BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By LegaForum
#5494
Službeni glasnik BiH, broj 51/22
Na osnovu čl. 16. i 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17) i člana 14. stav (1) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18), generalni direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi


PRAVILNIK O ODOBRAVANJU LETOVA


DIO PRVI – OPŠTE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Ovim pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način izdavanja odobrenja za letenje domaćim i stranim civilnim zrakoplovima u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine.

Član 2.
(Primjena)

Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se na domaće i strane civilne zrakoplove koji polijeću i slijeću na međunarodne aerodrome u Bosni i Hercegovini i na zrakoplove koji prelijeću Bosnu i Hercegovinu.

Član 3.
(Pojmovi)

Pojmovi koji se upotreblјavaju u ovom pravilniku imaju slјedeće značenje:

a) aerodromski slot: vremenski okvir rezerviran za let u dolasku/odlasku sa nekog aerodroma;

b) državni zrakoplovi: zrakoplovi upisani u registar neke zemlјe, koji se u skladu sa međunarodnim ugovorima upotreblјavaju u vojne, carinske i policijske svrhe i zrakoplovi koji se upotreblјavaju isklјučivo za prijevoz lica koja uživaju poseban status;

c) generalna avijacija – GA (general aviation): zrakoplovi koji se ne koriste za komercijalni transport ili za radove iz zraka;

d) manifestacija: svaka letačka aktivnost koja se smišlјeno izvodi kao zrakoplovna priredba ili zabava na najavlјenom događaju otvorenom za javnost, uklјučujući i zrakoplov koji se koristi za uvježbavanje za zrakoplovnu priredbu i za letove do i od mjesta održavanja najavlјenog događaja;

e) odobrenje za letenje: odobrenje nadležne zrakoplovne vlasti operatoru zrakoplova da izvršava letove u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine, uklјučujući i polijetanja/slijetanja na aerodrome u BiH;

f) operator zrakoplova: fizičko ili pravno lice koje je vlasnik ili korisnik zrakoplova;

g) opasne robe: označavaju predmete ili supstance koji mogu predstavlјati rizik za zdravlјe, sigurnost, imovinu ili životnu sredinu i koji se nalaze na listi opasnih materija u Tehničkim uputstvima ili su klasificirani u skladu sa tim tehničkim uputstvima;

h) radovi iz zraka: operacija u kojoj se zrakoplov koristi za specijalne usluge u polјoprivredi, građevinarstvu, za potrebe snimanja/fotografiranja, premjera, osmatranja i patroliranja, traganja i spašavanja, reklamiranja iz zraka, itd.

DIO DRUGI – ODOBRAVANJE LETOVA I AERODROMSKIH SLOTOVA


Član 4.
(Letenje državnih i civilnih zrakoplova)

Letenje državnih zrakoplova u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine odobrava Ministarstvo vanjskih poslova, a letenje civilnih zrakoplova odobrava Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (u dalјem tekstu: BHDCA).

Član 5.
(Polijetanje i slijetanje zrakoplova u međunarodnom prometu)

(1) Zrakoplovi koji ulaze, odnosno napuštaju zračni prostor Bosne i Hercegovine, svoje prvo slijetanje, odnosno poslјednje polijetanje, moraju izvesti na nekom od međunarodnih aerodroma na kojima je organizirana služba za prelazak državne granice.

(2) Izuzetno od odredbi iz stava (1) ovog člana, prvo slijetanje, odnosno polijetanje za zrakoplove koji učestvuju u međunarodnom zračnom prometu, može se izvršiti i na drugim aerodromima ili letilištima ukoliko operator aerodroma osigura službe neophodne za prelazak državne granice.

Član 6.
(Obavezno osiguranje zrakoplova)

Svaki operator zrakoplova (u dalјem tekstu: Operator), da bi letio u zračnom prostoru BiH, obavezan je posjedovati osiguranje od odgovornosti za štetu načinjenu putnicima, prtlјagu, teretu i trećim licima u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi u civilnom zrakoplovstvu.

