BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#5615
PRAVILNIK O NAKNADAMA I NAGRADAMA SUDIJA POROTNIKA KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU I OPĆINSKOG SUDA U SARAJEVU

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 33/2005 i 33/2006)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se visina naknade troškova, naknade za neostvarenu plaću ili zaradu i nagrade koja pripada sudiji porotniku Kantonalnog suda u Sarajevu i Općinskog suda u Sarajevu (u daljnjem tekstu: Sud).

Član 2

Naknada troškova za vršenje dužnosti sudije porotnika obuhvata putne troškove i naknadu na ime troškova za ishranu i prenoćište u vidu dnevnice.

Član 3

Putni troškovi obuhvataju troškove prevoza od prebivališta odnosno boravišta sudije porotnika do sjedišta Suda ili mjesta gdje sudija porotnik treba da obavi sudijsku dužnost i troškove njegovog povratka u prebivalište odnosno boravište.

Troškovi prevoza priznaju se u visini stvarne cijene prevoza autobusom ili drugim javnim prevoznim sredstvom.

Ako od mjesta prebivališta, odnosno boravišta sudije porotnika,do sjedišta Suda ili mjesta gdje sudija porotnik treba da obavi sudijsku dužnost ne postoji mogućnost prevoza sredstvima utvrđenim u prethodnom stavu, sudija porotnik može koristiti, po odluci predsjednika Suda, vlastiti automobil.

Za korištenje vlastitog automobila, sudiji porotniku pripada naknada u visini 20% cijene litre benzina koje koristi po pređenom kilometru.

Član 4

Pravo na cijelu dnevnicu pripada sudiji porotniku koji je proveo na putovanju radi vršenja sudijske dužnosti preko 12 sati, a na polovinu dnevnice ako je putovanje trajalo 8 do 12 sati.

Dnevnica se obračunava u visini i na način utvrđen za sudije.

Član 5

Naknada za neostvarenu plaću pripada sudiji porotniku za dane u kojima, zbog obavljanja sudijske dužnosti, nije ostvario plaću.

Naknada iz prethodnog stava obračunava se po propisima o radnim odnosima, a isplaćuje je privredno društvo, ustanova, organ ili organizacija u kojoj sudija porotnik radi, na teret sredstava Suda.

Član 6

Sudiji porotniku koji obavlja samostalnu djelatnost pripada naknada za izgubljenu zaradu u iznosu od 10 do 25 KM dnevno.

Iznos naknade iz prethodnog stava utvrđuje predsjednik suda, zavisno od visine zarade u odgovarajućem zanimanju i vremenu provedenom u vršenju dužnosti sudije porotnika.

Član 7

Sudiji porotniku pripada nagrada u iznosu od 20 KM dnevno.

Član 8

Sudiji porotniku pripada naknada za vršenje sudijske dužnosti u iznosu od 1,75 KM po satu provedenom u vršenju sudijske dužnosti dnevno.

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjuje se od 1. oktobra 2005.godine.Samostalni član Pravilnika o izmjenama
Pravilnika o naknadama i nagradama sudija porotnika Kantonalnog suda u Sarajevu i Općinskog suda u Sarajevu

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 33/2006)

Član 3

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivat će se od 1. 12. 2006. godine.

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]