BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5432
Službeni glasnik BiH, broj 19/22
Na osnovu čl. 4. i 12. stava (1) tačke 12) Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 16/16), člana 16. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), člana 78. stava (1) tačke h) i stava (4) te člana 81. stava (6) Zakona o azilu ("Službeni glasnik BiH", br. 11/16 i 16/16), Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, nakon provedenih konsultacija s Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, donosi


PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA POMOĆI PRI UKLJUČIVANJU U BOSANSKOHERCEGOVAČKO DRUŠTVO IZBJEGLICA I STRANACA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM U BOSNI I HERCEGOVINI


I. OPĆA PRAVILA


Član 1.
(Predmet Pravilnika)

(1) Pravilnikom o načinu ostvarivanja pomoći pri uključivanju u bosanskohercegovačko društvo izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Pravilnik) određuje se vrsta pripadajuće pomoći pri uključivanju u bosanskohercegovačko društvo izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: BiH), nadležni organi, uvjeti i način ostvarivanja pomoći, način finansiranja pomoći i druga pitanja značajna za ostvarivanje prava propisanih ovim pravilnikom.

(2) Ovim pravilnikom vrši se usklađivanje s članom 34. Direktive 2011/95/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 13. decembra 2011. godine o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite.

(3) Navođenje člana Direktive iz stava (2) ovog člana vrši se isključivo u svrhu praćenja i informiranja o preuzimanju pravne stečevine EU-a u zakonodavstvo BiH.

Član 2.
(Upotreba roda)

Svi izrazi u ovom pravilniku dati u jednom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na muškarce i na žene.

Član 3.
(Stranci koji ostvaruju pravo na pomoć pri uključivanju u bosanskohercegovačko društvo)

Stranci koji ostvaruju pravo na pomoć pri uključivanju u bosanskohercegovačko društvo (u daljnjem tekstu: bh. društvo) propisanu ovim pravilnikom u skladu s važećim propisima u BiH i međunarodnim sporazumima koje je potpisala BiH u ovoj oblasti su:
a) stranci kojima je priznat izbjeglički status pravosnažnom odlukom Ministarstva sigurnosti BiH na osnovu člana 41. stava (1) tačke a) Zakona o azilu (u daljnjem tekstu: Zakon),

b) stranci kojima je priznat status supsidijarne zaštite pravosnažnom odlukom Ministarstva sigurnosti BiH na osnovu člana 41. stava (1) tačke b) Zakona,

c) članovi porodice stranaca kojima je priznata međunarodna zaštita iz stava (1) tačke a) ovog člana Pravilnika, a koji su ostvarili pravo na spajanje porodice u skladu s članom 13. Zakona,

d) članovi porodice stranaca kojima je priznata međunarodna zaštita iz tačke b) ovog člana Pravilnika, koji su ostvarili pravo na održavanje porodičnog jedinstva.

II. NADLEŽNI ORGANI


Član 4.
(Nadležni organi)

(1) Nadležni organ za osiguranje pristupa pravu na pomoć pri uključivanju u bh. društvo iz člana 5. ovog pravilnika je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Ministarstvo uređuje i osigurava pristup pravu na pomoć pri uključivanju u bh. društvo u skladu sa stavom (1) ovog člana Pravilnika, a u saradnji i putem nadležnih institucija entiteta, Brčko distrikta BiH, kantona, gradova i općina u BiH.

III. VRSTA PRAVA NA POMOĆ PRI UKLJUČIVANJU U BH. DRUŠTVO I POSTUPAK OSTVARIVANJA POMOĆI


Član 5.
(Vrsta prava na pomoć pri uključivanju u bh. društvo)

(1) Pored prava na smještaj, rad, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i socijalnu pomoć, što je uređeno posebnim pravilnicima u skladu sa Zakonom, osobe iz člana 3. ovog pravilnika imaju pravo i na drugu pomoć i olakšice u procesu integracije u cilju olakšanog uključivanja u bh. društvo.