Član 7.
(Letovi za koje nisu potrebna odobrenja BHDCA)

Letovi za koje nisu potrebna odobrenja BHDCA:

a) letovi stranih državnih zrakoplova (diplomatski letovi) - zahtjevi za izdavanje odobrenja podnose se Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, diplomatskim putem;

b) letovi državnih zrakoplova Bosne i Hercegovine;

c) zrakoplovi EUFOR-a i NATO-a, kao i zrakoplovi koji ne pripadaju NATO-u a služe za podršku operacijama Evropske unije, imaju pravo na slobodan prolaz bez ograničenja i na nesmetanu slobodu letenja zračnim prostorom Bosne i Hercegovine, a na osnovu odredbi "Aneksa protokola o prijenosu nadležnosti nad zračnim prostorom Bosne i Hercegovine", potpisanog 2007. godine u Parizu;

d) medicinski letovi - letovi kod kojih je potrebno preduzeti trenutne akcije u slučaju opasnosti i medicinske evakuacije (MEDEVAC), kao i transport teških bolesnika u i iz BiH;

e) letovi za potrebe traganja i spašavanja (SAR);

f) tehnički letovi;

g) slijetanje u slučaju nužde;

h) letovi domaćih i stranih civilnih zrakoplova za sopstvene potrebe;

i) letovi generalne avijacije;

j) letovi domaćih i stranih civilnih zrakoplova kada se u planu leta deklariše kao nekomercijalni (prijevoz za vlastite potrebe, privatni) let;

k) letovi domaćih i stranih civilnih zrakoplova kada se u planu letenja deklariše kao humanitarni let;

l) komercijalni letovi domaćih i stranih civilnih zrakoplova u neredovnom prometu, čiji broj iskoristivih sjedišta ne prelazi 10;

m) letovi za obuku u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine sa slijetanjem, odnosno polijetanjem sa međunarodnih aerodroma u Bosni i Hercegovini;

n) preleti, izuzev za prelete koji prevoze opasne materije ili naoružanje i municiju preko teritorije Bosne i Hercegovine.

Član 8.
(Zahtjev za aerodromski slot)

(1) Zahtjev za aerodromski slot, bez prethodno pribavlјenog odobrenja BHDCA, neće biti razmatran.

(2) Zahtjev za odobrenje aerodromskog slota upućuje se operativnim centrima aerodroma, uz priloženo odobrenje BHDCA.

Član 9.
(Dodjelјivanje slota i izmjene)

(1) Operativni centri aerodroma u Bosni i Hercegovini su odgovorni za izdavanje slotova.

(2) Dodjela aerodromskih slotova vršiće se u skladu sa transparentnim, nepristrasnim i nediskriminirajućim pravilima.

(3) Pridržavanje aerodromskog slota je obavezno za sve Operatore.

(4) Promjene koje se odnose na vrijeme izvršenja leta, destinacije, kategoriju leta ili poništenje odobrenja od strane BHDCA moraju se dostaviti operativnom centru aerodroma odgovornom za izdavanje slota.

(5) Poništeni ili propušteni letovi nisu predmet automatske revizije. Ukoliko je odobrenje za let isteklo, Operator je dužan podnijeti novi zahtjev za odobrenje, kao i novi zahtjev za odobrenje aerodromskog slota.

Član 10.
(Radno vrijeme BHDCA)

Radno vrijeme BHDCA je od 08:00 do 16:00 (lokalno vrijeme) svakim radnim danom, osim u dane praznika. Kao dani praznika računaju se dani praznika utvrđeni entitetskim zakonima.

DIO TREĆI – LETOVI ZA KOJE JE POTREBNO ODOBRENJE BHDCA


Član 11.
(Zahtjevi za izdavanje odobrenja)

(1) Zahtjevi za izdavanje odobrenja Operatoru za izvođenje redovnih ili neredovnih međunarodnih i domaćih letova u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine podnose se u BHDCA Odsjeku za aerodrome ili faksom na broj +387 51 921 520 ili elektronskom poštom na e-mail flightrequest@bhdca.gov.ba.

(2) BHDCA izdaje pisano odobrenje ili odbija isto uz obrazloženje i dostavlјa ga podnositelju zahtjeva u vremenskim rokovima definiranim ovim pravilnikom.

