogenitalnog trakta:

- nefrotski sindrom bilo koje etiologije
- upale bubrega praćene bubrežnom insuficijencijom
- hronična bubrežna insuficijencija koja zahtjeva trajnu dijalizu
- i druge bolest urogenitalnog trakta koje su iziskivale operativno i bolničko liječenje u posljednjih godinu dana


XIV. Povrede, opekotine i rane:

- povrede (teške tjelesne povrede koje ozbiljno oštećuju zdravlje i uzrok su ozbiljnih oštećenja organa, osjetila i organskih sistema, amputatio, fracture, ozljede srca i organa, crush povrede vrata), ukoliko je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od jedne od dana zadobivanja povrede
- opekotine (srednje teško opečeni - površine opekotine do 40% ili duboke opekotine nefunkcionalnih dijelova tijela do 10% površine, teško opečeni-površina opekotine prelazi preko 40% površine tijela ili duboke opekotine funkcionalnih dijelova tijela bez obzira na njihovu površine, smrtonosne opekotine-one koje zahvataju površinu tijela veću od 50%), ukoliko je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od jedne godine u odnosu na dan zadobivanja opekotine
- rane (ranjavanja koja su prouzrokovala trajne posljedice po normalan život), ukoliko je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od jedne godine u odnosu na dan ranjavanja


XV. Operativni zahvati

- Za ozbiljnije operativne zahvate, koji iziskuju bolnički postoperativni tretman, podnosilac zahtjeva ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć za liječenje ukoliko je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od jedne godine u odnosu na operativni zahvat.
- Izuzetno, kod težih i složenijih operacija na srcu, mozgu, plućima i amputacije udova, koje iziskuju stalni ljekarski nadzor i liječenje, podnosilac zahtjeva ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja kontinuirano jedanput u toku kalendarske godine.
______________________ _______________________ ______________________
(Prezime,ime oca, ime ) (Broj LK) resa podnosioca prijave i kontakt tel)
Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalno ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
Hamdije Čemerlića br.2, sprat VIII (bivša zgrada Energoinvesta)


PREDMET: Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu pomoć za plaćanje troškova liječenja

Ovim zahtjevom tražim od naslova priznavanje prava na jednokratnu pomoć za plaćanje troškova VLASTITOG liječenja oboljenja/ povrede, kako slijedi: (PODVUĆI)


I. Tumori:

- maligni tumori
- benigni tumori koji lokalizacijom ili prirodom mogu ugroziti život ili smanjiti
funkciju organa ili sistem
Napomena: Za oboljenje malignog tumora podnosilac zahtjeva ima pravo na jednokratnu pomoć za plaćanje troškova liječenja najkasnije u roku od 5 (pet) godina nakon uspostavljene dijagnoze, izuzev u slučaju kada je prema medicinskoj dokumentaciji nastupilo trajno oštećenje zdravstvenog stanja.


II. Neuromišićna oboljenja:

- progresivna neuromišićna oboljenja
- mišićna distrofija
- multipla skleroza
- miastenija gravis
- neuropatije
- miopatije
- epilepsija (nekontrolisana ili rezistentna na terapiju)
- nezarazni encefalitisi i enecefalomijelitisi
- cerebralna paraliza


III. Bolesti koštano-mišićnog sistema i vezivnog tkiva:

- protruzija intervertebralnog diskusa sa komplikacijama (težim funkcionalnim oštećenjem nerva, mišića, popuštanjem sfinktera) zahtjevaju intezivan i dugotrajan medicinski tretman
- seropozitivni reumatoidni artitis kada je bolesnik nesposoban za bilo kakve aktivnosti ili vezan za postelju i invalidska kolica.
- ankilozirajući spondilitis
- direktna infekcija zglobova, kod infektivnih ili parazitarnih oboljenja
- upalne bolesti zglobova
- degenerativna bolest perifernih zglobova, deformacije kralježnice, zakrivljenost srednjeg dijela, deformacije zakrivljenost donjeg dijela, bočna zakrivljenost kralježnice, degenerativne promjene kičme, pod uslovom das u operativno tretirani
- upala kosti sa razaranjem , uzrokovan bakterijama, gljivicama i mikobakterijama
- degenerativne bolesti kostiju i zglobova
- bolesti koje uzrokuju ozbiljne funkcionalne smetnje lokomotornog aparata i trajno ga onemogućavaju u normalnom obavljanju svakodnevnih aktivnosti