(2) Pravo na pomoć i olakšice iz stava (1) ovog člana Pravilnika odnosi se na:

a) učenje službenih jezika u BiH,

b) učenje i upoznavanje kulturoloških prilika u BiH,

c) pomoć u postupku priznavanja javnih isprava i drugih neophodnih dokumenata iz zemlje porijekla u BiH,

d) pomoć u prevođenju i verifikaciji, ekvivalenciji neophodne dokumentacije o stečenom zvanju i statusu iz zemlje porijekla za potrebe olakšanog uključivanja u bh. društvo,

e) pravnu pomoć,

f) psihosocijalnu pomoć,

g) pomoć u pristupu socijalnom stanovanju,

h) podršku u programima stjecanja stručnih kvalifikacija, kao i u programima dokvalifikacija i prekvalifikacija ranije stečenih kvalifikacija u zemlji porijekla,

i) pomoć pri uključivanju djece u predškolske aktivnosti.

j) pristup informacijama važnim za olakšano uključivanje u bh. društvo putem pripreme informatora i drugih oblika informacija o dostupnim pravima i olakšicama.

(3) Kako bi se olakšalo uključivanje osoba iz člana (3) ovog pravilnika u bh. društvo. Ministarstvo u saradnji s domaćim i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama, u skladu s međunarodnim sporazumima i važećim propisima u BiH, planira i realizira i posebne akcione planove i programe, vodeći računa i o posebnim individualnim potrebama ovih kategorija stranaca u BiH koje se odnose na njihovu dob, spol, porijeklo, zdravstvene, socijalne i druge posebnosti.

Član 6.
(Učenje jezika)

(1) U skladu s članom 5. stavom (2) tačkom a) Pravilnika, Ministarstvo osigurava sredstva za potrebe učenja, provjere i utvrđivanja nivoa znanja jezika u službenoj upotrebi u BiH za strance iz člana 3. ovog pravilnika, u saradnji s ustanovama ili nevladinim organizacijama registriranim za tu namjenu, u cilju pribavljanja važećeg certifikata o tome i olakšanog uključivanja u bh. društvo.

(2) Pristup pravu iz prethodnog stava osigurava se u obimu i trajanju obuke u skladu s propisima i standardima važećim u ovoj oblasti i u zavisnosti od individualnih potreba stranaca iz člana 3. ovog pravilnika.

Član 7.
(Učenje i upoznavanje kulturoloških prilika u BiH)

U skladu s članom 5. stavom (2) tačkom b) Pravilnika, Ministarstvo u saradnji s ustanovama, udruženjima ili nevladinim organizacijama osigurava sredstva za finansiranje projekata, planova i programa za učenje i upoznavanje kulturoloških prilika u BiH za osobe iz člana 3. ovog pravilnika, u skladu s raspoloživim mogućnostima.

Član 8.
(Pomoć u postupku priznavanja javnih isprava i drugih neophodnih dokumenata iz zemlje porijekla u BiH)

(1) Na osnovu člana 5. stava (2) tačke c) Pravilnika i u skladu s finansijskim mogućnostima. Ministarstvo osigurava sredstva za pomoć strancima iz člana 3. ovog pravilnika u postupku priznavanja javnih isprava i drugih dokumenata iz zemlje porijekla u BiH, u skladu s važećim propisima. https://www.anwalt-derbeste.de

(2) Stranci iz člana 3. ovog pravilnika ostvaruju pravo na finansijsku pomoć iz stava (1) ovog člana na lični zahtjev i uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva.

Član 9.
(Pomoć u prevođenju, verifikaciji i ekvivalenciji neophodne dokumentacije o stečenom zvanju i statusu iz zemlje porijekla)

(1) Na osnovu člana 5. stava (2) tačke d) Pravilnika te u skladu s finansijskim mogućnostima. Ministarstvo osigurava sredstva za pomoć osobama iz člana 3. Pravilnika u prevođenju, verifikaciji i ekvivalenciji dokumentacije o stečenom zvanju i statusu iz zemlje porijekla za potrebe olakšanog uključivanja u bh. društvo, u skladu s važećim propisima.

(2) Stranci iz člana 3. ovog pravilnika ostvaruju pravo na finansijsku pomoć iz stava (1) ovog člana na lični zahtjev i uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva.

Član 10.
(Pravna pomoć)

U skladu s članom 5. stavom (2) tačkom e) Pravilnika, pravnu pomoć za strance iz člana 3. Pravilnika osigurava Ministarstvo putem provedbe posebnih projekata, potpisivanjem protokola o saradnji i uz sufinansiranje s domaćini i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama.