Član 12.
(Dokumentacija)

Operatori koji lete u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine u komercijalne svrhe, prilikom podnošenja zahtjeva za redovne ili neredovne letove, prvi put, uz zahtjev za odobrenje leta moraju dostaviti i slјedeće dokumente:
a) certifikat Operatora (Air Operator Certificate - AOC);

b) radnu dozvolu Operatora (Operation Licence);

c) certifikat o registraciji zrakoplova;

d) certifikat o plovidbenosti zrakoplova (Airworthiness Certificate), uklјučujući i certifikat o produženju plovidbenosti (Airworthiness Review Certificate);

e) certifikat o osiguranju koji uklјučuje i osiguranje za štetu nanesenu trećim licima (Insurance Certificate);

f) certifikat o buci zrakoplova (Noise Certificate);

g) dozvolu za radio-stanicu (Radio Station Licence);

h) "TCO" (Third country operator) odobrenje, za Operatore zemalјa koje nisu članice EU;

i) čarter letovi: ugovor operatora i naručitelja usluge;

j) ugovor o iznajmlјivanju zrakoplova (Wet Lease, Dry Lease) ukoliko je zrakoplov iznajmlјen;

k) dodatnu dokumentaciju na zahtjev BHDCA.

Član 13.
(Rok važenja izdatog odobrenja)

(1) Odobrenja za pojedinačne letove izdate od strane BHDCA važe 72 sata. Na zahtjev Operatora odobrenje može biti izdato i na duži period (radovi iz zraka).

(2) Rok važenja odobrenja računa se od vremena predviđenog ulaska u zračni prostor Bosne i Hercegovine, odnosno od predviđenog vremena polijetanja sa aerodroma u Bosni i Hercegovini.

(3) Ukoliko let nije ostvaren u roku navedenom u stavu (1), Operator je dužan podnijeti novi zahtjev.

DIO ČETVRTI – REDOVNI LETOVI


Član 14.
(Zahtjev za redovne letove)

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavlјanje redovnog linijskog zračnog prometa za lјetni i zimski red letenja Operator (domaći i strani) podnosi u BHDCA najkasnije 30 dana prije planiranog početka letenja.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi se na za to propisanom obrascu koji se može naći na internet stranici BHDCA.

(3) Pored dokumenata navedenih u članu 12. Pravilnika, Operator u zahtjevu za odobrenje mora navesti slјedeće podatke:

a) naziv Operatora, adresu, broj telefona i broj faksa;

b) broj leta/pozivni znak;

c) tip i registraciju zrakoplova;

d) maksimalnu težinu zrakoplova pri polijetanju (MTOW)/ kapacitet zrakoplova;

e) sedmični raspored letenja;

f) aerodrome polijetanja i slijetanja;

g) ukoliko se radi o letovima sa zajedničkim brojem leta (Code Share), navesti brojeve leta i marketinškog i operativnog Operatora.

(4) Zahtjev za izdavanje navedenih odobrenja podnosi se posebno za lјetni, odnosno, zimski red letenja.

(5) BHDCA proslјeđuje odobrenje za let, ili uskraćuje isto uz obrazloženje, svim Operatorima najkasnije 20 dana prije početka letenja.

(6) Zahtjev za promjene od strane Operatora podnosi se u BHDCA tri radna dana prije početka letenja za sve Operatore.

(7) Redovni letovi koji se odnose na slobode navedene u članu 16. stav (1) ovog pravilnika odobravaće se u skladu sa članom 16. ovog pravilnika.

DIO PETI – NEREDOVNI (ČARTER) LETOVI


Član 15.
(Zahtjev za neredovne letove)

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavlјanje neredovnih (čarter) letova, uklјučujući i dokumentaciju iz člana 12. Pravilnika, će sadržavati slјedeće podatke:

a) naziv Operatora, adresu, broj telefona i broj faksa;

b) broj leta/pozivni znak;

c) tip i registraciju zrakoplova;

d) maksimalnu težinu zrakoplova pri polijetanju (MTOW)/kapacitet zrakoplova;

e) svrhu leta;

f) raspored letenja po datumima;

g) aerodrome polijetanja i slijetanja;

h) ugovor Operatora i naručitelja usluge (Charter Agreement).