IV. Respiratorne bolesti:

- bolesti pluća praćene trajnim oštećenjem respiratorne funkcije (sa vrijednostima vitalnih plućnih parametara: FVC, FEV-1, FEV 1/FVC ispod 40% )
- hronična opstruktivna bolest (HOPB)
- emfizem pluća
- astma bronhijalna
- sarkoidoza
- bronhijektazije
- apsces pluća i medijastinuma
- piotoraks
- pneumotoraks
- sindrom respiratornog distresa (RDS)
- druge plućne bolesti koje su iziskivale bolničko liječenje u posljednjih godinu dana


V. Specifična stanja koja zahtjevaju skupi i doživotni tretman:

- transplantacije organa
- transplantacije koštane srži
- stanja nakon operativnih stanja na srcu, mozgu i plućima koja zahtijevaju duže bolničko liječenje, oporavak i intenzivni medikamentozni tretman
Napomena: Za oboljenje transplatacija koštane srži jednokratna pomoć za plaćanje troškova liječenja se može odobriti najkasnije u roku od 5 (pet) godina od dana izvršene transplatacije prema medicinskoj dokumentaciji, osim ako se radi o potrebi ponovne transplatacije kada se jednokratna pomoć za liječenje može odobriti i unaprijed.


VI. Bolesti kardiocirkulatornog sistema:

- infarkt miokarda
- intracerebralna krvarenja
- subarahnoidalna krvarenja
- plućna embolija
- hipertenzivna oboljenja (sa popuštanjem srčanog mišića)
- hipertenzija (sa renalnom insuficijencijom)
- operativni zahvati na srcu (ugradnja stentova, bajpasa, pejsmejkera i dr.)
- aortalna rascjepljenja-Aneurizma aorte, Disectio aorte
- reumatska groznica koja obuhvata srce
- Wegenerova granulomatoza (zapaljenje krvnih žila)
- kongenitalne malformacije srca
Napomena: Za oboljenje infarkt miokarda podnosilac zahtjeva ima pravo na jednokratnu pomoć za plaćanje troškova liječenja najkasnije u roku od godinu dana nakon bolničkog liječenja, izuzev u slučaju kada je prema medicinskoj dokumentaciji nastupilo trajno oštećenje zdravstvenog stanja.


VII. Psihička oboljenja:

- bolesti zbog čije prirode i stanja oboljeli može ugroziti svoj i/ili život drugih lica, oštetiti materijalna dobra, a koje zahtijevaju stalni medikamentozni tretman i kontinuirano praćenje od strane nadležnog psihijatra
- posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)
- akutna psihoza
- hronična psihoza
- primarna demencija kod Alzheimerove bolesti
- demencija kod Parkinsonove bolesti
- nespecifična demencija
- mentalna retardacija
- autizam
- Down syndrom


VIII. Sistemske bolesti:

- sistemski lupus
- poliarteritis nodosa
- difuzna sistemska slerodermija
- Sjogrenov sindrom
- Cronova bolest
- ulcerozni colitis
- psoriasis


IX. Endokrine i metaboličke bolesti:

- šećerna bolest sa jako izraženim komplikcijama (insulinski tretirana, sljepoća, gangrene, bubrežna insuficijencija)
- hronični endokrini poremećaji ukoliko su operativno tretirani


X. Bolesti krvi, krvotvornog sistema i imunološkog sistema:

­ stečena aplazija crvenih krvnuh zrnaca,
­ mijeloproliferativna oboljenja koštane srži-Myelofibrosis


XI. Bolesti gastrointestinalnog i hepatobilijarnog trakta:

- hronični pancreatitis-ponavljajuća upala gušterače
- trajna oštećenja jetre koje zahtjevaju dugotrajno liječenje-Hepatitis chr. persistens
- ciroza jetre sa trajnim oštečenjem-Cirosis hepatis


XII. Bolesti oka i vidnog živca:

- upala vidnog živca, optički neuritis, gubitak vida
- druge očne bolesti koje su iziskivale bolničko liječenje u posljednjih godinu dana


XIII. Bolesti urogenitalnog trakta:

- nefrotski sindrom bilo koje etiologije
- upale bubrega praćene bubrežnom insuficijencijom
- hronična bubrežna insuficijencija koja zahtjeva trajnu dijalizu
- i druge bolest urogenitalnog trakta koje su iziskivale operativno i bolničko liječenje u posljednjih godinu dana


