BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5612
Službene novine Federacije BiH, broj 71/23
Na osnovu člana 81. stav (7) Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10, 85/21 i 92/21), federalni ministar prostornog uređenja donosi


PRAVILNIK O NAČINU IZRAČUNA GRAĐEVINSKE (BRUTO) POVRŠINE ZGRADE


Član 1.


Ovim se Pravilnikom pobliže uređuje način izračuna građevinske (bruto) površine zgrade i određuju dijelovi podova etaža koji se ne uračunavaju u ovu površinu, za zgrade za koje odobrenje za građenje izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

Član 2.


Građevinska (bruto) površina zgrade obračunava se zbrajanjem površina mjerenih u nivou podova svih dijelova (etaža) zgrade (podrum, suteren, prizemlje, sprat, potkrovlje, mansarda), određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama.

Član 3.


Građevinska (bruto) površina zgrade za etažu koja se s najmanje 75% (sedamdesetpet posto) svoje zapremine nalazi ispod površine konačno uređenog i izravnatog terena uz fasadu zgrade obračunava se množenjem s koeficijentom:

a) 0,25, ako se koristi kao garaža, odnosno parkirališni prostor i

b) 0,50, ako se koristi kao pomoćni prostor osnovnoj namjeni.

Član 4.


U građevinsku (bruto) površinu ne uračunava se površina sljedećih dijelova zgrade:

a) vanjskog dizala koje se dograđuje na postojeću zgradu,

b) toplinske izolacije kojom se poboljšavaju energetska svojstva zgrade koja se stavlja na postojeću zgradu,

c) etaže, odnosno dijelovi etaže svijetle visine manje od dva metra,

d) galerije unutar funkcionalne jedinice zgrade,

e) otvoreni dijelovi zgrade (natkrivene i nenatkrivene terase, nadstrešnice, lođe, balkoni, strehe vijenca i drugih istaka, vanjska stubišta, vanjske rampe za ulaz u zgradu, konstrukcije za zaštitu od sunca, rasvjetne dimne i ventilacijske kupole i sl.).

Član 5.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-2-988/23-7
Augusta 2023. godine
Sarajevo


Ministar
Željko Nedić, s. r.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]