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi se na za to propisanom obrascu koji se može naći na internet stranici BHDCA.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja Operator podnosi u BHDCA:

a) za jedan let tri radna dana prije planiranog početka leta;

b) seriju do četiri leta u toku mjeseca - najkasnije pet radnih dana prije početka leta;

c) seriju od pet i više letova mjesečno - najkasnije deset radnih dana prije početka leta.

(4) BHDCA je dužna odobrenje za let, ili uskraćivanje istog uz obrazloženje, dostaviti Operatoru najkasnije:

a) za jedan let – jedan radni dan prije početka leta;

b) do četiri leta - najkasnije tri radna dana prije početka leta;

c) pet i više letova mjesečno - najkasnije četiri dana prije početka leta. https://www.anwalt-derbeste.de

(5) Neredovni letovi koji se odnose na letove pod uvjetima pete slobode odobravaće se u skladu sa članom 16. ovog pravilnika.

Član 16.
(Letovi pod uvjetima pete slobode)

(1) Stranom Operatoru koji obavlјa redovne i neredovne letove (za četiri i više letova u toku mjeseca, računajući sve pojedinačne letove) koji se odnose na petu, sedmu, osmu i devetu slobodu, BHDCA će odobriti let/ove, na osnovu reciprociteta, ako je BiH država potpisnica bilateralnog sporazuma zaklјučenog sa državom stranog Operatora, odnosno u skladu sa ECAA sporazumom, kada se radi o Operatorima država članica ECAA sporazuma.

(2) Zahtjev za odobrenje letova sa međunarodnih aerodroma u Bosni i Hercegovini, koji se odnose na slobode navedene u stavu (1) ovog člana, upućuje se u BHDCA najkasnije 7 dana prije planiranog početka leta.

(3) Za neredovne letove (manje od četiri leta mjesečno), koji se odnose na slobode navedene u stavu (1) ovog člana, strani Operator je dužan pribaviti pismo saglasnosti (non-objection letter) od licenciranih domaćih Operatora, bilo da se radi o prijevozu putnika ili tereta, osim u slučajevima kada se radi o stranom Operatoru države potpisnice ECAA sporazuma, a u skladu sa ECAA sporazumom:

a) BHDCA je dužna, na zahtjev Operatora, dostaviti listu licenciranih domaćih Operatora u roku od jednog radnog dana (24 sata);

b) Ako domaći Operatori, poslije prijema zahtjeva za saglasnost od strane stranog Operatora, ne odgovore u roku od jednog radnog dana (24 sata), smatra se da taj Operator nema prigovora da let izvede strani Operator.

c) Ukoliko podnositelj zahtjeva za izvršenje leta iz stava (3) ovog člana, koji se odnose na slobode navedene u stavu (1) ovog člana, zaklјuči komercijalni ugovor sa nekim Operatorom iz Bosne i Hercegovine, kome je uputio zahtjev za saglasnost/prigovor za let, dužan je kopiju ugovora i dokumenata, navedenih u članu 12. Pravilnika, dostaviti u BHDCA najkasnije tri radna dana prije početka leta.

(7) BHDCA proslјeđuje odobrenje za let, ili uskraćuje isto uz obrazloženje, najkasnije 3 dana prije početka letenja.

(8) BHDCA će, prilikom razmatranja zahtjeva za let iz stava (3) ovog člana, koji se odnose na slobode navedene u stavu (1) ovog člana, izdati odobrenja slјedećim redoslijedom:

a) domaćem Operatoru, koji je dao prigovor i izrazio želјu da sam, koristeći sopstvene kapacitete, preuzme obavezu izvršenja zahtijevanog leta. U tom slučaju, BHDCA domaćem Operatoru daje tačne podatke o iznajmlјivaču i određuje rok do kada Operator mora dostaviti potpisan ugovor sa iznajmlјivačem. Operator je dužan dostaviti traženi ugovor najkasnije tri radna dana prije početka leta;