Član 11.
(Psihosocijalna pomoć)

U skladu s članom 5. stavom (2) tačkom f) Pravilnika, psihosocijalnu pomoć za strance iz člana 3. Pravilnika osigurava Ministarstvo putem provedbe posebnih projekata, potpisivanjem protokola o saradnji i uz sufinansiranje s domaćim i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama.

Član 12.
(Pomoć u pristupu socijalnom stanovanju)

U skladu s članom 5. stavom (2) tačkom g) Pravilnika, stranci iz člana 3. Pravilnika imaju pravo na pomoć u pristupu socijalnom stanovanju u BiH putem nadležnih institucija i na osnovu važećih propisa donesenih na nivou BiH, entiteta, Brčko distrikta. kantona i općina, pod istim uvjetima kao i državljani BiH.

Član 13.
(Podrška u programima stjecanja stručnih kvalifikacija, dokvalifikacija i prekvalifikacija stečenih kvalifikacija u zemlji porijekla)

(1) U skladu s članom 5. stavom (2) tačkom h) Pravilnika, stranci iz člana 3. Pravilnika imaju pravo na pomoć i učešće u programima stjecanja stručnih kvalifikacija, kao i u programima dokvalifikacija i prekvalifikacija ranije stečenih kvalifikacija u zemlji porijekla, na način i pod istim uvjetima kao i državljani BiH.

(2) U cilju olakšanog ostvarivanja prava iz prethodnog stava ovog pravilnika, Ministarstvo u skladu s raspoloživim budžetom putem nadležnih službi za zapošljavanje može kreirati i posebne projekte za podršku ovim strancima.

Član 14.
(Pomoć pri uključivanju djece u sistem obrazovanja)

(1) Na osnovu člana 5. stava (2) tačke i) Pravilnika, Ministarstvo u skladu s mogućnostima osigurava finansijska sredstva za boravak djece stranaca iz člana 3. ovog pravilnika u javnim ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja.

(2) Ministarstvo u skladu s finansijskim mogućnostima osigurava finansijska sredstva za procjenu individualnih potreba i pomoći strancima iz člana 3. Pravilnika u svrhu obrazovanja u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama, u slučaju kada nije moguće pružiti odgovarajuće obrazovanje u redovnim školama.

Član 15.
(Pristup informacijama)

(1) U skladu s članom 5. stavom (2) tačkom j) Pravilnika, u cilju informiranja o mogućnostima i načinu pristupa pravima na osnovu priznatog statusa u BiH strancima iz člana 3. Pravilnika. Ministarstvo, putem finansiranja posebnih projekata i u saradnji s domaćim i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama, priprema, štampa i distribuira poseban Informator koji sadrži inovirane informacije za potrebe olakšanog uključivanja ovih stranaca u bh. društvo.

(2) Ministarstvo u okviru ugovorene saradnje s nadležnim domaćim i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama, putem službene internetske stranice, audiovizuelnog informiranja i drugih dostupnih načina, objavljuje inovirane informacije o načinu pristupa pravima na osnovu priznatog statusa u BiH strancima iz člana 3. Pravilnika.

IV. DOKUMENTI


Član 16.
(Identifikacioni dokumenti)

(1) Stranci kojima je priznat izbjeglički status pravosnažnom odlukom Ministarstva sigurnosti BiH ostvaruju pravo na pomoć pri uključivanju u bh. društvo iz člana 5. stava (2) Pravilnika na osnovu izbjegličkog kartona koji je izdalo Ministarstvo sigurnosti BiH, u skladu s važećim propisima u BiH i međunarodnim sporazumima koje je potpisala BiH.

(2) Stranci kojima je priznat status supsidijarne zaštite pravosnažnom odlukom Ministarstva sigurnosti BiH ostvaruju pravo na pomoć pri uključivanju u bh. društvo iz člana 5. stava (2) Pravilnika na osnovu kartona supsidijarne zaštite koji je izdalo Ministarstvo sigurnosti BiH, u skladu s važećim propisima u BiH i međunarodnim sporazumima koje je potpisala BiH.