XIV. Povrede, opekotine i rane:

- povrede (teške tjelesne povrede koje ozbiljno oštećuju zdravlje i uzrok su ozbiljnih oštećenja organa, osjetila i organskih sistema, amputatio, fracture, ozljede srca i organa, crush povrede vrata), ukoliko je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od jedne od dana zadobivanja povrede
- opekotine (srednje teško opečeni - površine opekotine do 40% ili duboke opekotine nefunkcionalnih dijelova tijela do 10% površine, teško opečeni-površina opekotine prelazi preko 40% površine tijela ili duboke opekotine funkcionalnih dijelova tijela bez obzira na njihovu površine, smrtonosne opekotine-one koje zahvataju površinu tijela veću od 50%), ukoliko je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od jedne godine u odnosu na dan zadobivanja opekotine
- rane (ranjavanja koja su prouzrokovala trajne posljedice po normalan život), ukoliko je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od jedne godine u odnosu na dan ranjavanja


XV. Operativni zahvati

- Za ozbiljnije operativne zahvate, koji iziskuju bolnički postoperativni tretman, podnosilac zahtjeva ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć za liječenje ukoliko je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od jedne godine u odnosu na operativni zahvat.
- Izuzetno, kod težih i složenijih operacija na srcu, mozgu, plućima i amputacije udova, koje iziskuju stalni ljekarski nadzor i liječenje, podnosilac zahtjeva ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja kontinuirano jedanput u toku kalendarske godine.
Uz zahtjev prilažem (u originalu ili ovjerenoj kopiji, izuzev za dokaze pod tačkom 5.,7.,8. i 10. za koje nije obavezna ovjera kopija):
1. CIPS prijavu (ne stariju od 3 mjeseca);
2. Uvjerenje o pripadnosti Oružanim snagama u trajanju od najmanje godinu dana, izdato na obrascu FMB 3a od nadležne Grupe/Samostalnog izvršioca za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze (ne starije od 6 mjeseci),
3. Uvjerenje/potvrdu nadležnog općinskog/gradskog i/ili kantonalnog organa da nije ostvareno pravo na jednokratnu novčanu pomoć za liječenje po istom osnovu kod općinskog i kantonalnog organa u godini podnošenja zahtjeva;
4. Za nezaposlene podnositelje zahtjeva uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba, a ukoliko se ne vodi na evidenciji službe za zapošljavanje, uvjerenje ispostave porezne uprave kao dokaz o statusu nezaposlenosti;
5. Za penzionisane podnosioce zahtjeva posljednji ček od penzije;
6. Za zaposlene podnosioce zahtjeva potvrda poslodavca da nije ostvarena pomoć za liječenje po istom osnovu u godini podnošenja zahtjeva;
7. Dokaz o zdravstvenom stanju (medicinska dokumentacija) izdat od strane ovlaštene zdravstvene ustanove ili stručnog tima - konzilijuma, ne stariji od godinu dana, sa ostalom medicinskom dokumentacijom u svrhu dokazivanja kontinuiteta liječenja;
8. Za liječenje u inostranstvu: prijedlog univerzitetsko-kliničke bolnice (kliničke zdravstvene ustanove) koja se bavi liječenjem oboljenja za koje se traži odlazak na liječenje u inostranstvo, sa mišljenjem liječničkog konzilija izdatog saglasno Pravilniku o postupku i načinu rada liječničkog konzilijuma ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/13)
9. Za liječenja u inostranstvu predračun troškova budućeg liječenja u inostranstvu, odnosno za otpočeto ili završeno liječenje u inostranstvu dokaze o nastalim troškovima;
10. Potvrda banke sa brojem tekućeg računa ili kopija tekućeg računa podnosioca zahtjeva.
Svojeručni potpis podnosioca zahtjeva __________________________
NAPOMENA. Za zahtjeve kod kojih je liječenje vršeno (i) u inostranstvu, u pogledu iznosa odobrene pomoći cijeniti će se raspoloživa dokumentacija iz tačke 7., 8. i 9. Obrasca zahtjeva, a u smislu stava (1) i (2) člana 8. Pravilnika o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja demobiliziranih branilaca.
Shodno članu 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BIH", broj 49/06, 76/11 i 89/11) kao nosilac gore navedenih i dostavljenih podataka saglasan/saglasna sam da Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalno ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata vrši obradu istih u svrhu realizacije gore navedenog zahtjeva, trajno.

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]