b) domaćem Operatoru, koji je izrazio želјu da predmetni let izvrši pod svojim kodom, iznajmlјujući zrakoplov sa posadom (Wet Lease), a iz opravdanih razloga ne može koristiti zrakoplove iz svoje flote. Operator je dužan dostaviti traženi ugovor najkasnije tri radna dana prije početka leta;

c) stranom Operatoru, koji u kooperaciji sa domaćim Operatorom zaklјuči neki od ugovora koji uklјučuje angažiranje domaćeg Operatora (Code Share, Subcharter);

d) kada nijedan od navedenih modaliteta nije moguće ostvariti, BHDCA će, sa cilјem zaštite prava putnika ili robe da budu prevezeni, izdati odobrenje stranom Operatoru koji je podnio zahtjev za odobrenje leta.

(9) BHDCA je nadležna za izdavanje dezignacije stranim Operatorima za letove koji se odnose na slobode navedene u stavu (1) ovog člana ako je BiH država potpisnica bilateralnog sporazuma zaklјučenog sa državom stranog Operatora, odnosno u skladu sa ECAA sporazumom, kada se radi o Operatorima država članica ECAA sporazuma.

Član 17.
(Reciprocitet)

(1) Ako država Operatora u postupku razmatranja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavlјanje avio-prijevoza Operatorima registriranim u Bosni i Hercegovini postavlјa uvjete ili ograničenja koji su stroži od uvjeta predviđenih ovim pravilnikom, BHDCA može da primijeni recipročne mjere u postupku razmatranja zahtjeva za izdavanje odobrenja Operatorima registriranim u toj državi Operatora.

(2) Izuzetno, prometna prava, čije korištenje nije uređeno bilateralnim sporazumom, mogu se odobriti pod uvjetom reciprociteta ako država Operatora odobrava korištenje istih prometnih prava na svojoj teritoriji zračnim Operatorima registriranim u Bosni i Hercegovini, odnosno ako postoje jednake mogućnosti za Operatore obje strane u obavlјanju iste vrste avio-prijevoza.

DIO ŠESTI – TRANSPORT OPASNIH MATERIJA


Član 18.
(Transport opasnih roba)

(1) Transport opasnih roba u zračnom prometu Bosne i Hercegovine vrši se u skladu sa standardima i preporučenom praksom utvrđenim u ICAO Aneksu 18, Siguran transport opasnih roba zrakom i ICAO Dokumentom 9284 Tehničko uputstvo za siguran transport opasnih roba zrakom.

(2) Operator, koji obavlјa neredovne letove u prijevozu opasnih roba sa međunarodnih aerodroma u Bosni i Hercegovini, pored zahtjeva za let i dokumenata iz člana 12. ovog pravilnika, mora dostaviti i slјedeće dokumente:

a) izvoznu deklaraciju (Shipper Declaration);

b) certifikat o krajnjem korisniku (End User Certificate);

c) instrukcije za pakiranje (Packing Instructions);

d) odobrenje za slijetanje zrakoplovnih vlasti krajnje destinacije i međuslijetanja ukoliko ona postoje.

(3) Izvoznik, odnosno uvoznik opasnih tereta, dužan je osigurati svu potrebnu dokumentaciju i dozvole od nadležnih organa Bosne i Hercegovine.

(4) Rukovanje opasnim teretima na aerodromima vrši ovlašteno i certificirano aerodromsko osoblјe.

(5) Zahtjev za odobrenje letova koji prevoze opasne robe u i iz BiH upućuje se u BHDCA na propisanom obrascu koji se može naći na internet stranici BHDCA, najkasnije deset dana prije planiranog leta.

(6) BHDCA proslјeđuje odobrenje za let, ili uskraćuje isto uz obrazloženje, najkasnije 2 dana prije početka leta.

(7) Prelet zrakoplova koji prevoze opasne robe preko teritorije BiH moguć je jedino uz odobrenje BHDCA.

(8) Zahtjev za prelet preko teritorije BiH zrakoplova koji prevoze opasne robe podnosi se na propisanom obrascu koji se može naći na internet stranici BHDCA, najkasnije deset dana prije planiranog leta.