V. SLUŽBENE EVIDENCIJE


Član 17.
(Vođenje službene evidencije)

(1) Ministarstvo vodi službenu evidenciju o pristupu pravima stranaca iz člana 3. Pravilnika, vodeći računa o zaštiti ličnih podataka u skladu s članom 19. Pravilnika.

(2) Domaće i međunarodne vladine i nevladine organizacije dužne su dostaviti Ministarstvu sve raspoložive podatke o pristupu pravima osoba iz člana 3. Pravilnika do kojih su došle u okviru provedbe posebnih protokola, programa i projekata s Ministarstvom, u svrhu uvođenja tih podataka u službene evidencije Ministarstva, i po potrebi, izdavanja neophodnih uvjerenja iz člana 18. Pravilnika.

(3) U cilju vođenja službene evidencije o ostvarivanju prava stranaca iz člana 3. Pravilnika, Ministarstvo će poduzeti aktivnosti na izradi baze podataka.

Član 18.
(Izdavanje uvjerenja)

Na osnovu člana 162. Zakona o upravnom postupku, Ministarstvo strancima iz člana 3. Pravilnika, na njihov pisani zahtjev, izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju.

VI. ZAŠTITA PODATAKA


Član 19.
(Zaštita podataka)

(1) Na podatke koji se odnose na strance iz člana 3. Pravilnika primjenjuju se propisi o zaštiti ličnih podataka koji se odnose i na državljane BiH.

(2) U odnosu na zemlju porijekla stranca iz člana 3. Pravilnika ili treću stranu, sve informacije i podaci smatraju se povjerljivim i mogu biti dostavljeni zemlji porijekla ili trećoj strani samo na zahtjev i uz prethodno pribavljenu saglasnost stranca na kojeg se taj podatak odnosi.

VII. FINANSIRANJE


Član 20.
(Finansiranje)

(1) Finansiranje pristupa pravima iz člana 5. Pravilnika realizira se iz redovnog godišnjeg budžeta institucija na nivou BiH, entiteta, Brčko distrikta BiH, kantona, gradova i općina, u okviru nadležnosti tih institucija.

(2) Ministarstvo u okviru redovnog godišnjeg budžeta i u saradnji s domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama planira ukupna neophodna sredstva za realizaciju pristupa pravima iz člana 5. ovog pravilnika, vodeći posebno računa o specifičnim individualnim potrebama ovih osoba.

(3) Ministarstvo u saradnji s domaćim i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama planira i realizira ciljane programe i projekte namijenjene posebnim individualnim potrebama stranaca iz člana 3. ovog pravilnika, a koje se odnose na njihovu dob, spol, porijeklo, kulturološke, zdravstvene, socijalne, kvalifikacijske i druge posebnosti.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 21.
(Povoljniji tretman)

Prilikom ostvarivanja prava na pomoć pri uključivanju u bh. društvo, entiteti, Brčko distrikt, kantoni, gradovi i općine mogu pružiti povoljniji tretman strancima iz člana 3. ovog pravilnika koji imaju prebivalište ili boravište na njihovoj teritoriji, ako se povoljniji tretman pruža i državljanima BiH.

Član 22.
(Nadzor)

Nadzor provedbe ovog pravilnika obavlja Ministarstvo u skladu s važećim propisima.

Član 23.
(Tumačenje Pravilnika)

Ministarstvo je nadležno za tumačenje i provedbu odredbi ovog pravilnika.

Član 24.
(Produženo djelovanje Pravilnika)

(1) Nakon stjecanja državljanstva BiH. strancima iz člana 3. stava (1) tačke a) Pravilnika, u slučaju potrebe u procesu uključivanja u bh. društvo, omogućava se produženo djelovanje Pravilnika.

(2) Prava propisana ovim pravilnikom, u svrhu uključenja stranca iz člana 3. stava (1) tačke a) Pravilnika u bh. društvo, produžit će se najduže na period do šest mjeseci od dana stjecanja državljanstva, a procjenu individualnih potreba produženog djelovanja ovog pravilnika vrši Ministarstvo.

Član 25.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-41-3-110-38/21
28. marta 2022. godine


Ministar
Miloš Lučić, s. r.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]