Član 19.
(Izuzeće za transport opasnih roba)

(1) Transport opasnih roba u zračnom prometu Bosne i Hercegovine, koje su zabranjene za transport zrakom, može se obavlјati samo ukoliko BHDCA izda izuzeće za takav let.

(2) Operator koji obavlјa neredovne letove u prijevozu opasnih roba, koje su zabranjene za transport zrakom, pored zahtjeva za izuzeće i dokumenata iz člana 12. ovog pravilnika, mora dostaviti i slјedeće dokumente:

a) izvoznu deklaraciju (Shipper Declaration);

b) certifikat o krajnjem korisniku (End User Certificate);

c) instrukcije za pakiranje (Packing instructions);

d) izuzeće zrakoplovnih vlasti krajnje destinacije i međuslijetanja ukoliko postoje, kada se prijevoz opasnih roba obavlјa sa nekog od međunarodnih aerodroma u BiH;

e) izuzeće zrakoplovnih vlasti polazne i krajnje destinacije i međuslijetanja, ukoliko ona postoje, kada se radi o preletu teritorije BiH.

(3) Zahtjev za izdavanje izuzeća za prijevoz opasnih roba koje nisu dozvolјene za transport zrakom preko teritorije BiH podnosi se na za to propisanom obrascu koji se može naći na internet stranici BHDCA, najkasnije 10 dana prije planiranog leta.

(4) BHDCA proslјeđuje izuzeće za let, ili uskraćuje isto uz obrazloženje, najkasnije 2 dana prije izvršenja leta.

(5) Podnositelji zahtjeva za izuzeće za prijevoz opasnih roba zrakom dužni su uplatiti visinu naknade za provođenje postupka odobravanja izuzeća od primjene propisa u skladu sa propisom kojim se utvrđuju naknade za finansiranje rada BHDCA.

DIO SEDMI – VFR LETOVI


Član 20.
(VFR letovi)

(1) VFR letovi u FIR Sarajevo mogu se izvoditi sa aerodroma, helidroma i letilišta koje je verificirala BHDCA.

(2) Odobrenje BHDCA za VFR letove nije potrebno osim u slučajevima iz stava (4) ovog člana.

(3) VFR letovi u zračnom prostoru BiH, iznad nivoa leta 100, mogu se izvršavati bez prethodno pribavlјenog odobrenja BHDCA ukoliko je zrakoplov opremlјen opremom za komunikaciju i navigaciju u skladu sa relevantnom odredbom propisa kojim se uređuju pravila letenja zrakoplova u Bosni i Hercegovini i kiseoničkim sistemom.

(4) VFR letovi iznad nivoa leta 100, izuzev letova iz stava (3) ovog člana, razmatraju se od slučaja do slučaja. Zahtjev za odobrenje se podnosi u BHDCA najmanje 10 dana prije planiranog početka leta.

(5) Vanaerodromska slijetanja i polijetanja će se izvršavati u skladu sa propisom kojim se uređuje provođenje operacija sa terena za vanaerodromsko slijetanje i polijetanje.

DIO OSMI – DRUGE AKTIVNOSTI U ZRAKU


Član 21.
(Radovi iz zraka)

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja stranom i domaćem Operatoru za letove kojim se prikazuju tehničke karakteristike zrakoplova koji se koriste za naučna istraživanja, testiranja ispravnosti navigacijske opreme, pružanje usluga u polјoprivredi, geodetska i druga snimanja, zaprašivanje i druge slične aktivnosti, podnosi se najkasnije dvadeset (20) dana prije početka leta. Podnositelj zahtjeva je, uz zahtjev upućen BHDCA, dužan podnijeti i zahtjev za uspostavlјanje privremenih (ad-hoc) struktura zračnog prostora civilnom ovlaštenom subjektu (CIV AA) na obrascu koji se može naći na internet stranici Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) www.bhansa.gov.ba. BHDCA proslјeđuje odobrenje za let, ili uskraćuje isto uz obrazloženje, podnositelju zahtjeva, najkasnije tri radna dana prije početka leta.

(2) Izuzetno od odredbi iz stava (1) ovog člana, rok za podnošenje zahtjeva za radove iz zraka, kada je riječ o kvaru i testiranju (kalibraži) navigacijske opreme na aerodromima u Bosni i Hercegovini, ne može biti kraći od 24 sata.

(3) Za aktivnosti navedene u stavu (1) ovog člana, podnositelj zahtjeva je dužan pribaviti potrebna odobrenja i saglasnosti nadležnih organa vlasti u Bosni i Hercegovini, u zavisnosti od vrste aktivnosti.

(4) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stava (1) ovog člana podnosi se na propisanom obrascu koji se može naći na internet stranici BHDCA.

(5) Podnositelj zahtjeva treba dostaviti slјedeću dokumentaciju i podatke:

a) za strane operatore - Uvjerenje o priznavanju potvrde o pružanju usluga iz zraka ili Uvjerenje o priznavanju izjave operatora kao potvrde o pružanju usluga iz zraka;

b) kopiju ugovora sa naručiteljem radova iz zraka;

c) detalјnu svrhu leta;

d) aerodrome i vremena polijetanja/slijetanja;

e) maršrute, odnosno zone u kojima će se aktivnosti odvijati;

f) za strane Operatore - tačan datum i vrijeme preleta, te aerodrom slijetanja;

g) dodatne podatke i dokumentaciju, ukoliko se ukaže potreba.

DIO DEVETI – OSTALE ODREDBE


Član 22.
(Ograničenje buke zrakoplova)

(1) Na međunarodne aerodrome u BiH mogu slijetati/polijetati zrakoplovi koji imaju važeće uvjerenje o nivou buke. Maksimalni nivo buke koju zrakoplov generiše mora biti minimalno u skladu sa ICAO Aneksom 16, Nivo buke zrakoplova, Dio I, Poglavlјe 3.

(2) BHDCA može odobriti izuzeće od propisa za pojedinačne operacije zrakoplova koji ne zadovolјavaju kriterije iz stava (1) ovog člana.

(3) Podnositelji zahtjev podnose na za to propisanom obrascu koji se može naći na internet stranici BHDCA.

(4) BHDCA proslјeđuje izuzeće za let, ili uskraćuje isto uz obrazloženje, najkasnije 2 dana prije početka leta.

(5) Za izuzeće od propisa u pogledu nivoa buke podnositelji zahtjeva su dužni uplatiti visinu naknade za provođenje postupka odobravanja izuzeća od primjene propisa u skladu sa propisom kojim se utvrđuje naknada za finansiranje rada BHDCA.

Član 23.
(Odbijanje zahtjeva za odobravanje letova)

(1) Operator je dužan dati "izjavu o izvršenim finansijskim obavezama" koje su propisane Zakonom o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine i propisima donesenim na osnovu tog zakona kroz zahtjev za odobravanje letova.

(2) BHDCA odbija zahtjev za odobravanje letova Operatoru koji dolijeće ili slijeće na međunarodne aerodrome u BiH ukoliko nije dostavio "Izjavu" iz stava (1) ovog člana.

(3) Nakon što Operator izvrši finansijske obaveze, dužan je BHDCA podnijeti dokaz da je izvršio obavezu, kao i novi zahtjev za odobravanje letova, o kome BHDCA odlučuje u skladu sa odredbama Zakona i ovog pravilnika.

(4) Ukoliko se iz zahtjeva i priložene dokumentacije utvrdi da podnositelj zahtjeva nije ovlašten ili osposoblјen za obavlјanje avio-prijevoza, BHDCA će odbiti takav zahtjev za izdavanje odobrenja za let.

(5) BHDCA će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za let Operatorima koji se nalaze na listi avio-prijevoznika kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji.

DIO DESETI – ZAVRŠNE ODREDBE


Član 24.
(Stupanje na snagu)

(1) Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o odobravanju letova ("Službeni glasnik BiH", broj 95/15) i Pravilnik o odobravanju letova ("Službeni glasnik BiH", broj 53/18).

(2) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".

Broj 1-3-02-2-134-1/22
25. jula 2022. godine
Banja Luka


Generalni direktor
Čedomir Šušnjar, s. r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]